autentificare cu OpenID
Lege pentru acceptarea de către România a Statutului Conferinței de la Haga de drept internațional privat
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 martie 1991.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 12 februarie 1991.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea pentru acceptarea de către România a Statutului Conferinței de la Haga de drept internațional privat și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - România acceptă Statutul Conferinței de la Haga de drept internațional privat, adoptat la cea de a 7-a Sesiune a conferinței din anul 1951, intrat în vigoare la 15 iulie 1955.

Art. 2. - În aplicarea prevederilor art. 6 din statut, se desemnează Ministerul Justiției ca organ național pentru efectuarea comunicărilor cu Biroul permanent al Conferinței de la Haga de drept internațional privat.


[modificare] Statutul[1] Conferinței de la Haga de drept internațional privat

Guvernele statelor enumerate mai jos:
Austria, Belgia, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Republica Federală Germania, Italia, Japonia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Spania și Suedia,
considerând caracterul permanent al Conferinței de la Haga de drept internațional privat,
dorind să accentueze acest caracter,
apreciind, în acest scop, că este de dorit să se atribuie conferinței un statut,
au convenit asupra următoarelor dispoziții:
Articolul 1

Conferința de la Haga are ca scop să acționeze pentru unificarea progresivă a regulilor de drept internațional privat.

Articolul 2

Sunt membre ale Conferinței de la Haga de drept internațional privat statele care au participat deja la una sau mai multe sesiuni ale conferinței și care acceptă prezentul statut.

Pot deveni membre orice alte state căror participare prezintă un interes de natură juridică pentru lucrările conferinței. Admiterea de noi membri se hotărăște de guvernele statelor participante, la propunerea unuia sau mai multora dintre ele, cu majoritatea voturilor exprimate, într-un termen de șase luni, socotit din ziua în care guvernele au fost sesizate cu această propunere.

Admiterea devine definitivă prin faptul acceptării prezentului statut de către statul interesat.

Articolul 3

Funcționarea conferinței este asigurată de Comisia de stat olandeză, instituită prin Decretul Regal din 20 februarie 1897, în vederea promovării codificării dreptului internațional privat.

Comisia asigură această funcționare prin intermediul unui birou permanent ale cărui activități le conduce.

Ea examinează toate propunerile destinate a fi incluse pe ordinea de zi a conferinței. Ea este liberă să aprecieze prioritatea ce urmează să se dea acestor propuneri.

Comisia de stat fixează, după consultarea membrilor conferinței, data și ordinea de zi a sesiunilor.

Ea se adresează Guvernului Olandei pentru convocarea membrilor.

Sesiunile ordinare ale conferinței vor avea loc, de regulă, la fiecare patru ani.

În caz de nevoie, Comisia de stat poate, cu avizul favorabil al membrilor, să roage Guvernul Olandei să reunească conferința în sesiune extraordinară.

Articolul 4

Biroul permanent își are sediul la Haga. El este format dintr-un secretar general și doi secretari, de naționalități diferite, care sunt numiți de Guvernul Olandei, la recomandarea Comisiei de stat.

Secretarul general și secretarii vor trebui să aibă cunoștințe juridice și o experiență practică corespunzătoare.

Numărul secretarilor poate fi mărit după consultarea membrilor conferinței.

Articolul 5

Sub direcția Comisiei de stat, Biroul permanent este însărcinat:

a) cu pregătirea și organizarea sesiunilor Conferinței de la Haga și reuniunilor comisiilor speciale;
b) cu lucrările de secretariat ale sesiunilor și ale reuniunilor prevăzute mai sus;
c) cu toate obligațiile care intră în activitatea unui secretariat.
Articolul 6

În vederea facilitării comunicărilor între membrii conferinței și Biroul permanent, guvernul fiecăruia dintre membri trebuie să desemneze un organ național.

Biroul permanent poate coresponda cu toate organele naționale astfel desemnate și cu organizațiile internaționale competente.

Articolul 7

Conferința și, în intervalul dintre sesiuni, Comisia de stat pot institui comisii speciale, în vederea elaborării de proiecte de convenții sau a studierii tuturor problemelor de drept internațional privat care intră în obiectivele conferinței.

Articolul 8

Cheltuielile de funcționare și întreținere ale Biroului permanent și ale comisiilor speciale sunt repartizate între membrii conferinței, cu excepția indemnizațiilor de deplasare și de ședere ale delegaților la comisiile speciale, ale căror indemnizații intră în sarcina guvernelor reprezentate.

Articolul 9

Bugetul Biroului permanent și al comisiilor speciale este supus, în fiecare an, aprobării reprezentanților diplomatici la Haga ai membrilor.

Acești reprezentanți fixează, de asemenea, repartizarea între membri a cheltuielilor stabilite prin buget în sarcina acestora din urmă.

Reprezentanții diplomatici se reunesc, în acest scop, sub președinția ministrului afacerilor externe al Olandei.

Articolul 10

Cheltuielile rezultate din sesiunile ordinare ale conferinței sunt suportate de Guvernul Olandei.

În caz de sesiune extraordinară, cheltuielile sunt repartizate între membrii conferinței reprezentați la sesiune.

În toate cazurile, indemnizațiile de deplasare și de ședere ale delegaților sunt în sarcina guvernelor lor respective.

Articolul 11

Uzanțele conferinței continuă să se mențină în măsura în care nu contravin prezentului statut sau regulamentului.

Articolul 12

Pot fi aduse modificări prezentului statut dacă ele sunt aprobate de două treimi din membri.

Articolul 13

Dispozițiile prezentului statut vor fi completate printr-un regulament, în scopul de a-i asigura executarea.

Acest regulament va fi stabilit de Biroul permanent și supus aprobării guvernelor statelor membre.

Articolul 14

Prezentul statut va fi supus acceptării guvernelor statelor care au participat la una sau mai multe sesiuni ale conferinței. El va intra în vigoare de îndată ce va fi acceptat de majoritatea statelor reprezentate la cea de a 7-a sesiune.

Declarația de acceptare va fi depusă pe lângă Guvernul Olandez, care o va face cunoscută guvernelor vizate în primul alineat al acestui articol.

Se va proceda, în mod similar, în cazul admiterii unui nou stat, în ceea ce privește declarația de acceptare a acestui stat.

Articolul 15

Fiecare membru va putea denunța prezentul statut după o perioadă de cinci ani de la data intrării sale în vigoare, în condițiile art. 14 alin. 1.

Denunțarea va trebui să fie notificată la Ministerul Afacerilor Externe al Olandei, cu cel puțin șase luni înainte de expirarea anului bugetar al conferinței, și își va produce efectele la expirarea acelui an, dar numai față de statul membru care o va fi notificat.

  1. Traducere.