autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Maltei pentru servicii aeriene civile, semnat în orașul Valletta la 22 noiembrie 1990
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Maltei pentru servicii aeriene civile, semnat în orașul Valletta la 22 noiembrie 1990.


[modificare] Acord între Guvernul României și Guvernul Maltei pentru servicii aeriene civile

Guvernul României și Guvernul Maltei,
fiind părți în Convenția privind aviația civilă internațională, deschisă spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944,
animate de dorința comună de a contribui la dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul transporturilor aeriene și
dorind să încheie un acord în scopul înființării de servicii aeriene civile regulate între și dincolo de teritoriul României și teritoriul Maltei,
au convenit cele ce urmează:
Articolul 1

Pentru aplicarea acordului și a anexei sale, care face parte integrantă din prezentul acord, termenii următori, în afară de cazul în care din context nu rezultă altfel, vor avea următorul înțeles:

a) convenție înseamnă Convenția privind aviația civilă internațională, încheiată la Chicago la 7 decembrie 1944, inclusiv anexele și amendamentele adoptate în baza art. 90 și 94 din convenție, în măsura în care aceste anexe și amendamente au devenit aplicabile pentru ambele părți contractante;
b) părți contractante înseamnă, pe de o parte, Guvernul României iar pe de altă parte Guvernul Maltei;
c) autoritate aeronautică înseamnă, în ceea ce privește România, Subsecretariatul de stat al aviației civile din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, iar în ceea ce privește Malta, ministrul care răspunde de aviația civilă sau, în ambele cazuri, orice persoană sau organ autorizat să îndeplinească orice funcție exercitată în prezent sau care va putea să fie exercitată în viitor de aceste autorități aeronautice;
d) întreprindere aeriană desemnată înseamnă întreprinderea de transport aerian civil desemnată de fiecare parte contractantă pentru exploatarea serviciilor convenite, în conformitate cu prevederile art. 3 al prezentului acord;
e) serviciu aerian, serviciu aerian internațional, întreprindere de transport aerian și escală necomercială au înțelesurile stabilite în art. 96 din convenție;
f) termenul tarif înseamnă prețurile sau taxele care urmează a fi plătite pentru transportul de pasageri, bagaje și marfă și condițiile în care se aplică aceste prețuri sau taxe, inclusiv prețurile sau taxele și condițiile pentru agenție și alte servicii auxiliare, dar exclusiv remunerația și condițiile pentru transportul de poștă.
Articolul 2

1. Fiecare parte contractantă acordă celeilalte părți contractante drepturile specificate în prezentul acord în scopul înființării și exploatării de servicii aeriene internaționale regulate pe rutele specificate în anexa la acord. Aceste servicii și rute sunt denumite în continuare servicii convenite și, respectiv, rute specificate.

2. Întreprinderea aeriană desemnată de fiecare parte contractantă se va bucura, pe durata exploatării unui serviciu convenit pe o rută specificată, de următoarele drepturi:

a) de a survola, fără aterizare, teritoriul celuilalt stat;
b) de a face escale necomerciale pe teritoriul celuilalt stat;
c) de a îmbarca și a debarca pe teritoriul celuilalt stat, în trafic internațional, pasageri, marfă și poștă în condițiile prevăzute în prezentul acord și anexa sa;
d) de a îmbarca și a debarca pe teritoriul celuilalt stat, în trafic internațional, pasageri, marfă și poștă în și din puncte intermediare și puncte mai departe situate pe teritoriul altor state în condițiile prevăzute în prezentul acord și anexa sa.

3. Nici o prevedere a prezentului acord nu va putea fi interpretată în sensul de a conferi întreprinderii aeriene desemnate de o parte contractantă dreptul de a efectua transport aerian civil de pasageri, marfă și poștă contra plată, având punctul de origine al îmbarcării și punctul de destinație al debarcării pe teritoriul celuilalt stat (cabotaj).

Articolul 3

1. Fiecare parte contractantă are dreptul să desemneze o întreprindere aeriană pentru a exploata serviciile convenite pe rutele specificate. Această desemnare va face obiectul unei notificări în scris între autoritățile aeronautice.

2. Autoritatea aeronautică care a primit din partea celeilalte autorități aeronautice notificarea pentru întreprinderea aeriană desemnată va acorda, fără întârziere, sub rezerva prevederilor paragrafelor 3 și 4 din prezentul articol, autorizația de exploatare necesară.

3. Autoritatea aeronautică care acordă autorizația de exploatare va putea cere întreprinderii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă să-i facă dovada că este în măsură să îndeplinească condițiile prevăzute de legile și regulamentele aplicate de către această autoritate aeronautică la exploatarea serviciilor aeriene internaționale.

4. Fiecare parte contractantă va putea cere, pentru exercitarea drepturilor specificate în art. 2 al prezentului acord, să i se facă dovada că o parte preponderentă a proprietății și controlul efectiv al întreprinderii aeriene desemnate aparțin statului al cărui guvern este partea contractantă care a desemnat-o sau cetățenilor statului căruia îi aparține acea întreprindere aeriană.

5. Întreprinderea aeriană desemnată autorizată potrivit paragrafului 2 al prezentului articol va putea trece oricând, din momentul primirii autorizației de exploatare, la începerea exploatării serviciilor convenite, cu condiția ca un tarif stabilit în conformitate cu prevederile art. 15 din prezentul acord să fie în vigoare pentru acel serviciu.

6. Fiecare parte contractantă va avea dreptul să retragă, prin notificare scrisă adresată celeilalte părți contractante, desemnarea unei întreprinderi aeriene și să o înlocuiască prin desemnarea unei alte întreprinderi aeriene.

Articolul 4

1. Fiecare parte contractantă are dreptul să impună acele condiții pe care le va considera necesare în exploatarea serviciilor convenite ori să suspende temporar exercitarea drepturilor specificate la art. 2 al prezentului acord, sau să revoce autorizația de exploatare acordată întreprinderii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă, în cazul în care:

a) se va constata că o parte preponderentă a proprietății și controlul efectiv al acestei întreprinderi aeriene desemnate nu aparțin statului al cărui guvern este partea contractantă care a desemnat-o sau cetățenilor statului căruia îi aparține acea întreprindere, sau
b) întreprinderea aeriană desemnată nu s-a conformat legilor și altor reglementări în vigoare ale ce1uilalt stat, sau
c) întreprinderea aeriană desemnată nu exploatează serviciile convenite în conformitate cu condițiile prevăzute de prezentul acord și anexa sa.

2. Fiecare parte contractantă va exercita dreptul de suspendare temporară a drepturilor specificate în art. 2 al prezentului acord sau de revocare a autorizației de exploatare numai după consultarea cu cealaltă parte contractantă, în afară de cazul în care aceste măsuri sunt imediat necesare pentru a se preîntâmpina încălcări ulterioare ale legilor și ale altar reglementări în vigoare.

Articolul 5

1. Fiecare întreprindere aeriană desemnată se va bucura de posibilități egale și echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite pe rutele specificate în anexa prezentului acord.

2. În exploatarea serviciilor convenite, fiecare întreprindere aeriană desemnată va ține seama de interesele întreprinderii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă, pentru a nu se afecta în mod necuvenit serviciile aeriene pe care această din urmă întreprindere aeriană desemnată le asigură în întregime sau în parte pe aceeași rută.

3. Exploatarea serviciilor aeriene asigurate de întreprinderea aeriană desemnată de fiecare parte contractante va fi strâns corelată cu capacitatea de transport și deplina satisfacere a cererii curente și rezonabil previzibile pentru transportul de pasageri, marfă și poștă către sau dinspre teritoriul celuilalt stat.

4. Drepturile acordate fiecărei întreprinderi aeriene desemnate de fiecare parte contractantă de a îmbarca și a debarca pasageri, marfă și poștă pe teritoriul celuilalt stat cu destinația sau cu proveniența în sau din teritoriul unor state terțe vor fi exercitate potrivit principiilor generale de dezvoltare continuă a transportului aerian internațional, astfel încât capacitatea de transport oferită pe fiecare serviciu convenit să fie adaptată:

a) cererii de transport aerian către și dinspre teritoriul fiecărui stat;
b) cererii de transport aerian din cadrul regiunii traversate de linia aeriană deservită și de întreprinderea aeriană desemnată de fiecare parte contractantă, ținând seama de serviciile aeriene asigurate de întreprinderile aeriene locale și ale celorlalte state din acea regiune și
c) cerințelor exploatării liniei aeriene directe.

5. Capacitatea de transport de pasageri, marfă și poștă care urmează să fie asigurată inițial și orice schimbări ulterioare ale acestei capacități vor fi discutate de întreprinderile aeriene desemnate și convenite între cele două autorități aeronautice respective. Capacitatea de transport convenită inițial, precum și schimbările capacității de transport convenite ulterior, vor fi confirmate potrivit reglementărilor în vigoare ale fiecărei părți contractante.

Articolul 6

1. Întreprinderile aeriene desemnate se vor pune de acord în timp util asupra orarelor, care vor cuprinde frecvența zborurilor, zilele de efectuare a zborurilor și tipurile de aeronave ce vor fi folosite, precum și asupra condițiilor economice și tehnice ale exploatării serviciilor convenite. Aceste probleme, astfel convenite, vor fi supuse aprobării autorităților aeronautice, conform reglementărilor în vigoare ale fiecărei părți contractante.

2. Orarele stabilite conform paragrafului 1 al prezentului articol vor fi supuse aprobării autorităților aeronautice cu 30 (treizeci) de zile înainte de începerea exploatării serviciilor convenite. Aceeași procedură se va aplica și în cazul schimbării ulterioare a orarelor, iar termenul de 30 (treizeci) de zile poate fi modificat dacă autoritățile aeronautice convin astfel.

3. În cazul în care întreprinderile aeriene desemnate nu vor reuși să se pună de acord asupra orarelor, acestea vor fi stabilite de autoritățile aeronautice. Aceeași procedură este valabilă și în situația în care întreprinderile aeriene desemnate nu ajung la o înțelegere privind schimbarea ulterioară a orarelor în vigoare. În acest din urmă caz, orarele existente vor rămâne în vigoare 6 (șase) luni de zile, perioadă de timp în care autoritățile aeronautice vor depune eforturi pentru stabilirea noilor orare.

4. La cererea uneia dintre autoritățile aeronautice, autoritatea aeronautică a celeilalte părți contractante îi va furniza date statistice referitoare la folosirea capacității de transport oferită de întreprinderea aeriană desemnată pe rutele specificate în anexa prezentului acord. Aceste date statistice vor conține, în măsura posibilului, informațiile necesare pentru stabilirea volumului, originii și destinației traficului aerian.

Articolul 7

1. Întreprinderea aeriană desemnată de fiecare parte contractantă are dreptul să mențină pe teritoriul celuilalt stat o reprezentanță cu personalul tehnic necesar pentru exploatarea serviciilor convenite și cu personalul comercial necesar pentru promovarea traficului aerian.

2. Întreprinderile aeriene desemnate vor conveni asupra numărului de persoane necesar reprezentanțelor lor, sub rezerva aprobării autorităților aeronautice.

3. Personalul reprezentanțelor va avea cetățenia statului căruia îi aparține întreprinderea aeriană desemnată; în conformitate cu reglementările lor naționale, părțile contractante pot aproba utilizarea de personal având alte naționalități.

Articolul 8

1. Culoarele aeriene și punctele de survolare a frontierei pentru rutele specificate în anexa prezentului acord vor fi stabilite în mod independent de fiecare stat pe teritoriul său.

2. Legile și alte reglementări care se aplică pe teritoriul fiecărui stat cu privire la intrarea, șederea și ieșirea aeronavelor folosite în cadrul navigației aeriene internaționale, precum și la exploatarea, navigația și serviciile de control aerian al traficului acestor aeronave pe timpul cât ele se găsesc între limitele acelui teritoriu, se vor aplica și aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă.

Articolul 9

1. În cazul în care o aeronavă a întreprinderii aeriene desemnate de fiecare parte contractantă ar suferi un accident sau s-ar afla în pericol pe teritoriul celuilalt stat, autoritatea aeronautică a statului pe al cărui teritoriu s-a produs accidentul sau situația de pericol va trebui să ia următoarele măsuri:

a) să acorde orice asistență care ar putea fi necesară echipajului și pasagerilor;
b) să informeze fără întârziere cealaltă autoritate aeronautică cu privire la împrejurările și cauzele producerii accidentului sau pericolului;
c) să asigure securitatea aeronavei și conținutul acesteia, inclusiv bagajele, marfa și poșta;
d) să efectueze o anchetă asupra împrejurărilor și cauzelor producerii accidentului sau pericolului;
e) să acorde reprezentanților celeilalte părți contractante, reprezentanților întreprinderii aeriene desemnate căreia îi aparține aeronava în cauză și expertului uzinei constructoare a aeronavei înlesnirile de a asista la anchetă ca observatori și accesul la aeronavă;
f) să înapoieze aeronava și conținutul său de îndată ce acestea nu mai sunt necesare pentru anchetă;
g) să comunice celeilalte autorități aeronautice rezultatele anchetei sale și, la cererea acestei autorități aeronautice, să-i remită o copie de pe întregul dosar al anchetei.

2. Membrii echipajului aeronavei implicate într-un accident sau într-o situație de pericol și întreprinderea aeriană desemnată căreia îi aparține aeronava în cauză se vor conforma reglementărilor statului pe al cărui teritoriu s-a produs accidentul sau situația de pericol, în special în ceea ce privește furnizarea informațiilor necesare celor care efectuează ancheta.

Articolul 10

1. Aeronavele întreprinderii aeriene desemnate, echipamentul lor obișnuit, rezervele de carburanți și lubrifianți, proviziile de bord, inclusiv articolele alimentare, băuturile, produsele din tutun și alte produse destinate vânzării către pasageri în timpul zborului, în cantități limitate, vor fi scutite de orice taxe vamale și de inspecție sau de orice alte taxe și impozite la sosirea pe teritoriul celuilalt stat, cu condiția ca aceste echipamente, rezerve și provizii să rămână la bordul aeronavelor până în momentul reexportării lor.

2. Vor fi scutite de impozitele și taxele prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol:

a) proviziile de bord îmbarcate pe teritoriul celuilalt stat în limitele fixate de autoritățile acestuia și destinate consumării la bordul aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate, utilizate pe rutele aeriene internaționale;
b) carburanții și lubrifianții destinați alimentării aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate, folosiți pe serviciile aeriene internaționale, îmbarcați pe teritoriul celuilalt stat, chiar și atunci când acești carburanți și lubrifianți sunt folosiți pe o parte a zborului efectuat deasupra teritoriului pe care au fost îmbarcați;
c) piesele de schimb și echipamentele obișnuite de bord introduse pe teritoriul celuilalt stat pentru întreținerea sau repararea aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate, folosite pe rutele aeriene internaționale.

3. Marfa și bagajele în tranzit direct, transportate cu aeronavele fiecărei întreprinderi aeriene desemnate vor fi scutite de taxe vamale și de alte taxe similare.

4. Sumele de bani care reprezintă plata serviciilor prestate nu vor fi scutite de perceperea impozitelor oficiale sau a oricăror alte taxe.

Articolul 11

Taxele și celelalte sume de plată pentru utilizarea aeroporturilor, instalațiilor și echipamentului tehnic de pe teritoriul României, respectiv de pe teritoriul Maltei, vor fi percepute conform nivelului oficial al tarifelor stabilite de legile și alte reglementări în vigoare în aceste state care se aplică tuturor aeronavelor întreprinderilor aeriene străine care exploatează servicii aeriene internaționale similare.

Articolul 12

1. Fiecare parte contractantă acordă întreprinderii aeriene desemnate a celeilalte părți contractante dreptul de liber transfer, la cursul oficial de schimb, al soldului dintre încasări și cheltuieli realizat de acea întreprindere aeriană pe teritoriul său din transportul de pasageri, poștă și marfă.

2. Atunci când sistemul de plăți dintre părțile contractante este reglementat printr-un acord special, se aplică prevederile acestui acord.

3. Fiecare parte contractantă va scuti, pe bază de reciprocitate, întreprinderea aeriană desemnată a celeilalte părți contractante de toate taxele impuse pe venitul rezultat din activitățile întreprinderii aeriene menționate pe propriul său teritoriu.

Articolul 13

Legile și alte reglementări în vigoare în România și în Malta care se aplică pe teritoriul lor la intrarea, șederea și ieșirea echipajelor aeronavelor, pasagerilor, mărfii și poștei, cum ar fi cele privind formalitățile de intrare, ședere, ieșire și tranzit sau cele referitoare la vamă sau la măsuri sanitare se vor aplica și echipajelor aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate de cealaltă parte contractantă, precum și pasagerilor, mărfurilor și poștei transportate cu aceste aeronave, pe timpul cât se găsesc pe teritoriile menționate.

Articolul 14

Echipamentele obișnuite de bord și articolele sau proviziile aflate la bordul aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate de fiecare parte contractantă vor putea fi descărcate pe teritoriul celuilalt stat numai cu aprobarea autorităților vamale ale acestui din urmă stat.

În acest caz, aceste echipamente, articole sau provizii vor putea fi puse sub supravegherea autorităților menționate până în momentul când vor reexportate sau până când vor primi altă destinație în conformitate cu reglementările vamale.

Articolul 15

1. Tarifele care se vor aplica transportului aerian spre sau dinspre teritoriul celuilalt stat vor fi stabilite, pe cât posibil, de comun acord de către întreprinderile aeriene desemnate de părțile contractante, la cuantumuri rezonabile.

La stabilirea tarifelor se va ține seama de toate elementele determinante, cum ar fi costul exploatării și un beneficiu rezonabil, precum și de tarifele aplicate de întreprinderile aeriene care exploatează în întregime sau parțial aceeași rută. La stabilirea tarifelor, întreprinderile aeriene desemnate vor ține seama, de asemenea, în măsura posibilului, de procedura de stabilire a tarifelor practicată potrivit uzanțelor internaționale.

2. Tarifele convenite între întreprinderile aeriene desemnate vor fi supuse aprobării autorităților aeronautice ale părților contractante cu cel puțin 45 (patruzeci și cinci) de zile înainte de data prevăzută pentru intrarea lor în vigoare. În cazuri speciale, acest termen va putea fi redus sub rezerva acordului autorităților aeronautice.

3. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al acestui articol, orice tarif convenit între întreprinderile aeriene desemnate va intra în vigoare numai după aprobarea lui de către autoritățile aeronautice ale părților contractante. Aprobarea sau neaprobarea autorităților aeronautice va fi comunicată întreprinderilor aeriene desemnate într-o perioadă de 30 (treizeci) de zile de la data primirii cererii de înregistrare înaintată de întreprinderile aeriene.

4. În cazul în care întreprinderile aeriene desemnate nu vor putea ajunge la o înțelegere asupra tarifelor sau atunci când tarifele stabilite de ele nu vor fi aprobate în totalitate, aceste tarife vor fi negociate și aprobate de către autoritățile aeronautice.

5. În cazul în care autoritățile aeronautice nu vor ajunge la o înțelegere asupra unui tarif, conform prevederilor paragrafului 4 al prezentului articol, diferendul urmează să fie soluționat potrivit procedurii prevăzut în art. 17 al prezentului acord.

6. Tariful convenit potrivit prezentului articol va rămâne în vigoare până în momentul stabilirii unui nou tarif, care va fi aprobat conform aceleiași proceduri.

În cazul în care se propune stabilirea unui nou tarif și în acest scop se angajează negocieri potrivit paragrafelor precedente din prezentul articol, vechiul tarif va rămâne în vigoare, dar nu mai mult de 12 (douăsprezece) luni de la data propusă pentru intrarea în vigoare a noului tarif.

Articolul 16

1. Prezentul acord poate fi modificat cu acordul părților. În acest scop, fiecare parte contractantă va examina cu atenție și în spirit favorabil orice propunere prezentată de cealaltă parte contractantă. Orice modificare convenită va intra în vigoare atunci când părțile contractante își vor fi notificat în mod reciproc îndeplinirea formalităților cerute de legislația lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internaționale.

2. Anexa la acord va putea fi modificată de autoritățile aeronautice. Orice modificare adusă la anexa acordului va intra în vigoare după confirmarea reciprocă, printr-un schimb de note pe cale diplomatică.

3. Negocierile privind modificarea acordului sau a anexei sale vor începe în termen de 60 (șaizeci) de zile de la data la care este primită cererea.

Articolul 17

Orice diferend privitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord sau a anexei sale va fi soluționat în primul rând prin negocieri directe între autoritățile aeronautice. În cazul în care autoritățile aeronautice nu reușesc să ajungă la o înțelegere, diferendul va fi soluționat pe cale diplomatică.

Articolul 18

1. Periodic, autoritățile aeronautice se vor consulta în scopul de a se asigura dacă prevederile prezentului acord sunt respectate și se aduc la îndeplinire.

2. Prezentul acord poate fi modificat după cum va fi necesar prin negocieri între părțile contractante, pentru a se conforma cu orice acorduri sau convenții multilaterale care ar deveni obligatorii pentru ambele părți contractante.

3. Prezentul acord și anexa sa, precum și orice modificări ale acestora, vor fi înregistrate la Organizația Aviației Civile Internaționale.

Articolul 19

Prezentul acord se va aplica în mod provizoriu de la data semnării sale și va intra în vigoare atunci când părțile contractante își vor fi notificat în mod reciproc îndeplinirea formalităților cerute de legislația lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internaționale.

Articolul 20

Prezentul acord a fost încheiat pentru o perioadă nedefinită.

Totuși, oricare parte contractantă poate în orice moment notifica celeilalte părți contractante hotărârea sa de a denunța prezentul acord; această notificare va fi comunicată în mod simultan și Organizației Aviației Civile Internaționale. În acest caz, acordul va expira la 12 (douăsprezece) luni de la data primirii notificării de către cealaltă parte contractantă, în afară de cazul în care notificarea privind denunțarea este retrasă prin înțelegere înainte de expirarea acestei perioade. În absența confirmării de primire de către cealaltă parte contractantă, notificarea va fi considerată ca fiind primită la 14 (patrusprezece) zile de la data primirii acesteia de către Organizația Aviației Civile Internaționale.

Drept care subsemnații, fiind autorizați în modul cuvenit de către guvernele respective, am semnat prezentul acord.

Semnat la Valletta la 22 noiembrie 1990 în două exemplare originale, în limbile română și engleză, fiecare text având aceeași valabilitate.


Pentru Guvernul României
Dumitru Prunariu, subsecretar de stat al aviației civile

Pentru Guvernul Maltei
Francis Zammit Dimech, secretar parlamentar pentru transport și comunicații


[modificare] Anexă
A
Tabelele de rută
I

Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene regulate internaționale de către întreprinderea aeriană desemnată de Guvernul României:

Puncte în România: București.

Puncte intermediare: urmează a fi convenite între autoritățile aeronautice.

Puncte în Malta: Luqa.

Puncte mai departe: urmează a fi convenite între autoritățile aeronautice.

și mai departe: -

în ambele direcții.


II

Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene regulate internaționale de către întreprinderea aeriană desemnată de Guvernul Maltei:

Puncte în Malta : Luqa.

Puncte intermediare: urmează a fi convenite între autoritățile aeronautice.

Puncte în România: București.

Puncte mai departe: urmează a fi convenite între autoritățile aeronautice.

și mai departe: -

în ambele direcții.


B

1. Orice punct sau mai multe puncte de pe rutele specificate vor putea să nu fie deservite - fie pe toate zborurile, fie pe unele din ele - în funcție de interesul întreprinderii aeriene desemnate.

2. Autoritățile aeronautice ale părților contractante pot conveni asupra altor puncte situate în state terțe unde fiecare întreprindere aeriană desemnată va putea îmbarca sau debarca pasageri, marfă și poștă cu destinația sau, respectiv, cu proveniența pe teritoriul României sau pe teritoriul Maltei.

3. Zboruri suplimentare vor fi efectuate pe baza unei cereri prealabile făcute de fiecare întreprindere aeriană desemnată.