autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare economică și comercială dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Argentina
  • semnat: p. Prim-ministru, Anton Vătășescu
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul de cooperare economică și comercială dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Argentina, semnat la Buenos Aires la 27 noiembrie 1990.


[modificare] Acord de cooperare economică și comercială între Guvernul României și Guvernul Republicii Argentina

Guvernul României și Guvernul Republicii Argentina, în continuare denumite părți,
animate de dorința de a întări relațiile de prietenie și de cooperare între cele două țări,
hotărâte să promoveze o cooperare avantajoasă în domeniul economic și comercial,
bazându-se pe principiile egalității și avantajului reciproc,
convin următoarele:
Articolul I

Părțile vor promova dezvoltarea relațiilor economice și comerciale între cele două țări, pe baza prezentului acord, în conformitate cu legile și reglementările lor respective.

În acest scop vor dezvolta cooperarea între persoane, întreprinderi și instituții publice și particulare din cele două țări.

Articolul II

a) Părțile se angajează să ia măsurile necesare pentru a stimula și dezvolta comerțul și cooperarea economică între cele două țări.

b) Cooperarea economică la care se referă prezentul acord se va desfășura în domeniile și în modalitățile ce se vor specifica de comun acord.

c) Părțile vor promova operarea de linii maritime între cele două țări pentru transportul de mărfuri comercializate între ele, în condiții de calitate, sub un tratament echitabil.

d) Vasele care operează în liniile maritime ale fiecărei părți vor beneficia, în porturile celeilalte părți, de tratamentul națiunii celei mai favorizate conform legislației și reglementărilor părții contractante respective.

Articolul III

Realizarea activităților convenite în cadrul prezentului acord se va face pe bază de contracte sau convenții specifice între persoane, întreprinderi, organizații publice și/sau particulare din cele două țări.

Articolul IV

Părțile își vor acorda reciproc tratamentul națiunii celei mai favorizate cu privire la regimul vamal și alte impozite și taxe aplicabile comerțului lor reciproc, așa cum îl acordă ambele părți în cadrul Acordului general pentru tarife și comerț (G.A.T.T.).

În cazul în care vor apărea probleme privind accesul pe cele două piețe, în relațiile reciproce, părțile, la cererea uneia dintre ele, vor căuta o soluție adecvată, în spiritul înțelegerii reciproce.

Articolul V

Tratamentul la care se referă articolul anterior nu se va aplica la facilitățile deja convenite sau care urmează a fi convenite de către părți cu terțe țări în cadrul unor acorduri privind: zone de comerț liber, uniuni vamale, traficul de frontieră sau în acordurile de asociere specifice.

De asemenea, nu se va aplica când părțile au acordat facilități sau le vor acorda în viitor pentru aplicarea de programe de ajutor oferite de instituții, organisme sau organizații internaționale.

Articolul VI

Părțile vor lua măsurile necesare pentru a realiza o amplă cooperare economică.

Aceste măsuri vor facilita:

a) elaborarea de studii și realizarea de proiecte în comun pentru dezvoltarea industriei, a producției și prelucrarea de materii prime și energetice, a transportului, telecomunicațiilor și a oricărui alt sector identificat ca fiind de interes comun;
b) cooperarea și încheierea de acorduri specifice între întreprinderi publice și particulare din cele două țări, pentru a facilita transferul de tehnologie, asistența tehnică, formarea de specialiști și elaborarea de studii în comun, inclusiv cele referitoare la terțe țări;
c) cooperarea în prospectarea piețelor din terțe țări și înființarea de unități de producție în aceste țări;
d) tranzitul pe teritoriul lor al mărfurilor provenite din/sau destinate unor terțe țări;
e) cooperarea în sectoarele menționate și, în mod special, în conformitate cu următoarele forme:
  1. schimb regulat între părți de informații disponibile cu privire la tehnologiile proprii care ar putea prezenta interes comun;
  2. acțiuni coordonate în domeniile tehnice, ori orientate în mod special spre transferul de tehnologie, schimbul de patente, licențe, know-how, informații și documentații, pregătire și schimb de personal tehnic.

Această enumerare nu este limitativă și, prin urmare, nu exclude alte sectoare și/sau modalități de cooperare identificate de părți ca fiind de interes reciproc.

Articolul VII

Părțile vor acorda persoanelor care se vor deplasa dintr-o țară în alta, ca urmare a aplicării prezentului acord, toate facilitățile necesare pentru desfășurarea activității, în cadrul legislațiilor respective.

Articolul VIII

Plățile între părți vor trebui să fie făcute în monedă liber convertibilă, în conformitate cu cele stabilite de legile și reglementările pieței de schimb valutar.

Se vor putea conveni, în contracte sau înțelegeri specifice între persoane, întreprinderi, organisme publice și particulare, alte modalități de plată, cu condiția respectării legilor și reglementărilor în vigoare.

Articolul IX

Fiecare parte va facilita participarea celeilalte părți și a întreprinderilor sale la târguri comerciale sau expoziții care vor avea loc pe teritoriul lor, cu respectarea termenelor și condițiilor care vor fi stabilite de autoritățile competente ale țării în care se vor desfășura aceste activități.

Articolul X

Divergențele care vor apărea cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului acord se vor soluționa prin consultări și negocieri între părți.

Articolul XI

1. Pentru realizarea obiectivelor și aplicarea prezentului acord, părțile constituie o comisie mixtă interguvernamentală, care va avea drept rol să facă recomandări menite să dezvolte cooperarea economică și comercială.

2. Comisia mixtă se va reuni când părțile vor considera oportun, alternativ în România și Republica Argentina.

3. Comisia mixtă va stabili, când va fi necesar, grupuri de lucru și va desemna experți și consilieri care să participe la reuniuni.

4. Comisia mixtă creată de prezentul articol va lua în considerare activitatea desfășurată de comisia mixtă interguvernamentală, stabilită de Acordul general de cooperare economică și tehnică din 21 iulie 1978.

Articolul XII

Prezentul acord va intra în vigoare la data schimbului instrumentelor de ratificare.

Va avea o valabilitate de 5 (cinci) ani și se va prelungi prin tacită reconducțiune pe perioade de un an, dacă nici una dintre părți nu va comunica în scris celeilalte hotărârea de a-l denunța cu 6 (șase) luni înaintea datei expirării fiecărei perioade.

La data intrării sale în vigoare, prezentul acord va înlocui Acordul comercial și Acordul general de cooperare economică și tehnică, semnate de cele două țări la București la data de 3 aprilie 1969 și, respectiv, 21 iulie 1978.

Articolul XIII

În cazul încetării valabilității prezentului acord, dispozițiile sale se vor aplica în continuare obligațiilor neexecutate și care rezultă din contracte sau înțelegeri economice și/sau comerciale specifice încheiate pe timpul perioadei sale de valabilitate.

La cererea uneia dintre părți, prezentul acord va putea fi modificat pe baza consimțământului reciproc.

Întocmit în orașul Buenos Aires, la data de 27 noiembrie 1990, în două exemplare în limbile română și spaniolă, ambele texte având aceeași valoare.


Pentru Guvernul României,

Anton Vătășescu

Pentru Guvernul Republicii Argentina,

Domingo Cavallo