autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome „Institutul de montanologie”
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 se înființează Regia autonomă „Institutul de montanologie”, cu sediul în comuna Cristian, str. 13 nr. 53, județul Sibiu.

Art. 2. - Regia autonomă „Institutul de montanologie” este persoană juridică, își desfășoară activitatea pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, se organizează și funcționează în conformitate cu Legea nr. 15/1990 și cu regulamentul de organizare și funcționare cuprins în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Obiectul de activitate al Regiei autonome „Institutul de montanologie” îl constituie: cercetarea științifică fundamentală și aplicativă în domeniile agriculturii de tip montan privind valorificarea superioară a terenurilor agricole și efectivelor de animale, extinderea culturilor pomicole și arboricole în zona montană; dezvoltarea agroturismului montan, industrializarea și valorificarea produselor agricole vegetale și animale, dezvoltarea mărcilor originale ale acestora; extinderea programelor de protecție ecologică; crearea de stații pilot; dezvoltarea cadrului construit în zona montană; operațiuni de comerț exterior; lucrări de cercetare-proiectare și prestări servicii executate pe bază de contract pentru beneficiari interni sau externi; valorificarea resurselor energetice neconvenționale; revitalizarea activităților artizanale tradiționale.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii și Alimentației reprezintă interesele statului în consiliul de administrație al Regiei autonome „Institutul de montanologie”.

Art. 5. - Activitatea de cercetare a Regiei autonome „Institutul de montanologie” este coordonată de către Academia de Științe Agricole și Silvice.

Art. 6. - Patrimoniul Regiei autonome „Institutul de montanologie” este de 167.219 mii lei, din care 119.506 mii lei fonduri fixe și 47.713 mii lei mijloace circulante. Patrimoniul este constituit prin preluarea, pe bază de protocol și bilanț contabil încheiat la 31 decembrie 1990, a activului și pasivului patrimonial al Stațiunii de cercetare și producție pomicolă Cisnădie și al Stațiunii de cercetare și producție a ovinelor și caprinelor Cristian - Sibiu, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Pe data înființării Regiei autonome „Institutul de montanologie” cele două stațiuni se desființează.

Art. 7. - Personalul preluat de Regia autonomă „Institutul de montanologie” se considera transferat în interesul serviciului.

Persoanele încadrate în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, au dreptul la salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, timp de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 8. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome „Institutul de montanologie”
I. Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă „Institutul de montanologie" este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară; activitatea acesteia se desfășoară în baza prezentului regulament.

În toate actele și publicațiile, denumirea „Institutul de montanologie” va fi urmată de mențiunea „regie autonomă”, inițialele I.M. constituind marca institutului.

Art. 2. - Regia autonomă „Institutul de montanologie” are sediul în comuna Cristian, str. 13 nr. 53, județul Sibiu.

II. Obiectul de activitate

Art. 3. - Obiectul de activitate al Regiei autonome „Institutul de montanologie” îl constituie:

3.1. cercetarea științifică fundamentală și aplicativă în domeniile agriculturii de tip montan privind:

 • valorificarea superioară a terenurilor agricole și a efectivelor de animale;
 • extinderea culturilor pomicole și arboricole în zona montană.

3.2. specializarea profesională și informarea populației din zona montană;

3.3. dezvoltarea agroturismului montan;

3.4. industrializarea și valorificarea produselor agricole vegetale și animale, dezvoltarea mărcilor originale ale acestora;

3.5. extinderea programelor de protecție ecologică;

3.6. crearea de stații pilot;

3.7. dezvoltarea cadrului construit în zona montană;

3.8. lucrări de cercetare-proiectare și prestări de servicii executate pe bază de contract cu beneficiari interni și externi;

3.9. valorificarea resurselor energetice neconvenționale;

3.10. revitalizarea activităților artizanale tradiționale;

3.11. operațiuni de comerț exterior.

III. Patrimoniul

Art. 4. - Patrimoniul Regiei autonome „Institutul de montanologie” este de 167.219 mii lei, din care 119.506 mii lei fonduri fixe și 47.713 mii lei mijloace circulante. El este constituit prin preluarea pe bază de protocol și bilanț contabil încheiat la 31 decembrie 1990 a activului și pasivului patrimonial al Stațiunii de cercetare și producție pomicolă Cisnădie și al Stațiunii de cercetare și producție a ovinelor și caprinelor Cristian - Sibiu.

Art. 5. - Regia autonomă „Institutul de montanologie” este proprietara bunurilor din patrimoniul său de care dispune în mod autonom în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

Înstrăinarea bunurilor sau încheierea de tranzacții în litigii cu o valoare mai mare de 10 milioane lei se face cu aprobarea Ministerului Agriculturii și Alimentației.

IV. Structura Regiei autonome „Institutul de montanologie”

Art. 6. - Regia autonomă „Institutul de montanologie” își aprobă structura organizatorică prin consiliul său de administrație, inclusiv înființarea sau desființarea de secții, laboratoare, ateliere și ferme de producție. Statutul de organizare și funcționare a subunităților se aprobă de către consiliul de administrație potrivit metodologiilor specifice în vigoare. Consiliul de administrație stabilește, de asemenea, relațiile subunităților (filiale, secții, laboratoare, ateliere, ferme) în cadrul regiei și cu terții, acordându-le după caz, împuternicire de reprezentare în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice și altele.

Regia autonomă „Institutul de montanologie” va înființa, cu aprobarea Ministerului Agriculturii și Alimentației, filiale de cercetări montane în funcție de cerințele economiei montane.

Art. 7. - Subunitățile din componența Regiei autonome „Institutul de montanologie” nu au personalitate juridică, nu întrețin relații directe cu bugetul statului, nu elaborează independent documentații pentru obținerea de subvenții, nu încheie direct contracte sau operațiuni de comerț exterior și nu reprezintă regia autonomă decât în cazuri expres precizate și în limita împuternicirilor acordate de către consiliul de administrație al regiei.

Art. 8. - Subunitățile regiei răspund direct în fața consiliului de administrație al Regiei autonome „Institutul de montanologie".

V. Organele de conducere

Art. 9. - Conducerea Regiei autonome „Institutul de montanologie” se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • comitetul de direcție;
 • director.

Art. 10. - Consiliul de administrație al Regiei autonome „Institutul de montanologie” se numește prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației. Consiliul de administrație este compus din 15 membri, după cum urmează:

 • director - președinte;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • trei reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Alimentației;
 • trei directori adjuncți;
 • secretar științific;
 • șeful compartimentului juridic;
 • cinci șefi de subunități din componența regiei.

Art. 11. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare, luând hotărâri în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepția acelora care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.

Art. 12. - Membrii consiliului de administrație se numesc pentru o perioadă de 4 ani, jumătate din ei putând fi înlocuiți la fiecare 2 ani.

Art. 13. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care Regia autonomă „Institutul de montanologie” întreține relații comerciale sau are interese contrare.

Art. 14. - Membrii consiliului de administrație își păstrează calitatea de angajați la instituția sau unitatea de unde provin; ei sunt plătiți cu o indemnizație stabilită de consiliul de administrație pentru activitatea desfășurată în această calitate.

Art. 15. - Atribuțiile, răspunderile și competențele consiliului de administrație sunt următoarele:

15.1. aprobă structura organizatorică a Regiei autonome „Institutul de montanologie”;

15.2. analizează și adoptă programele de activitate de cercetare, producție, asistență tehnică, învățământ, activitate economică și dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung;

15.3. decide cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate conform cu programele de dezvoltare adoptate, care se finanțează din surse proprii, credite sau alocații bugetare;

15.4. propune investițiile a căror aprobare este dată în competența altor organe;

15.5. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al regiei;

15.6. stabilește și defalcă pe destinații subvențiile necesare de la bugetul statului;

15.7. stabilește volumul, termenele și modul de rambursare a creditelor;

15.8. răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu al regiei;

15.9. aprobă înstrăinarea bunurilor regiei cu o valoare de până la 10 milioane lei;

15.10. în relațiile cu terții practică prețuri libere, negociate, cu respectarea prevederilor legale;

15.11. aprobă utilizarea fondului valutar;

15.12. aprobă colaborarea, cooperarea sau asocierea, conform legii, cu persoane fizice și juridice din țară și străinătate;

15.13. decide asupra fondurilor care se constituie;

15.14. aprobă statutul, înființarea, desființarea și limitele de competență, precum și împuternicirile subunităților din structură;

15.15. aprobă regulamentul de funcționare al consiliului științific a cărei componență, constituire și atribuții se stabilesc potrivit legii;

15.16. stabilește după criteriile legale niveluri de salarizare a personalului regiei;

15.17. stabilește măsuri de respectarea disciplinei tehnologice, protecția și securitatea muncii;

15.18. ia măsuri potrivit legii pentru stabilirea răspunderii materiale, disciplinare și pentru prevenirea pagubelor;

15.19. adoptă orice alte măsuri privind activitatea regiei, cu excepția celor date în competență altor organe.

Art. 16. - Consiliul de administrație se întrunește în sesiuni ordinare o dată pe lună sau la cererea președintelui, ori a unei treimi din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art. 17. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite domenii, a căror activitate va putea fi recompensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 18. - Comitetul de direcție asigură conducerea operativă a activității regiei și este compus din:

 • director;
 • 3 directori adjuncți;
 • secretar științific.

Art. 19. - Comitetul de direcție are următoarele atribuții și responsabilități principale:

19.1. repartizează sarcinile profesionale și economico-financiare pe subunitățile componente asigurând realizarea activităților în condiții de rentabilitate;

19.2. organizează activitățile regiei, asigură baza materială din țară și import, precum și contractarea și desfacerea producției și serviciilor;

19.3. aplică măsurile stabilite de către consiliul de administrație pentru paza bunurilor, protecția și dezvoltarea patrimoniului regiei, respectarea ordinii și disciplinei tehnologice și ierarhic administrative;

19.4. aplică măsurile stabilite de către consiliul de administrație, privind răspunderile și competențele pe niveluri ierarhice și structuri organizatorice ca și relațiile dintre acestea;

19.5. stabilește împuterniciri de reprezentare a unității pentru fiecare din membrii comitetului de direcție.

Art. 20. - Directorul Regiei autonome „Institutul de montanologie” este numit de consiliul de administrație, cu avizul ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 21. - Directorul Regiei autonome „Institutul de montanologie” conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, cu persoanele fizice și juridice.

Art. 22. - Directorul Regiei autonome „Institutul de montanologie” are următoarele atribuții și responsabilități:

22.1. angajează, prin semnătură, unitatea, în raporturile cu terții, în limitele competențelor aprobate de consiliul de administrație și de regulamentul de organizare și funcționare;

22.2. angajează personalul unității;

22.3. aprobă normele privind disciplina tehnologică și administrativă din unitate;

22.4. emite decizii pentru stabilirea răspunderii materiale și disciplinare a personalului regiei;

22.5. numește și revocă conducătorii subunităților regiei;

22.6. stabilește și acordă recompense conform prevederilor legale și deciziilor consiliului de administrație;

22.7. încheie contractul colectiv de muncă.

VI. Bugetul, relații financiare

Art. 23. - Regia autonomă „Institutul de montanologie” determină anual, conform legii, volumul de venituri realizate, cheltuielile totale de efectuat și cota de impozit pe profit datorată bugetului statului.

Art. 24. - Partea de cheltuieli care depășește nivelul veniturilor realizate se subvenționează de la bugetul de stat, conform legii.

Art. 25. - Veniturile și cheltuielile Regiei autonome „Institutul de montanologie” se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu financiar și cuprind la „venituri" sumele provenite din încasări rezultate din contractele de cercetare, asistență tehnică, vânzarea produselor și prestații, iar la „cheltuieli" valorile consumate pentru întreaga activitate a institutului, inclusiv cheltuielile cu amortizarea investițiilor și reparațiilor capitale, cu întreținerea instalațiilor, utilajelor, precum și rambursarea creditelor și dobânzilor.

Art. 26. - Regia autonomă „Institutul de montanologie” întocmește anual bilanț contabil și cont de profit și pierderi conform modelelor stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 27. - Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie ale fiecărui an.

Art. 28. - Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor Regia autonomă „Institutul de montanologie” constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare pentru perfecționarea și recalificarea personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premiere, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și protecție socială, precum și alte vărsăminte prevăzute de lege. Consiliul de administrație poate hotărî și crearea altor fonduri. Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților prevăzute de lege reprezintă profitul net, din care o parte se utilizează, conform legii, pentru constituirea fondului de participare a angajaților la profituri.

Art. 29. - Dacă, în cursul exercițiului financiar, veniturile nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă „Institutul de montanologie” pe baza calculelor de fundamentare determină volumul împrumuturilor necesare care pot fi de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

Art. 30. - Operațiunile de încasări și plăti ale Regiei autonome „Institutul de montanologie” se efectuează prin conturi în lei și valută deschise la bănci. Pentru necesitățile curente, Regia autonomă „Institutul de montanologie” poate efectua operațiuni de încasări și plăți în lei și valută, prin casieria proprie.

VII. Relații comerciale

Art. 31. - Livrarea produselor și angajarea activităților de cercetare, asistență tehnică și prestări de servicii se face pe bază contractuală. Livrarea unor produse, asistența tehnică și prestările de servicii se pot face și direct către populație.

VIII. Dispoziții referitoare la personal

Art. 32. - Personalul regiei este supus prevederilor statutului personalului aprobat de consiliul de administrație care reglementează în principal:

 • sistemul de ocupare a posturilor, promovarea, acordarea de burse, încetarea raporturilor de muncă;
 • îndatoririle personalului pe niveluri ierarhice;
 • modul de aplicare a sancțiunilor;
 • sistemul propriu de salarizare;
 • sistemul de recompense;
 • prevederi privind protecția socială a personalului.
IX. Dispoziții finale

Art. 33. - Litigiile de orice fel în care este implicată Regia autonomă „Institutul de montanologie” sunt de competența instanțelor judecătorești, sau prin arbitraj, conform legii.

Art. 34. - Regia autonomă „Institutul de montanologie” este obligată să-și desfășoare activitatea cu respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător și să-și realizeze surse proprii în acest scop.

Art. 35. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.


[modificare] Anexa Nr. 2

Regia autonomă care se înființează prin reorganizarea unor stațiunii de cercetare și producție
Nr. crt. Denumirea regiei autonome care se înființează Obiectul de activitate Capital social
-mii lei-
Sediul
Denumirea unității care își încetează activitatea Capital social
-mii lei-
Localitatea, strada, numărul județul
1. Regia autonomă „Institutul de montanologie" Cercetarea științifică fundamentală și aplicativă în domeniile agriculturii de tip montan privind valorificarea superioară a terenurilor agricole și efectivelor de animale, extinderea culturilor pomicole și arboricole în zona montană; dezvoltarea agroturismului montan, industrializarea și valorificarea produselor agricole vegetale și animale, dezvoltarea mărcilor originale ale acestora; extinderea programelor de protecție ecologică; crearea de stații pilot; dezvoltarea cadrului construit în zona montană; operațiuni de comerț exterior; lucrări de cercetare-proiectare și prestări servicii executate pe bază de contract pentru beneficiari interni sau externi; valorificarea resurselor energetice neconvenționale; revitalizarea activităților artizanale tradiționale. 1. Fond fix
119.506
2. fond circular
47.713
Total:
————
167.219
Cristian str. 13, nr. 53 Sibiu 1. Stațiunea de cercetare și producție pomicolă Cisnădie-Sibiu 1. Fond fix:
52.441
2. Fond circulant
25.047
Total:
————
77.488
2. Stațiunea de cercetare și producție pentru creșterea ovinelor și caprinelor Cristian-Sibiu 1. Fond fix:
67.065
2. Fond circulant
22.666
Total:
————
89.731