autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Societății comerciale „LAR - Liniile aeriene române” - S.A.
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Societatea comercială „LAR - Liniile aeriene române” - S.A., persoană juridică, cu sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Societatea comercială „LAR - Liniile aeriene române” - S.A. înființată potrivit art. 1 se organizează și funcționează conform statutului prevăzut în anexă.

Art 3. - Capitalul social inițial al societății comerciale pe acțiuni „LAR - Liniile aeriene române” - S.A. rezultat din preluarea activului și pasivului unității economice de stat „LAR - Liniile aeriene române” a fost stabilit pe baza bilanțului întocmit la data de 30 iunie 1990, urmând a se definitiva după reevaluarea patrimoniului, în condițiile legii.

Art. 4. - Societatea comercială „LAR - Liniile aeriene române” - S.A. va putea beneficia din partea statului de subvenții și credite în lei și valută, precum și de subvenții și altele pentru menținerea operării în interese de stat a unor curse regulate nerentabile, pentru menținerea unor tarife pentru pasagerii cu cetățenie română, domiciliați în România, la nivel de protecție socială, în condițiile speciale stabilite de Guvern.

Art. 5. - Pe data constituirii societății comerciale pe acțiuni conform art. 1, unitatea economică de stat „LAR - Liniile aeriene române” - S.A. se desființează. Personalul acesteia este preluat de societatea comercială „LAR - Liniile aeriene române” și se consideră transferat în interesul serviciului, beneficiind timp de trei luni de salariul tarifar avut, sporul de vechime, după caz, dacă este transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 6. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexă

Statutul Societății comerciale „LAR - Liniile aeriene române" - S.A.
Capitolul I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Articolul 1
Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „LAR" - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi LAR, precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare și sediul societății.

Articolul 2
Forma juridică a societății

Societatea comercială „LAR" - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prevederile prezentului statut.

Articolul 3
Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea București, strada Știrbei Vodă nr. 2-4.

Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate în țară și străinătate, legate de obiectul său de activitate.

Articolul 4
Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la registrul comerțului.

Capitolul II
Scopul și obiectul de activitate al societății

Art. 5. - Scopul societății îl constituie realizarea de servicii de transport aerian de pasageri și mărfuri, turism, comercializarea de mărfuri în lei și valută și alte servicii legate de acestea, cu mijloace proprii sau închiriate.

Articolul 6
Obiectul de activitate al societății este:
a) efectuarea de transporturi aeriene interne și internaționale, regulate și charter de călători, bagaje, mărfuri și poștă;
b) efectuarea de transporturi aeriene de tip AEROTAXI în țară și străinătate;
c) închirierea și subînchirierea de aeronave, material și personal aeronautic, concesionarea de servicii și rute aeriene, de drepturi de vânzare și operare precum și de servicii aferente acestora;
d) organizarea și efectuarea de activități turistice, hoteliere și de agrement;
e) exploatarea și întreținerea și repararea mijloacelor din dotare, precum și de service și asistență tehnică pentru terți;
f) efectuarea de operațiuni de comerț exterior, de reprezentare, intermediere și în comision pentru nevoi proprii și pentru terți;
g) organizarea oricăror alte servicii sau prestații în legătură cu transportul aerian, inclusiv comerț cu mărfuri și servicii în lei sau în valută, în spații autorizate precum și a oricăror activități de producție legate direct sau indirect cu obiectul său de activitate;
h) organizarea și efectuarea serviciilor de handling, catering, pe orice aeroporturi pentru aeronave proprii și străine;
i) efectuarea de activități de reclamă și publicitate;
j) efectuarea de orice alte activități în legătură cu obiectul de activitate principal, menite să asigure realizarea de profit.
Capitolul III
Capitalul social, acțiunile
Articolul 7
Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale „LAR" - S.A. este de 1.100 mii lei, împărțit în 110 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 10.000 lei fiecare, subscrise în întregime de acționar.

Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative cu valoare nominală de 10.000 lei fiecare este în întregime subscris de statul român în calitate de unic acționar și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Articolul 8
Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

Articolul 9
Reducerea sau mărirea capitalului

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10
Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statutul societății.

Drepturile și obligațiile decurgând din deținerea de drept de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

Articolul 11
Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care recunoaște un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se poate face în condițiile prevăzute de lege.

Articolul 12
Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație al societății și să facă publică pierderea prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV
Adunarea generală a acționarilor
Articolul 13
Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;
c) alege directorul general, îi stabilește remunerarea, îl descarcă de activitate și îl revocă;
d)stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație și comisiei de cenzori;
e) stabilește nivelul de salarizare al personalului angajat în societate, în funcție de studii și de munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege;
f) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
g)hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții;
h) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
i) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții situate în țară și străinătate;
j) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acestora;
k) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la modificarea formei juridice a societății;
l) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății;
m) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
n) hotărăște cu privire la stabilirea normelor de amortizare a fondurilor fixe;
o) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a directorului general, a membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
p) hotărăște în orice probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. k) și l) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății în perioada în care statul este acționar unic.

Articolul 14
Convocarea adunării generale

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de mare circulație din localitate.

Convocarea adunării generale a acționarilor va fi făcută cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Când, în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Articolul 15
Organizarea adunării generale a acționarilor

Pentru validarea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezența acționarilor, care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alin. 1, adunarea ce se va întruni după o a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării extraordinare, sunt necesare:

  • la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând 3/4 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;
  • la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează dintre membrii adunării generale doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru parafat și semnat.

Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții sindicatelor existente în societate.

Articolul 16
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini. La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social se va putea decide ca votul sa fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Art. 17. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi executate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit în condițiile legii.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V
Consiliul de administrație
Articolul 18
Organizare

Societatea comercială „LAR - Liniile aeriene române" - S.A. este administrată de către un consiliu de administrație compus din 7 persoane, ales de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, care vor avea calitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care vor avea calitatea de acționari. Numărul de administratori se stabilește de către adunarea generală a acționarilor în raport de volumul și specificul activității societății.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari în aceeași proporție cu cota lor de participare la capital.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său.

Durata pe care este ales administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului cu acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Consiliul de administrație este condus de un președinte. Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație va alege, dintre membrii săi, un președinte și 3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El trebuie să se întrunească cel puțin o dată pe lună, la sediul societății.

La întrunirile consiliului de administrație, directorii vor prezenta rapoarte scrise despre operațiile de executat. Consiliul este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritate absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar. Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri de probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice fel de act care este legat de administrația societății în interesul acesteia, în limita dreptului ce li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund individual sau solidar, după caz, fată de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin decizia adunării generale a acționarilor.

Articolul 19
Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;
d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri (cu excepția mijloacelor fixe) potrivit competențelor acordate;
e) aprobă înstrăinarea bunurilor imobile aparținând societății sau încheierea de tranzacții în litigii, cu o valoare de până la 10 milioane lei;
f) colaborează cu sindicatele, ori de câte ori este necesar, pentru rezolvarea operativă a tuturor problemelor ce apar, în scopul desfășurării optime a procesului de producție;
g) stabilește măsuri pentru protejarea patrimoniului și a datelor și pentru asigurarea securității aeronavelor, pe durata zborurilor și la escale, în țară și în străinătate;
h) stabilește și negociază contractul individual și colectiv de muncă;
i) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luare și dare cu chirie);
j) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte potrivit competențelor acordate;
k) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecția mediului;
l) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 80 zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;
m) numește și revocă directorii executivi, la propunerea comitetului de direcție sau a directorului general, după caz, dintre funcționarii societății care nu sunt membri ai consiliului de administrație, le stabilește remunerația potrivit legii și îi descarcă de activitate;
n) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității societății.
Capitolul VI
Articolul 20
Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși de administrație fixându-le în același timp și salariile potrivit legii.

Președintele consiliului de administrație îndeplinește și funcția de director general, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aducând la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să comunice la fiecare ședință a consiliului de administrație registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Consiliul de administrație poate oricând revoca persoanele numite în comitetul de direcție.

Capitolul VII
Gestiunea societății
Articolul 21
Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri aleși de adunarea generală a acționarilor, care nu trebuie să fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege cenzori supleanți care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor și comisiei de cenzori li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani, iar prima comisie este compusă din 3 membri.

Capitolul VIII
Activitatea societății
Articolul 22
Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23
Personalul societății

Directorul general, membrii consiliului de administrație al societății și cenzorii, sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Plata salariilor pentru personalul societății, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de către consiliul de administrație. Premiile, gratificațiile și alte asemenea drepturi acordate anual personalului pot fi plătite integral sau parțial în valută, în limita disponibilităților și potrivit legii.

Articolul 24
Amortizarea fondurilor

Amortizarea fondurilor fixe se va face conform prevederilor legale.

Articolul 25
Reparații capitale și investiții noi

Lucrările de reparații capitale și de investiții noi se vor executa pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație în anul în care au fost executate prin suportare din fondurile special constituite cu această destinație.

Articolul 26
Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul anual contabil și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Articolul 27
Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește ca diferența între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea unor venituri.

Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuând-se până se va atinge 20% din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obliga să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 28
Registrele societății

Societatea va ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Articolul 29
Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face prin hotărâre a guvernului.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute de înființarea societăților.

Articolul 30
Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

a) imposibilitatea realizării obiectului social;

b) hotărârea adunării generale;

c) falimentul;

d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

e) numărul de acționari va fi redus sub 5 mai mult de 6 luni;

f) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;

g) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Articolul 31
Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 32
Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitrajul potrivit legii.

Capitolul X
Dispoziții finale
Articolul 33

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.