autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome a apelor „Apele române” - R.A.
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data de 1 aprilie 1991 se înființează Regia autonomă a apelor „Apele române” - R.A., cu sediul principal în București, b-dul Libertății nr. 12, sector 5.

Regia „Apele române” - R.A. se înființează ca unitate cu personalitate juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Art. 2. - Regia „Apele române” - R.A. are ca scop aplicarea strategiei naționale în domeniul gospodăririi apelor - cu excepția apelor minerale, termominerale, de uz alimentar, destinate utilizării fizico-terapeutice și altor scopuri - acționând pentru cunoașterea resurselor de apă, folosirea rațională, protecția lor împotriva epuizării și degradării, precum și pentru prevenirea efectelor distructive ale apelor în condiții de eficiență economică și protecție socială.

Obiectul de activitate al regiei autonome îl constituie:

a) gestionarea resurselor de apă, administrarea și exploatarea albiilor minore, a lucrărilor de gospodărire a apelor, precum și a bunurilor mobile și imobile necesare desfășurării acestei activități;

b) activitatea de meteorologie, hidrologie și hidrogeologie necesară vieții social-economice a României și integrarea acestei activități în sistemul de convenții și relații internaționale.

Art. 3. - Patrimoniul Regiei „Apele române” - R.A. este de 28.160 milioane lei, constituit prin preluarea activului și pasivului de la unitățile din anexa nr. 1, care se desființează.

Patrimoniul Regiei „Apele române” - R.A. se va definitiva pe baza reevaluării în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. - Regia „Apele române” - R.A. în exercitarea dreptului de proprietate dispune, posedă și folosește în mod autonom bunurile pe care le are în patrimoniu sau culege uzufructul - după caz - în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

Art. 5. - Regia „Apele române” - R.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 6. - Conducerea regiei este asigurată de consiliul de administrație constituit potrivit legii și format din 15 membri, dintre care unul este directorul general al regiei. Directorul general se numește de consiliul de administrație cu avizul ministrului mediului.

Art. 7. - Regia „Apele române” - R.A. își acoperă din veniturile din activitatea sa prevăzută la art. 2 toate cheltuielile obținând și profit.

Lucrările de investiții se finanțează din fondul de dezvoltare al regiei, din fondul apelor, precum și din alocații de la bugetul administrației centrale de stat stabilite anual, potrivit legii.

Activitatea de hidrometeorologie, cercetările fundamentale în domeniu, urmărirea sistematică și completă a stării și evoluției vremii și apelor, realizarea schimbului internațional de date și integrarea în sistemul mondial de veghe meteorologică și hidrologică se finanțează de la bugetul administrației centrale de stat.

Art. 8. - Regia „Apele române" - R.A. are calitatea de furnizor și este singura în drept de a percepe prețul apei brute livrate utilizatorilor interni și externi.

Art. 9. - Personalul trecut la regie de la unitățile care se desființează, precum și din aparatul central al Ministerului Mediului, se consideră transferat în interesul serviciului. Acest personal, în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și, după caz, la sporul de vechime neîntreruptă, timp de 3 luni.

Art. 10. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Regia autonomă - „Apele române” - R.A. - care se înființează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990
Sediul
Patrimoniul net[1] (conform bilanțului la 30.09.1990)
-milioane lei-
Filiale teritoriale și alte subunități Denumirea unităților care se desființează
București, b-dul Libertății nr. 12, sector 5
28.160
I. Filiale teritoriale
- Cluj Direcția de ape Cluj
- Oradea Direcția de ape Oradea
- Târgu Mureș Direcția de ape Târgu Mureș
- Timișoara Direcția de ape Timișoara
- Craiova Direcția de ape Craiova
- Râmnicu Vâlcea Direcția de ape Râmnicu Vâlcea
- Pitești Direcția de ape Pitești
- Buzău Direcția de ape Buzău
- Ploiești Exploatarea Paltinu
- Bacău Direcția de ape Bacău
- Iași Direcția de ape Iași
- Constanța Direcția de ape Constanța
- București Întreprinderea pentru exploatarea lucrărilor hidrotehnice București
- Stânca Costești Întreprinderea Stânca
- Institutul național de meteorologie și hidrologie Institutul de meteorologie și hidrologie
II. Alte subunități
- Oficiul de calcul București
- Centrul de perfecționare
- Revista Hidrotehnica Revista Hidrotehnica


[modificare] Anexa Nr. 2

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome „Apele române” - R.A.
I. Dispoziții generale

Art. 1. - Regia „Apele române” - R.A. gestionează sursele de apă, asigură apărarea împotriva inundațiilor prin lucrările proprii, exploatează și întreține lucrările de gospodărire a apelor, de stocare, captare și transport, precum și de protecție a albiilor și malurilor cursurilor de apă aparținând acesteia.

Orice alte lucrări de acest gen realizate pentru nevoi proprii din proprietatea altor regii autonome sau societăți comerciale nu se cuprind în administrarea regiei „Apele române” - R.A.

Art. 2. - Regia „Apele române” - R.A. este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, activitatea acesteia desfășurându-se pe baza acestui regulament și a celorlalte prevederi legale.

Art. 3. - Sediul principal al regiei „Apele române” - R.A. este în București, b-dul Libertății nr. 12, sectorul 4.

Regia „Apele române” - R.A. are în structură filialele și subunitățile prevăzute în anexa nr. 1.

Modul de organizare, constituire și relațiile dintre ele sunt prevăzute în prezentul regulament.

Art. 4. - Regia „Apele române” - R.A. are ca scop aplicarea strategiei naționale în domeniul gospodăririi apelor, acționând pentru cunoașterea resurselor de apă, folosirea rațională, protecția împotriva epuizării și degradării acestora, prevenirea acțiunilor distructive ale apelor și asigurarea supravegherii meteorologice și hidrologice, pentru satisfacerea cerințelor sociale, publice și de altă natură ale statului.

II. Obiectul de activitate

Art. 5. - Regia „Apele române” - R.A. are următorul obiect de activitate:

5.1. gospodărirea apelor și protecția acestora împotriva epuizării și degradării;

5.2. realizarea produselor și serviciilor de gospodărire a apelor prin valorificarea fructului acestora;

5.3. urmărirea sistematică și completă a stării și evoluției vremii și apelor, realizarea schimbului internațional de date și integrarea în sistemul mondial de veghe meteorologică și hidrologică;

5.4. elaborarea diagnozelor și prognozelor asupra vremii și apelor și avertizarea în caz de producere a fenomenelor periculoase;

5.5. exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor, asigurarea desfășurării unitare și eficiente a acestei activități pe bazine hidrografice;

5.6. întreținerea cursurilor de apă și a lucrărilor de asigurare a scurgerii apei, precum și apărarea împotriva inundațiilor.

III. Atribuții

Art. 6. - În realizarea obiectului de activitate, exercită următoarele atribuții principale:

6.1. încheie contracte pentru livrarea de apă brută sau tratată și prestează servicii de gospodărire a apelor, primirea de substanțe uzate în ape, pomparea apei, tratarea apei, producerea de energie, exploatarea de materiale din albii și altele;

6.2. realizează politica de încasări, plăți și credite, programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli, analiza execuției acestora și destinația profitului, gestionează Fondul Apelor;

6.3. asigură livrarea către beneficiarii de folosință a volumelor de apă necesară conform contractelor întocmite, stabilește măsuri pentru satisfacerea optimă a tuturor beneficiarilor de apă cu cantitățile necesare;

6.4. întocmește și urmărește aplicarea programelor privind satisfacerea cerințelor de apă ale populației și economiei, valorificarea de noi surse de apă, folosirea rațională și protecția acestora împotriva epuizării și poluării, amenajarea complexă a apelor în concordanță cu cerințele actuale și de perspectivă ale bazinelor hidrografice;

6.5. coordonează și răspunde de modul de folosire a apelor pe ansamblul fiecărui bazin hidrografic, controlează modul în care se efectuează prelevarea și folosirea apelor, evacuarea apelor uzate și stabilesc măsuri de remediere;

6.6. elaborează planuri de restricții temporare pentru cursurile de apă deficitare și asigură aplicarea acestora;

6.7. urmărește evoluția calității apelor pe ansamblul bazinelor hidrografice, organizează sistemul de avertizare a poluărilor accidentale și concură la aplicarea măsurilor pentru îmbunătățirea calității apelor;

6.8. urmărește realizarea de către unitățile ce folosesc ape sau evacuează ape a instalațiilor de măsurare a debitelor captate și evacuate; acordă asistență tehnică la proiectarea, executarea și exploatarea acestor instalații, stabilind condițiile în care trebuie să se efectueze observațiile și măsurătorile, prelucrează rezultatele obținute;

6.9. elaborează studii de sinteză privind gospodărirea cantitativă și calitativă a apelor pe bazine hidrografice, stabilind măsuri de asigurare a apei și protecție împotriva epuizării și poluării;

6.10. administrează direct albiile minore ale cursurilor de apă a cuvetelor lacurilor și bălților în starea lor naturală sau amenajată și a fundului apelor maritime interioare și mării teritoriale;

6.11. corelează lucrările de gospodărire a apelor cu cele de îmbunătățiri funciare, de combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii pe versanți, de amenajări silvice și de amenajare teritorială, precum și cu dezvoltarea folosințelor de apă și cu lucrările de protecție împotriva poluării apelor;

6.12. execută lucrări de întreținere, regularizare, calibrare și îndiguire a albiilor minore și alte lucrări hidrotehnice, precum și alte lucrări pentru dezvoltarea bazei materiale a activității proprii;

6.13. efectuează controlul sistematic al rețelei hidrografice în scopul sesizării și remedierii degradărilor de albii și maluri, culegerii datelor primare necesare ținerii la zi a cadastrului apelor;

6.14. efectuează întregul complex de observații și măsurători meteorologice și hidrologice pe teritoriu pentru cunoașterea caracteristicilor mediilor aerian și hidric și asigură transmiterea, centralizarea, prelucrarea și stocarea acestora;

6.15. elaborează prognoze meteo și hidro pentru deservirea organelor și unităților interesate și asigură avertizarea asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase;

6.16. elaborează studii și cercetări în domeniile meteorologiei, hidrologiei și hidrogeologiei pentru stabilirea condițiilor de producere, evoluție și repartiție a fenomenelor meteorologice și hidrologice pe teritoriul țării și pentru îmbunătățirea calității prognozelor hidrometeorologice;

6.17. asigură într-o concepție unitară dezvoltarea rețelei meteorologice, hidrologice și hidrogeologice și a dotării acesteia cu aparate, instrumente și utilaje specifice;

6.18. întocmește și ține la zi planurile de apărare împotriva inundațiilor și coordonează acțiunile tehnice operative de apărare pe ansamblul fiecărui bazin hidrografic;

6.19. exercită administrarea directă pentru lucrările de gospodărire a apelor din bazinele hidrografice respective, baraje și lacuri de acumulare, derivații de debite între cursurile de apă, îndiguiri pentru apărarea de inundații, regularizări de albii și apărări de maluri, stații de pompare și tratare a apei, foraje, instalații de măsurarea cantității și calității apei, sedii de producție și exploatare;

6.20. întocmește în mod corelat pe ansamblul fiecărui bazin hidrografic, propuneri de lucrări noi de amenajare a acestuia necesare satisfacerii cerințelor de apă, protecției calității apelor și prevenirii acțiunii distructive a acestora;

6.21. asigură finanțarea lucrărilor necesare pentru desfășurarea proceselor de producție și executarea investițiilor destinate dezvoltării activității proprii;

6.22. asigură dezvoltarea și modernizarea sistemului informațional, decizional în domeniul gospodăririi apelor, organizează și desfășoară activitatea de urmărire a comportării în timp a construcțiilor hidrotehnice;

6.23. avizează lucrările ce se execută pe ape sau au legătură cu apele, eliberează autorizații de folosire a apei și asigură aplicarea legislației pentru folosirea și protecția resurselor de apă;

6.24. organizează paza și supravegherea apelor și a lucrărilor de gospodărire a apelor din administrare, prevenirea degradării acestora, sancționând contravențional toate abaterile de la prevederile legale;

6.25. ține la zi cadastrul apelor și drepturile de folosință, întocmește sinteze anuale de cadastrul apelor și furnizează date agenților economici interesați;

6.26. asigură concesionarea, închirierea și locația gestiunii pentru unele categorii de bunuri din administrare;

6.27. asigură aprovizionarea tehnico-materială prin încheierea de contracte cu agenții economici corespunzători;

6.28. stabilește relații în domeniul său de activitate;

6.29. coordonează și îndrumă activitatea filialelor și subunităților din subordine;

6.30. asigură realizarea îndeplinirii prevederilor convențiilor în domeniul apelor de frontieră și secretariatul tehnic permanent al Comitetului Național Român pentru programul hidrologic internațional al UNESCO;

6.31. stabilește relații în domeniul său de activitate cu alte regii autonome, cu societăți comerciale, precum și cu persoanele juridice și fizice, române sau străine pentru realizarea în comun de activități productive și de comercializare pe baze contractuale în condițiile economiei de piață;

6.32. inițiază acțiuni de cooperare tehnico-economică, științifică cu agenți economici și firme din țară și străinătate;

6.33. urmărește realizarea unei rentabilități superioare și obținerea de profit; poate constitui fonduri proprii potrivit legii.

Capitolul IV
Patrimoniul regiei

Art. 7. - Regia autonomă a apelor - „Apele române” - R.A. are un patrimoniu net de 28.160 milioane lei stabilit pe baza bilanțului încheiat la 30.09.1990 prin însumarea patrimoniilor preluate de la unitățile din structură.

Art. 8. - Regia „Apele Române” - R.A. are, de asemenea, în proprietate 295,6 mii hectare teren cu ape conform înregistrării în evidențele de cadastru funciar la data de 1.01.1990 cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta.

Art. 9. - Regia „Apele Române” - R.A. este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate posedă, folosește și răspunde în mod automat de bunurile pe care le are în patrimoniu și de uzufructul acestora, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

Capitolul V
Structura regiei „Apele Române” - R.A.

Art. 10. - Structura organizatorică și funcțională a regiei „Apele române” - R.A. se stabilește de către consiliul de administrație al acesteia.

10.1. Filialele regiei autonome au aceleași competențe ca regia, mai puțin relațiile directe cu bugetul statului.

Art. 11. - Organizarea și structura conducerii filialelor și subunităților din structura regiei se stabilesc de consiliul de administrație al acesteia.

Art. 12. - Regia „Apele române” - R.A. are în structură direcții, divizii, inspecții, servicii, birouri, oficii și compartimente; normele de structură ale acestora se aprobă de consiliul de administrație.

Art. 13. - Atribuțiile direcțiilor și celorlalte compartimente se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație.

Art. 14. - Personalul filialelor teritoriale și al celorlalte subunități este angajat de conducerile acestora, potrivit competențelor acordate de consiliul de administrație al regiei.

Capitolul VI

Organele de conducere ale Regiei autonome „Apele române”

Art. 15. - Conducerea regiei se asigură prin:

  • consiliul de administrație;
  • directorul general al regiei.

Art. 16. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului mediului și este compus din 15 persoane, din care una este directorul general al regiei.

Din consiliul de administrație fac parte, în mod obligatoriu, câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor și Ministerului Mediului.

Ceilalți membri vor fi numiți dintre ingineri, economiști, tehnicieni, juriști, specialiști în domeniul gospodăririi apelor, din cercetare și proiectare,învățământ superior sau alte unități.

Art. 17. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare.

Art. 18. - Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

18.1. aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei, filialelor și celorlalte subunități componente;

18.2. stabilește competențele tehnice, economico-financiare, juridice și de personal pentru subunitățile din structură;

18.3. adoptă programele de activitate de gospodărire a apelor curente, anuale și de perspectivă;

18.4. stabilește volumele de apă ce se livrează și volumul prestațiilor;

18.5. utilizează fondul apelor potrivit aprobării Ministerului Mediului;

18.6. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul și contul de profit și pierderi;

18.7. hotărăște, în condițiile legii, asocierea cu alte regii și societăți comerciale pentru realizarea de activități de interes comun;

18.8. aprobă operații de credite, fundamentează și solicită subvenții pentru investiții;

18.9. stabilește nivelul de salarizare a personalului din regie în funcție de studii, munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime prevăzute de lege;

18.10. stabilește măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul utilizării și protecției calității apei;

18.11. stabilește lucrările noi ce trebuie realizate pentru asigurarea surselor de apă și protecția apelor împotriva poluării;

18.12. ia măsuri, potrivit legii, pentru angajarea răspunderii disciplinare și materiale, civile, penale sau contravenționale, în sarcina salariaților regiei, în cazul neîndeplinirii de către aceștia a obligațiilor ce le revin;

18.13. negociază conținutul contractului colectiv de muncă;

18.14. aprobă orice alte măsuri pentru activitatea regiei, cu excepția celor date în competența altor organe, potrivit legii;

18.15. aprobă indemnizații pentru membrii consiliului de administrație.

Art. 19. - Atribuțiile directorului general al regiei sunt următoarele:

19.1. angajează regia, prin semnătură, în relațiile cu terții, în limita competențelor aprobate de consiliul de administrație și a celor prevăzute de legislația în vigoare;

19.2. încheie, modifică, suspendă și, după caz, desface contractul de muncă al personalului din aparatul propriu al regiei și din conducerea filialelor și subunităților; asigură conducerea activității curente a regiei.

Art. 20. - Consiliul de administrație se întrunește în ședința ordinară, lunară, la convocarea directorului general al regiei sau la cererea unei treimi din membrii acestuia.

Art. 21. - Consiliul de administrație prezintă Ministerului Mediului, în prima lună a fiecărui an, un raport asupra activității regiei din anul precedent și asupra programului de activitate pe anul în curs.

Capitolul VII
Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 22. - Regia autonomă a apelor „Apele române” - R.A. întocmește anual, bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor.

Regia „Apele Române" - R.A. își acoperă cheltuielile, inclusiv dobânzile și rambursarea creditelor din venituri proprii și din alocații de la bugetul public național pentru activitățile prevăzute la art. 7 din hotărâre.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi ale regiei se supun spre aprobare Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Art. 23. - Regia „Apele Române” - R.A. constituie fondul de rezervă și de dezvoltare, asigură sumele necesare satisfacerii unor necesități sociale, culturale, sportive, de perfecționare-recalificare a personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premieri a acestuia.

Art. 24. - Regia „Apele Române" - R.A. constituie și gestionează fondul apelor pentru finanțarea unor lucrări de gospodărirea apelor necesare, asigurării și protecției surselor de apă, de apărare împotriva efectelor distructive ale apelor, precum și pentru acoperirea diferenței de cheltuieli efectuate de unitățile de gospodărire a apelor în perioadele de excedent de umiditate sau de secetă când veniturile realizate sunt reduse și pentru elaborarea unor studii și cercetări operative de gospodărire a apelor și hidrometeorologie.

Art. 25. - Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie ale fiecărui an.

Art. 26. - Controlul activității economico-financiare se realizează de către organele de specialitate ale regiei.

Capitolul VIII
Relațiile Regiei autonome „Apele române” - R.A.

Art. 27. - Relațiile cu alte regii autonome, cu societățile comerciale din țară și străinătate, cu persoane fizice, precum și cu statul, se desfășoară în conformitate cu reglementările din Legea Apelor și pe bază contractuală, în condițiile economiei de piață.

Art. 28. - Regia „Apele Române" - R.A. se poate asocia cu societăți comerciale și cu terțe persoane juridice și persoane fizice, române sau străine pentru realizarea în comun de activități productive.

Art. 29. - Regia „Apele române” - R.A. va practica, în raporturile cu terți, prețuri ce se vor aproba de către Guvern, pe bază de analize economice.

Art. 30. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și cu celelalte reglementări în vigoare, care se referă la activitatea regiilor autonome.

  1. În patrimoniul net nu se include valoarea terenurilor cu ape.