autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind regimul produselor și substanțelor stupefiante
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Constituie contravenție la normele privind regimul produselor și al substanțelor stupefiante următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni:

a) neînregistrarea unităților care fabrică sau condiționează produse sau substanțe stupefiante, la poliția județeană sau la poliția municipiului București în a cărei rază teritorială își au sediul, până la 1 decembrie al anului în curs pentru anul următor, în cazul unităților existente, iar pentru cele nou înființate, cu 45 de zile înainte de intrarea în funcțiune;
b) nedepunerea la Ministerul Sănătății, în termen de 30 de zile, a autorizațiilor pentru activitatea cu produse sau substanțe stupefiante, în cazul în care activitatea unității încetează total; nedepunerea la Ministerul Sănătății, în termen de 30 de zile, a autorizației de către unitățile a căror activitate încetează parțial în vederea preschimbării ei;
c) necomunicarea, în termen de 30 de zile, a situațiilor de încetare parțială sau totală a activității unităților care fabrică sau condiționează produse sau substanțe stupefiante, poliției județene sau a municipiului București în a cărei rază teritorială acestea își au sediul;
d) necomunicarea la Ministerul sănătății, în termenele fixate potrivit normelor legale, a situațiilor trimestriale, anuale, suplimentare și ocazionale, cuprinzând intrările, consumurile și stocurile produselor și substanțelor stupefiante, precum și cantităților de plante care conțin stupefiante și care fac obiectul activității acelor unități;
e) necomunicarea la Ministerul Sănătății a modificărilor aduse proceselor tehnologice care ar putea influența consumurile specifice și randamentele de producție înregistrate la Ministerul Sănătății cu prilejul solicitării autorizației pentru activitate cu produse sau substanțe stupefiante;
f) neluarea măsurilor de către unitățile care au primit autorizația pentru fabricarea sau condiționarea de produse sau substanțe stupefiante, privitoare la organizarea producției în condiții în care să asigure securitatea cantităților de materii prime, produse intermediare și produse finite și prevenirea sustragerilor;
g) neținerea evidenței zilnice a produselor și substanțelor stupefiante în registrele destinate acestui scop;
h) neconsemnarea în registrul de producție a șarjelor remaniate și a cantităților rezultate după remaniere;
i) nerespectarea normelor legale cu privire la manipularea, depozitarea, ambalarea, transportul și distrugerea produselor și substanțelor stupefiante;
j) neîndeplinirea de către responsabilul cu evidența produselor și a substanțelor stupefiante pe întreaga întreprindere a atribuțiilor legale cei revin ori a însărcinărilor ce i-au fost date în scris de directorul întreprinderii în legătură cu urmărirea evidenței acestor produse și substanțe;
k) neîntocmirea comenzilor și facturilor pentru produse și substanțe stupefiante pe formulare separate, precum și nepăstrarea acestora separat de celelalte acte în condiții care să garanteze deplina lor siguranță;
l) eliberarea produselor și substanțelor stupefiante din unitățile farmaceutice fără prescripție medicală;
m) nerespectarea de către medici a obligațiilor ce le revin cu privire la prescrierea produselor și substanțelor stupefiante pe formulare speciale, cu timbru sec sau în condici de prescripții medicale ori condici de aparat, destinate exclusiv prescrierii produselor și substanțelor stupefiante în cadrul unităților sanitare umane sau veterinare;
n) nerespectarea la prescrierea și eliberarea produselor sau substanțelor stupefiante a cantităților prevăzute în normele legale;
o) executarea prescripțiilor medicale conținând produse sau substanțe stupefiante, precum și eliberarea produselor stupefiante preparate în farmacie după expirarea termenelor de 7 zile de la prescriere și respectiv 5 zile de la preparare;
p) autoadministrarea de produse sau substanțe stupefiante fără indicație medicală;
r) neținerea de către directorii direcțiilor sanitare județene și a municipiului București a evidenței aplicării timbrului sec pe formularele tip prevăzute de normele legale;
s) nedesemnarea de către directorii direcțiilor sanitare județene și a municipiului București a unui medic sau farmacist ca responsabil cu numerotarea formularelor și aplicarea timbrului sec;
ș) utilizarea produselor și substanțelor stupefiante din truse de prim-ajutor de pe avioane și vapoare în alte condiții decât cele prevăzute de normele legale;
t) nesesizarea direcțiilor sanitare județene sau a municipiului București a cazurilor de toxicomanie prin stupefiante de către personalul sanitar și orice alte persoane care prin specificul activității lor trebuie să manipuleze stupefiante și care cunosc astfel de cazuri;
ț) nesesizarea organelor de urmărire penală a cazurilor de toxicomanie de către organele sanitare care au stabilit aceste cazuri.

Art. 2. - Contravențiile prevăzute la. art. 1 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei - cele prevăzute la lit. g), h), i), j), m), o);
b) cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei - cele prevăzute la lit. a), b), c), d), e), f), k), l), n), p), r), s), ș), t), ț).

Art. 3. - Contravențiile prevăzute la art. 1 se constată de către organele prevăzute mai jos, care aplică și amenda:

a) personalul de specialitate - medici, farmaciști - al Ministerului Sănătății, împuternicit în acest scop de conducerea ministerului;
b) personalul de specialitate - medici, farmaciști - al direcțiilor sanitare județene și a municipiului București și al oficiilor farmaceutice teritoriale, împuternicit în acest scop de Ministerul Sănătății;
c) ofițerii și subofițerii de poliție însoțiți de un specialist - medic, farmacist, toxicolog - delegat de minister sau alt organ central în subordinea căruia se află unitatea în care s-a săvârșit contravenția.
Contravențiile prevăzute la art. 1 lit. a) și c), precum și contravențiile săvârșite în afara unităților sanitare prevăzute la art. 1 lit. i), se pot constata de către ofițerii și subofițerii de poliție neînsoțiți de specialist;
d) specialiștii - medici, farmaciști, toxicologi - ai Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne delegați în acest scop, pentru unitățile din subordinea acestor organe.

Art. 4. - Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.

Plângerea, însoțită de copia procesului-verbal de constatare a contravenției, se depune la organul din care face parte agentul constatator.

Plângerea, depusă la organul prevăzut la alin. 2, împreună cu dosarul cauzei, se trimit de îndată la judecătoria în drept să o soluționeze, care citează pe cel care a făcut plângerea, precum și orice altă persoană în măsură să contribuie la rezolvarea justă a acesteia.

Agentul constatator și organul care a aplicat sancțiunea nu se citează.

Art. 5. - În măsura în care prezenta hotărâre nu dispune, contravențiilor prevăzute în cuprinsul ei le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 6. - Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 899/1970 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind regimul produselor și substanțelor stupefiante, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 77 din 8 iulie 1970, precum și orice alte dispoziții contrare, se abrogă.