autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome a loteriilor și pronosticurilor sportive din România
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă a loteriilor și pronosticurilor sportive din România, denumită pe scurt Regia autonomă „Loto-Pronosport”, cu sediul în București, calea Victoriei nr. 9, sectorul 3.

Regia autonomă „Loto-Pronosport” se constituie prin preluarea activului și pasivului de la Administrația autonomă a loteriilor și pronosticurilor sportive, care se desființează.

Art. 2. - Obiectul de activitate al Regiei autonome "Loto-Pronosport” este:

 • elaborează, organizează și administrează pe întreg teritoriul țării jocurile loteristice de pronosticuri sportive și alte activități similare (tombole, bingo, jocuri mecanice sau electronice cu câștiguri, precum și pariuri publice), cu taxa de participare în lei sau în devize convertibile;
 • concesionează organizarea de către alte unități a unor sisteme loteristice, tombole, pronosticuri sportive sau altor sisteme de joc, în condițiile stabilite prin normele în vigoare.

Art. 3. - Regia autonomă „Loto-Pronosport" va funcționa în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 4. - Regia autonomă „Loto-Pronosport” are în structura sa subunitățile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - Conducerea Regiei autonome „Loto-Pronosport” se asigură prin consiliul de administrație.

Președintele consiliului de administrație este directorul general al Regiei autonome „Loto-Pronosport”, care se numește prin ordin al ministrului finanțelor.

Art. 6. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Pe data prezentei se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 454/1990.


[modificare] Anexa nr. 1

Regulament de organizare și funcționare al Regiei autonome a loteriilor și pronosticurilor sportive din România

Capitolul I

Prevederi generale

Art. 1. - Denumirea regiei este: Regia autonomă a loteriilor și pronosticurilor sportive din România, pe scurt Regia autonomă „Loto-Pronosport", înființată prin Hotărârea Guvernului României nr. 130/1991.

Art. 2. - Regia autonomă „Loto-Pronosport” este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică, având autonomie financiară, și își desfășoară activitatea pe baza prezentului regulament.

Art. 3. - Sediul principal al regiei este: București, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3.

Capitolul II

Scopul și obiectul de activitate al regiei autonome

Art. 4. - Scopul activității îl constituie atragerea unei părți din disponibilitățile bănești ale populației, pe baza liberului consimțământ și a cointeresării acesteia, în vederea creării fondurilor necesare finanțării unor obiective de interes public și al obținerii de câștiguri individuale în numerar, obiecte, excursii.

Obiectul activității Regiei autonome „Loto-Pronosport” îl constituie elaborarea, organizarea și administrarea, pe întreg teritoriul țării, a oricăror forme de loterii și pronosticuri sportive și alte activități similare (tombole, bingo, jocuri mecanice și electronice cu câștiguri, precum și pariuri publice), cu taxa de participare în lei sau în devize convertibile. Sunt considerate loterii, pronosticuri sportive și activități similare toate metodele de atribuire a unor câștiguri în funcție de anumite evenimente aleatorii, indiferent de denumirea acestora și de prețul taxei de participare.

De asemenea, Regia autonomă „Loto-Pronosport” concesionează angajarea de către alte unități a unor sisteme loteristice, tombole, pronosticuri sportive sau a altor sisteme de joc, în condițiile stabilite prin normele în vigoare, și poate să se asocieze cu unități sau firme, din țară sau străine, persoane juridice sau fizice pentru lansarea, organizarea sau dezvoltarea în comun a unor sisteme de joc loteristice necunoscute sau mai puțin practicate în România, prin înființarea de societăți, conform dispozițiilor legale din țara noastră.

Art. 5. - Atribuțiile regiei autonome sunt:

a) elaborează sistemele de loterie, pronosticuri sportive și alte activități similare, precum și regulamentele de organizare și administrare ale acestora;
b) organizează vânzarea la aceste sisteme, atât prin rețeaua proprie, cât și prin alte unități, pe bază de convenții și contracte, urmărind modul de îndeplinire a acestora;
c) organizează și efectuează operațiunile de plată a câștigurilor la sistemele respective;
d) efectuează vărsăminte, potrivit legii, aferente impozitului asupra profitului net;
virează din încasările realizate la sistemele de joc „pronosport”, și „pronoexpres” o cotă de până la 25% la dispoziția Ministerului Tineretului și Sportului - Departamentul sport și a Federației Române de Fotbal, pentru susținerea mișcării sportive din țara noastră. Nivelul anual al cotei va fi stabilit cu acordul Ministerului Economiei și Finanțelor;
e) participă la organizațiile internaționale cu caracter profesional, luând parte la congresele, conferințele și întreaga activitate a acestora; colaborează cu unități similare din străinătate în probleme specifice activității de loterie și pronosticuri sportive;
f) înființează în țară și străinătate, inclusiv prin noi societăți, cu aprobarea organelor în drept, diferite sisteme de loterie, pronosticuri sportive sau alte activități similare, cu taxa de participare în lei sau în valută convertibilă;
g) editează publicații și lucrări în legătură cu activitatea specifică;
h) organizează schimburi de experiență și de specialiști cu unitățile similare din străinătate;
i) asigură trecerea spre automatizare a operațiunilor tehnice specifice.

Art. 6. - Valoarea totală a câștigurilor atribuite de regie nu poate fi inferioară următoarelor procente din încasările respective:

 • 40% la concursurile de pronosticuri sportive și loterii (tombole, bingo și altele similare);
 • 70% la jocurile mecanice sau electronice, precum și la alte forme de jocuri de noroc organizate.

Pentru jocurile la care câștigurile se atribuie în funcție de miza achitată, procentul menționat se va raporta la probabilitatea matematică de câștig.

Pentru fiecare sistem de joc, cota fondului de câștiguri va fi stabilită de regie prin regulamentele de organizare și administrare ale respectivelor sisteme de joc, care se dau publicității.

Câștigurile atribuite la sistemele de joc organizate de regie vor avea valori unitare variabile, neplafonate, sau valorile unitare fixe stabilite prin regulamentele de organizare și administrare ale respectivelor sisteme de joc, care vor prevedea și felul diferitelor câștiguri constând din numerar, autoturisme, diferite obiecte, excursii în țară și în străinătate.

Capitolul III

Patrimoniul

Art. 7. - Regia autonomă „Loto-Pronosport" are un patrimoniu de 1.983.364.927,43 lei, conform bilanțului contabil întocmit la 30 septembrie 1990.

Art. 8. - Regia autonomă „Loto-Pronosport" este proprietara bunurilor din patrimoniul său, inclusiv a imobilului în care își are sediul.

În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă posedă, folosește și dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu sau le culege fructele - după caz -, în vederea realizării scopului pentru care au fost constituite.

Capitolul IV

Structura regiei autonome

Art. 9. - Regia autonomă „Loto-Pronosport" are în structura sa subunități teritoriale, precum și alte subunități specifice activității loteristice.

Aceste subunități își desfășoară activitatea în baza regulamentelor de organizare și funcționare, aprobate de consiliul de administrație.

Art. 10. - Structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome „Loto-Pronosport”, precum și numărul de personal, inclusiv pentru subunitățile din structură, se stabilesc de consiliul de administrație al regiei autonome.

Art. 11. - Personalul regiei autonome, inclusiv conducerea subunităților din structură, este angajat de directorul general, iar personalul subunităților, de către conducerea acestora.

Art. 12. - Salarizarea personalului din cadrul regiei autonome și din subunități ale acesteia se stabilește potrivit legii.

Capitolul V

Organele de conducere

Art. 13. - Conducerea Regiei autonome „Loto-Pronosport" se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general al regiei.

Art. 14. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului finanțelor și este compus din 15 persoane.

Din Consiliul de administrație al Regiei autonome "Loto-Pronosport” fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finanțelor, un reprezentant al Ministerului de Interne și un reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului.

Ceilalți membri vor fi numiți dintre economiștii, juriștii și tehnicienii specializați în domeniul de activitate al regiei.

Art. 15. - Consiliul de administrație al Regiei autonome „Loto-Pronosport” își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Art. 16. - Atribuțiile Consiliului de administrație al Regiei autonome „Loto-Pronosport" sunt următoarele:

 • aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei;
 • aprobă politica de dezvoltare și de introducere de noi tehnologii;
 • hotărăște asocierea, în condițiile legii, cu societăți comerciale sau alte regii, cu persoane juridice sau fizice, române sau străine, pentru realizarea în comun de activități productive și de comercializare, precum și alte activități loteristice;
 • aprobă formele de participare la sistemele de joc organizate;
 • examinează și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul și contul de profit și pierderi;
 • aprobă utilizarea fondului valutar;
 • hotărăște în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepția celor date în competența altor organe, potrivit legii.

Art. 17. - Activitatea curentă a Regiei autonome „Loto-Pronosport" este condusă de un director general, care este și președintele consiliului de administrație.

Art. 18. - Consiliul du administrație al Regiei autonome „Loto-Pronosport” se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună și, la cererea președintelui sau a 1/3 din membri, ori de câte ori este nevoie.

Art. 19. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare; activitatea acestora va fi compensată conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 20. - Consiliul de administrație, în prima lună a fiecărui an, prezintă Ministerului Finanțelor un raport asupra activității regiei în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Capitolul VI

Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 21. - Regia autonomă „Loto-Pronosport" întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se avizează de Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 22. - Regia autonomă „Loto-Pronosport" dispune, începând cu anul 1991, de următoarele fonduri: un fond statutar de 500 mil. lei care se constituie din profit; un fond de rezervă de maxim 1 mil. lei, în limita a 10% din profitul net anual, pentru acoperirea eventualelor riscuri rezultate din activitatea specifică.

De asemenea, va constitui și alte fonduri necesare din care va finanța investițiile și alte acțiuni ce urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate.

Art. 23. - Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie ale fiecărui an.

Capitolul VII

Relațiile regiei

Art. 24. - Relațiile comerciale cu alte regii autonome și societăți comerciale se vor desfășura pe baze contractuale.

Art. 25. - Regia va practica în raporturile cu terți prețuri și tarife ce se vor stabili de consiliul de administrație prin contract.

Art. 26. - Regia autonomă poate încheia contracte de vânzare, executare de lucrări sau prestări de servicii cu întreprinzători români sau străini, în condițiile legii.

Art. 27. - Regia autonomă „Loto-Pronosport" se poate asocia cu societăți comerciale pentru realizarea în comun de activități specifice, precum și cu persoane juridice sau fizice, române sau străine în vederea creării de noi societăți comerciale în acest scop.

De asemenea, regia poate concesiona altor unități, pe bază de contracte, drepturi de vânzare a formularelor de participare la sistemele de joc organizate (bilete, buletine, lozuri, programe și altele similare).

Art. 28. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, precum și cu celelalte reglementări în vigoare.


[modificare] Anexa nr. 2

Lista cu subunitățile din structura Regiei autonome a loteriilor și pronosticurilor sportive din România
 1. Sucursala județeană Alba
 2. Sucursala județeană Arad
 3. Sucursala județeană Argeș
 4. Sucursala județeană Bacău
 5. Sucursala județeană Bihor
 6. Sucursala județeană Bistrița-Năsăud
 7. Sucursala județeană Botoșani
 8. Sucursala județeană Brașov
 9. Sucursala județeană Brăila
 10. Sucursala județeană Buzău
 11. Sucursala județeană Caraș-Severin
 12. Sucursala județeană Călărași
 13. Sucursala județeană Cluj
 14. Sucursala județeană Constanța
 15. Sucursala județeană Covasna
 16. Sucursala județeană Dâmbovița
 17. Sucursala județeană Dolj
 18. Sucursala județeană Galați
 19. Sucursala județeană Giurgiu
 20. Sucursala județeană Gorj
 21. Sucursala județeană Harghita
 22. Sucursala județeană Hunedoara
 23. Sucursala județeană Ialomița
 24. Sucursala județeană Iași
 25. Sucursala județeană Maramureș
 26. Sucursala județeană Mehedinți
 27. Sucursala județeană Mureș
 28. Sucursala județeană Neamț
 29. Sucursala județeană Olt
 30. Sucursala județeană Prahova
 31. Sucursala județeană Satu Mare
 32. Sucursala județeană Sălaj
 33. Sucursala județeană Sibiu
 34. Sucursala județeană Suceava
 35. Sucursala județeană Teleorman
 36. Sucursala județeană Timiș
 37. Sucursala județeană Tulcea
 38. Sucursala județeană Vaslui
 39. Sucursala județeană Vîlcea
 40. Sucursala județeană Vrancea
 41. Sucursala municipiului București
 42. Unitatea poligrafică (pentru confecționarea și ambalarea lozurilor în plic, tipărirea biletelor, buletinelor, formularisticii specifice și a materialelor publicitare necesare bunei desfășurări a activității Loto-Pronosport)
 43. Centrul de calcul
Notă:

Consiliul de administrație al Regiei autonome „Loto-Pronosport" va stabili denumirea, numărul, obiectul de activitate, structura organizatorică și funcțională a subunităților din structura sa, conform prevederilor legale în vigoare, în funcție de necesitățile activității.