autentificare cu OpenID
Discursul domnului Ion Iliescu la posturile de radio și televiziune

Stimați concetățeni,

La sfârșitul primei săptămâni a noului an, la numai două săptămâni de la victoria revoluției populare, mă adresez din nou cetățenilor țării în numele Frontului Salvării Naționale. În primul rând vreau să remarc, ceea ce ați remarcat cu toții, largul ecou internațional al revoluției noastre, aprecierea unanimă a evenimentelor din România, ca o veritabilă revoluție populară. Am putut constata - și presa relatează zilnic - ampla solidaritate internațională cu poporul nostru, atât a cercurilor guvernamentale, obștești, la nivelul populației, din diferite țări, solidaritate morală, solidaritate politică, solidaritate materială. Toate acestea sunt o recunoaștere unanimă a rolului deosebit al mișcării revoluționare din țara noastră, constituind o manifestare fără precedent a prestigiului câștigat de România, de poporul român pe arena internațională.

Ca un prim bilanț, la numai două săptămâni de la victoria revoluției populare, trebuie să constatăm că această perioadă scurtă a fost o perioadă deosebit de densă. În primele zile au fost practic lichidate, eliminate formațiunile de teroriști care au încercat să destabilizeze situația din țară, să împiedice instaurarea noii puteri. Larga efervescență politică, activizarea populației pe toate planurile, sprijinul activ exprimat în favoarea platformei Frontului Salvării Naționale, în sprijinul reconstrucției și înnoirii țării, sunt un efect pozitiv al procesului revoluționar și o premisă favorabilă pentru viitor. Constituirea consiliilor Frontului Salvării Naționale, la toate nivelurile, într-o perioadă scurtă, a pus bazele noilor organe ale puterii, care au trecut la o activitate practică.

Desigur, au fost inevitabile, în condițiile date, multe improvizații. La prima întâlnire a Consiliului Național cu președinții consiliilor județene ale Frontului Salvării Naționale s-a stabilit să se treacă la completarea, confirmarea consiliilor frontului, la toate nivelurile, de jos în sus, începând cu cele din unitățile economico-sociale, pe baza desemnării prin alegeri libere a reprezentanților tuturor sectoarelor componente, a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, în consiliile de front la nivel de întreprindere, de instituție, precum și, în mod similar, definitivarea și completarea consiliilor pe localități și județe, prin confirmarea și delegarea tuturor membrilor de către colectivele de muncă din care provin fiecare. În acest fel vom asigura, pe de o parte, un veritabil caracter reprezentativ și vom da autoritate morală tuturor celor cuprinși în consiliile Frontului Salvării Naționale, ca și răspundere în fața celor pe care îi reprezintă. Este important să asigurăm în toate organele frontului oameni cu deplină autoritate morală, care să se bucure de încrederea cetățenilor. Să evităm pătrunderea unor elemente întâmplătoare, ariviste, carieriste, a demagogilor care, în momente de confuzie și precipitare, încearcă să se strecoare în posturi de comandă. Trecem acum într-o etapă nouă, deosebit de dificilă și complexă - etapa constructivă a revoluției.

Întotdeauna este mai ușor să distrugi un edificiu vechi, deși uneori, în condiții foarte complicate, cu sacrificii enorme, așa cum s-a întâmplat în condițiile țării noastre, unde sacrificiul de sine al populației noastre civile, ca și al militarilor, a fost deosebit de greu. Dar, oricum, este mai ușor să distrugi decât să construiești un edificiu nou. În această etapă nouă sunt necesari oameni de profunzime, cu discernământ și putere de muncă, cu competență și calități organizatorice. Avem nevoie în etapa care urmează de „alergători de cursă lungă”.

În această perioadă problemele economice devin deosebit de presante și complicate. Încă din primele zile, Consiliul Frontului Salvării Naționale și guvernul au adoptat o serie de măsuri în direcția ameliorării aprovizionării populației cu alimente, energie, combustibil. Au fost abrogate o serie de legi și decrete care afectau veniturile și viața cetățenilor. Au fost luate unele măsuri în sprijinul industriei, începând cu reducerea și revederea indicatorilor de plan pe trimestrul I, pornind de la situația reală a aprovizionării cu energie și materii prime. Au crescut cotele de energie, gaze și produse petroliere repartizate populației din contul unor ramuri mari consumatoare, care vor trebui să folosească cu mai mare chibzuință resursele și să elimine căile de risipă a energiei. Astă-seară, o serie de miniștri au și prezentat problemele care se pun în fața economiei naționale în legătură cu aceste resurse și cu limitele la care trebuie să facem față.

Au fost prezentate și în presă și la televiziune măsurile adoptate în sprijinul agriculturii și al cetățenilor de la sate, care vor trebui să ducă la creșterea producției agroalimentare încă din acest an. Însă, fără îndoială, așa cum s-a mai subliniat, rămân încă mari greutăți atât în ce privește satisfacerea nevoilor cetățenilor, cât și în activitatea unităților economice. Moștenirea lăsată de regimul Ceaușescu, dezvoltarea haotică, nerațională a economiei, irosirea unor mari valori din avuția națională în investiții costisitoare și neeficiente, necorelări grave în diferite ramuri ale industriei și ale economiei în ansamblu constituie surse de mari dificultăți și premise obiective pentru instabilitate pe timp îndelungat. Trebuie să se înțeleagă că nu există soluții miracol la aceste probleme grele, mai ales într-o perioadă foarte scurtă. Însă, în condițiile unei munci bine organizate, eficiente, la nivelul fiecărei unități economice, unități care au căpătat mai multă libertate de mișcare, fiind degrevate de intervenții arbitrare și indicații ale factorilor politici, există șanse reale de a se obține, încă din acest an, unele rezultate superioare față de ce se putea obține în vremea lui Ceaușescu. Pentru aceasta, însă, este vital necesar să asigurăm condiții normale de muncă în toate întreprinderile, în toate unitățile economice și sociale, în unitățile agricole, să asigurăm un climat de mobilizare a tuturor forțelor în sprijinul producției materiale.

Facem un călduros apel la toți lucrătorii, la toate cadrele tehnice și economice din industrie, din transporturi și construcții, din comerț și cooperație, la întreaga țărănime să dea dovadă de înaltă conștiință patriotică și solidaritate umană concretizată în muncă, în asigurarea unei bune desfășurări a proceselor de producție și îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale, atât pentru piața internă, cât și pentru export. Orice activități care sunt de natură să perturbe, să deranjeze desfășurarea normală a activității productive se vor reflecta în primul rând în agravarea situației și așa complicată din economie și, în ultimă instanță, în viața noastră, a tuturor. Retribuția pe luna ianuarie, între altele, nu va putea fi asigurată decât în funcție de rezultatele concrete obținute în muncă. Deși guvernul a luat măsuri de revizuire a sarcinilor de plan în funcție de situația reală a aprovizionării tehnico-materiale a unităților, a resurselor energetice și a intrării în reparații capitale a unor instalații, alte posibilități de a asigura fondul necesar de salarii nu sunt, decât cele ce provin din rezultate efective ale economiei. De aceea, toate activitățile politice și obștești trebuie desfășurate în afara orelor de program. Nimic nu trebuie să perturbe activitățile productive.

În spiritul principiului adoptat în platforma-program a Frontului Salvării Naționale care se va reflecta și în viitoarea Constituție, al separării puterilor în stat, în cazul de față a puterii politice de cea executivă, administrativă, consiliile frontului din întreprinderi, ca și cele locale nu trebuie să se amestece în activitatea curentă a conducerii tehnico-administrative a întreprinderilor. Acestea poartă întreaga răspundere, materială și financiară, asupra activității întreprinderii și trebuie ajutate să-și îndeplinească obligațiile ce le revin.

Pot fi situații în care colectivele de muncă să fie nemulțumite de calitatea, competența, autoritatea morală ale unor conducători. În aceste condiții consiliile Frontului Salvării Naționale, ca organisme reprezentative, pot face apel la instanțele superioare pentru ca împreună să asigure schimbarea lor cu oamenii potriviți. Este în primul rând în interesul colectivelor de muncă să aibă conducători capabili și cinstiți. Aceasta se poate face însă fără a perturba desfășurarea normală a activității productive. Orice chemări demagogice la slăbirea exigenței, a disciplinei de muncă și tehnologice, a respectării programului de muncă sunt dăunătoare, în primul rând, colectivelor de muncă și trebuie respinse. Consiliile Frontului Salvării Naționale din întreprinderi, ca organisme reprezentative ale oamenilor muncii, pot și trebuie să se intereseze activ de asigurarea tuturor condițiilor pentru buna desfășurare a muncii și a producției și să exercite în acest fel control obștesc asupra felului în care își fac datoria cadrele de conducere și aparatul tehnico-administrativ. Dar aceasta trebuie să se facă nu cu metode arbitrare, de comandă, nu prin substituire, ci în sens constructiv, înlesnind rezolvarea problemelor prin consens și colaborare activă.

Același lucru este valabil pentru relațiile dintre consiliile locale ale Frontului Salvării Naționale și primării ca organe ale administrației locale care sunt chemate să se ocupe cu răspundere de rezolvarea problemelor concrete ale cetățenilor.

Singura noastră forță pe care ne putem sprijini în înfrângerea tuturor greutăților cu care ne confruntăm este unitatea și coeziunea tuturor în jurul programului de redresare și dezvoltare pe baze sănătoase a întregii vieți economice, sociale, politice și spirituale a societății. Frontul Salvării Naționale nu dorește altceva decât să ofere o astfel de platformă, deschisă tuturor, indiferent de tendințe și opțiuni politice, ideologice sau religioase, fără deosebire de naționalitate, în slujba interesului comun, salvarea țării și asigurarea propășirii ei viitoare.

Vrem să rămânem liberi de orice idei preconcepute, de orice îngrădiri ideologice sau de partid, să gândim și să elaborăm soluțiile tuturor problemelor pornind de la realitățile și necesitățile societății noastre. De pe această poziție facem apel la toți cetățenii țării să acționăm unit, în strânsă coeziune. Avem toată încrederea în sprijinul activ al tineretului care a fost sufletul și forța de șoc ale revoluției și care, prin elanul și potențialul lui creator, trebuie să devină una din forțele propulsoare ale noului, ale progresului în întreaga noastră societate. Nu de dezbinare, nu de sectarism și exclusivism, nu de poziții înguste de partid avem nevoie noi acum, ci de unitate în gând și faptă. Numai astfel vom învinge! Nu avem voie să eșuăm! Eșecul nostru ar da satisfacție adepților dictaturii, ar fi eșecul democrației care se înfiripă. Trebuie să demonstrăm că poporul eliberat este capabil de performanțe superioare.

Vă rog să nu dați crezare zvonurilor alarmiste cu intenții destabilizatoare. Nu au nici un temei zvonurile care caută să semene suspiciune la adresa armatei. Astăzi m-am întâlnit cu un larg activ de ofițeri superiori din conducerea armatei. Armata este cu noi! Sprijină fără rezerve Frontul Salvării Naționale. A fost și rămâne scutul de nădejde al poporului, al revoluției.

Și cu aceasta, vă rog să-mi permiteți să urez la mulți ani tuturor Ioanelor și Ionilor de ziua numelui lor. Să răspund la rându-mi tuturor celor care mi-au urat același lucru de ziua numelui meu. Să urez întregului popor zile bune și un an prosper. Să ne urăm tuturor succese în muncă și încredere în viitorul țării. Vă mulțumesc.