autentificare cu OpenID
Lege pentru ratificarea Acordului dintre România, pe de o parte, și Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică, pe de altă parte, privind comerțul și cooperarea comercială și economică
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 martie 1991.
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 12 februarie 1991.
 • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea pentru ratificarea Acordului dintre România, pe de o parte, și Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică, pe de altă parte, privind comerțul și cooperarea comercială și economică și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre România, pe de o parte, și Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică, pe de altă parte, privind comerțul și cooperarea comercială și economică, încheiat la Luxemburg la 22 octombrie 1990.


[modificare] Acord între România, pe de o parte, și Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică, pe de altă parte, privind comerțul și cooperarea comercială și economică

România, pe de o parte, Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică, denumite în continuare împreună Comunitatea, pe de altă parte,
recunoscând că România și Comunitatea doresc să promoveze și să extindă relațiile contractuale directe stabilite între ele prin acordurile referitoare la crearea comisiei mixte și la comerțul cu produse industriale, semnate la 28 iulie 1980, și să stabilească un cadru mai larg pentru cooperarea comercială și economică,
reamintind legăturile comerciale și economice tradiționale dintre România și Comunitate și ținând cont de nivelul lor respectiv de dezvoltare economică,
ținând seama de influențele favorabile ale reformelor în curs în România și de politicile economice respective ale părților contractante asupra relațiilor lor comerciale și economice,
dorind să creeze condiții favorabile dezvoltării armonioase și diversificării schimburilor, precum și promovării cooperării comerciale și economice în domenii de interes reciproc pe bază de egalitate, de avantaje mutuale și de reciprocitate,
conștiente de importanța deosebită a comerțului exterior și a altor forme de cooperare economică internațională, ca factori de dezvoltare economică și socială,
conștiente de importanța transpunerii depline în practică a Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, a Documentului final al Reuniunii de la Madrid și a Documentului final al Reuniunii de la Viena,
reafirmând atașamentul părților contractante la Acordul general pentru tarife vamale și comerț și la protocolul de aderare a României la acesta,
apreciind că este necesar să se dea un nou elan relațiilor comerciale și economice dintre România și Comunitate în spiritul Documentului final al Conferinței C.S.C.E. de la Bonn privind cooperarea economică în Europa,
recunoscând că România și Comunitatea doresc să stabilească între ele legături contractuale mai largi în domenii mai extinse și susceptibile de dezvoltări ulterioare,
au decis să încheie prezentul acord și au desemnat în acest scop pe plenipotențiarii lor, care, după ce au făcut schimb de deplinele lor puteri recunoscute în bună și cuvenita formă, au convenit următoarele dispoziții:
Articolul 1

Părțile contractante se angajează să favorizeze și să promoveze schimburile lor comerciale și cooperarea lor comercială și economică.

Articolul 2

1. Prezentul acord se aplică schimburilor cu toate produsele originare din România și Comunitate, cu excepția produselor vizate de Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului.

2. Prezentul acord nu afectează dispozițiile acordului existent între România și Comunitatea Economică Europeană privind comerțul cu textile, care se aplică cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie 1987, nici dispozițiile schimburilor de scrisori și ale altor aranjamente privind comerțul cu textile încheiate ulterior, în perioada de aplicare a acestor dispoziții; între altele, în cazul în care Comunitatea ar invoca art. 24 din Protocolul de prelungire a Aranjamentului din 31 iulie 1986 privind comerțul internațional cu textile, se aplică numai dispozițiile acestui aranjament, cu excluderea oricăror dispoziții ale prezentului acord.

Cel mai târziu cu șase luni înaintea expirării acordurilor privind comerțul cu textile vizate mai sus, părțile contractante se consultă în vederea fixării aranjamentelor de aplicat comerțului cu textile, după expirarea acestor acorduri.

3. Prezentul acord nu afectează acordurile sau aranjamentele specifice referitoare la produsele agricole care sunt în vigoare între părțile contractante, nici acordurile sau aranjamentele care le-ar succeda.

Capitolul I
Comerț
Articolul 3

1. În afara indicațiilor contrare din prezentul acord, comerțul între părțile contractante se efectuează în conformitate cu reglementările lor respective.

2. În cadrul legislațiilor și reglementărilor lor respective, părțile contractante adoptă măsurile de natura să asigure dezvoltarea armonioasă și diversificarea schimburilor reciproce.

3. În acest scop, ele confirmă voința lor de a examina într-un spirit de cooperare, fiecare de partea sa, sugestiile formulate de cealaltă parte în vederea realizării acestor obiective.

Articolul 4

Părțile contractante reafirmă angajamentul lor de a-și acorda reciproc tratamentul națiunii celei mai favorizate în conformitate cu Acordul general pentru tarife vamale și comerț (G.A.T.T.) și cu protocolul de aderare a României la acesta.

Articolul 5

Fiecare parte contractantă acordă importurilor de produse din cealaltă parte gradul cel mai ridicat de liberalizare pe care îl aplică în general țărilor terțe, ținând seama de prevederile G.A.T.T. și ale protocolului de aderare a României la acesta; în acest scop, Comunitatea se angajează să elimine progresiv restricțiile cantitative vizate de art. 3 lit. a) din protocolul de aderare a României la G.A.T.T., conform modalităților și pentru produsele vizate de art. 7-11 ale prezentului acord.

Articolul 6

Procesul de liberalizare ține seama de prevederile G.A.T.T., de evoluția schimburilor dintre cele două părți, de modificările condițiilor pieței și de regulile privind comerțul în România sau în Comunitate, precum și de progresele realizate în punerea în aplicare a prezentului acord.

Articolul 7

Comunitatea se angajează să elimine, cel mai târziu până la sfârșitul primului an de la intrarea în vigoare a prezentului acord, restricțiile cantitative care se aplică importurilor efectuate în regiunile Comunității și pentru produsele enumerate în anexa nr. I.

Articolul 8

Comunitatea se angajează să suspende, în decurs de un an de la intrarea în vigoare a acordului, aplicarea restricțiilor cantitative la importurile de produse enumerate în anexa nr. II, în regiunile indicate în această anexă și în condițiile specificate de aceasta.

Articolul 9

1. Pentru fiecare an civil, Comunitatea deschide contingente de import în favoarea produselor care prezintă interes pentru România și care fac obiectul restricțiilor cantitative.

2. În fiecare an, cele două părți se consultă în cadrul comisiei mixte prevăzute la art. 22, în scopul de a determina, pentru anul viitor, noile liberalizări, precum și, în afara excepțiilor, creșterea progresivă și constantă a contingentelor pentru produsele care fac obiectul restricțiilor cantitative vizate de art. 5.

Articolul 10

Înainte de sfârșitul lunii iunie 1992, părțile contractante vor examina, în cadrul comisiei mixte prevăzute la art. 22, restricțiile cantitative vizate de art. 5, menținută încă la momentul respectiv, pentru a determina ce modificări vor trebui, eventual, aduse sistemului de importuri existent.

Articolul 11

Comunitatea se angajează să elimine, cel mai târziu la 31 decembrie 1995, restricțiile cantitative vizate de art. 5, încă în vigoare, cu excepția celor ce privesc un număr limitat de produse care, atunci, ar putea fi considerate sensibile.

Dacă este cazul, comisia mixtă stabilită potrivit art. 22 va defini, în cadrul sesiunii sale din 1995, regimul aplicabil importurilor acestor produse pentru o perioadă determinată, începând cu 31 decembrie 1995.

Articolul 12

Importurile în Comunitate de produse care fac obiectul prezentului acord nu afectează contingentele vizate de art. 9, dacă ele sunt declarate ca fiind destinate reexportului și dacă sunt efectiv reexportate din Comunitate, fie în starea respectivă, fie după o perfecționare activă în cadrul sistemului de control administrativ, în vigoare în Comunitate.

Articolul 13

Ținând seama de importanța schimburilor lor cu produse agricole și de rezultatele negocierilor multilaterale desfășurate în cadrul G.A.T.T. părțile contractante examinează, în comisia mixtă vizată de art. 22, posibilitatea de a-și acorda, potrivit art. 4 al prezentului acord, concesii în domeniul comerțului cu produse agricole, produs cu produs, pe o bază reciprocă și armonioasă.

Articolul 14

Schimburile de mărfuri dintre părțile contractante se efectuează la prețuri conforme cu cele ale pieței.

Articolul 15

1. Părțile contractante se consultă reciproc dacă, în cadrul schimburilor dintre Comunitate și România, un produs este importat în cantități atât de mari sau în astfel de condiții încât aduce sau amenință să aducă un prejudiciu grav producătorilor naționali de produse similare sau de produse direct concurente.

2. Partea contractantă care solicită consultări va furniza celeilalte părți toate elementele necesare care să permită examinarea aprofundată a situației.

3. Consultările, solicitate conform paragrafului 1, au loc cu luarea în considerare a obiectivelor fundamentale ale acordului și acestea se termină cel mai târziu în treizeci de zile de la data notificării cererii părții solicitante, cu condiția ca părțile să nu decidă altfel.

4. Dacă, urmare acestor consultări, se recunoaște că situația vizată la paragraful 1 este reală, exporturile sunt limitate sau se iau alte măsuri, eventual măsuri privind prețurile la care sunt vândute produsele exportate, astfel,încât să se prevină sau să se repare prejudiciul.

5. Dacă, în condițiile menționate la paragrafele 1 și 4 de mai sus, părțile contractante nu ajung la un acord, partea care a solicitat consultarea va avea facultatea de a aplica restricții la importul produselor în cauză, în măsura și pe perioada necesară prevenirii sau reparării prejudiciului. În acest caz, cealaltă parte contractantă va avea facultatea de a deroga de la obligațiile sale față de prima parte pentru schimburi substanțial echivalente.

6. În situații critice, în care orice întârziere ar antrena o pagubă dificil de reparat, aceste măsuri preventive sau reparatorii pot fi luate cu titlu provizoriu fără consultări prealabile, cu condiția de a se proceda la o consultare imediată după ce respectivele măsuri au fost luate.

7. În alegerea măsurilor ce urmează a fi luate conform prezentului articol, părțile contractante acordă preferință celor care dezorganizează cel mai puțin buna funcționare a prezentului acord.

8. În caz de necesitate, părțile contractante pot proceda la consultări pentru a determina momentul în care măsurile adoptate conform paragrafelor 4, 5 și 6 încetează a se mai aplica.

9. Dacă, după epuizarea procedurilor prevăzute de prezentul articol, între părți se menține un diferend cu privire la măsurile luate în aplicarea acestui articol,România și Comunitatea vor putea supune acest dezacord părților contractante ale G.A.T.T., conform art. XIX al G.A.T.T. și al art. 4 din Protocolul de aderare a României la G.A.T.T.

Articolul 16

Părțile contractante se informează reciproc asupra oricăror modificări aduse nomenclatorului lor tarifar sau statistic sau asupra oricăror decizii adoptate, conform procedurilor în vigoare, în legătură cu clasificarea produselor acoperite de prezentul acord.

Capitolul II
Cooperarea comercială
Articolul 17

1. Părțile contractante întreprind totul pentru a promova, dezvolta și diversifica cooperarea comercială dintre ele pe baza nediscriminării și a reciprocității. Comisia mixtă instituită prin art 22 al prezentului acord va acorda o importanță deosebită mijloacelor susceptibile să favorizeze dezvoltarea reciprocă și armonioasă a acestor schimburi.

2. Conform obiectivelor prezentului articol și în limitele puterilor lor respective, părțile contractante convin că vor menține și ameliora reglementările, facilitățile și practicile comerciale favorabile întreprinderilor sau societăților celeilalte părți pe piețele lor respective, prin măsurile următoare ce constau, în:

 • asigurarea publicării și facilitarea schimburilor de informații comerciale și economice privind toate aspectele care vor contribui la dezvoltarea cooperării comerciale și economice, ca de exemplu:
  • programe de dezvoltare economică sau previziuni;
  • aranjamente generale sau sectoriale la import;
  • drept economic și comercia1, inclusiv reglementările referitoare la piețe și societăți;
  • informații macroeconomice și statistice, îndeosebi cu privire la producție, consum și comerț exterior;
  • facilitarea cooperării între serviciile lor vamale respective, în special în sectorul formării profesionale;
  • încurajarea dezvoltării de contacte și de legături între societăți, întreprinderi și alte organizații interesate ale celor două părți care vor contribui la realizarea obiectivelor acordului;
  • încurajarea contactelor între asociațiile profesionale din România și din cadrul Comunității.

3. Conform obiectivelor prezentului articol, părțile contractante convin că vor menține și ameliora reglementările, facilitățile și practicile comerciale favorabile întreprinderilor sau societăților celeilalte părți pe piețele lor, între altele așa cum se precizează la anexa nr. III.

Articolul 18

În limitele puterilor lor respective, părțile contractante se angajează:

 • să asigure protecția adecvată și aplicarea drepturilor de proprietate industrială, comercială și intelectuală;
 • să asigure că angajamentele lor internaționale în domeniul drepturilor de proprietate industrială, comercială și intelectuală sunt onorate;
 • să încurajeze aranjamentele adecvate între întreprinderile și instituțiile din România și cele din interiorul Comunității, cu scopul de a proteja corespunzător drepturile de proprietate industrială, comercială și intelectuală;
 • să încurajeze cooperarea și schimburile de păreri între organizațiile și instituțiile competente în domeniul proprietății industriale, comerciale și intelectuale.
Articolul 19

În limitele puterilor lor respective, părțile contractante:

 • încurajează recurgerea la arbitraj pentru rezolvarea diferendelor rezultând din tranzacțiile comerciale sau de cooperare încheiate de societăți, întreprinderi și organisme economice din România și din Comunitate;
 • convin că, dacă un diferend este supus arbitrajului, fiecare parte poate să-și aleagă liber propriul său arbitru, indiferent de naționalitatea acestuia, și că al treilea arbitru care prezidează sau arbitrul unic poate să fie cetățean al unei țări terțe;
 • încurajează recurgerea la regulile de arbitraj elaborate de Comisia Națiunilor Unite pentru dreptul comercial internațional (C.N.U.D.C.I.) și arbitrajul oricărui organism dintre-un stat semnatar al convenției privind recunoașterea și executarea sentințelor arbitrare străine, încheiate a New York la 10 iunie 1958.
Capitolul III
Cooperarea economică
Articolul 20

1. Ținând seama de politicile lor și de Obiectivele lor economice respective, părțile contractante încurajează cooperarea economică pe o bază cât mai largă posibil în toate domeniile considerate ca fiind de interes reciproc.

Această cooperare va avea ca scop, în mod deosebit:

 • de a întări și diversifica legăturile economice între părțile contractante;
 • de a contribui la dezvoltarea economiilor lor și a nivelului lor de viață respectiv;
 • de a deschide noi surse de aprovizionare și noi piețe;
 • de a încuraja cooperarea între operatorii economici în scopul promovării investițiilor, întreprinderilor comune, acordurilor de licență și a altor forme de cooperare industrială susceptibile să dezvolte industriile lor respective;
 • de a încuraja progresul științific și tehnic;
 • de a sprijini schimbările structurale în economia românească, în vederea creșterii și diversificării schimburilor de bunuri și servicii cu Comunitatea;
 • de a încuraja politici care să nu prejudicieze mediul înconjurător;
 • de a încuraja participarea întreprinderilor mici și mijlocii la cooperarea comercială și industrială.

2. Pentru atingerea acestor obiective, părțile contractante vor face eforturi pentru încurajarea și promovarea cooperării economice în domenii de interes reciproc, în special în următoarele sectoare:

 • industrie și sector minier;
 • agricultură, inclusiv industriile agroalimentare;
 • cercetare, dezvoltare, știință și tehnologie în sectoare în care părțile contractante sunt active și pe care ele le apreciază ca prezentând un interes reciproc, inclusiv cercetarea nucleară;
 • energie, inclusiv energia nucleară și securitatea nucleară (securitatea instalațiilor și protecția contra radiațiilor);
 • protecția mediului înconjurător și gestiunea resurselor naturale;
 • transport, turism și alte activități privind serviciile;
 • telecomunicații;
 • servicii economice, monetare, bancare, de asigurare și financiare;
 • formarea profesională și formarea în domeniul gestiunii;
 • servicii medicale și de sănătate;
 • norme;
 • statistici.

3. Pentru punerea în practică a obiectivelor cooperării economice și în limitele competențelor lor respective, părțile contractante favorizează adoptarea de măsuri destinate să creeze condiții favorabile cooperării economice și industriale și consimt, în special:

 • să favorizeze un climat propice investițiilor, întreprinderilor comune și acordurilor de licență, în special prin extinderea, de către România și statele membre ale Comunității, a aranjamentelor vizând promovarea și protejarea investițiilor, îndeosebi în privința transferului beneficiilor și a repatrierii capitalurilor investite pe baza principiilor de nediscriminare și reciprocitate;
 • să faciliteze schimburile și contactele între persoane și delegații reprezentând organizații comerciale, economice, de învățământ, de formare de personal și alte organizații adecvate;
 • să încurajeze și să faciliteze activitățile de promovare comercială, cum ar fi organizarea de seminarii, târguri și expoziții, colocvii și săptămâni comerciale;
 • să inițieze activități necesitând aportul de competențe tehnice în domenii specifice;
 • să faciliteze cercetarea pieței și a altor activități de comercializare pe teritoriile lor respective;
 • să încurajeze, în conformitate cu legislațiile și politicile respective ale părților contractante, activitățile comune de cercetare și dezvoltare, schimburile de informații și contactele între cercetători, instituții de cercetare și învățământ și operatori economici;
 • să faciliteze cooperarea între operatorii economici pe piețele țărilor terțe.
Articolul 21

Fără a prejudicia dispozițiile pertinente ale tratatelor instituind Comunitățile europene, prezentul acord, precum și oricare acțiune întreprinsă în cadrul acestuia, nu afectează cu nimic capacitatea țărilor membre ale Comunităților de a întreprinde acțiuni bilaterale cu România în domeniul cooperării economice și de a încheia, dacă este cazul, noi acorduri de cooperare economică cu această țară.

Capitolul IV
Comisia mixtă
Articolul 22

1. (a) Se constituie o comisie mixtă, compusă din reprezentanți ai României, pe de o parte, și din reprezentanți ai Comunității, pe de altă parte.

(b) Comisia mixtă face recomandări, de comun acord între părțile contractante.

(c) Comisia mixtă adoptă, dacă este necesar, propriul său regulament interior și propriul său program de lucru.

(d) Comisia mixtă se reunește o dată pe an, alternativ la Bruxelles și la București. Reuniuni speciale pot fi convocate, de comun acord, la cererea uneia sau alteia dintre părțile contractante. Președinția comisiei mixte este asigurată, alternativ, de fiecare dintre părțile contractante. Ori de cite ori este posibil, ordinea de zi a reuniunilor comisiei mixte se convine în prealabil.

(e) Comisia mixtă poate să hotărască crearea de grupe de lucru care să o ajute în realizarea sarcinilor sale.

2. (a) Comisia mixtă veghează la buna funcționare a prezentului acord și a aranjamentelor aferente acestuia și formulează și recomandă măsuri practice pentru realizarea obiectivelor sale, fără a pierde din vedere politicile economice și sociale ale părților contractante.

(b) Comisia mixtă depune eforturi pentru a găsi mijloace care să permită încurajarea dezvoltării schimburilor și cooperării comerciale și economice între părțile contractante. Ea trebuie, în mod deosebit:

 • să examineze diferitele aspecte ale schimburilor dintre cele două părți, în special compoziția lor globală, ritmul de creștere, structura și diversificarea lor; balanța comercială și diferitele forme de comerț și de promovare a schimburilor;
 • să formuleze recomandări privind orice problemă de cooperare comercială sau economică de interes reciproc;
 • să caute mijloacele de natură să evite eventualele dificultăți în materie de comerț și cooperare și să încurajeze diverse forme de cooperare comercială și economică în domeniile de interes reciproc;
 • să aibă în vedere măsurile de natură să dezvolte și să diversifice cooperarea comercială și economică, în special prin ameliorarea posibilităților de import în România și în Comunitate;
 • să schimbe informații asupra previziunilor macroeconomice privind economiile celor două părți, care au o incidență asupra schimburilor și cooperării, și, prin extindere, asupra posibilităților de dezvoltare a complementarității economiilor lor respective, precum și a programelor de dezvoltare economică propuse;
 • să schimbe informații privind modificările și evoluția legislației, reglementărilor și formalităților aduse de părțile contractante în domeniile acoperite de prezentul acord;
 • să caute metodele care să permită organizarea și încurajarea schimburilor de informații și contacte în domenii legate de cooperarea economică dintre părțile contractante pe baze reciproc avantajoase și să contribuie la crearea de condiții favorabile acestei cooperări;
 • să examineze favorabil mijloacele de ameliorare a condițiilor de dezvoltare a contactelor directe dintre întreprinderile stabilite în România și cele stabilite în Comunitate;
 • să formuleze și să supună autorităților celor două părți contractante recomandări corespunzătoare, de natură să rezolve problemele care se ridică, dacă este cazul, prin intermediul încheierii de aranjamente sau acorduri.
Capitolul V
Dispoziții generale și finale
Articolul 23

1. O dată cu intrarea sa în vigoare, prezentul acord înlocuiește acordurile existente între România și Comunitatea Economică Europeană privitoare la crearea comisiei mixte și la comerțul cu produse industriale, semnate la București la 23 iulie 1980.

2. Sub rezerva dispozițiilor art. 21 privind cooperarea economică, dispozițiile prezentului acord înlocuiesc pe cele ale acordurilor încheiate între România și statele membre ale Comunității, în măsura în care acestea din urmă sunt fie incompatibile cu cele dintâi, fie identice cu ele.

Articolul 24

Prezentul acord se aplică teritoriilor prevăzute în tratatele ce instituie Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică și în condițiile prevăzute de aceste tratate, pe de o parte, și teritoriului României, pe de altă parte.

Articolul 25

Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni următoare datei la care părțile contractante și-au notificat reciproc îndeplinirea procedurilor legale necesare în acest scop. El este încheiat pentru o perioadă inițială de cinci ani. El se prelungește tacit din an în an, dacă nici una dintre părțile contractante nu notifică, în scris, celeilalte părți denunțarea acestuia, cu șase luni înainte de expirarea sa.

Părțile contractante pot extinde și/sau modifica prezentul acord sau dezvolta și mai mult prevederile sale specifice prin consimțământul reciproc, în scopul de a se ține seama de noile situații.

Anexele, acordul sub formă de schimb de scrisori (Testausschreibung) și declarația comună privind art. 9, alăturate la prezentul acord, fac parte integrantă din acesta.

Articolul 26

Prezentul acord este redactat în dublu exemplar, în limbile germană, engleză, daneză, spaniolă, franceză, greacă, italiană, olandeză, portugheză și română, fiecare din aceste texte fiind în mod egal autentice.

Făcut la Luxemburg, douăzeci și doi octombrie, una mie nouă sute nouăzeci.

Pentru România,
Petre Roman

Pentru Comunitatea Economică Europeană,
G. de Michelis
Frans Andriessen

Pentru Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică,
Frans Andriessen


[modificare] Anexa nr. I (privind articolul 7)
Benelux Republica Federală Germania Spania Grecia Italia Textile - categoria 161
1704 90 30 6205 90 10 1302 19 30 8407 29 10 0701 90 51
90 51 6206 90 10 1704 90 30 29 30 59 Marea Britanie
90 55 6403 40 00 90 51 33 10 2009 11 19 0701 90 51
90 61 91 13 90 55 34 10 19 19 59
90 65 91 16 90 61 90 10 2205 90 10 0702 00 90
90 71 91 18 90 65 90 50 2208 10 10 0705 11 90
90 75 99 93 90 71 90 91 10 91 19 00
90 81 99 96 90 75 90 93 99 29 00
90 99 99 98 90 81 8408 10 10 2209 00 91 0708 20 10
1806 10 10 6902 10 00 90 99 10 21 99 90
10 30 6912 00 90 2707 20 10 10 25 2402 10 00 0712 10 00
10 90 7202 41 10 30 10 20 10 2523 90 30 1105 10 00
20 10 7214 10 00 50 10 20 31 2704 00 10 2005 20 10
20 30 8901 10 90 3602 00 00 90 29 90 90
20 50 20 90 3604 10 00 90 31 2707 20 10 8528 20 20
20 70 30 90 90 00 8702 10 11 50 10 71
90 11 90 91 3902 20 00 10 19 50 99 73
90 60 90 99 3904 30 00 10 91 60 90 79
90 70 8902 00 90 3905 20 00 90 19 2815 11 00 91
90 90 9025 11 91 3906 10 00 90 31 12 00 99
1901 10 00 9503 30 10 90 00 90 39 2814 10 00
90 90 49 10 3912 11 00 8703 10 10 90 00
1904 10 10 60 10 12 00 21 10 2833 22 00
10 30 90 99 20 11 21 90 23 00
10 90 20 19 22 10 30 10
90 10 31 00 22 90 2840 30 00
90 90 39 10 23 10 2849 90 90
6911 10 00 39 90 23 90 2903 11 00
90 00 90 10 24 10 21 00
7010 90 21 90 90 24 90 22 00
90 99 3914 00 00 31 10 23 00
7017 20 00 3916 90 90 31 90 29 00
90 00 3917 29 19 32 10 30 10
7905 00 11 32 51 32 90 31
00 19 39 19 33 10 39
00 90 3920 20 71 33 90 61 00
8501 20 10 30 00 90 90 62 00
31 10 51 00 8707 10 10 69 00
32 10 59 00 10 90 2905 12 00
33 10 71 90 90 10 22 10
40 10 72 00 90 90 22 90
51 90 73 10 Irlanda 50 30
52 10 73 50 0702 00 10 2907 22 90
52 91 73 90 9404 10 00 23 90
52 93 79 00 21 00 29 90
52 99 91 00 90 90 2912 12 00
53 10 3921 11 00 50 00
53 91 14 00 60 00
53 99 4420 90 11 2914 11 00
9605 00 00 90 19 2917 14 00
7202 60 00 2918 14 00
7207 19 39 29 30
7304 31 10 29 90
39 20 30 00
41 10 2931 00 00
49 30 2933 11 10
51 30 90 70
59 50 2934 90 50
90 10 80
7306 30 10 3006 40 00
40 10 60 90
50 10 3105 40 00
60 10 60 10
7312 10 10 90
90 10 90 10
8452 40 00 91
8546 10 00 99
20 91 3206 10 90
20 99 20 90
90 10 30 00
90 90 41 00
8701 20 10 43 00
20 90 50 00
3403 19 10
3410 35 00
39 90
3602 00 00
3603 00 90
3604 10 00
90 00
3606 10 00
90 10
90
3703 10 00
20 10
3704 00 90
3801 20 10
3803 00 90
3805 90 00
3808 20 10
3809 99 00
3811 11 90
19 00
21 00
29 00
3812 30 20
80
3815 11 00
12 00
19 00
90 00
3816 00 00
3818 00 10
90
3819 00 00
3823 10 00
60 00
90 10
20
40
60
81
85
95
3912 11 00
12 00
31 00
39 10
90
90 10
90
3920 72 00
73 10
50
90
3921 14 00
4002 99 10
4005 20 00
4012 90 10
4104 39 90
4407 99 31
39
4501 10 00
90 00
4802 20 00
4804 39 91
4805 60 10
6401 10 10
90
6402 30 10
90
99 93
96
98
6403 91 13
16
18
93
96
98
99 33
36
38
93
96
98
6404 20 10
6904 10 00
90 00
6907 10 00
90 10
91
93
99
6908 90 11
7207 19 39
7211 30 90
49 99
7212 10 99
21 90
29 90
30 90
50 10
85
60 93
7215 20 10
90
7216 90 91
7303 00 10
7304 31 10
39 10
20
30
41 10
49 10
30
51 11
30
59 10
31
50
90 10
7306 30 10
40 10
50 10
60 10
7312 90 10
7604 10 10
10 90
21 00
29 10
29 90
7605
7606
7607
7608 10 10
91
99
20 10
91
7609 00 00
7903 90 00
7904 00 00
7905 00 11
19
90
7906 00 00
7907 90 00
8104 11 00
19 00
8110 00 11
8407 10 90
21 11
19
91
99
29 30
50
70
8408
8443 12 00
21 00
8443 29 00
30 00
40 00
60 00
90 10
90
8452 40 00
8469 29 00
39 00
8543 10 00
80 10
90 10
8546 90 10
8705 10 00
40 00
90 10
8706
8707
8708
8710 00 00
8714 20 00
91 10
30
90
92 10
90
93 10
90
94 10
30
95 00
96 10
90
99 10
30
50
9306 10 00
29 10
30
50
90
30 30
95
99
90 10
90


[modificare] Anexa nr. II (prevăzută la articolul 8)
Benelux (sistem:"licențe automate" - TLA)
6401 10 10
91 10
92 10
99 10
6402 30 10
91 10
99 10
7004 90 95
90 99
Categoria 125A textile
Italia (sistem:"licențe automate" - TLA)
4002 19 00
6403 19 00
(sistem: control bilateral conform modalităților din Protocolul la Acordul din 28 iulie 1980, convenit între Comunitatea Economică Europeană și Republica Socialistă România privind comerțul cu produse industriale, care va rămâne operațional după intrarea în vigoare a prezentului acord)
2917 34 10 7004 10 30
35 00 10 50
4410 10 10 10 90
10 30 90 50
4804 11 11 90 70
11 15 90 91
11 19 90 93
19 11 90 95
19 15 90 99
19 19 7005 10 10
19 31 10 31
19 35 10 33
19 39 10 35
21 10 10 91
29 10 10 93
31 10 10 95
31 51 21 10
31 59 21 20
39 10 21 30
39 51 21 40
39 59 21 50
41 10 21 90
42 10 29 10
49 10 29 31
51 10 29 33
52 10 29 35
59 10 29 91
4809 90 00 29 93
7003 11 90 29 95
19 90 30 00
20 10 7006 0 90
20 90 7016 90 10
30 00


[modificare] Anexa nr. III (referitoare la articolul 17 al acordului)

România se angajează să creeze condiții care să faciliteze cooperarea comercială și, între altele:

 1. să acorde importatorilor de produse originare din Comunitate un tratament nediscriminatoriu, în special în ceea ce privește acordarea de licențe și atribuirea de devize străine pentru plata acestor importuri;
 2. să furnizeze Comunității informațiile corespunzătoare privind, îndeosebi, intențiile de import și de investiții în sectoarele industriei românești care pot prezenta interes pentru exportatorii din Comunitate;
 3. să încurajeze activitatea operatorilor economici comunitari în România și să stabilească, în special contacte mai strânse între reprezentanții și experții întreprinderilor comunitare și omologii lor din întreprinderile românești, ca și cu utilizatorii finali;
 4. să încurajeze și să faciliteze, în special prin măsuri practice, activitățile de promovare comercială în România, cum ar fi organizarea de târguri și expoziții;
 5. să promoveze vizitele de persoane, grupuri și delegații care se ocupă de schimburi între cele două părți;
 6. să faciliteze intrarea, șederea și circulația oamenilor de afaceri din Comunitate în România; să faciliteze libera circulație a oamenilor de afaceri din Comunitate rezidenți în România, ca și a familiilor lor;
 7. să creeze cadrul legislativ adecvat pentru a permite și încuraja investițiile directe ale întreprinderilor comunitare în România;
 8. să faciliteze stabilirea și funcționarea de birouri ale întreprinderilor comunitare în România, în special închirierea de localuri comerciale, și să asigure o nediscriminare a prețurilor în acest domeniu, comparativ cu orice țară terță;
 9. să descurajeze practicile de schimburi în compensație sau să confirme cel puțin că ele trebuie să fie considerate temporare și excepționale; dacă aceste operațiuni nu pot fi evitate, orice informație utilă privind condițiile și reglementările referitoare la acestea trebuie furnizate;
 10. să asigure un tratament nediscriminatoriu în atribuirea contractelor de furnizare de bunuri și servicii rezultând din licitațiile internaționale;
 11. să ofere persoanelor fizice și juridice din Comunitate, pentru activitățile ținând de prezentul acord, garanții în ceea ce privește drepturile lor individuale și de proprietate, inclusiv dreptul de acces la tribunale și organele administrative adecvate pentru apărarea lor, și să asigure publicarea tuturor reglementărilor și legilor pertinente.


[modificare] Acord sub forma schimbului de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și România privind un nou regim de import cu titlu experimental (Testausschreibung)

Bruxelles

Domnule,

Începând cu anul 1980, un nou regim de import vizând extinderea ulterioară a liberalizării (Testausschreibung) a fost introdus de către Republica Federală Germania și acoperă aproape jumătate din produsele industriale încă supuse restricțiilor cantitative (cu excepția produselor utile și produselor siderurgice).

Acest regim prevede eliberarea, cu titlu experimental și temporar, de licențe de import peste limitele fixate prin contingente.

Noul regim are ca scop să permită o evaluare, în următorii ani, a sectoarelor în care restricțiile cantitative aplicate în importul produselor industriale ar putea fi eliminate. Cu ocazia examinării rezultatelor acestui regim, va fi luată în considerare importanța deosebită pe care România o acordă dezvoltării relațiilor economice și legăturilor contractuale ale României cu Comunitatea.

În cazul în care, în cazuri deosebite, ca urmare a exporturilor românești în Republica Federală Germania, tendințele pieței fac necesară renunțarea la această practică, România va fi informată imediat și o consultare prealabilă va putea avea loc la cererea României.

V-aș fi foarte recunoscător dacă mi-ați confirma acordul Guvernului dumneavoastră asupra celor menționate mai sus.

Vă rog să primiți, domnule, asigurarea înaltei mele considerațiuni.

În numele Consiliului Comunităților Europene


Bruxelles

Domnule,

Am onoarea să vă confirm scrisoarea dumneavoastră de astăzi, redactată după cum urmează:

Domnule,

Începând cu anul 1980, un nou regim de import vizând extinderea ulterioară a liberalizării (Testausschreibung) a fost introdus de către Republica Federală Germania și acoperă aproape jumătate din produsele industriale încă supuse restricțiilor cantitative (cu excepția produselor utile și produselor siderurgice).

Acest regim prevede eliberarea, cu titlu experimental și temporar, de licențe de import peste limitele fixate prin contingente.

Noul regim are ca scop să permită o evaluare, în următorii ani, a sectoarelor în care restricțiile cantitative aplicate în importul produselor industriale ar putea fi eliminate. Cu ocazia examinării rezultatelor acestui regim, va fi luată în considerare importanța deosebită pe care România o acordă dezvoltării relațiilor economice și legăturilor contractuale ale României cu Comunitatea.

În cazul în care, în cazuri deosebite, ca urmare a exporturilor românești în Republica Federală Germania, tendințele pieței fac necesară renunțarea la această practică, România va fi informată imediat și o consultare prealabilă va putea avea loc la cererea României.

V-aș fi foarte recunoscător dacă mi-ați confirma acordul Guvernului dumneavoastră asupra celor menționate mai sus.

Am onoarea să vă confirm acordul Guvernului meu asupra conținutului acestei scrisori.

Vă rog să primiți, domnule, asigurarea înaltei mele considerațiuni.

Pentru Guvernul României


[modificare] Declarația comună privind Art. 9

Comunitatea și România convin că obligația pentru Comunitate, conținută în art. 9, de a deschide contingente în favoarea importurilor provenind din România pentru produsele menționate în acest articol nu prejudiciază cu nimic volumul acestor contingente la import.