autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru evaluarea economică și financiară a unităților economice
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În scopul transformării întreprinderilor de stat în regii autonome și societăți comerciale, precum și în scopul gestionării regiilor autonome și societăților comerciale cu capital integral de stat înființate în baza Legii nr. 15/1990, atât la nivel microeconomic, cât și la nivel macroeconomic se instituie obligativitatea evaluării economice și financiare a tuturor agenților economici, corespunzător cerințelor economiei de piață.

În acest sens fiecare agent economic menționat la alineatul precedent are obligația întocmirii în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre a unui studiu de fezabilitate, bazat pe analiza propriei activități, precum și a perspectivelor sale, prin metoda cost-beneficii.

Art. 2. - Studiul de fezabilitate va lua în considerație ca principali indicatori ai analizei indicatorii prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre, acordând o atenție maximă resurselor financiare și materiale, precum și piețelor de desfacere, pe care se poate baza sau pe care le poate mobiliza agentul economic în cauză.

Art. 3. - Studiul de fezabilitate va fi întocmit în așa fel încât să permită:

a) fundamentarea deciziilor la nivel de agent economic și la nivel guvernamental privind organizarea întreprinderii și modificarea structurilor sale interne, concomitent sau consecutiv transformării în regie autonomă sau societate comercială, după caz;
b) stabilirea politicii economice de ramură, a orientărilor și recomandărilor ce cad în sarcina ministerelor de resort;
c) luarea deciziilor vizând urgența privatizării fiecărui agent economic în parte, gradul de privatizare, respectiv numărul de acțiuni ce urmează a fi vândute, forma de privatizare, precum și altele asemenea;
d) stabilirea măsurilor vizând orientarea investitorilor străini atât în scopul impulsionării asocierilor și retehnologizărilor, cât și în vederea cumpărării integrale a unor capacități de producție;
e) stabilirea politicii macroeconomice a programelor de ajustare structurală globală, a instrumentelor macroeconomice de intervenție a statului în economie, precum și evaluarea impactului social al unor asemenea intervenții.

Art. 4. - În vederea întocmirii studiului de fezabilitate, Institutul Român de Management împreună cu Banca Română pentru Dezvoltare vor întocmi și distribui tuturor ministerelor și agenților economici interesați în termen de 15 zile de la data prezentei hotărâri, instrucțiuni metodologice la un nivel corespunzător de detaliere.

Art. 5. - Pentru efectuarea studiilor de fezabilitate, consiliile de administrație vor desemna în termen de 10 zile de la data prezentei hotărâri, dintre cadrele de conducere și alți specialiști, un număr de trei persoane cu următorul profil profesional: un economist, un inginer și un expert financiar contabil.

Echipa de analiză constituită potrivii alin. 1 va urma în mod obligatoriu un stagiu de pregătire la Institutul Român de Management pe o perioadă de 2-3 săptămâni, în ordinea stabilită cu consultarea Ministerului Finanțelor; cheltuielile pe perioada de stagiu ca și cele legate de analiza economică și financiară se suportă de unitate.

Studiul se va finaliza în termen de cel mult 3 săptămâni de la terminarea stagiului de pregătire și se va înainta cu avizul Băncii Române pentru Dezvoltare următoarelor foruri spre a le utiliza potrivit sarcinilor lor specifice:

a) ministerul de resort;
b) Agenția Națională pentru Privatizare;
c) Agenția Română pentru Promovarea Investițiilor și Asistenței Economice din Străinătate;
d) Comisia Națională pentru Prognoză, Plan și Conjunctură Economică;
e) Consiliul pentru Reformă, Relații și Informații Publice.

Art. 6. - Studiile de fezabilitate vor fi întocmite cu implicarea obligatorie a unor instituții de specialitate neutre, cum ar fi institutele de cercetare și proiectare, instituții financiar-bancare, de învățământ superior etc. Costurile acestei implicări vor fi suportate de agenții economici interesați.

Art. 7. - Consiliul pentru Reformă, Relații și Informații Publice și Ministerul Finanțelor vor urmări organizarea unor echipe de analiză la care să fie atrași experți români și străini, care vor efectua studii de fezabilitate model la 10-20 de unități economice selecționate dintre cele susținute masiv prin subvenții de stat.

Art. 8. - Consiliul pentru Reformă, Relații și Informații Publice va asigura expertizarea studiilor de fezabilitate primite potrivit prezentei hotărâri și va prezenta guvernului rezultatele acestei expertize.

Art. 9. - Pe baza studiilor de fezabilitate primite ministerele și Comisia pentru Prognoză, Plan și Conjunctură Economică vor elabora obiectivele de politică economică și de ajustare structurală în domeniul lor de activitate și vor propune măsuri de redresare economică a agenților economici, după caz.

Art. 10. - Băncile cu capital integral de stat vor avea în vedere, la acordarea creditelor solicitate de agenții economici, studiile de fezabilitate întocmite potrivit prezentei hotărâri și reactualizate după caz.

Art. 11. - Consiliul pentru Reformă, Relații și Informații Publice și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a asigura finanțarea inclusiv din surse externe a cheltuielilor legate de aplicarea prezentei hotărâri și care nu trebuie suportate de agenții economici implicați.


[modificare] Anexă

Indicatorii principali ai analizei

I. Analiza economică

 • Raportul venituri actualizate/costuri actualizate
 • Valoarea netă actualizată
 • Cursul de revenire net actualizat (testul Bruno)
 • Rata economică de rentabilitate

II. Analiza financiară

 • Raportul venituri actualizate/costuri actualizate
 • Valoarea netă actualizată
 • Cursul de revenire net actualizat (testul Bruno)
 • Rata financiară de rentabilitate

III. Analiza de sensitivitate

Principalii indicatori

Varianta I / II

 • Rata financiară de rentabilitate
 • Rata economică de rentabilitate