autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea statutelor unor societăți comerciale cu capital integral de stat
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Pentru societățile comerciale cu capital integral de stat, hotărârea cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, cesiunea acțiunilor, modificarea statutului, transformarea formei juridice a societății, comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății, se adoptă de consiliile împuterniciților statului.

În cazul în care ca urmare a aplicării prevederilor alin. 1 societatea nu mai este cu capital integral de stat, potrivit Legii nr. 31/1990, activitatea consiliului împuterniciților statului încetează, iar interesele statului în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de ministerul de resort.

Corespunzător prevederilor alin. 1 și 2 se modifică statutele societăților comerciale cu capital integral de stat, înființate potrivit Legii nr. 15/1990.