autentificare cu OpenID
Lege privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 ianuarie 1991.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 28 ianuarie 1991.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se înființează Institutul Român pentru Drepturile Omului, ca organism independent, cu sediul în municipiul București, având personalitate juridică.

Institutul Român pentru Drepturile Omului poate să-și constituie filiale.

Art. 2. - Scopul institutului este de a asigura o mai bună cunoaștere de către organismele publice, asociațiile neguvernamentale și cetățenii români a problematicii drepturilor omului, a modului în care drepturile omului sunt garantate în alte țări, îndeosebi în țările participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa.

Totodată, scopul institutului este să informeze opinia publică de peste hotare, organismele internaționale, în legătură cu modalitățile practice prin care drepturile omului sunt asigurate și respectate în România.

Art. 3. - Pentru realizarea acestui scop, institutul va desfășura în principal următoarele activități:

a) crearea, menținerea și funcționarea pentru toți utilizatorii a unui centru de documentare conținând texte de convenții internaționale, legi, documente, studii și publicații referitoare la drepturile omului, precum și referințe bibliografice;
b) informarea organismelor publice, a organizațiilor neguvernamentale și a cetățenilor, în special prin aducerea la cunoștința acestora a documentelor, practicilor și uzanțelor internaționale în domeniul drepturilor omului, inclusiv prin traducerea lor, atunci când este necesar;
c) organizarea de programe de formare destinate îndeosebi acelor categorii de persoane care au răspunderi speciale pentru protecția drepturilor omului sau pentru cunoașterea problematicii drepturilor omului în rândurile unor largi categorii ale populației;
d) furnizarea, la cerere sau periodic, de informații privind eforturile guvernamentale și neguvernamentale din România pentru a promova și proteja drepturile omului, ca și eforturile similare din alte țări, precum și angajamentele internaționale asumate de România și modul în care ele sunt îndeplinite;
e) furnizarea de documentații, la cererea comisiilor Parlamentului, asupra aspectelor care privesc drepturile omului din proiectele de legi și alte probleme examinate în Parlament;
f) efectuarea de cercetări privind diverse aspecte ale promovării și respectării drepturilor omului în România și pe plan internațional;
g) publicarea unui buletin privind drepturile omului și asigurarea unei largi difuzări a acestuia, inclusiv prin traducere în limbi străine;
h) organizarea de sondaje de opinie publica pe diferite aspecte, privind protecția drepturilor omului în România.

Art. 4. - Serviciile institutului sunt deschise tuturor utilizatorilor. Textele documentelor de bază și referințele bibliografice sunt difuzate gratuit sau cu plata numai a costului reproducerii.

Institutul va putea efectua cercetări, pe bază de contract, cu instituții sau organisme științifice și va putea elabora avize, la solicitarea unor foruri de specialitate din țară și din străinătate. Tarifele pentru astfel de servicii se vor stabili de conducerea institutului.

Art. 5. - Institutul va fi condus de un consiliu general, cuprinzând reprezentanți ai grupurilor parlamentare, membri ai Comisiei pentru drepturile omului și cetățeanului a Senatului și Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a Adunării Deputaților, precum și oameni de știință și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din domeniul drepturilor omului, desemnați de birourile permanente ale celor două camere ale Parlamentului și validați de acestea.

Consiliul general va desemna dintre membrii săi un comitet director, format din 7 persoane: parlamentari, oameni de știință, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și directorul executiv.

Comitetul director va asigura conducerea activității curente a institutului. Directorul executiv va reprezenta institutul ca persoană juridică, conform reglementărilor în vigoare.

Structura de personal a institutului este cea prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 6. - Institutul va organiza, periodic, consultări și alte acțiuni comune cu organizațiile neguvernamentale din România, institutele de cercetări ale Academiei și alte organisme care desfășoară activități în domeniul drepturilor omului. El va stabili relații de colaborare cu institutele pentru drepturile omului sau organisme similare din alte țări, precum și cu organizații internaționale și regionale care desfășoară activități în domeniul drepturilor omului, și va organiza seminarii, simpozioane și alte acțiuni cu participare internă și internațională.

Art. 7. - Institutul va sprijini cu specialiști de înaltă calificare, organizarea unor cursuri privind drepturile omului în principalele instituții de învățământ superior din țară. În cadrul acestor cursuri vor putea fi invitați pentru a prezenta expuneri și personalități ale vieții politice din diferite țări, specialiști cunoscuți prin preocupările lor pentru promovarea drepturilor omului pe plan mondial.

Art. 8. - Institutul se va conduce după regulamentul de funcționare care va fi aprobat de consiliul general. Rapoartele anuale ale institutului vor fi trimise spre informare Parlamentului.

Art. 9. - Cheltuielile institutului vor fi acoperite din bugetul Parlamentului.

În acest scop, vor fi prevăzute fondurile necesare începând cu 1 ianuarie 1991.

Institutul va putea accepta contribuții voluntare, donații, alte liberalități în regim de fundație.

Art. 10. - După doi ani de funcționare a institutului, organele de conducere vor prezenta Parlamentului un raport privind bilanțul activității și funcționării institutului, cu luarea în considerare în special a evaluării celor care au utilizat serviciile sale.


[modificare] Anexă

Institutul Român Pentru Drepturile Omului
Director executiv (și șef al sectorului cercetare)
Director adjunct (și șef al sectorului informare și documentare)
Sectorul documentare și informare
Sectorul formare și pregătire a specialiștilor
Sectorul cercetare
Sectorul administrativ
- șef sector (directorul adjunct)
- redactor șef al buletinului
- redactor
- funcționar pentru relații cu publicul
- 2 documentariști-traducători
- șef sector
- 4 cercetători (cu practică profesională)
- șef sector (directorul executiv)
- 5 cercetători
- șef sector (și contabil)
- 2 secretar-dactilo
- 1 administrator
- 1 șofer
- 1 portar
- 1 îngrijitor
Total personal: 5 persoane 5 persoane 5 persoane 7 persoane