autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor[1] se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12, alineatul 5 va avea următorul cuprins:

„Cererea împreună cu actele menționate mai sus se depun la primăria în a cărei rază teritorială este situat terenul, fie personal, fie prin poștă, înăuntrul termenului de 45 de zile prevăzut de lege.”

2. La articolul 40, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

„Comisiile de lichidare sunt formate din următorii membri:

  • inginerul șef al cooperativei sau asociației - președinte;
  • contabilul șei al cooperativei sau asociației - secretar;
  • trei contabili sau economiști din cooperativă sau asociație;
  • un inginer din cooperativă sau asociație;
  • casierul;
  • magazinerul;
  • președintele comisiei de cenzori;
  • 3-5 cooperatori aleși de adunarea locuitorilor."

3. După articolul 40 se introduce articolul 401, cu următorul cuprins:

„Art. 401. - Inginerul șef, în calitate de președinte al comisiei de lichidare, și contabilul șef, în calitate de secretar al acesteia, angajează unitatea agricolă pentru desfășurarea activității de producție și răspund de asigurarea lichidării patrimoniului împreună cu ceilalți membri ai comisiei, potrivit legii.”

4. La articolul 42 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:

„Prevederile alineatului precedent nu se aplică în cazul operațiunilor economice legate de executarea lucrărilor agricole."

  1. Nota civvic: Regulamentul a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 131/1991, publicată în Monitorul Oficial nr. 43 din 4 martie 1991.