autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Societății comerciale pe acțiuni „Unicarne” București
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Societatea comercială pe acțiuni „Unicarne” București, cu sediul în strada Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1.

Societatea comercială pe acțiuni „Unicarne” București se înființează prin preluarea activului și pasivului Fabricii de prototipuri, utilaje și piese de schimb Sibiu și Secției de proiectare București - unități fără personalitate juridică din cadrul Centralei industrializării cărnii, care se desființează.

Art. 2. - Societatea comercială „Unicarne” București are personalitate juridică și va avea ca obiect de activitate producția de piese de schimb, prototipuri, utilaje, proiectare-cercetare, consulting, operațiuni de import-export pentru societățile comerciale din industria cărnii și frigului.

Art. 3. - Societatea comercială pe acțiuni „Unicarne” București își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind societățile comerciale și statutul prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Societatea comercială pe acțiuni „Unicarne” București are un capital social de 117,3 mil. lei, stabilit pe baza bilanțului la data de 30 septembrie 1990 și are următoarea structură:

 • mijloace fixe în valoare de 29,8 mil. lei;
 • mijloace circulante în valoare de 87,5 mil. lei.

Capitalul social al societății comerciale urmează a fi definitivat pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 5. - Societatea comercială pe acțiuni „Unicarne” București va putea fi influențată de stat prin pârghii economice cum sunt: credite cu dobânzi preferențiale, comenzi de stat, subvenții, impozite și taxe.

Art. 6. - Personalul preluat de societatea comercială „Unicarne” București de la unitățile prevăzute în art. 1 alin. 2, în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și la sporuri de vechime, după caz, timp de trei luni.

Art. 7. - Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Finanțelor, vor introduce modificările corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 8. - Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexă

Statutul societății comerciale pe acțiuni „Unicarne" București

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este „Unicarne” - S.A. În toate actele și lucrările emanate de la societate, denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, numărul de înregistrare din Registrul comerțului și sediul societății.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială „Unicarne” București este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România - București, piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1. Societatea poate avea sucursale, filiale, fabrici situate și în alte localități.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de comerț și industrie.

Capitolul II

Obiectul de activitate al societății

Articolul 5

Obiectul de activitate al societății comerciale pentru prestări servicii în industria cărnii și frigului este:

 • proiectarea și executarea de prototipuri, utilaje și piese de schimb pentru industria cărnii și frigului;
 • executarea, la solicitarea societăților comerciale, de proiecte de investiții pentru obiective de producție, inclusiv pentru retehnologizarea și modernizarea proceselor de producție specifice sectorului cărnii și frigului;
 • elaborarea, la solicitarea societăților comerciale, de studii pentru valorificarea optimă a resurselor de carne, și altor subproduse rezultate din tăierea animalelor;
 • elaborarea, la solicitarea societăților comerciale, de studii de marketing, consulting și cercetări de specialitate pentru realizarea de noi sortimente de produse din carne;
 • efectuarea de operațiuni de import-export pentru industria cărnii și frigului, la solicitarea societăților comerciale;
 • testarea noilor produse realizate prin cercetare proprie, prin magazine proprii sau ale societăților comerciale;
 • efectuarea, la solicitarea societăților comerciale, de programe pentru introducerea sistemelor de prelucrare automată a datelor specifice sectorului cărnii și frigului, inclusiv implementarea acestora la beneficiar;
 • alte servicii specifice desfășurării activității în sectorul industriei cărnii și frigului solicitate de societățile comerciale.
Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 6

Capitalul social al societății comerciale este de 117,3 mil. lei reprezentând mijloace fixe în valoare de 29,8 mil. lei, mijloace circulante în valoare de 87,5 mil. lei. Capitalul social inițial al societății comerciale pe acțiuni va fi modificat în funcție de evaluarea patrimoniului care se va finaliza până la 31 decembrie 1990.

Capitalul social inițial de 117,3 mil. lei împărțit în acțiuni nominative cu o valoare nominală de 5.000 lei fiecare este în întregime subscris de statul român, în calitate de unic acționar și vărsat în întregime la data constituirii societății, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către persoane fizice române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 7

Acțiunile

Societatea va emite și înmâna acționarilor titlurile (acțiunile) cuprinzând:

 • denumirea și durata societății;
 • data constituirii societății, numărul de înregistrare la Camera de comerț și industrie și numărul Monitorului Oficial în care s-a făcut publicarea;
 • capitalul social, numărul acțiunilor și numărul de ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintele efectuate;
 • denumirea (numele și prenumele), sediul (domiciliul) acționarului.

Titlurile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație și se păstrează la sediul societății.

Articolul 8

Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură sau din beneficiile cuvenite acționarilor.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total și în natură prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuată de experții desemnați de către acționari.

Articolul 9

Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor; dacă reducerea de capital va influența condițiile în care a fost aprobată societatea, se vor obține noi aprobări de la organele în drept.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către Consiliul de administrație, comisiei de cenzori cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a-și alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea la statut cu toate modificările suferite.

Drepturile și obligațiile legate de acțiune urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii nu sunt angajați răspunzători, chiar față de terți, decât până la concurența valorii totale a acțiunilor pe care le posedă.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată.

Articolul 11

Dreptul acțiunilor asupra activului social

Fiecare acțiune dă dreptul, din proprietatea activului social, la o parte proporțională cu numărul de acțiuni emise. Ea dă, de asemenea, dreptul la o parte din beneficii, dividende, proporțională cu capitalul subscris și vărsat.

Articolul 12

Proprietarii în indiviziune sunt ținuți să fie reprezentați pe lângă societate de unul singur dintre ei, pe care îl consideră drept singur proprietar.

Uzufructuarii și noii proprietari vor trebui, de asemenea, să fie reprezentați de unul singur dintre ei, iar societatea nu-l va recunoaște decât pe uzufructuar pentru toate comunicările care se fac acționarului, precum și pentru prezența la adunările generale și dreptul la vot.

Articolul 13

Cesiunea acțiunilor

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se face în condițiile legii și cu procedura prevăzută de lege. Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Articolul 14

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un „duplicat al acțiunii”.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 15

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) alege membrii Consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;
c) numește directorii și adjuncții acestora, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă. Directorii și directorii adjuncți pot fi numiți și dintre membrii Consiliului de administrație;
d) stabilește competențele și răspunderile Consiliului de administrație și comisiei de cenzori;
e) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții;
g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de administrație, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;
i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea și lichidarea societății;
l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de administrație, directorilor și adjuncților acestora și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
n) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.
Articolul 16

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare.

Ele se convoacă de președintele Consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuterniciții date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății. Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut.

Termenul de întrunire în nici un caz nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea convocării.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de larga circulație răspândite în localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunărilor.

Când, în ordinea de zi, figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc, din aceeași localitate.

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Articolul 17

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte. Președintele Consiliului de administrație desemnează doi secretari pentru a verifica prezența acționarilor la ședință și pentru a întocmi procesul-verbal al adunării generale.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului.

Articolul 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 19

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii până la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept la data ședinței de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Gestiunea societății

Articolul 20

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleasă de adunarea generală a asociaților formată din 5 membri din care cel puțin unul trebuie să fie contabil.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului de Finanțe.

Adunarea generală poate alege, de asemenea, cenzori supleanți care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează Consiliul de administrație asupra neregulilor constatate.
  La încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de Consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris, prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;
 • la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor dacă aceasta nu a fost convocată de Consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de câte 10% timp de 2 ani consecutiv sau ori de câte ori consideră necesar.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Cenzorii se aleg pe o perioadă de maximum 3 ani, iar prima comisie este compusă din 5 membri.

Capitolul VI

Consiliul de administrație

Articolul 21

Organizarea

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din administratori aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari în aceeași proporție cu cota lor de participare la capital.

Când se creează un loc vacant în Consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Adunarea generală va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său.

Durata pe care este ales administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Până în transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, Consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de Consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.

Componența Consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație este condus de un președinte numit de adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor Consiliului de administrație.

Dezbaterile Consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri de probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

La prima ședință Consiliul de administrație va alege dintre membrii săi un președinte și 2 vicepreședinți.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși dintre administratori, fixându-se în același timp și salariile.

Președintele îndeplinește, de regulă și funcția de director general, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății aducând la îndeplinire deciziile adunării generale și ale consiliului de administrație, în limitele activității societății.

În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii Consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele, vicepreședinții, membrii Consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia, răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin decizia adunării generale a acționarilor.

Articolul 22

Atribuții

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul;
b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
d) stabilește tactica și strategia de marketing;
e) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte până la valoarea stabilită de adunarea generală a acționarilor;
f) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;
g) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.
Capitolul VII

Activitatea societății

Articolul 23

Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 24

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt numiți de adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de directorul general sau directorul societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește de adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de Consiliul de administrație. Premiile, gratificațiile și alte asemenea drepturi acordate anual personalului pot fi plătite integral sau parțial în valută, în limita disponibilităților în valută potrivit legii.

Până la aprobarea unei noi legislații a salarizării în domeniu, societatea nou creată ca urmare a modulării va menține nivelurile de salarizare practicate de reorganizare.

Articolul 25

Amortizarea fondurilor

La amortizarea fondurilor fixe se vor putea avea în vedere următoarele:

 • amortizarea se stabilește prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor fixe și se include, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuieli de circulație și se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe și alte nevoi ale societății;
 • prin valoarea de achiziție a fondurilor fixe se înțelege suma cheltuielilor de cumpărare și a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcțiune a fiecărui fond fix;
 • amortizarea se calculează de la data punerii în funcțiune a fondurilor fixe.
Articolul 26

Reparații capitale și investiții noi

Lucrările de reparații capitale și de investiții noi se vor executa pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație în anul în care au fost executate sau eșalonat pe mai mulți ani.

Articolul 27

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Articolul 28

Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge 20% din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț, se scade impozitul legal rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Capitolul VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, condiții de constituire, litigii

Articolul 29

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor și după obținerea aprobărilor legale. Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 30

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • hotărârea adunării generale;
 • pierderea a jumătate din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari s-a redus sub 5 în timp de 6 luni;
 • la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
 • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.
Articolul 31

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se vor face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 32

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România. Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj potrivit legii.

Litigiile personalului angajat de societate, ivite în raporturile cu aceasta se rezolvă în conformitate cu legislația muncii.

Capitolul IX

Dispoziții finale

Articolul 33

Prevederile prezentului statut se completează de drept cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cele referitoare la societățile comerciale.