autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome „Multiproduct"
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Regia autonomă „Multiproduct", cu sediul în municipiul București.

Regia autonomă „Multiproduct” se organizează și funcționează în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și cu regulamentul de organizare și funcționare, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Regia autonomă „Multiproduct” are ca scop asigurarea condițiilor tehnico-materiale și organizatorice pentru ca persoanele condamnate din penitenciare, să poată desfășura o activitate productivă și pentru calificarea acestora în meserii utile, în vederea reintegrării lor sociale după executarea pedepsei privative de libertate.

Obiectul de activitate al regiei este producerea și valorificarea pe piața internă și la export, de produse industriale și executarea de lucrări.

Art. 3. - Patrimoniul Regiei autonome „Multiproduct”, în valoare de 231,5 milioane lei, stabilit pe baza bilanțului contabil din 30 septembrie 1990, este format din activul și pasivul preluate de la Întreprinderea de metalurgie prelucrătoare Aiud, Fabrica de mobilă Gherla, Fabrica de mobilă I. L. Caragiale, Întreprinderea de împletituri și confecții metalice Poarta Albă, Întreprinderea de confecții Târgșor și Întreprinderea de încălțăminte Craiova, care se desființează.

Valoarea patrimoniului va fi corectată după finalizarea completă a evaluărilor acestuia, în termen de 45 de zile de la data prezentei hotărâri.

Art. 4. - În structura Regiei autonome „Multiproduct” funcționează, ca subunități: Întreprinderea de metalurgie prelucrătoare Aiud, Fabrica de mobilă Gherla, Fabrica de mobilă I. L. Caragiale, Întreprinderea de împletituri și confecții metalice Poarta Albă, Întreprinderea de confecții Târgșor și Întreprinderea de încălțăminte Craiova.

Regia autonomă „Multiproduct” poate înființa în structura sa secții și ateliere.

Art. 5. - Personalul trecut la regie și la subunitățile sale, de la Direcția generală a penitenciarelor și de la unitățile economice desființate, este considerat transferat în interesul serviciului.

Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii care își desfășoară activitatea în cadrul Regiei autonome „Multiproduct” și în subunitățile din structura acesteia își mențin toate drepturile ce decurg din calitatea de militar, potrivit legii.

Art. 6. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă H.C.M. nr. 516/1963 privind înființarea întreprinderilor economice subordonate Ministerului de Interne.


[modificare] Anexă

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome „Multiproduct”

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă „Multiproduct” este persoană juridică, funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și își desfășoară activitatea pe baza prezentului regulament.

Art. 2. - Sediul regiei este în municipiul București, sectorul 2, strada Maria Ghiculeasa nr. 47.

Capitolul II

Scopul, obiectul de activitate și atribuțiile regiei

Art. 3. - Regia are ca scop asigurarea condițiilor tehnico-materiale și organizatorice pentru ca persoanele condamnate, din penitenciare, să poată desfășura o activitate productivă și pentru calificarea acestora în meserii utile, în vederea reintegrării lor sociale după executarea pedepsei privative de libertate.

Art. 4. - Regia are ca obiect de activitate producerea și valorificarea, pe piața internă și la export, de produse industriale și executarea de lucrări.

Art. 5. - Principale atribuții ale regiei autonome sunt următoarele:

 • asigură programarea și urmărirea producției, precum și a lucrărilor de menținere a capacităților de producție și crearea de noi capacități;
 • urmărește conducerea proceselor tehnologice și de muncă pentru utilizarea rațională a forței de muncă, a utilajelor și instalațiilor din dotare în condiții de siguranță deplină de funcționare;
 • asigură coordonarea activității de calificare a forței de muncă specială și de pregătire profesională a personalului militar și civil de specialitate, precum și a măsurilor de protecție socială a forței de muncă;
 • studiază piața internă și externă pentru cunoașterea tehnologiilor moderne, în vederea orientării dezvoltării tehnologice, a aprovizionării și desfacerii produselor;
 • asigură finanțarea și executarea lucrărilor de investiții și construcții-montaj;
 • programează, coordonează și urmărește activitatea organizatorică în vederea asigurării reparațiilor și întreținerii utilajelor din dotare;
 • efectuează export de produse din nomenclatorul propriu de fabricație, precum și importul de mașini, utilaje, materii prime, piese de schimb necesare, în condițiile reglementărilor legale în vigoare, organizându-și compartiment specializat în comerțul exterior, marketing și conjunctură;
 • întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, realizează programarea și executarea activității economico-financiare și analizează modul de execuție a acestora;
 • urmărește rentabilizarea continuă a întregii activități desfășurate.

Art. 6. - Regia autonomă „Multiproduct” poate beneficia de credite bancare și își constituie fonduri proprii, potrivit legii.

Capitolul III

Patrimoniul

Art. 7. - Regia autonomă „Multiproduct” are un patrimoniu în valoare de 231,5 milioane lei, conform bilanțului contabil întocmit la data de 30 septembrie 1990. Patrimoniul constituit se transmite regiei prin hotărârea privind înființarea Regiei autonome „Multiproduct".

Art. 8. - Regia autonomă „Multiproduct” este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă posedă, folosește și dispune în mod autonom, potrivit legii, de bunurile pe care le are în patrimoniul său și culege fructele, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

Capitolul IV

Structura regiei

Art. 9. - Regia autonomă „Multiproduct” are în structura sa organizatorică întreprinderi și fabrici necesare realizării obiectului său de activitate. De asemenea, regia autonomă poate înființa, în structura sa, secții și ateliere.

Art. 10. - Subunitățile din structura regiei funcționează pe bază de gestiune economică.

Art. 11. - În cadrul regiei se constituie servicii și birouri.

Capitolul V

Organele de conducere

Art. 12. - Conducerea Regiei autonome „Multiproduct” se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general al regiei.

Art. 13. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului justiției și este compus din 15 persoane, din care una este directorul general al regiei.

Din Consiliul de administrație al Regiei autonome „Multiproduct” fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finanțelor, un reprezentant al Oficiului central de stat pentru probleme speciale și un reprezentant al Ministerului Justiției. Ceilalți membri vor fi numiți din personalul militar și civil, ingineri, economiști și juriști, specialiști în domeniul de activitate al regiei.

Art. 14. - Consiliul de administrație al Regiei autonome „Multiproduct” își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Art. 15. - Atribuțiile Consiliului de administrație al Regiei autonome „Multiproduct” sunt următoarele:

 • aprobă structura organizatorică, funcțională și de personal a regiei și subunităților acesteia;
 • aprobă politica de dezvoltare;
 • hotărăște asupra constituirii de noi subunități, realizării și dezvoltării activității productive și comerciale, precum și creșterii numărului de deținuți ce pot fi calificați în meserii specifice;
 • aprobă delegările de atribuții și limitele de competență pe domenii de activitate, pentru subunitățile din structura regiei;
 • aprobă politica de vânzări;
 • examinează și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi;
 • aprobă utilizarea fondului valutar;
 • asigură realizarea dispozițiilor în vigoare privind protecția mediului înconjurător;
 • stabilește nivelul de salarizare a personalului, potrivit prevederilor legale;
 • hotărăște în orice alte probleme privind activitatea regiei, cu excepția celor date în competența altor organe, potrivit legii.

Art. 16. - Activitatea curentă a Regiei autonome „Multiproduct” este condusă de un director general, numit de consiliul de administrație, cu acordul ministrului justiției.

Art. 17. - Consiliul de administrație al Regiei autonome „Multiproduct” se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună și la cererea președintelui sau a unei treimi din membri, ori de câte ori este nevoie.

Art. 18. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 19. - Consiliul de administrație, în prima lună a anului următor prezintă ministrului justiției un raport asupra activității regiei pe anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 20. - Organele de conducere ale întreprinderilor și fabricilor din structura regiei sunt:

 • comitetul de direcție;
 • directorul.

Art. 21. - Directorul general al regiei angajează, încadrează și concediază personalul din aparatul funcțional al regiei, precum și personalul din conducerea subunităților din structura sa, exclusiv personalul militar. Personalul din cadrul subunităților se angajează, se încadrează și se concediază de către directorul acestora.

Numirea și schimbarea din funcție a personalului militar care își desfășoară activitatea în cadrul regiei sau subunităților din structură se fac de șeful Direcției generale a penitenciarelor, la propunerea directorului general al regiei.

Nivelul de salarizare a personalului regiei se stabilește de consiliul de administrație în funcție de studii și munca prestată, cu respectarea limitei minime pe economie.

Art. 22. - Componența, atribuțiile, competențele și împuternicirile directorului și comitetului de direcție ale subunităților din structură se stabilesc de consiliul de administrație al regiei.

Capitolul VI

Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 23. - Regia autonomă „Multiproduct” întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de profit și pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se aprobă de Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Art. 24. - Regia autonomă „Multiproduct" constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, precum și alte fonduri necesare desfășurării activității.

Art. 25. - Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie ale fiecărui an.

Capitolul VII

Relațiile regiei

Art. 26. - Relațiile comerciale ale regiei cu alte regii și societăți comerciale, precum și cu statul, se desfășoară pe bază contractuală.

Pentru asigurarea forței de muncă din penitenciare, subunitățile din structura regiei încheie contracte cu acestea, în limitele și condițiile stabilite în acest scop de regie și, respectiv, de Direcția generală a penitenciarelor.

Art. 27. - În relațiile cu terții, regia practică prețuiri libere, negociate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 28. - Având în vedere caracterul special al activității sale, Regia autonomă „Multiproduct" nu se poate asocia cu alte regii sau societăți comerciale.

Art. 29. - Litigiile de orice fel în care sunt implicate Regia autonomă „Multiproduct" și subunitățile din structura sa se soluționează de instanțele judecătorești competente, potrivit legii.

Capitolul VIII

Dispoziții finale

Art. 30. - Până la eliminarea totală a sistemului de repartiție a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, regia autonomă asigură legătura cu Oficiul central de stat pentru probleme speciale, Ministerul Resurselor și Industriei, precum și cu celelalte departamente din economia națională, și asigură repartițiile necesare subunităților din componența sa.

Art. 31. - Regia autonomă este obligată să-și desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor privind protecția mediului înconjurător și să-și realizeze din surse proprii mijloace adecvate în acest scop.

Art. 32. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, precum și cu celelalte reglementări în vigoare.