autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind trimiterea de personal român din întreprinderi cu sediul în România pentru a activa pe bază de contracte de lucrări
  • semnat: p. Prim-ministru, Anton Vătășescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind trimiterea de personal român din întreprinderi cu sediul în România pentru a activa pe bază de contracte de lucrări.

Art. 2. - Prezenta convenție intră în vigoare în ziua în care cele două părți își comunică reciproc că sunt îndeplinite premisele cerute în fiecare stat pentru intrarea în vigoare în baza art. 12 din convenție.

Art. 3. - La aplicarea convenției veghează Ministerul Muncii și Protecției Sociale.


[modificare] Convenție între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind trimiterea de personal român din întreprinderi cu sediul în România pentru a activa pe bază de contracte de lucrări

Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania, luând în considerație prevederile acordurilor bilaterale încheiate la 29 iunie 1973 în domeniile colaborării economice, industriale și tehnice, evitării dublei impuneri asupra veniturilor și averii, precum și asigurărilor sociale, inclusiv Acordul suplimentar din 8 iulie 1976 privind asigurările sociale,
apreciind folosul reciproc al cooperării existente în domeniul economiei, industriei și tehnicii,
dorind să așeze pe o bază durabilă trimiterea la lucru a personalului din întreprinderi românești pentru asigurarea cooperării economice, luând în considerare cerințele pieței forței de muncă,
intenționând să creeze condiții clare pentru întreprinderile românești și germane care colaborează pe bază de contracte de lucrări, în scopul îmbunătățirii posibilităților de trimitere și angajare a personalului român,
au convenit următoarele:

Articolul 1

1. Personalului român, care este trimis pentru o activitate temporară, în domeniul german de valabilitate a acestei convenții, pe baza unui contract de lucrări între un antreprenor român și o întreprindere cu sediul în domeniul german de valabilitate a acestei convenții (angajați pe bază de contract de lucrări), i se eliberează permisul de muncă independent de situația și evoluția pieței forței de muncă, luând în considerare art. 4 alin. 1 al acestei convenții.

2. Această convenție nu se aplică pentru personalul care se trimite, pe baza unui contract de lucrări, în domeniul german de valabilitate a acestei convenții în vederea realizării de lucrări pregătitoare pentru cooperări germano-române în terțe țări, la nivel de întreprinderi.

Articolul 2

1. Numărul angajaților pe bază de contract de lucrări se stabilește la 2.000. În afară de aceasta, în următorii 3 ani, începând din ziua semnării convenției, pot fi angajați 1.000 lucrători în construcții. Cifrele indicate se înțeleg ca cifre medii anuale.

2. Permisul de muncă se eliberează celor care se angajează numai pentru realizarea de contracte de lucrări a căror îndeplinire solicită în principal personal cu calificare profesională. Personalului fără calificare profesională i se eliberează permisul de muncă în măsura în care aceasta este inevitabil pentru realizarea lucrărilor.

Articolul 3

1. Cifrele stabilite ale angajaților pe bază de contracte de lucrări vor fi repartizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale al României. Pentru a se asigura respectarea numărului stabilit al celor care se angajează pe bază de contract de lucrări, partea română va desemna o organizație care înregistrează și contrasemnează contractele individuale de lucrări.

2. Institutul federal pentru muncă al Republicii Federale Germania veghează la aplicarea convenției, în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale al României, ca să nu se ajungă la o concentrare regională sau sectorială a angajaților pe bază de contract de lucrări.

Articolul 4

1. Cifrele stabilite în art. 2 alin. 1 se adaptează la evoluția în continuare a pieței forței de muncă astfel:

În cazul îmbunătățirii situației pieței forței de muncă, cifrele stabilite la intrarea în vigoare a convenției se majorează cu câte cinci la sută pentru fiecare punct procentual întreg cu care s-a diminuat cota de șomaj în ultimele 12 luni. În cazul înrăutățirii situației pieței forței de muncă, cifrele se diminuează în mod corespunzător. Pentru adaptare, se compară cotele de șomaj respective la 30 iunie al anului curent și al anului precedent. Modificările se iau în considerare începând cu 1 octombrie al anului curent. Noile cifre se rotunjesc astfel încât să fie divizibile cu numărul zece fără rest.

2. Ministerul Federal pentru Muncă și Ordine Socială al Republicii Federale Germania comunică Ministerului Muncii și Protecției Sociale al României, până la 31 august al fiecărui an, cifrele calculate potrivit alin. 1.

Articolul 5

1. Permisul de muncă se eliberează numai dacă:

a) personalul care se angajează pe bază de contract de lucrări posedă permisul necesar de ședere;
b) salarizarea angajatului pe bază de contract de lucrări, inclusiv partea care se plătește pentru angajarea în străinătate, corespunde salariului pe care-l prevăd contractele tarifare germane aplicabile pentru activități comparabile.

2. În rest, își găsesc aplicabilitate prevederile legale corespunzătoare referitoare la eliberarea și respingerea, ca și la anularea permisului de muncă. O copie a contractului de lucrări se depune în timp util la oficiul de muncă competent din land.

3. Ambele părți vor informa organizațiile care se ocupă de aplicare despre procedeul eliberării permisului de muncă și ședere.

Articolul 6

1. Permisul de muncă se eliberează pentru durata preconizată a lucrărilor vizând îndeplinirea contractului de lucrări. Durata maximă a permisului de muncă este de regulă de doi ani. În situația în care realizarea unui contract de lucrări durează, ca urmare a unor evenimente neprevăzute, mai mult de doi ani, permisul de muncă se prelungește până la șase luni. Dacă de la început se stabilește că realizarea contactului de lucrări durează mai mult de doi ani, permisul de muncă se eliberează pentru o durată maximă de până la trei ani.

2. După terminarea unei lucrări, la cerere, se poate elibera, pentru realizarea unui alt contract de lucrări, un nou permis de muncă în cadrul duratei maxime admise de doi ani.

3. Permisul de muncă se eliberează pentru o anumită activitate profesională vizând realizarea unui anumit contract de lucrări. În cazuri justificate, excepționale, permisul de muncă se eliberează pentru mai multe contracte de lucrări. Întreprinderea românească poate să detașeze angajatul, temporar, în cadrul duratei prevăzute a permisului de muncă, pentru realizarea unui alt contract de lucrări, dacă s-a început deja derularea acestui contract. Detașarea trebuie să fie comunicată neîntârziat oficiului de muncă competent din land. Oficiul de muncă al landului ia măsuri să se elibereze un permis corespunzător de muncă.

4. Unor angajați cu activitate de conducere sau administrație li se eliberează permis de muncă pe o durată maximă până la patru ani. Aceste permise de muncă se eliberează pentru un număr de până la patru persoane, pentru fiecare contract de lucrări.

Articolul 7

Un angajat pe bază de contract de lucrări care, după terminarea activității sale, a părăsit domeniul german de valabilitate a acestei convenții, poate să primească un nou permis de muncă, în cadrul unui nou contract de lucrări, numai dacă el s-a aflat în afara acestui domeniu de valabilitate, după terminarea activității, cel puțin atât timp cât a activat acolo în ultimul timp.

Articolul 8

1. Permisul de ședere, în formă de viză, se solicită la reprezentanța competentă din străinătate a Republicii Federale Germania, înainte de intrare. După ce viza este eliberată, angajatul poate să intre. El trebuie să anunțe imediat la autoritatea competentă pentru străini, la locul său de ședere.

2. Permisul de muncă se solicită, imediat după intrare, la oficiul de muncă în a cărui zonă se realizează lucrări sau unde întreprinderea română are un sediu sau o filială.

Articolul 9

Ministerul federal pentru Muncă și Ordine Socială al Republicii Federale Germania și Ministerul Muncii și Protecției Sociale al României conlucrează strâns în cadrul acestei convenții. În caz de necesitate, la cererea unei părți, se constituie o grupă mixtă de lucru germano-română, pentru a discuta probleme legate de aplicarea acestei convenții.

Articolul 10

Angajaților care urmează să fie ocupați la antreprenorii români și care fără permisul Oficiului federal pentru muncă al Republicii Federale Germania au cedat în scop profesional angajați la terți, în vederea prestării de muncă, nu li se eliberează permis de muncă. Aceasta este valabil și pentru personalul antreprenorilor români care angajează mai mult personal, pe bază de contract de lucrări, decât i-a fost repartizat potrivit art. 3 alin. 1, sau angajează lucrători care nu posedă permis de muncă sau ședere.

Articolul 11

Prezenta convenție se extinde și asupra Berlinului (occidental), conform Acordului cvadripartit din 3 septembrie 1971, în concordanță cu procedurile stabilite.

Articolul 12

1. Prezenta convenție intră în vigoare în ziua în care cele două părți își comunică reciproc că sunt îndeplinite premisele cerute în fiecare stat pentru întrarea în vigoare.

2. Convenția poate să fie denunțată în scris până la 30 iunie, cu efect până la 31 decembrie al acelui an. Permisele de muncă eliberate pe baza convenției nu sunt afectate de o denunțare.

3. Convenția se aplică provizoriu de la data semnării.

4. În măsura în care, la aplicarea convenției, este deja angajat personal român pe bază de contracte de lucrări, acești angajați se socotesc în cifrele convenite.

Făcută la București, la 31 iulie 1990, în două originale, fiecare în limba română și în limba germană, fiecare text având aceeași valoare obligatorie.


Pentru Guvernul României
Cătălin Zamfir

Pentru Guvernul Republicii Federale Germania
Dr. Klaus Terfloth