autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea înființării Băncii de Export-Import a României - societate pe acțiuni - (Romanian Eximbank)
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă înființarea Băncii de Export-Import a României (Romanian Eximbank), organizată ca societate pe acțiuni, care își desfășoară activitatea pe bază de statut propriu [1].

Art. 2. - Eximbank are ca obiect de activitate asigurarea creditelor pentru operațiuni de export sau import, asigurarea investițiilor din și în străinătate și alte operațiuni bancare specifice.

Art. 3. - În scopul atingerii obiectivelor propuse, Eximbank poate să facă, potrivit legii și statutului său de activitate, următoarele operațiuni:

a) să asigure credite acordate exportatorilor și importatorilor pentru operațiuni de comerț exterior;
b) să asigure bănci și societăți financiare din România pentru creditele acordate persoanelor fizice și juridice străine;
c) să asigure bănci sau societăți financiare străine pentru finanțarea operațiunilor agenților economici din România;
d) să asigure societăți comerciale și bănci cu sediul în România pentru investițiile în străinătate și societăți comerciale și bănci străine pentru investițiile în România.

Art. 4. - Asigurarea creditelor și garantarea investițiilor dată de Eximbank societăților comerciale, bancare și financiare românești și străine acoperă riscuri comerciale românești ordinare și extraordinare, riscuri politice, monetare și în caz de catastrofă sau forță majoră. Eximbank va desfășura activități de reasigurare a operațiunilor sale în țară și în străinătate.

Art. 5. - Eximbank pune la dispoziție tuturor agenților economici din România o gamă largă de servicii bancare și facilități financiare, în special în domeniul promovării și orientării exporturilor de produse manufacturate și bunuri de capital și a importului de bunuri de investiții necesare agenților economici naționali. Eximbank este, de asemenea, autorizată să efectueze - potrivit legii - operațiuni specifice activității bancare și de asigurare.

Art. 6. - Capitalul Eximbank în sumă de 30 miliarde lei, din care 250 milioane dolari, urmează a fi subscris de Banca Națională, Ministerul Finanțelor, alte bănci și agenți economici și este împărțit în acțiuni a câte 10.000 lei fiecare.

Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor și celelalte bănci comerciale cu capital de stat vor deține cel puțin 51% din acțiunile emise, restul putând fi distribuite la alte bănci, societăți comerciale de asigurări și alți agenți economici din România.

Art. 7. - Cheltuielile inițiale de constituire și dezvoltare funcțională vor fi suportate din bugetul Băncii Naționale, urmând a fi recuperate ulterior din primul buget al Eximbank.

Art. 8. - Se autoriză Banca Națională a României să întreprindă măsurile necesare în vederea constituirii și punerii în funcțiune a Eximbank.

Art. 9. - Banca Națională va întreprinde măsurile necesare pentru înființarea unui comitet național de estimare a riscurilor de țară în vederea orientării activității Eximbank.

Art. 10. - Banca Națională a României va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

  1. Statutul se comunică celor interesați.