autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Societății comerciale pe acțiuni „CASROM” - S.A.
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Societatea comercială pe acțiuni „CASROM” - S.A., persoană juridică română, cu sediul în municipiul București, șoseaua București - Ploiești km 16,5, având un capital social inițial de 22,128 milioane lei, stabilit pe baza bilanțului întocmit la data de 30 iunie 1990, prin preluarea activului și pasivului de la Întreprinderea „Catering Air Service” România.

Capitalul social inițial are următoarea structură:

 • mijloace fixe în valoare de 15,666 milioane lei;
 • mijloace circulante în valoare de 6,462 milioane lei.

Valoarea capitalului inițial al societății va fi corectată după finalizarea acțiunii de reevaluare a patrimoniului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 1990.

Art. 2. - Societatea comercială pe acțiuni „CASROM” - S.A. are ca obiect de activitate deservirea companiilor aeriene românești și străine cu produse de catering, comercializarea de mărfuri prin magazinele proprii în lei și în valută, precum și prin unitățile cu regim duty-free, alimentație publică, organizarea de activități turistice și hoteliere legate de transportul aerian.

Art. 3. - Societatea comercială pe acțiuni „CASROM” - S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română și cu statutul anexat la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Întreprinderea „Catering Air Service” România se desființează, personalul acesteia fiind preluat de Societatea comercială „CASROM” - S.A. și considerat transferat în interesul serviciului, beneficiind timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime, dacă este transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 5. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. – Pe data prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziții contrare.


[modificare] Anexă

Statutul Societății comerciale pe acțiuni „CASROM”

Capitolul I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Articolul 1
Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „CASROM” - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi „CASROM” și va fi urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, de numărul de înregistrare și sediul societății.

Articolul 2
Forma juridică a societății

Societatea comercială „CASROM” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română, inclusiv cu reglementările specifice aviației civile și cu prezentul statut.

Articolul 3
Sediul societății

Sediul societății este în România, municipiul București, șoseaua București – Ploiești km 16,5. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate în alte localități din țară și străinătate.

Articolul 4
Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării actului său de înființare la Camera de Comerț și Industrie.

Capitolul II
Scopul și obiectul de activitate al societății
Articolul 5

Scopul societății este deservirea companiilor românești și străine cu produse specifice de catering, comercializarea de produse în regim de alimentație publică și duty-free, prestarea de servicii hoteliere și de turism în vederea realizării de beneficii.

Articolul 6

Obiectul de activitate al societății este:

a) deservirea companiilor aeriene românești și străine care operează pe aeroporturile din România cu produse specifice de catering necesare la bordul aeronavelor acestora;
b) aprovizionarea cu produse românești și din import specifice activității de catering;
c) comercializarea produselor românești – inclusive obținute din producție proprie - și din import, aprovizionate pe bază de contracte cu firme din țară și străinătate, prin hotelurile și magazinele sale;
d) prelucrarea materiilor prime alimentare în scopul obținerii preparatelor proprii de catering și comercializarea acestora prin rețeaua de magazine și de alimentație publică;
e) organizarea exclusivă de magazine cu vânzare în valută și în sistemul duty-free, pe aeroporturile din România;
f) achiziționarea directă și în consignație de produse de import și indigene pentru valorificarea la bordul aeronavelor, în magazinele sale din zona de tranzit a aeroporturilor sau din alte spații autorizate, la prețurile de desfacere cu amănuntul stabilite de societate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
g) organizarea activității de alimentație publică (baruri, restaurante) pe aeroporturile din țară, precum și de bufete în incinta unor unități de aviație;
h) organizarea și efectuarea de activități turistice și hoteliere legate de transportul aerian.

În vederea îndeplinirii obiectului său de activitate, Societatea comercială „CASROM” - S.A. va deține parc auto pentru nevoile sale de transport, oficiu de calcul și, în funcție de necesități, va închiria spații hoteliere și comerciale, ori va construi asemenea spații.

De asemenea, efectuează activități de reclamă și publicitate, de încasări și plăți prin conturi deschise la bănci din România și străinătate.

Capitolul III
Capitalul social, acțiunile
Articolul 7
Capitalul social

Capitalul social inițial este în valoare de 22,128 milioane lei și împărțit în 4.425 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar la înființare.

Capitalul social inițial este deținut de statul român ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 8
Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a 2 administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Articolul 9
Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10
Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prevederilor prezentului statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii români răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către Adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

Articolul 11
Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Articolul 12
Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV
Adunarea generală a acționarilor
Articolul 13
Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) alege membrii Consiliului de administrație și ai Comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;
c) alege directorul general, îi stabilește remunerarea, îl descarcă de activitate și îl revocă;
d) stabilește competențele și răspunderile Consiliului de administrație și Comisiei de cenzori;
e) stabilește nivelul de salarizare al personalului angajat la societate, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
f) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții;
h) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de administrație, al Comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
i) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale, agenții;
j) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
k) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
l) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea și lichidarea societății;
m) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
n) hotărăște cu privire la stabilirea normelor de amortizare a fondurilor fixe;
o) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a directorului general, a membrilor Consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
p) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. k) și l) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Articolul 14
Convocarea Adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele Consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă, la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea Comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%, timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunărilor.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Articolul 15
Organizarea Adunării generale a acționarilor

Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alin. 1, adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării extraordinare sunt necesare:

 • la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;
 • la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele Consiliului de administrație desemnează dintre membrii Adunării generale doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării generale a acționarilor în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății pot fi invitați și reprezentanții sindicatului.

Articolul 16
Exercitarea dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile Adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 17

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile Adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare, aprobat de organul care a înființat societatea.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept la data la care se va ține ședința de constituire a Adunării generale a acționarilor.

Capitolul V
Consiliul de administrație
Articolul 18
Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de Consiliul de administrație compus din 7-15 administratori, aleși de Adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi numiți pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari în aceeași proporție cu cota lor de participare la capital.

Când se creează un loc vacant în Consiliul de administrație, Adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său. Durata pe care este ales administratorul, pentru a ocupa locul vacant, este egală cu perioada care a rămas până la expirarea predecesorului său.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, Consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de Consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte. Componența Consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de Adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, Consiliul de administrație va alege dintre membrii săi un președinte și 3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El trebuie să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății. La întrunirile Consiliului de administrație directorii vor prezenta rapoarte scrise despre operațiile ce au executat. Consiliul este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin a 1/2 din numărul membrilor Consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile Consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președintele acestuia cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri de probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea generală a acționarilor sau în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii Consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele Consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și Comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții și membrii Consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății.

Articolul 19
Atribuțiile Consiliului de administrație

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;
d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri (cu excepția mijloacelor fixe) potrivit competențelor acordate;
e) aprobă înstrăinarea bunurilor imobile aparținând societății sau închirierea de tranzacții în litigii, cu o valoare de până la zece milioane lei;
f) stabilește măsuri pentru protejarea patrimoniului și a datelor;
g) stabilește și negociază contractul individual și colectiv de muncă;
h) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
i) stabilește tactica și strategia de marketing;
j) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte potrivit competențelor acordate;
k) supune anual Adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi, pe anul precedent, precum și proiectul de programe de activitate și proiectul de buget al societății, pe anul în curs;
l) numește și revocă directorii executivi, la propunerea Comitetului de direcție sau a directorului general, după caz, dintre funcționării societății care nu sunt membri ai Consiliului de administrație, stabilește remunerația potrivit legii și îi descarcă de activitate;
m) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea generală a acționarilor.
Capitolul VI
Articolul 20
Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din puterile sale unui comitet de direcție format din directorul general și un număr de adjuncți, stabiliți prin consiliu, dintre administratori, fixându-le în același timp și remunerația.

Președintele Consiliului de administrație este și director general, în care calitate conduce și Comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aducând la îndeplinire deciziile Consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile Comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să comunice la fiecare ședință a Consiliului de administrație registrul său de deliberări.

În Comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Consiliul de administrație poate oricând revoca persoanele din comitetul de direcție.

Capitolul VII
Gestiunea societății
Articolul 21
Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de Comisia de cenzori, aleși de Adunarea generală a acționarilor, formată din 3 membri care trebuie să fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, cenzori supleanți care vor înlocui, în caz de nevoie, pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează Consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
 • la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de Consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând Adunării generale a acționarilor un raport scris;
 • la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă Adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectivului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează Adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca Adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de Consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații.

Atribuțiile și modul de funcționare a Comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor, se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani, iar prima comisie este compusă din 5 membri.

Capitolul VIII
Activitatea societății
Articolul 22
Exercițiul economic financiar

Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23
Personalul societății

Directorul general, membrii Consiliului de administrație și cenzorii sunt aleși de Adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de către Consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat de către Adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de Consiliul de administrație. Premiile, gratificațiile și alte asemenea drepturi acordate personalului pot fi plătite integral sau parțial în valută, în limita disponibilităților, potrivit legii.

Articolul 24
Amortizarea fondurilor

La amortizarea fondurilor fixe se vor avea în vedere următoarele:

 • amortizarea se stabilește prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor fixe și se include, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație și se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe și alte nevoi alte societății;
 • prin valoarea de achiziție a fondurilor fixe se înțelege suma cheltuielilor de cumpărare și a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcțiune a fiecărui fond fix;
 • amortizarea se calculează de la data punerii în funcțiune a fondurilor fixe.
Articolul 25
Reparații capitale și investiții noi

Lucrările de reparații capitale și de investiții noi se vor executa pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii, sau în cheltuielile de circulație în anul în care au fost executate sau eșalonat pe mai mulți ani.

Articolul 26
Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Articolul 27
Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 28
Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Articolul 29
Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face prin hotărâre a guvernului.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 30
Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • hotărârea Adunării generale;
 • faliment;
 • pierderea unei jumătăți din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă dacă Adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acțiuni va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
 • la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar Adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
 • în orice alte situații, pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 31
Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 32
Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X
Dispoziții finale

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.