autentificare cu OpenID
Lege pentru aderarea României la Convenția asupra zonelor umede, de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 ianuarie 1991.
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 12 decembrie 1990.
 • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea pentru aderarea României la Convenția asupra zonelor umede, de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - România aderă la Convenția asupra zonelor umede, de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar la 2 februarie 1971, sub egida UNESCO, și amendată prin Protocolul de le Paris din 3 decembrie 1982.


[modificare] Convenție[1] asupra zonelor umede, de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice - Ramsar, 2 februarie 1971

așa cum a fost amendată prin Protocolul de la Paris din data de 3 decembrie 1982

(Modificările aduse convenției prin Protocolul de la Paris sunt reproduse cu caractere mici; clauzele finale privind intrarea în vigoare a protocolului figurează ca note intrapaginale sub articolul 10 al convenției.)

Părțile contractante,
recunoscând interdependența omului și mediului său înconjurător, considerând funcțiile ecologice fundamentale ale zonelor umede ca regulatoare ale regimului apelor, ca habitate ale unor flore și faune caracteristice și, mai ales, ale păsărilor de apă,
convinse că zonele umede constituie o resursă de mare valoare economică, naturală, științifică și recreative, a căror dispariție ar fi ireparabilă,
doritoare să frâneze, în prezent și în viitor, degradările progresive aduse zonelor umede și dispariția acestor zone,
recunoscând că păsările de apă, în migrațiile lor sezoniere, pot traversa frontiere și trebuie, în consecință, să fie considerate ca o resursă internațională,
fiind conștiente că, în fapt, conservarea zonelor umede, a florei și faunei lor poate fi asigurată numai conjugând politicile naționale pe termen lung cu o acțiune internațională constantă,
au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1

1. În sensul prezentei convenții, zonele umede sunt întinderi de bălți, mlaștini, turbării, de ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce, salmastră sau sărată, inclusiv întinderile de apă marină a căror adâncime la reflux nu depășește 6 m.

2. În sensul prezentei convenții, păsările de apă sunt păsări a căror existență depinde ecologic de zonele umede.

Articolul 2

1. Fiecare parte contractantă va trebui să desemneze zonele umede aparținând teritoriului său care să fie incluse în lista zonelor umede de importanță internațională, numită în continuare lista, pe care o deține biroul instituit în virtutea art. 8.

Limitele fiecărei zone umede vor trebui descrise cu precizie și prezentate în mod corespunzător pe o hartă și ele pot include, de asemenea, zonele de ecofan sau costiere, adiacente zone1or umede, precum și insule sau întinderi de apă marină cu adâncimea mai mare de 6 m la reflux, mai ales dacă aceste zone de ecofan, insule sau întinderi de apă au importanță ca habitat pentru păsările acvatice.

2. Alegerea zonelor umede pentru a fi înscrise pe listă va trebui să se bazeze pe importanța lor internațională din punct de vedere ecologic, botanic, zoologic, limnologic sau hidrologic. Vor trebui înscrise, în primul rând, zonele umede având o importanță internațională pentru păsările acvatice în toate anotimpurile.

3. Înscrierea unei zone umede pe listă se face fără a prejudicia drepturile exclusive de suveranitate ale părții contractante pe teritoriul căreia se află situată zona.

4. Fiecare parte contractantă desemnează cel puțin o zonă umedă pentru a fi înscrisă pe listă în momentul semnării convenției sau depunere instrumentului său de ratificare sau aderării conform prevederilor art. 9.

5. Oricare parte contractantă are dreptul de a adăuga pe listă alte zone umede situate pe teritoriul său, de a extinde pe cele care sunt deja înscrise sau, pentru motive urgente de interes național, de a retrage de pe listă sau de a reduce întinderea zonelor umede deja înscrise și, în cel mai scurt timp, ea informează despre aceste modificări organizația sau guvernul care răspunde de funcțiile biroului permanent specificate la art. 8.

6. Fiecare parte contractantă ține cont de angajamentele sale, pe plan internațional, pentru conservarea, gestionarea și utilizarea rațională a populațiilor migratoare de păsări acvatice, pe de o parte, atunci când desemnează zonele umede din teritoriul său, pentru a fi înscrise pe listă, iar pe de altă parte, atunci când își exercită dreptul de a modifica cele înscrise.

Articolul 3

1. Părțile contractante elaborează și aplică planurile lor de amenajare, astfel încât să favorizeze conservarea zonelor umede înscrise pe listă și, pe cât posibil, utilizarea rațională a zonelor umede din teritoriul lor.

2. Fiecare parte contractantă ia măsurile necesare pentru a fi informată de îndată ce este posibil despre modificările caracteristicilor ecologice ale zonelor umede situate pe teritoriul său și înscrise pe listă, care s-au produs, sunt în curs sau susceptibile de a se produce ca urmare a evoluțiilor tehnologice, a poluării sau a unei alte intervenții umane. Informațiile privind asemenea modificări vor fi transmise fără întârziere organizației sau guvernului care răspunde de funcțiile biroului permanent specificate la art. 8.

Articolul 4

1. Fiecare parte contractantă favorizează conservarea zonelor umede și păsărilor acvatice, creând rezervații naturale în zonele umede, acestea fiind sau nu înscrise pe listă, și asigură în mod adecvat supravegherea lor.

2. În cazul în care o parte contractantă, pentru motive urgente de interes național, retrage o zonă umedă înscrisă pe listă sau îi reduce întinderea, ea va trebui să compenseze, pe cât posibil, orice pierdere de resurse în zone umede și, în mod special, ea va trebui să creeze noi rezervații naturale pentru păsările acvatice și pentru protecția, în aceeași regiune sau în alt loc, a unei părți convenabile din habitatul lor anterior.

3. Părțile contractante încurajează cercetarea și schimbul de date și publicații referitoare la zonele umede, la flora și fauna lor.

4. Părțile contractante se străduiesc, prin măsuri administrative, să asigure creșterea efectivelor la populațiile de păsări acvatice în zonele umede care le aparțin.

5. Părțile contractante favorizează formarea de personal competent pentru studierea, administrarea și supravegherea zonelor umede.

Articolul 5

Părțile contractante se consultă asupra îndeplinirii obligațiilor decurgând din convenție, în mod special în cazul unei zone umede care depășește teritoriile unei părți contractante sau în cazul când un bazin hidrografic este împărțit între mai multe părți contractante. Ele se vor strădui în același timp să coordoneze și să susțină politica lor și reglementările prezente și viitoare referitoare la conservarea zonelor umede, a florei și faunei lor.

Articolul 6

1. Părțile contractante organizează, când este necesar, conferințe asupra conservării zonelor umede și păsărilor de apă.

2. Conferințele au un caracter consultativ și ele au mai ales competența:

a) de a discuta probleme privind aplicarea convenției;
b) de a discuta suplimentările și modificările aduse listei;
c) de a examina informațiile privind modificările caracteristicilor ecologice ale zonelor umede înscrise în listă, furnizate conform paragrafului 2 al art. 3;
d) de a face recomandări, cu caracter general sau particular, părților contractante, privind conservarea, administrarea și utilizarea rațională a zonelor umede, a florei și faunei lor;
e) de a solicita organismelor internaționale competente întocmirea de rapoarte și statistici asupra problemelor cu caracter internațional privind zonele umede.

3. Părțile contractante asigură comunicarea către cei responsabili de gestionarea zonelor umede de la toate nivelurile, precum și luarea în considerare de către aceștia a recomandărilor conferințelor referitoare la conservarea, administrarea și utilizarea rațională a zonelor umede, a florei și faunei lor.

Articolul 7

1. Părțile contractante vor trebui să fie reprezentate la astfel de conferințe prin persoane având calitate de experți în problemele zonelor umede sau păsărilor de apă, prin cunoștințele și experiența dobândită în activitatea științifică, administrativă sau în alte funcții similare.

2. Fiecare dintre părțile contractante reprezentate la o conferință beneficiază de un vot, recomandările fiind adoptate cu majoritatea simplă a voturilor exprimate, sub rezerva prezenței la scrutin a cel puțin o jumătate din numărul părților contractante.

Articolul 8

1. Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și a Resurselor sale va îndeplini funcțiile biroului permanent ce decurg din prezenta convenție, până în momentul în care o altă organizație (sau guvern) va fi desemnată, printr-o majoritate de două treimi a tuturor părților contractante, să preia aceste obligații.

2. Funcțiile biroului permanent sunt, printre altele:

a) să ajute la convocarea și organizarea conferințelor menționate la art. 6;
b) să dețină lista zonelor umede de importanță internațională și să primească de la părțile contractante informațiile prevăzute la paragraful 5 al art. 2 privind toate suplimentările, extinderile, suprimările sau diminuările referitoare la zonele umede înscrise pe listă;
c) să primească de la părțile contractante informațiile prevăzute conform paragrafului 2 al art. 3 privind toate modificările ecologice care survin la nivelul zonelor umede înscrise pe listă;
d) să comunice tuturor părților contractante toate modificările privind lista sau toate schimbările privind caracteristicile zonelor umede înscrise și să ia măsuri pentru ca aceste probleme să fie discutate la conferința următoare;
e) să informeze partea contractantă interesată asupra recomandărilor conferințelor în ceea ce privește modificările listei sau schimbările survenite în caracteristicile zonelor umede înscrise.
Articolul 9

1. Convenția este deschisă pentru semnare pentru o durată nedeterminată.

2. Orice membru al Organizației Națiunilor Unite, al uneia din instituțiile sale specializate sau al Agenției internaționale de energie atomică, sau orice parte la Curtea Internațională de Justiție, poate deveni parte contractantă a acestei convenții prin:

a) semnătură fără rezerva ratificării;
b) semnătură sub rezerva ratificării, urmată de ratificare;
c) aderare.

3. Ratificarea sau aderarea va fi efectuată prin depunerea unui instrument de ratificare sau aderare pe lângă directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (numit în continuare depozitarul).

Articolul 10[2]

1. Convenția va intra în vigoare la patru luni după ce șapte state vor fi devenit părți contractante ale convenției, conform prevederilor paragrafului 2 al art. 9.

2. În consecință, convenția va intra în vigoare, pentru fiecare din părțile contractante, la patru luni de la data semnării sale, fără rezerva ratificării, sau de la depunerea instrumentului său de ratificare sau aderare.

Articolul 10 bis

1. Prezenta convenție poate fi amendată la o reuniune a părților contractante convocată cu acest scop în conformitate cu prezentul articol.

2. Propunerile de amendare pot fi prezentate de către toate părțile contractante.

3. Textul oricărei propuneri de amendare și motivele acestei propuneri sunt comunicate organizației sau guvernului care îndeplinește rolul de birou permanent în sensul convenției (numit în continuare biroul), iar acesta le comunică fără întârziere tuturor părților contractante. Orice comentariu asupra textului provenind de la o parte contractantă este comunicat biroului în termen de trei luni de la data la care amendamentele au fost comunicate părților contractante de către birou. Imediat după termenul limită de prezentare a comentariilor, biroul comunică părților contractante toate comentariile primite la acea dată.

4. O reuniune a părților contractante în vederea examinării unui amendament comunicat în conformitate cu paragraful 3 este convocată de către birou la cererea scrisă a unei treimi din numărul părților contractante. Biroul consultă părțile în ceea ce privește data și locul reuniunii.

5. Amendamentele sunt adoptate cu majoritate de două treimi din părțile contractante prezente care votează.

6. Atunci când a fost adoptat, un amendament intră în vigoare, pentru părțile contractante care l-au acceptat, în prima zi a celei de-a patra luni de la data la care două treimi din părțile contractante au depus un instrument de acceptare pe lângă depozitar. Pentru orice parte contractantă care depune un instrument de acceptare după data la care două treimi din părțile contractante au depus un instrument de acceptare, amendamentul intră în vigoare de la data depunerii instrumentului de acceptare de către această parte.

Articolul 11

1. Convenția va rămâne în vigoare pe o durată nedeterminată.

2. Orice parte contractantă va putea denunța convenția după o perioadă de cinci ani de la data intrării ei în vigoare pentru acea parte, făcând în scris această comunicare depozitarului. Denunțarea va intra în vigoare la patru luni de la data primii comunicării de către depozitar.

Articolul 12

1. Depozitarul va informa cât de repede posibil toate statele semnatare ale convenției sau care au aderat:

a) asupra semnatarilor convenției;
b) asupra depunerilor instrumentelor de ratificare ale convenției;
c) asupra depunerilor instrumentelor de aderare la convenție;
d) asupra datei intrării în vigoare a convenției;
e) asupra comunicărilor de denunțare a convenției.

2. Atunci când convenția va intra în vigoare, depozitarul o va înregistra la Secretariatul Națiunilor Unite conform articolului 102 al Cartei.

Fapt pentru care, subsemnații, împuterniciți în acest scop, au semnat prezenta convenție.

Întocmită la Ramsar, în data de 2 februarie 1971, într-un singur exemplar, original, în limbile engleză, franceză, germană și rusă, toate textele fiind deopotrivă autentice[3], care exemplar va fi încredințat depozitarului care va elibera copii certificate tuturor părților contractante.

 1. Traducere.
 2. Articolul 4
  Prezentul protocol va fi deschis pentru semnare începând, de la data de 3 decembrie 1982 la sediul UNESCO de la Paris.
  Articolul 5
  1. Orice stat prevăzut la art. 9 paragraful 2 al convenției poate deveni parte contractantă a protocolului prin:
  a) semnătură fără rezerva ratificării, acceptare sau aprobare;
  b) semnătură supusă ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare;
  c) aderare.
  2. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea se efectuează prin depunerea unui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare pe lângă directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (numit în continuare depozitar).
  3. Orice stat care devine parte contractantă a convenției după intrarea în vigoare a prezentului protocol este considerat ca fiind parte a convenției așa cum a fost amendată prin protocol, afară de cazul când a exprimat o intenție diferită în momentul depunerii instrumentului la care se referă art. 9 al convenției.
  4. Orice stat care devine parte contractantă a prezentului protocol fără a fi parte contractantă a convenției este considerat ca parte a convenției, așa cum a fost amendată prin prezentul protocol și aceasta cu începere de la data intrării în vigoare a prezentului protocol pentru acest stat.
  Articolul 6
  1. Prezentul protocol intră în vigoare în prima zi a celei de-a patra luni de la data la care două treimi din statele care sunt părți contractante ale convenției, la data la care prezentul protocol este deschis pentru semnare, l-au semnat fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, l-au ratificat, acceptat sau au aderat.
  2. În ceea ce privește orice stat care devine parte contractantă la prezentul protocol după data intrării sale în vigoare în maniera descrisă la paragrafele 1 și 2 ale art. 5 de mai sus, protocolul intră în vigoare la data semnării sale fără rezerva ratificării, acceptării sau de la data ratificării, acceptării, aprobării sau aderării.
  3. În ceea ce privește orice stat care devine parte contractantă la prezentul protocol în maniera descrisă la paragrafele 1 și 2 ale art. 5 de mai sus, în intervalul de timp de la deschiderea pentru semnare a acestuia și până la intrarea sa în vigoare, prezentul protocol intră în vigoare la data precizată la paragraful 1 de mai sus.
 3. Conform articolului final al conferinței care a adoptat protocolul, depozitarul a prezentat la a doua conferință a părților, versiuni oficiale ale convenției în limbile arabă, chineză, spaniolă, întocmite prin consultare cu guvernele interesate și cu asistența biroului.