autentificare cu OpenID
Hotărâre privind constituirea Comitetului Român pentru Adopții
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se constituie Comitetul Român pentru Adopții, organ guvernamental având drept scop să contribuie la ocrotirea minorilor prin înfiere și să realizeze cooperarea internațională în materia înfierilor.

Art. 2. - Comitetul funcționează pe lângă Ministerul Sănătății, care este coordonatorul activității sale și îi asigură serviciile administrativ-gospodărești.

Comitetul este condus de un președinte, numit prin ordin al ministrului sănătății.

Președintele reprezintă Comitetul Român pentru Adopții în raporturile cu ministerele și celelalte organe centrale sau locale din țară, precum și în relațiile internaționale.

Din comitet fac parte reprezentanții unor ministere și organe centrale de specialitate ale administrației de stat, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, numiți prin ordin al conducerii acestor organe.

Comitetul are un secretariat permanent, care funcționează în cadrul Ministerului Sănătății, compus din medici, juriști, specialiști în probleme de asistență socială, alți specialiști și funcționari, numiți prin ordin al ministrului sănătății.

Președintele Comitetului Național pentru Adopții este director al Secretariatului permanent.

Numărul maxim de posturi al aparatului Ministerului Sănătății se majorează cu 8 posturi, corespunzător structurii Secretariatului permanent al comitetului.

Art. 3. - Comitetul Român pentru Adopții are următoarele atribuții principale:

a) constituie evidența centralizată a copiilor ce pot fi ocrotiți prin înfierea lor în țară sau în străinătate;
b) ține evidența cererilor familiilor sau persoanelor, din țară sau străinătate, care și-au manifestat dorința de a înfia copii și le îndrumă în mod corespunzător pentru găsirea copiilor ce pot fi înfiați și pentru efectuarea procedurii necesare;
c) colaborează cu organizații guvernamentale similare din alte țări și cu organizații obștești, recunoscute de acestea, în orice probleme de interes reciproc din domeniul înfierii;
d) asigură un control deontologic pe timpul procedurii de înfiere și ia măsuri în vederea evitării încheierii de înfieri supuse eșecului, înlăturării oricăror profituri materiale și a oricăror tendințe de trafic cu copii;
e) face propuneri având drept scop îmbunătățirea reglementărilor legale în domeniul înfierii;
f) îndeplinește și alte atribuții în materia înfierii, rezultând din tratate, convenții sau înțelegeri internaționale la care România este parte.

Art. 4. - Persoanele din țară și din străinătate care doresc să înfieze copii aflați în instituții de ocrotire sau, după caz, în unitățile medico-sanitare ale statului se vor adresa, în acest scop, exclusiv Comitetului Român pentru Adopții.

Conducerile acestor instituții și unități nu pot stabili nemijlocit relații cu persoane particulare, agenții private sau alte persoane juridice în vederea mijlocirii de înfieri.

Art. 5. - Comitetul Român pentru Adopții este îndreptățit să solicite și, după caz, să transmită ministerelor, organelor centrale de specialitate ale administrației de stat sau organizațiilor obștești documentații, date și informații necesare realizării atribuțiilor comitetului.

În activitatea sa, comitetul colaborează în mod direct cu prefecturile, organele de autoritate tutelară, comisiile pentru ocrotirea minorilor, serviciile de asistență socială și inspectoratele de stat pentru handicapați județene și al municipiului București.

Art. 6. - Ministerul Finanțelor va modifica corespunzător indicatorii economico-financiari pe anul 1991 privind activitatea Ministerului Sănătății.

Art. 7. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea guvernului nr. 1331/1990.


[modificare] Anexă

Componența Comitetului Român pentru Adopții

  1. Reprezentantul Ministerului Sănătății - președintele comitetului.
  2. Reprezentantul Ministerului Justiției.
  3. Reprezentantul Ministerului Finanțelor.
  4. Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe.
  5. Reprezentantul Ministerului de Interne.
  6. Reprezentantul Ministerului Învățământului și Științei.
  7. Reprezentantul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.
  8. Reprezentantul Secretariatului de Stat pentru Handicapați.
  9. Reprezentantul Direcției pentru administrația locală.