autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea și funcționarea Subsecretariatului de stat al aviației civile
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art 1. - Începând cu data de 1 decembrie 1990, autoritatea aeronautică civilă română se organizează și funcționează ca organism separat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, în subordinea directă a ministerului, sub denumirea de Subsecretariatul de stat al aviației civile, ca organ unic de specialitate al administrației de stat care elaborează și aplică, în baza programului guvernului, politica dezvoltării aviației civile, ținând seama de prevederile Convenției referitoare la aviație civilă internațională de la Chicago, precum și de acordurile bi și multilaterale privind aviația civilă la care România este parte.

Art. 2. - Subsecretariatul de stat al aviației civile îndeplinește funcția de organ unic de autoritate aeronautică în România, se organizează ca instituție bugetară și este persoană juridică.

Art. 3. - În realizarea obiectivelor sale, Subsecretariatul de stat al aviației civile are următoarele atribuții principale:

a) realizează cooperarea cu organizațiile de aviație civilă internațională și cu autoritățile aeronautice ale celorlalte state;
b) negociază și încheie acordurile aeriene bilaterale și face propuneri pentru participarea la acordurile bi și multilaterale în domeniul aviației civile;
c) organizează rețeaua generală de căi aeriene în interiorul țării și legătura acestora cu rețeaua de căi aeriene internaționale;
d) reglementează și controlează circulația aeronavelor civile în spațiul aerian al țării și colaborează cu celelalte organe de specialitate civile sau militare, din țara și din străinătate, în scopul asigurării siguranței zborurilor;
e) stabilește norme și normative tehnice de construcție, întreținere își reparații pentru tehnica de aviație civilă și supraveghează aplicarea acestor norme în procesul de proiectare, fabricație, reparare și exploatare a aeronavelor civile;
f) eliberează sau, după caz, validează certificatele de navigabilitate ale aeronavelor civile, efectuează controlul tehnic, și înmatricularea tuturor aeronavelor civile române;
g) autorizează, potrivit normelor Organizației Aviației Civile Internaționale și reglementărilor interne, unitățile care proiectează, construiesc, exploatează și repară tehnică de aviație;
h) autorizează funcționarea terenurilor de aeronautică civilă, a instalațiilor și a echipamentelor aeroportuare și de protecție a navigației aeriene și controlează modul în care se asigură menținerea acestora în stare de funcțiune;
i) avizează lucrările de investiții pe terenurile cu restricții aeronautice și ia sau propune măsuri când se constată nerespectarea acestora;
j) elaborează și pune în aplicare programul național de securitate a aviației civile în care scop:
  • elaborează norme, recomandări, practici și proceduri destinate prevenirii și combaterii actelor ilicite îndreptate împotriva aviației civile și controlează modul de punere în aplicare a programului de securitate la companiile aeriene și la aeroporturile din țară;
  • organizează și controlează utilizarea aparaturii și utilajelor necesare efectuării controlului antideturnare și antiterorist pe aeroporturile din țară;
k) organizează și controlează, în colaborare cu Centrul medical aeronautic din cadrul Ministerului Apărării Naționale, activitățile de asigurare medicală și psihologică a zborurilor, de asistență medicală de urgență la bordul aeronavelor, în aerogări și pe aeroporturi, precum și de igienă și epidemiologie în unitățile de aviație civilă;
l) anchetează accidentele și incidentele de zbor, precum și situațiile de pericol produse cu aeronavele civile în spațiul aerian al României;
m) asigură aplicarea înțelegerilor internaționale privind navigația aeriană civilă și stabilirea liniilor de comunicație aeriană;
n) în conformitate cu prevederile acordurilor aeriene și ale celorlalte reglementări interne și internaționale:
  • aprobă orarele, frecvența curselor aeriene, zilele de operare și tipurile de aeronave folosite de companiile aeriene române și străine care utilizează aeroporturile din România, precum și tarifele care se aplică în transporturile aeriene internaționale spre și dinspre România;
  • stabilește taxele, tarifele și celelalte sume de plată pentru utilizarea instalațiilor, echipamentului tehnic și a aeroporturilor de pe teritoriul României, precum și pentru serviciile prestate de organele sale de resort;
  • soluționează orice diferend privitor la interpretarea sau aplicarea acordurilor aeriene ori a anexelor acestor acorduri prin negocieri directe cu autoritățile aeronautice ale altor state, precum și problemele în litigiu existente între companiile aeriene desemnate să efectueze curse regulate;
  • se consultă periodic cu autoritățile aeronautice ale altor state pentru a se asigura că prevederile acordurilor aeriene se respectă și se aduc la îndeplinire;
o) autorizează operatorii de transporturi aeriene publice sau de alte prestări aviatice în România;
p) aprobă deschiderea de noi linii ale companiilor române de transport aerian;
r) urmărește asigurarea serviciilor aeriene potrivit normelor stabilite prin reglementările interne sau prin cele internaționale recunoscute de țara noastră;
s) organizează, conduce, reglementează și controlează învățământul aeronautic civil, urmărește perfecționarea pregătirii personalului de specialitate aeronautică și asigură realizarea standardelor internaționale de pregătire a acestuia;
t) eliberează brevete, certificate și licențe care atestă calificarea tuturor categoriilor de personal aeronautic civil, validează, dacă este cazul, astfel de documente, le prelungește valabilitatea și le suspendă sau anulează în cazul încălcării reglementărilor aeronautice;
u) colaborează cu Ministerul Apărării Naționale în vederea asigurării disponibilizării aeronavelor, aeroporturilor, tehnicii aeroportuare și a personalului aeronautic pentru nevoile de apărare a țării;
v) aprobă, avizează sau propune, după caz, norme și reglementări privind dezvoltarea activităților de aviație civilă și efectuează studii în vederea stabilirii strategiei de dezvoltare a bazei tehnico-materiale a aviației civile române.

Art. 4. - Subsecretariatul de stat al aviației civile, ca organ de specialitate al administrației de stat, îndeplinește în domeniul său de activitate toate atribuțiile stabilite prin lege pentru organele centrale ale administrației de stat.

Art. 5. - Subsecretariatul de stat al aviației civile organizează intervenția unităților de aviație civilă pentru eliminarea sau diminuarea efectelor unor calamități naturale, precum și participarea la acțiuni de căutare-salvare la care aviația civilă poate contribui eficient.

Art. 6. - Conducerea Subsecretariatului de stat al aviației civile este asigurată de un subsecretar de stat și de un consiliu de administrație.

Subsecretarul de stat reprezintă Subsecretariatul de atât al aviației civile în raporturile cu celelalte ministere, precum și în relațiile internaționale.

Structura organizatorică a compartimentelor, statul de funcțiuni, atribuțiile și sarcinile aparatului Subsecretariatului de stat al aviației civile se aprobă prin ordin al subsecretarului de stat.

Art. 7. - În structura organizatorică a Subsecretariatului de stat al aviației civile se constituie direcții generale, direcții, servicii, oficii și birouri.

Subsecretariatul de stat al aviației civile se constituie cu un număr de 179 de posturi prin încadrarea personalului cu atribuții în domeniul său de activitate, angajat anterior în fostul Departament al aviației civile, diminuându-se corespunzător numărul de posturi aprobat Departamentului transporturilor prin Hotărârea guvernului nr. 963/1990, precum și prin preluarea personalului din Serviciul metrologie, supravegherea fabricației și reparațiilor de aeronave din subordinea acestuia, reorganizat conform Hotărârii guvernului nr. 94/1990, care se desființează la aceeași dată.

Numărul maxim de posturi de conducere este de 25 la sută din numărul total al personalului.

Numărul posturilor de inginer (economist etc.) principal I va fi de cel mult 10%, cel de inginer (economist etc.) principal II de cel mult 15% și de inspectori generali de cel mult 10% din numărul total de personal cu studii superioare din Subsecretariatul de stat al aviației civile.

Art. 8. - Sumele provenite din taxele, tarifele și celelalte încasări ale Subsecretariatului de stat al aviației civile constituie venituri la bugetul de stat.

Din sumele încasate în valută, o cotă de 50% rămâne la dispoziția Subsecretariatului de stat al aviației civile pentru finanțarea unor acțiuni proprii, strict legate de îndeplinirea atribuțiilor sale.

Art. 9. - Subsecretariatul de stat al aviației civile va utiliza în parcul propriu de transport un număr de 4 autovehicule primite prin redistribuire din parcul propriu al ministerului.

Art. 10. - Până la apariția noilor reglementări în domeniu, salarizarea personalului din aparatul Subsecretariatului de stat al aviației civile se va face conform prevederilor din Legea nr. 57/1974, anexa nr. VI, capitolul A, Nota 1, și anexa nr, IV pentru funcțiile specifice din aviația civilă, inclusiv sporul aprobat pentru personalul din unitățile de aviație civilă.

Art. 11. - În îndeplinirea atribuțiilor sale, Subsecretariatul de stat al aviației civile poate recurge temporar la servicii remunerate de consultanță și expertiză economică și tehnică, atât în țară cât și în străinătate, cu aprobarea prealabilă a Ministerului Finanțelor.

Personalul încadrat la Subsecretariatul de stat al aviației civile de la unitățile care se desființează și personalul căruia i se schimbă locul de muncă ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul transferat în interesul serviciului la alte unități sau trecut, cu acordul fiecăruia, în cadrul Subsecretariatului de stat al aviației civile sau în unitățile acestuia în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, are dreptul la salariul tarifar avut, sporurile și indemnizația de conducere, după caz, timp de trei luni după intrarea în vigoare a noii structuri organizatorice.

Art. 12. - Ministerul Apărării Naționale va asigura asistenta medicală și controlul medical periodic al personalului navigant și al celui care contribuie la siguranța circulației aeriene din aviația civilă.

Art. 13. - Hotărârea guvernului nr. 963/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului se completează și se modifică corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 14. - Mijloacele fixe și obiectele de inventar aflate în dotarea Bazei de deservire tehnică și reparații aeroportuare, cât și a Companiei „TAROM”, și care sunt utilizate în prezent de fostul Departament al aviației civile, se transmit, fără plată, la Subsecretariatul de stat al aviației civile.

Art. 15. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor Și Amenajării Teritoriului va asigura fondurile necesare activității Subsecretariatului de stat al aviației civile.

Art. 16. - Ministerul Finanțelor va lua măsuri pentru introducerea modificărilor corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărâri în indicatorii financiari pe anii 1990 și 1991.

Art. 17. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.