autentificare cu OpenID
Lege pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol facultativ la Pactul internațional relativ la drepturile civile și politice, vizând abolirea pedepsei cu moartea
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 ianuarie 1991.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 12 decembrie 1990.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol facultativ la Pactul internațional relativ la drepturile civile și politice, vizând abolirea pedepsei cu moartea și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifică cel de-al doilea Protocol facultativ la Pactul internațional relativ la drepturile civile și politice, vizând abolirea pedepsei cu moartea, adoptat de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la 15 decembrie 1989.


Adoptat prin rezoluție a Adunării generale a O.N.U. la cea de a 44-a sesiune a acesteia, 1989


[modificare] Al 2-lea Protocol facultativ[1] la Pactul internațional relativ la drepturile civile și politice, vizând abolirea pedepsei cu moartea

Statele părți la prezentul protocol,
convinse că abolirea pedepsei cu moartea contribuie la promovarea demnității umane și la dezvoltarea progresivă a drepturilor omului,
reamintind art. 3 al Declarației universale a drepturilor omului adoptată la 10 decembrie 1948, ca și art. 6 al Pactului internațional relativ la drepturile civile și politice, adoptat la 16 decembrie 1966,
notând că art. 6 al Pactului internațional relativ la drepturile civile și politice se referă la abolirea pedepsei cu moartea în termeni care sugerează fără ambiguitate că este de dorit abolirea acestei pedepse,
convinse că toate măsurile luate în legătură cu abolirea pedepsei cu moartea trebuie să fie considerate ca un progres în direcția garantării dreptului la viață,
dorind să-și asume, prin prezentul protocol, angajamentul internațional de a aboli pedeapsa cu moartea,
au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1

1. Nici o persoană aflată sub jurisdicția unui stat parte la prezentul protocol facultativ nu va fi executată.

2. Fiecare stat parte va lua toate măsurile necesare pentru abolirea pedepsei cu moartea pe teritoriul aflat sub jurisdicția sa.

Articolul 2

1. Nu se va admite nici o rezervă la prezentul protocol, în afară de rezerva formulată cu ocazia ratificării sau aderării, prevăzând aplicarea pedepsei cu moartea în timp de război în urma unei condamnări pentru o crimă, cu caracter militar, de o gravitate extremă, comisă în timp de război.

2. Statul parte care formulează o astfel de rezervă va comunica secretarului general al O.N.U., cu ocazia ratificării sau aderării, dispozițiile corespunzătoare din legislația sa internă care se aplică în timp de război.

3. Statul parte care a formulat o astfel de rezervă va notifica secretarului general al O.N.U. instituirea sau ridicarea stării de război pe teritoriul său.

Articolul 3

Statele părți la prezentul protocol vor prezenta, în rapoartele pe care le transmit Comitetului drepturilor omului în virtutea art. 40 al pactului, măsurile pe care ele le vor adopta pentru punerea în aplicare a prezentului protocol.

Articolul 4

În ceea ce privește statele părți la pact care au făcut declarația prevăzută de art. 41, competența recunoscută Comitetului drepturilor omului pentru a primi și examina comunicări în care un stat parte pretinde că un alt stat parte nu se achită de obligațiile sale se extinde și asupra dispozițiilor prezentului protocol, afară de cazul când statul parte în cauză nu a făcut o declarație în sens contrar cu ocazia ratificării sau aderării.

Articolul 5

În ceea ce privește statele părți la primul protocol facultativ la Pactul internațional relativ la drepturile civile și politice, adoptat la 16 decembrie 1966, competența recunoscută Comitetului drepturilor omului pentru a primi și examina comunicări provenind de la persoane particulare aflate sub jurisdicția lor se extinde și la dispozițiile prezentului protocol, afară de cazul când statul în cauză nu a făcut o declarație în sens contrar cu ocazia ratificării sau aderării.

Articolul 6

1. Dispozițiile prezentului protocol se aplică drept dispoziții adiționale ale pactului.

2. Fără prejudicierea posibilității de a formula rezerva prevăzută de art. 2 al prezentului protocol, dreptul garantat de paragraful 1 al art. 1 al prezentului protocol nu poate totuși să facă obiectul nici unei derogări în virtutea art. 4 al pactului.

Articolul 7

1. Prezentul protocol este deschis semnării oricărui stat semnatar al pactului.

2. Prezentul protocol este supus ratificării oricărui stat care a ratificat pactul sau care a aderat la acesta. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Organizației Națiunilor Unite.

3. Prezentul protocol va fi deschis aderării oricărui stat care a ratificat pactul sau care a aderat la acesta.

4. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de aderare la secretarul general al Organizației Națiunilor Unite.

5. Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite a informat toate statele care au semnat prezentul protocol sau care au aderat la el în legătură cu depunerea fiecărui instrument de ratificare sau aderare.

Articolul 8

1. Prezentul protocol va intra în vigoare la trei luni după data depunerii la secretarul general al Organizației Națiunilor Unite a celui de-al zecelea instrument de ratificare sau aderare.

2. Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica prezentul protocol sau care vor adera la el după depunerea celui de-al zecelea instrument de ratificare sau aderare, acest protocol va intra în vigoare la trei luni după data depunerii de către acest stat a instrumentului său de ratificare sau aderare.

Articolul 9

Dispozițiile prezentului protocol se aplică, fără nici o limitare sau excepție, tuturor unităților constitutive ale statelor federative.

Articolul 10

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite va informa toate statele vizate în paragraful 1 al art. 48 al pactului despre:

a) rezerve, comunicări și notificări primite în baza art. 2 al prezentului protocol;

b) declarații făcute în baza art. 4 sau 5 din prezentul protocol;

c) semnarea prezentului protocol și instrumentele de ratificare sau aderare depuse în conformitate cu art. 7;

d) data la care prezentul protocol va intra în vigoare, în conformitate cu art. 8.

Articolul 11

1. Prezentul protocol, ale cărui texte în engleză, arabă, chineză, spaniolă, franceză și rusă sunt egal autentice, va fi depus la arhivele Organizației Națiunilor Unite.

2. Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite va transmite o copie conformă certificată af prezentului protocol tuturor statelor vizate la art. 48 al pactului.

  1. Traducere.