autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Societatea Națională a Căilor Ferate Române, denumită prescurtat S.N.C.F.R., cu sediul în municipiul București, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

Societatea Națională a Căilor Ferate Române are statut de regie autonomă, are personalitate juridică, se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, având în structură unitățile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societatea Națională a Căilor Ferate Române are ca obiect de activitate efectuarea transporturilor de călători și mărfuri pe calea ferată, în scopul satisfacerii interesului public, social și de apărare.

În acest scop, în calitate de proprietar al bunurilor din patrimoniul său, administrează și asigură exploatarea căilor ferate din domeniul public, colaborează cu alte căi ferate străine în cadrul traficului internațional și participă la toate organismele internaționale de profil.

Art. 3. - În cadrul exploatării și administrării căilor ferate publice, Societatea Națională a Căilor Ferate Române are obligația să asigure dezvoltarea și modernizarea liniilor, instalațiilor, materialului rulant, clădirilor și celorlalte mijloace din dotare, întreținerea și reparațiile acestora, precum și introducerea tehnologiilor moderne de transport, ținând cont și de asigurarea transporturilor militare.

Art. 4. - Patrimoniul la 30.06.1991 al Societății Naționale a Căilor Ferate Române de 153.617 milioane lei va fi împărțit, în termen de 30 de zile, între S.N.C.F.R. și unitățile care se desprind din S.N.C.F.R. prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. - Activitatea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, precum și a unităților sale, se desfășoară în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 6. - Dotările cu material rulant, dezvoltarea, întreținerea și repararea infrastructurii și a instalațiilor aferente acesteia, precum și prestările nerentabile în traficul de călători și mărfuri determinate de nivelurile tarifelor de bază stabilite de guvern, care nu acoperă cheltuielile, se suportă de la bugetul administrației centrale de stat, în limitele prevederilor bugetare anuale.

Art. 7. - În cazurile în care, interese de stat, inclusiv cele de ordin militar, vor necesita executarea de lucrări sau prestări de servicii speciale, beneficiarii acestora, împreună cu Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor, vor face propuneri corespunzătoare de modificare a bugetului de venituri și cheltuieli și de stabilire a surselor de acoperire a costurilor suplimentare, care se aprobă potrivit legii.

Deficitul determinat de gratuități, reduceri de tarif și abonamente la transportul de călători aprobate prin hotărâri ale guvernului se acoperă, în cadrul lunii următoare, prin subvenții de la bugetul administrației centrale de stat.

Art. 8. - Societatea Națională a Căilor Ferate Române, cu avizul Ministerului Apărării Naționale, poate cere aprobarea guvernului de a suprima exploatarea unor linii neeficiente.

În cazul când interesele economice, sociale și cele de apărare a tării impun menținerea acestora, pierderile vor fi acoperite prin subvenții de la bugetul administrației centrale de stat sau de la bugetele locale și de agenții economici interesați.

Art. 9. - Societatea Națională a Căilor Ferate Române va prelua obligațiile ce reveneau Căilor Ferate Române stabilite prin convenții și acte normative care nu contravin reglementărilor legale în vigoare.

Art. 10. - În vederea asigurării exploatării eficiente și întreținerii corespunzătoare a parcului de vagoane de marfă specializat pentru transportul produselor fluide, cărbuni, ciment și cereale, în termen de 60 de zile, Societatea Națională a Căilor Ferate Române va preda prin transfer, fără plată, pe bază de protocol, aceste mijloace fixe Ministerului Industriei și Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Art. 11. - Rețeaua medicală a Societății Naționale a Căilor Ferate Române va fi preluată cu patrimoniul și alocația bugetară existentă la 31.07.1991 de Ministerul Transporturilor în vederea asigurării asistenței medicale și sanitare pentru întregul personal din transporturi și comunicații.

Art. 12. - Personalul care trece de la Societatea Națională a Căilor Ferate Române la unitățile care se vor reorganiza, potrivit prezentei hotărâri, se consideră transferat în interesul serviciului. Salariații acestor unități beneficiază de permise de călătorie gratuită pe calea ferată și își mențin drepturile specifice salariaților C.F.R. în condițiile legii.

Art. 13. - Ministerul Economiei și Finanțelor, la propunerea fundamentată a Ministerului Transporturilor, va prezenta guvernului, o dată cu propunerile de modificări ce se vor aduce în bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991 ca urmare a generalizării liberalizării prețurilor și a indexării salariilor și celorlalte drepturi, influențele care intervin în bugetul administrației centrale de stat pe acest an pentru realizarea lucrărilor strict necesare din programul de întreținere și reparare a infrastructurii pe calea ferată pe anul 1991. Salariile negociate rămân valabile pentru anul 1991.

Art. 14. - Unitățile desprinse din cadrul Societății Naționale a Căilor Ferate Române, prevăzute în anexa nr. 3, se vor reorganiza în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

Institutul de cercetări și proiectări tehnologice în transporturi își va menține actuala formă organizatorică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor.

Art. 15. - Ministerul Transporturilor va prezenta guvernului, în termen de cel mult un an, un proiect de lege privind domeniul căilor ferate.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista unităților din structura Societății Naționale a Căilor Ferate Române
Nr. crt. Denumirea unităților Societății Naționale a Căilor Ferate Române
1. Regionalele de căi ferate
2. Direcția de căi ferate port Constanta
3. Întreprinderea de sudare a liniilor și regenerare a șinelor de cale ferată
4. Centrul de informatică și calcul electronic al Căilor Ferate Române
5. Bazele de aprovizionare și desfacere
6. Centrul de perfecționare, documentare și editură al căilor ferate (inclusiv Biblioteca tehnică specializată în transporturi, Muzeul C.F.R. și Oficiul de informare documentară în transporturi)
7. Întreprinderea poligrafică „Filaret”
8. Grupurile școlare.

Notă:

 • Unitățile Societății Naționale a Căilor Ferate Române nominalizate în prezenta anexă sunt direct subordonate acesteia.
 • Grupurile școlare industriale cuprind: licee industriale, școli profesionale, școli de maiștri, școli postliceale.


[modificare] Anexa Nr. 2

Regulament de organizare și funcționare a Societății Naționale a Căilor Ferate Române
Capitolul I
Prevederi generale

Art. 1. - Denumirea: Societatea Națională a Căilor Ferate Române, prescurtat „S.N.C.F.R.”.

Natura juridică

Art. 2. - Societatea Națională a Căilor Ferate Române este regie autonomă și, potrivit legii, are personalitate juridică, funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și își desfășoară activitatea pe baza prezentului regulament.

Art. 3. - Sediul Societății Naționale a Căilor Ferate Române este în București, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

Capitolul II
Obiectul de activitate

Art. 4. - Societatea Națională a Căilor Ferate Române are ca obiect de activitate efectuarea transporturilor de călători și mărfuri pe calea ferată și îndeplinește rolul de serviciu public. În acest scop, în calitate de proprietar al bunurilor din patrimoniul său, administrează și asigură exploatarea căilor ferate din domeniul public și colaborează cu alte căi ferate străine în traficul internațional.

Societatea Națională a Căilor Ferate Române, în scopul realizării obiectului său de activitate, desfășoară și unele activități secundare, inclusiv de aprovizionare comercială și de comerț exterior.

Art. 5. - În realizarea obiectului său de activitate, Societatea Națională a Căilor Ferate Române exercită următoarele atribuții principale:

 1. elaborează și aprobă norme, instrucțiuni și regulamente privind activitățile pe care le desfășoară, obligatorii, după caz, și pentru beneficiarii de transport și deținătorii de linii industriale și mijloace de transport de cale ferată cu acces pe rețeaua C.F.R.;
 2. stabilește și asigură condițiile generale de transport, precum și măsurile de siguranță a circulației transporturilor, în scopul prevenirii evenimentelor de cale ferată;
 3. stabilește măsuri în vederea realizării programelor de activitate, îmbunătățirii calității prestațiilor și lucrărilor, utilizării și gospodăririi raționale a mijloacelor economice, precum și îmbunătățirii tehnologiilor de lucru în toate activitățile;
 4. elaborează și aprobă instrucțiuni de exploatare tehnice și economice;
 5. organizează și exercită, prin organele proprii specializate, controlul activității de exploatare, producție, siguranța circulației și economico-financiară;
 6. exercită controlul permanent în probleme legate de buna funcționare, întreținere și reparare a mijloacelor de transport, liniilor, instalațiilor, utilajelor și mașinilor și acționează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbații în desfășurarea transporturilor și proceselor de producție;
 7. ia măsuri pentru folosirea rațională și în condiții de siguranță a mijloacelor de transport, a instalațiilor, utilajelor și mașinilor, respectarea normativelor tehnice privind întreținerea și repararea acestora;
 8. coordonează activitatea de organizare a producției, stabilește și aprobă norme privind activitatea tehnică, de programare, de contabilitate și financiară, norme de muncă, normative și număr de personal, funcțiile și meseriile necesare, precum și introducerea de funcții noi, în concordanță cu trecerea la economia de piață;
 9. elaborează studii și programe privind proporțiile, nivelurile și ritmurile de dezvoltare în perspectivă a activităților proprii;
 10. asigură proiectarea, execuția și punerea în funcțiune a noilor obiective, în conformitate cu programele aprobate de guvern sau de consiliul de administrație;
 11. asigură programarea și urmărirea transporturilor;
 12. pregătește și negociază cu beneficiarii și furnizorii volumul producției, contractarea acesteia in condițiile asigurării resurselor și bazei materiale prin repartiții sau direct de pe piața liberă și din import;
 13. pregătește elementele necesare și fundamentează cheltuielile de producție, tarifele de bază și nivelul subvențiilor;
 14. aprobă studiile tehnico-economice pentru modernizări și obiective noi care privesc transporturile pe căile ferate, în limita competențelor;
 15. stabilește caracteristicile de construcție ale mijloacelor proprii de transport și soluțiile tehnice pentru lucrările privind construirea și darea în exploatare a liniilor noi și a instalațiilor de transport pe căile ferate, precum și în cazul modernizării celor existente;
 16. avizează caracteristicile de construcție ale mijloacelor de transport pe căile ferate din dotarea unităților din afara C.F.R., precum și soluțiile tehnice pentru construirea și respectarea caracteristicilor tehnice ale liniilor, construcțiilor și instalațiilor de transport ale acestora, avizează sau autorizează funcționarea mijloacelor de transport și exercită controlul tehnic pe liniile ferate și industriale ale unităților din afara C.F.R., verifică pregătirea și capacitatea personalului care le deservește, în condițiile stabilite de regulamentele în vigoare;
 17. avizează tipurile și caracteristicile tehnico-economice ale instalațiilor complexe ce urmează a fi importate, precum și ale mașinilor și instalațiilor unicate, de mare importanță, ce urmează a fi procurate din țară sau din străinătate pentru transporturile pe căile ferate, avizează și își dă acordul pentru executarea de orice fel de lucrări de construcții și instalații care se execută în zona C.F.R. sau care pot afecta stabilitatea și securitatea căilor și instalațiilor feroviare, conform prevederilor legii de exploatare a căii ferate în vigoare;
 18. stabilește norme tehnice privind exploatarea, întreținerea și repararea mijloacelor de transport pe căile ferate, inclusiv pe liniile ferate industriale, care sunt obligatorii și pentru unitățile din afara C.F.R.;
 19. aprobă normative, regulamente și instrucțiuni de serviciu pentru exploatarea, întreținerea, siguranța circulației, proiectarea și repararea liniilor, instalațiilor, materialului rulant, construcțiilor și tuturor utilajelor din dotare, precum și pentru operațiunile comerciale, financiare, financiar-contabile specifice, recrutarea, pregătirea și perfecționarea personalului;
 20. asigură și urmărește executarea lucrărilor de construcții-montaj și a reparațiilor mijloacelor din dotare;
 21. organizează recepția materialului rulant, liniilor, instalațiilor, echipamentelor și altele, la întreprinderile furnizoare și reparatoare, în scopul asigurării unei calități corespunzătoare și siguranței în circulație a acestora;
 22. întocmește lucrările privind necesarul de materii prime, materiale și utilaje;
 23. asigură aplicarea măsurilor privind activitatea de protecție a muncii și îmbunătățire a mediului înconjurător în scopul prevenirii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirii profesionale și controlează modul de realizare a acestora;
 24. organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor, mecanic și energetic și urmărește îndeplinirea sarcinilor de metrologie în unitățile din structura sa;
 25. coordonează activitatea de transport cu mijloace auto proprii;
 26. exercită atribuțiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire la stabilirea și aplicarea tarifelor și prețurilor în ramura și subramurile sale de activitate;
 27. întocmește și execută, potrivit legii, bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie;
 28. efectuează, centralizat, vărsămintele la buget pentru obligațiile către stat;
 29. aprobă casarea fondurilor fixe în cadrul competențelor stabilite;
 30. organizează activitatea proprie de cercetare, proiectare, informatică, perfecționare profesională și ia măsuri pentru înzestrarea cu mijloace tehnico-materiale necesare; urmărește rezultatele cercetărilor științifice și valorificarea acestora; organizează activitatea de documentare tehnică specifică ramurii și asigură informarea unităților din structura sa cu privire la tendințele progresului tehnico-științific pe plan național și mondial; editează publicații și lucrări privitoare la probleme de producție, știință și tehnică, specifice activității pe care o desfășoară; face propuneri privind standardele de stat;
 31. organizează activitatea de management, marketing și consulting în unitățile sale;
 32. asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor de producție, respectarea atribuțiilor de serviciu și prevederilor legale de către întregul personal, conform reglementărilor stabilite prin Statutul personalului C.F.R.;
 33. organizează și coordonează activitatea de colaborare și cooperare economică, tehnică și științifică cu alte organe din țară și din străinătate și instituții specializate în ramura sa de activitate; asigură aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale privitoare la activitatea de transport pe căile ferate și controlează îndeplinirea obligațiilor ce decurg din această activitate;
 34. propune elaborarea proiectelor de acte normative privind activitatea de transport pe căile ferate; este consultată la avizarea proiectelor de acte normative care interesează ramura sa de activitate;
 35. stabilește, cu respectarea prevederilor legale, normele de muncă, normativele de personal, funcțiile și meseriile din activitatea de căi ferate;
 36. exercită și alte atribuții care decurg din actele normative în vigoare.
Capitolul III
Patrimoniul

Art. 6. - Societatea Națională a Căilor Ferate Române are un patrimoniu constituit prin însumarea patrimoniilor unităților din structură.

Art. 7. - Societatea Națională a Căilor Ferate Române este proprietarul bunurilor din patrimoniul său.

În exercitarea drepturilor de proprietate, societatea posedă, folosește și dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

Capitolul IV
Structura societății

Art. 8. - Societatea Națională a Căilor Ferate Române are în structura sa organizatorică direcții generale, direcții, servicii, oficii, birouri și compartimente de muncă, care asigură îndeplinirea funcțiilor de exploatare, producție, aprovizionare, comerciale, cercetare, dezvoltare, financiar-contabile, protecție socială și de personal și unități exterioare organizate în regionale și direcții de căi ferate, unități de prestări servicii, baze de aprovizionare, centre de informatică și calcul electronic, unități de alimentație publică și altele.

Aceste unități au în structură: divizii, servicii, birouri, compartimente de muncă, regulatoare de circulație, stații de cale ferată, agenții de voiaj, depouri și remize de locomotive, revizii de vagoane, ateliere de zonă, grupuri școlare și altele.

Art. 9. - Structura organizatorică a Societății Naționale a Căilor Ferate Române, înființarea și structura organizatorică a regionalelor și direcțiilor de căi ferate și a celorlalte unități din cadrul societății, precum și înființarea de agenții în străinătate, se aprobă de către consiliul de administrație al societății.

Gradarea acestor unități și subunități se aprobă conform competențelor stabilite de Consiliul de administrație al Societății Naționale a Căilor Ferate Române.

Art. 10. - Regionalele și direcțiile de căi ferate, bazele de aprovizionare au competențele stabilite de consiliul de administrație, fără a avea relații directe cu administrația centrală de stat. Acestea pot să deschidă conturi bancare și să contracteze credite în condițiile legii.

Consiliul de administrație al societății poate să aprobe ca și alte unități să funcționeze potrivit principiilor prevăzute la alineatul precedent.

Art. 11. - Consiliul de administrație al societății stabilește, prin regulamentul său de organizare și funcționare, relațiile dintre unitățile din cadrul societății, precum și cele cu terții, în domeniile tehnic, de exploatare, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic și altele.

Art. 12. - Toate unitățile din structura Societății Naționale a Căilor Ferate Române răspund în fața consiliului de administrație de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de acesta prin hotărârea de delegare, precum și de realizarea sarcinilor.

Art. 13. - Atribuțiile direcțiilor generale, direcțiilor și celorlalte compartimente, precum și ale unităților din structură, se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al societății. Pentru subunități, atribuțiile se stabilesc prin regulamente aprobate de consiliul de administrație.

Capitolul V
Organele de conducere ale Societății Naționale a Căilor Ferate Române

Art. 14. - Conducerea Societății Naționale a Căilor Ferate Române este asigurată de:

 • consiliul de administrație - președintele societății;
 • comitetul director, ca organ operativ de conducere.

Art. 15. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului transporturilor și este compus din 15 membri, după cum urmează:

 • președintele societății, care este și președinte al consiliului de administrație;
 • un reprezentant al Ministerului Economiei și Finanțelor;
 • un reprezentant al Ministerului Industriei;
 • un reprezentant al Ministerului Muncii și Protecției Sociale;
 • un reprezentant al Ministerului Transporturilor;
 • ingineri, tehnicieni, economiști și juriști, specialiști din domeniile de activitate ale societății.

La lucrările consiliului de administrație pot participa ca invitați un delegat al Ministerului Apărării Naționale, pentru consultare în probleme care privesc armata și nevoile de apărare a țării, precum și delegați ai altor organe și instituții.

Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul Transporturilor reprezintă interesele statului în consiliul de administrație.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 16. - Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori necesită interesul societății.

El este convocat de președintele consiliului, care hotărăște ordinea de zi, sau la solicitarea a cel puțin jumătate plus unu din membrii consiliului.

Art. 17. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora poate fi compensată material, conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 18. - Dezbaterile consiliului de administrație sunt conduse de președinte, iar în lipsa acestuia, de cel mai în vârstă dintre membri.

Ministrul transporturilor și secretarul de stat participă, ori de câte ori socotesc că este cazul, la ședințele consiliului de administrație.

Art. 19. - Consiliul de administrație poate hotărî dacă majoritatea simplă a membrilor săi este prezentă.

Dacă nu este îndeplinită această majoritate simplă, reuniunea consiliului de administrație se reprogramează într-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeași ordine de zi.

Deciziile consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, dar nu mai puțin de jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului.

Art. 20. - Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

 1. aprobă concepția și strategia de dezvoltare a societății;
 2. aprobă introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente;
 3. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și asigură execuția acestuia; repartizează între sectoarele de activitate a societății bugetul de venituri și cheltuieli, după aprobare;
 4. analizează bilanțul și contul de profit și pierderi anual și le înaintează pentru a fi aprobate de Ministerul Economiei și Finanțelor;
 5. aprobă sau propune spre aprobare, potrivit competențelor, investițiile ce urmează a se realiza de către societate;
 6. aprobă înființarea, structura organizatorică și gradarea regionalelor și direcțiilor de căi ferate, a întreprinderilor, a unităților de informatică, aprovizionare, precum și înființarea de agenții în străinătate;
 7. aprobă structura organizatorică și funcțională a societății;
 8. stabilește și aprobă relațiile compartimentelor din aparatul propriu și al unităților din structura sa în cadrul societății și cu terții, în domeniile tehnic, de exploatare, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic și altele;
 9. stabilește și aprobă competențele și atribuțiile unităților din cadrul și din componența societății;
 10. prezintă ministerului propunerile de subvenții pentru a fi aprobate de organele competente;
 11. aprobă volumul maxim al creditelor bancare;
 12. aprobă propunerile de depășire a cheltuielilor totale prevăzute în buget, în cazul în care există un plus de venituri care să acopere plusul de cheltuieli;
 13. propune majorarea sau diminuarea patrimoniului societății, în condițiile legii;
 14. aprobă sau propune, după caz, modificări în volumul fondului de rezervă;
 15. prezintă ministerului propuneri de înființare de diferite fonduri sociale de care C.F.R. are nevoie pentru mersul normal al exploatării și a căror aprobare intră în competența ministrului transporturilor, respectiv a Ministerului Economiei și Finanțelor, care stabilesc sursele de acoperire;
 16. aprobă competențe privind angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natură, inclusiv investiții, tranzacții financiare și comerciale, vânzări sau închirieri de bunuri mobile și imobile, care nu mai sunt necesare sau ale căror cheltuieli cu întreținerea sunt nejustificate în condițiile legii;
 17. prezintă ministrului, pentru a fi supuse guvernului, proiectele de linii noi și modernizarea celor existente, potrivit competențelor stabilite;
 18. prezintă ministrului proiectele tarifelor de bază pentru călători și mărfuri, pentru a fi supuse spre aprobare celor în drept;
 19. stabilește condițiile de bază în aplicarea reglementărilor privind transporturile aprobate de guvern;
 20. analizează raportul trimestrial al societății privind activitatea pe bază de bilanț și aprobă măsuri pentru desfășurarea activității în condiții de echilibrare a bugetului;
 21. prezintă ministrului propuneri de acte normative și modificări ale celor existente, pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii;
 22. analizează și face propuneri pentru definirea, delimitarea și reglementarea legală a zonei C.F.R., în scopul asigurării stabilității și securității căilor și instalațiilor, precum și a siguranței circulației;
 23. tratează și stabilește, împreună cu organele Ministerului de Interne, relațiile și condițiile de colaborare pentru asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și mărfurilor încredințate la transport, precum și ordinii publice în stații și trenuri;
 24. analizează și aprobă propunerile comitetului director de participare cu capital la societățile comerciale cu capital român sau străin;
 25. aprobă închirierea de clădiri, spații și terenuri ale căilor ferate;
 26. își dă acordul la propunerile de concesionări, potrivit legii;
 27. aprobă utilizarea fondului valutar;
 28. asigură respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;
 29. aprobă regulamentul de organizare și funcționare propriu;
 30. exercită orice atribuții ce-i revin din prevederile legale și regulamentul său de organizare și funcționare și aprobă orice alte măsuri privind activitatea societății, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 21. - Președintele societății conduce activitatea curentă și este numit în condițiile legii dintre specialiștii C.F.R.

El este ajutat de vicepreședinți numiți de consiliul de administrație, dintre membrii săi, la propunerea președintelui.

Art. 22. - Președintele societății reprezintă, personal sau prin delegat, Societatea Națională a Căilor Ferate Române în raporturile cu celelalte organe și organizații din țară, precum și în relațiile internaționale.

Art. 23. - Președintele societății are, în principal, următoarele atribuții și competențe:

 1. asigură conducerea curentă a societății, ajutat de vicepreședinți și de comitetul director;
 2. dispune și controlează executarea hotărârilor consiliului de administrație, precum și a convențiilor încheiate de societate;
 3. aprobă, la propunerea comitetului director, normative, regulamente și instrucțiuni de serviciu pentru exploatarea, întreținerea, siguranța circulației, proiectarea și repararea liniilor, instalațiilor, materialului rulant, construcțiilor și tuturor utilajelor din dotarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, precum și pentru operațiunile comerciale, financiar-contabile specifice, recrutarea, pregătirea și perfecționarea personalului;
 4. aprobă, în condițiile Statutului personalului C.F.R., angajarea și concedierea personalului din aparatul propriu al societății și numește, prin decizie, conducătorii unităților din structura sa, delegând competențe de personal conducătorilor acestor unități;
 5. aprobă, în condițiile legii, angajarea de specialiști pe termen limitat pentru efectuarea de studii, lucrări, determinări și alte asemenea, necesare societății;
 6. aprobă trimiterea de delegați sau participă personal la congrese, adunări generale, conferințe interne și internaționale, întâlniri de afaceri sau studii, de interes pentru C.F.R.;
 7. aprobă tarifele în trafic internațional, auxiliare și altele decât cele de bază și reduceri de tarife cu scop comercial pentru a menține, spori sau crea un anumit trafic, cu asigurarea echilibrului bugetar, asupra cărora informează consiliul de administrație;
 8. aprobă convenții cu administrațiile de cale ferată străine sau alte organizații de transport străine, în limita competențelor legale;
 9. aprobă funcționarea de consilii de conducere la subunitățile din structura sa;
 10. exercită orice atribuții ce-i revin potrivit prevederilor legale și regulamentului de organizare și funcționare a consiliului de administrație.

Art. 24. - Președintele poate delega o parte din atribuțiile sale vicepreședinților sau altor persoane din cadrul societății.

Unul dintre vicepreședinți înlocuiește, în lipsă, pe președintele societății, pe bază de delegație primită din partea acestuia.

Art. 25. - Comitetul director este compus din președintele societății, vicepreședinți, directori generali și directori din aparatul propriu al societății.

Art. 26. - Comitetul director își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare aprobat de consiliul de administrație.

Art. 27. - Conducerea regionalelor și direcțiilor de căi ferate, precum și a celorlalte unități stabilite de consiliul de administrație, este asigurată de consilii de conducere proprii.

Capitolul VI
Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 28. - Societatea Națională a Căilor Ferate Române determină anual volumul de venituri și cheltuieli și face propuneri de subvenții și alocații de la bugetul statului, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 29. - Partea de cheltuieli care depășește nivelul veniturilor se subvenționează de la bugetul de stat, în condițiile legii.

Art. 30. - Bugetul de venituri și cheltuieli al societății, se stabilește pentru fiecare exercițiu financiar.

Aprobarea se dă de consiliul de administrație al societății, pe baza propunerilor președintelui societății.

Societatea Națională a Căilor Ferate Române aprobă bugetele și execuția acestora la unitățile din structura sa.

Art. 31. - Societatea Națională a Căilor Ferate Române hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, în limita competențelor ce-i sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și propune volumul alocațiilor de la buget și creditelor bancare pentru obiectivele de investiții.

Art. 32. - Relațiile financiare dintre unitățile societății se stabilesc prin reglementări aprobate de consiliul de administrație.

Capitolul VII
Relațiile societății

Art. 33. - Modul de contractare, de stabilire a volumelor de transport și defalcare a acestora pe perioade, regimul de funcționare a unităților și subunităților, se stabilesc prin regulamente și instrucțiuni aprobate potrivit competențelor.

Art. 34. - Regionalele, direcțiile de căi ferate și celelalte unități din componența societății își desfășoară activitatea și execută sarcinile ce le revin potrivit competențelor și împuternicirilor acordate și aprobate de președintele societății și de consiliul de administrație.

Art. 35. - Relațiile unităților în cadrul Societății Naționale a Căilor Ferate Române, precum și atribuțiile, competențele și împuternicirile acestora se stabilesc și se aprobă de președintele societății și de consiliul de administrație.

Art. 36. - Unitățile prevăzute la art. 34 prin delegare de competență, din partea consiliului de administrație al societății, pot încheia contracte cu persoane fizice sau juridice.

Art. 37. - În cazul oricăror litigii Societatea Națională a Căilor Ferate Române se poate adresa instanțelor judecătorești, direct sau prin unitățile din structură, pe bază de delegare de competență.

Art. 38. - În relațiile cu căile ferate străine, Societatea Națională a Căilor Ferate Române tratează cu administrațiile respective, direct sau prin unitățile din structură, pe bază de delegare de competențe.

Capitolul VIII
Controlul activității

Art. 39. - Gestiunea Societății Naționale a Căilor Ferate Române este controlată conform reglementărilor legale.

Controlul activității de exploatare, producție și siguranța circulației se va realiza, atât la nivelul societății, cât și la nivelul unităților din componență, de către organe proprii specializate.

Controlul economico-financiar la unitățile din componență se execută de organele de control ale societății, constituite potrivit dispozițiilor legale.

Regionalele de căi ferate, direcțiile de căi ferate și alte unități din structură, stabilite de comitetul director, au aparat propriu de control financiar.

Capitolul IX
Dispoziții referitoare la personal

Art. 40. - Personalul Societății Naționale a Căilor Ferate Române de orice categorie sau specialitate este supus prevederilor Statutului personalului C.F.R., precum și prevederilor regulamentelor și instrucțiunilor specifice.

Până la aprobarea Statutului personalului C.F.R., raporturile de muncă, drepturile membrilor de familie, ale pensionarilor C.F.R. și membrilor lor de familie, sunt reglementate de legislația în vigoare.

Art. 41. - În timp de pace, personalul Societății Naționale a Căilor Ferate Române, aflat în poziție de rezervist, poate fi scutit de concentrări de instrucție, la propunerea consiliului de administrație, aprobată de Marele Stat Major, în cazul când prezența la serviciu a acestuia este strict necesară.

Capitolul X
Dispoziții finale

Art. 42. - În prima lună a fiecărui an Consiliul de administrație al Societății Naționale a Căilor Ferate Române prezintă Ministerului Transporturilor un raport asupra activității desfășurate de societate în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 43. - Societatea Națională a Căilor Ferate Române editează foi oficiale și buletine comerciale.

Art. 44. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.

Societatea Națională a Căilor Ferate Române respectă și răspunde de aplicarea tuturor prevederilor din legile generale și specifice. Litigiile societății se rezolvă prin instanțele judecătorești de drept comun.

[modificare] Anexa Nr. 3

Lista unităților care se desprind din cadrul Societății Naționale a Căilor Ferate Române urmând a se reorganiza
Nr. crt. Unitatea din cadrul S.N.C.F.R. care se desprinde
1. Direcția de exploatare a metroului București
2. Institutul de cercetări, proiectări tehnologice în transporturi București (fără Registrul Feroviar Român)
3. Întreprinderea de exploatare a vagoanelor restaurant și de dormit din România „Varored”
4. Institutul de studii și proiectări căi ferate București
5. Brigada căi ferate București
6. Întreprinderea de reparat material rulant „Grivița” București
7. Întreprinderea de reparat material rulant București - Triaj
8. Întreprinderea de reparat material rulant Roșiori de Vede
9. Întreprinderea de reparat material rulant Brașov
10. Întreprinderea de reparat material rulant „16 Februarie” Cluj-Napoca
11. Întreprinderea de reparat material rulant Craiova
12. Întreprinderea de reparat material rulant Pașcani
13. Întreprinderea de reparat material rulant Simeria
14. Întreprinderea de reparat material rulant Ploiești
15. Întreprinderea de reparații și construcții-montaj București
16. Întreprinderea de reparații și construcții-montaj Craiova
17. Întreprinderea de reparații și construcții-montaj Timișoara
18. Întreprinderea de reparații și construcții-montaj Cluj-Napoca
19. Întreprinderea de reparații și construcții-montaj Brașov
20. Întreprinderea de reparații și construcții-montaj nr. 1 Iași
21. Întreprinderea de reparații și construcții-montaj nr. 2 Iași
22. Întreprinderea de reparații și construcții-montaj Galați
23. Grup de șantiere de reparații și construcții-montaj Constanța
24. Întreprinderea de producție industrială pentru construcții căi ferate Buzău
25. Ziarul „Transporturile române”