autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea unor regii autonome
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă de construcții „Carpați” și Regia autonomă „Carpați Proiect” prin divizarea Regiei autonome de construcții și proiectare „Carpați”, constituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1218/1990.

Art. 2. - Obiectul de activitate al Regiei autonome de construcții „Carpați” îl constituie:

a) realizarea, cu prioritate, a lucrărilor de construcții, instalații și montaj, de interes național, în țară, precum și a unor asemenea lucrări în străinătate;
b) realizarea de lucrări de construcții, instalații și montaj, pe bază de contracte încheiate cu regii autonome, societăți comerciale, persoane fizice și juridice, române sau străine, precum și proiectarea lor unde este cazul;
c) realizarea operațiunilor de import-export specifice profilului său de activitate.

Regia autonomă de construcții „Carpați” poate înființa, în structura și profilul său de activitate, unități de construcții, instalații, montaje, de producție industrială, de prestații, de transport și utilaje de construcții-montaj, centru de calcul și ateliere de proiectare. Modalitatea de constituire a acestora și relațiile dintre ele cu regia autonomă și cu terții se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, elaborat conform legii.

Patrimoniul Regiei autonome de construcții „Carpați” se constituie prin preluarea patrimoniului fostului Trust de antrepriză generală „Carpați”, inventarierea acestuia urmând a se efectua, în termen de 30 de zile, de către o comisie numită de Secretariatul general al Guvernului. Comisia va stabili și destinația părții din patrimoniul unităților ce se reorganizează care nu intră în obiectul de activitate al regiei autonome.

Sediul Regiei autonome de construcții „Carpați” este în strada Docenților nr. 12, sectorul 1, București.

Art. 3. - Obiectul de activitate al Regiei autonome „Carpați Proiect” îl constituie:

a) elaborarea, cu prioritate, de studii și proiecte pentru realizarea obiectivelor de interes național în domeniile: sistematizare, arhitectură, construcții, instalații, amenajări și decorațiuni, design, precum și prestarea de servicii specifice de consulting și expertiză;
b) executarea lucrărilor și prestarea serviciilor menționate mai sus, pe bază de contracte cu regii autonome, societăți comerciale, persoane fizice sau juridice, române sau străine.

Patrimoniul Regiei autonome de proiectare „Carpați Proiect” se constituie prin preluarea patrimoniului fostului Institut de proiectare „Carpați”, inventarierea acestuia urmând a se face, în termen de 30 de zile, de o comisie numită de Secretariatul general al Guvernului.

Sediul Regiei autonome „Carpați Proiect” este în strada Știrbei Vodă nr. 43, sectorul 1, București.

Art. 4. - Pentru ambele regii autonome, atribuțiile ministerului de resort vor fi exercitate de Secretariatul general al Guvernului.

Art. 5. - Conducerea celor două regii autonome revine consiliilor de administrație numite prin ordin al secretarului general al Guvernului.

Consiliile de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriile regulamente de organizare și funcționare.

Art. 6. - Activitatea curentă a Regiei autonome de construcții „Carpați” este condusă de un director general, iar a Regiei autonome „Carpați Proiect”, de către un director.

Aceștia sunt numiți în prima ședință a consiliilor de administrație, cu avizul Secretariatului general al Guvernului.

Art. 7. - Cele două regii autonome înființate au personalitate juridică și își desfășoară activitatea potrivit legislației române și regulamentelor de organizare și funcționare cuprinse în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Hotărârea Guvernului nr. 1218/1990 își încetează aplicabilitatea.


[modificare] Anexa Nr. 1

Regia autonomă de construcții „Carpați”
Regulament de organizare și funcționare
I. Dispoziții generale

Art. 1. - Denumirea este Regia autonomă de construcții „Carpați”, numită în continuare Regia „Carpați” - înființată prin Hotărârea Guvernului României nr. 112/1991.

Art. 2. - Regia „Carpați” gestionează proiectarea și realizarea lucrărilor de construcții, instalații și montaj ale obiectivelor de investiții din țară și străinătate.

Art. 3. - Regia „Carpați” este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Activitatea acesteia se desfășoară în baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.

Art. 4. - Sediul central al Regiei „Carpați” este în București, str. Docenților nr. 12, sector 1.

Regia „Carpați” are în componență următoarele categorii de unități și subunități:

4.1. unități cu autonomie limitată fără personalitate juridică, denumite: grupuri de șantiere; stații de utilaj transport; bază de aprovizionare și desfacere; unități de producție auxiliară;

4.2. subunități fără personalitate juridică, denumite: loturi; șantiere; secții; ateliere; coloane; depozite; secții de proiectare; oficiu de calcul;

4.3. servicii de administrare a patrimoniului, cazare și de protecție socială;

4.4. unități și subunități în străinătate.

Constituirea unităților cu autonomie limitată fără personalitate juridică și a subunităților și relațiile dintre acestea se stabilesc prin prezentul regulament.

II. Obiectul de activitate și atribuțiile

Art. 5. - Regia „Carpați” are ca obiect de activitate:

5.1. realizarea lucrărilor de construcții, instalații și montaj ale obiectivelor de investiții, din țară și străinătate, în condiții de eficiență maximă, cu asigurarea unui înalt nivel calitativ al lucrărilor și durate minime de execuție;

5.2. realizarea de produse industriale specifice domeniului său de activitate și comercializarea acestora;

5.3. activitatea de proiectare, ofertare, informatică;

5.4. proiectarea și executarea de construcții și instalații, în scopul folosirii maxime a capacității de producție;

5.5. realizarea de investiții proprii, reparații și retehnologizări;

5.6. activitatea de cantine, gospodării anexe, administrare, spații de cazare etc.;

5.7. pregătirea și perfecționarea pregătirii personalului din rețeaua proprie;

5.8. realizarea operațiunilor de import-export specifice profilului său de activitate.

Art. 6. - În realizarea obiectului său de activitate, Regia „Carpați” exercită următoarele atribuții principale:

6.1. asigură execuția și punerea în funcțiune a lucrărilor de construcții, instalații și montaj ale obiectivelor de investiții din țară, de interes național, și din străinătate;

6.2. pregătește și fundamentează elementele necesare negocierii cu reprezentanții organelor competente a volumului de producție posibil de realizat și asigură contractarea acestuia în condițiile existenței bazei tehnico-materiale prin repartiții, direct de pe piața liberă sau din import;

6.3. fundamentează elementele necesare negocierii cheltuielilor de producție, a prețurilor și a nivelului subvențiilor;

6.4. studiază piața internă și externă pentru asigurarea aprovizionării și a executării unor activități de construcții-montaj cu rentabilitatea adecvată;

6.5. promovează și coordonează activitatea organizatorică pentru distribuirea lucrărilor de executat și a mijloacelor materiale, astfel încât să se asigure o acoperire cu lucrări a tuturor unităților pe o perioadă de minimum 6 luni;

6.6. inițiază și realizează acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu alți agenți economici în domeniul său de activitate;

6.7. asigură proiectarea, organizarea tehnico-materială, pregătirea și realizarea investițiilor proprii destinate modernizării și retehnologizării activităților de construcții-instalații;

6.8. asigură lansarea și urmărirea producției pentru îndeplinirea sarcinilor rezultate din contractele încheiate și satisfacerea nevoilor unităților din subordine;

6.9. realizează importul de tehnologii și de licențe pentru modernizarea activității de execuție;

6.10. coordonează și asigură realizarea tuturor lucrărilor de investiții, întreținerea și reparațiile clădirilor și utilajelor de construcții din dotarea unităților în vederea menținerii capacității de producție în condiții de siguranță și maximum de randament în funcționarea acestora;

6.11. stabilește strategia de dezvoltare a regiei și a fiecărei subunități și asigură finanțarea investițiilor proprii legat de aceasta;

6.12. elaborează documentațiile necesare pentru obținerea de credite și alte surse de finanțare a unităților proprii;

6.13. asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor de producție, respectarea atribuțiilor de serviciu și a altor prevederi legale de către întregul personal;

6.14. realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli, analiza execuției acestora și stabilește destinația veniturilor potrivit legii;

6.15. efectuează și realizează direct operații de comerț exterior;

6.16. organizează și dezvoltă aplicațiile informatice în vederea asigurării rapide a tuturor informațiilor necesare luării deciziilor tehnice, economice și organizatorice.

III. Patrimoniul

Art. 7. - Regia „Carpați” are un patrimoniu a cărui valoare este cea stabilită prin inventarierea făcută de comisia numită prin Ordinul Secretariatului general al Guvernului nr. 146 din 21.11.1990.

Art. 8. - Regia „Carpați” este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea drepturilor de proprietate posedă, folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniul său, culege uzufructul, după caz, pentru realizarea scopului pentru care a fost constituită.

IV. Structura regiei „Carpați”

Art. 9. - Regia „Carpați” își aprobă structura organizatorică în consiliul său de administrație, inclusiv înființarea unităților și subunităților, și stabilește relațiile unităților în cadrul regiei și cu terții, le acordă împuternicirea de reprezentare în domeniile tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar și altele.

Modul de organizare și structura conducerii unităților componente ale Regiei „Carpați” se stabilesc de consiliul de administrație al regiei.

Art. 10. - Unitățile fără personalitate juridică răspund în fața consiliului de administrație al Regiei „Carpați” de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de acesta prin hotărârile și deciziile de delegare, precum și de realizarea sarcinilor rezultate din programele de producție.

Art. 11. - Unitățile sunt conduse de un comitet director, ale cărui atribuții se stabilesc prin regulamentul aprobat de consiliul de administrație al Regiei „Carpați”.

Art. 12. - Regia „Carpați” are în structură direcții, servicii și compartimente.

V. Organele de conducere ale regiei

Art. 13. - Conducerea Regiei „Carpați” revine consiliului de administrație, alcătuit din 15 membri, numit de Secretariatul general al Guvernului.

Art. 14. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare.

Art. 15. - Activitatea curentă a regiei este condusă de directorul general, numit de consiliul de administrație, cu avizul Secretariatului general al Guvernului.

Directorul general angajează și concediază personalul regiei.

Art. 16. - Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

 • aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei;
 • aprobă tactica și strategia de marketing;
 • aprobă domeniile orientative ale producției;
 • aprobă politica de dezvoltare și noile tehnologii;
 • aprobă politica de decontări cu beneficiarii;
 • aprobă operații de credit și subvenții;
 • examinează și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul și contul de profit și pierderi;
 • aprobă utilizarea fondului valutar ce revine regiei;
 • asigură respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;
 • stabilește nivelul de salarizare a personalului propriu în funcție de studii, munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
 • aprobă orice alte probleme privind activitatea regiei, cu excepția celor date în competența altor organe, potrivit legii.

Art. 17. - Consiliul de administrație se întrunește în sesiuni ordinare o dată pe lună și la cererea președintelui sau a 1/3 din membri, ori de câte ori este nevoie.

Art. 18. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 19. - Consiliul de administrație, în prima lună a anului următor, prezintă Secretariatului general al Guvernului un raport asupra activității regiei în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

VI. Bugetul și relațiile financiare

Art. 20. - Regia „Carpați” determină anual, corelat cu contractele încheiate pentru executarea lucrărilor de construcții, instalații, montaje și prestări de servicii, volumul de venituri de realizat, cheltuielile de efectuat și cota de impozit pe beneficiu datorate bugetului statului, conform legii.

Art. 21. - Partea de cheltuieli care depășește nivelul veniturilor realizate se subvenționează de la bugetul de stat, conform legii.

Art. 22. - Veniturile și cheltuielile Regiei „Carpați” se stabilesc prin buget pentru fiecare execuție financiară cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie.

Art. 23. - Regia „Carpați” întocmește anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi care se aprobă de Direcția generală a finanțelor publice după care se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Art. 24. - După acoperirea cheltuielilor din veniturile realizate, Regia „Carpați” constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare satisfacerii unor necesități social-culturale și sportive ori de perfecționare-recalificare a personajului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premierea acestuia, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege. Consiliul de administrație al Regiei „Carpați” poate hotărî și crearea altor fonduri în afara celor menționate. Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților prevăzute de lege reprezintă profitul net. Din acest profit o parte se utilizează pentru constituirea fondului de participare a salariaților la profit, în limita prevederilor legale.

Art. 25. - În situația în care, în cursul exercițiului financiar, veniturile sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor, Regia „Carpați”, pe baza calculelor de fundamentare, determină volumul împrumuturilor necesare desfășurării activității de execuție a lucrărilor de construcții, instalații, montaj sau prestații de servicii, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

Art. 26. - Regia „Carpați” hotărăște cu privire la investițiile care urmează a fi realizate în limita competențelor acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și determină volumul creditelor bancare necesare pentru realizarea obiectivelor de investiții.

Art. 27. - Operațiunile de încasări și plăți se efectuează, prin conturile deschise la Banca Română pentru Dezvoltare și/sau Banca Română de Comerț Exterior.

Art. 28. - Relațiile financiare de decontare între unitățile Regiei „Carpați” se stabilesc prin reglementări și hotărâri ale comitetului director.

VII. Relațiile regiei „Carpați”

Art. 29. - Consiliul de administrație al Regiei „Carpați” stabilește relațiile în cadrul regiei, precum și împuternicirile de reprezentare sau de limitare a atribuțiilor în domeniul tehnic, economic, comercial, financiar, juridic etc.

Art. 30. - Pe plan orizontal se stabilesc relații directe și reciproce între direcții cu privire la:

 • contractarea lucrărilor prin care Direcția oferte și contracte, prealabil prezentării spre semnare a contractelor, obține avizul celorlalte direcții implicate în realizarea acestora;
 • aprovizionarea tehnico-materială în care Direcția producție secundară și prestări servicii tutelară a Bazei de aprovizionare, prealabil contractării materialelor care revin în sarcina Regiei „Carpați”, obține din partea celorlalte direcții necesarul și termenul de asigurare a acestora;
 • proiectarea (tehnologică și de investiții) care se realizează prin Direcția tehnică, contracte, oferte transmite celorlalte direcții implicate în realizarea acestora documentația și fundamentările corespunzătoare;
 • stabilirea necesarului suplimentar de resurse financiare și modul de acoperire a acestora prin relații reciproce între Direcția economică și celelalte direcții operative; Direcția lucrări de finisaje, Direcția lucrări de bază, Direcția lucrări de instalații, Direcția producție secundară și prestări servicii transmit la termenele stabilite, realizarea indicatorilor economico-financiari și balanțele de verificare;
 • în realizarea operațiunilor de comerț exterior se stabilesc relații directe și reciproce între direcțiile care concură la realizarea acestor operațiuni.

Art. 31. - Pe plan vertical grupurile de șantiere și celelalte unități întrețin relații directe cu șantierele și subunitățile și relații de subordonare cu direcțiile, în următoarele domenii:

 • aprovizionarea tehnico-materială și a utilajelor de construcții pentru acele poziții care cad în sarcina Regiei „Carpați”; pentru celelalte materiale, nenominalizate de Direcția producție secundară și prestări servicii, aprovizionarea se poate asigura direct în limita documentației tehnico-economice și a resurselor de care dispun cât și prin Baza de aprovizionare;
 • asigurarea necesarului de fonduri pentru plata salariilor și a altor plăți în numerar;
 • asigurarea documentațiilor tehnico-economice necesare realizării lucrărilor programate;
 • programarea și încasarea producției se asigură prin direcțiile tutelare pe baza elementelor de fundamentare prezentate de grupurile de șantiere și celelalte unități.

Art. 32. - Grupurile de șantiere și celelalte unități au competențele prevăzute pentru unitățile fără personalitate juridică, cu următoarele limitări:

 • nu întrețin relații directe cu bugetul statului;
 • documentațiile pentru obținerea de credite și subvenții se promovează numai prin Regia „Carpați”;
 • nu pot încheia direct contracte și nu pot avea relații directe pentru operațiuni de comerț exterior;
 • cheltuielile care se suportă din profit se stabilesc la nivelul regiei;
 • contractarea obiectivelor cu o durată de execuție mai mare de 6 luni.
VIII. Personalul

Art. 33. - Personalul Regiei „Carpați” este supus statutului personalului, aprobat de consiliul de administrație și altor prevederi legale specifice activității de construcții, instalații, montaj. Statutul personalului reglementează, în principal:

 • sistemul de admitere în serviciu, promovare și ieșire din serviciu, atestare pe post;
 • îndatoririle salariaților pe niveluri ierarhice;
 • sistemul propriu de salarizare și recompense;
 • modul de aplicare a sancțiunilor;
 • constituirea comisiilor de personal, atribuțiile și competențele acestora;
 • prevederi referitoare la protecția socială a personalului.
IX. Dispoziții tranzitorii

Art. 34. - Până la aprobarea noii legislații în domeniul salarizării și organizării, se vor aplica următoarele:

 • Regia „Carpați” se încadrează în grupa a III-a de ramuri și gradul special de organizare și utilizează funcții și niveluri de salarizare prevăzute de lege pentru centrale industriale;
 • subunitățile sale se încadrează în grupe de ramuri și grade de organizare conform reglementărilor existente la data prezentei hotărâri;
 • întreprinderile care prin reorganizare devin subunități ale regiei își păstrează nivelurile de salarizare și funcțiile prevăzute de lege pentru întreprinderi corespunzătoare grupei de ramuri și gradului de organizare existente la data aprobării prezentului regulament.

Art. 35. - Consiliul de administrație al Regiei „Carpați” va adapta prezentul regulament în funcție de actele normative ce se vor elabora ulterior.


[modificare] Anexa Nr. 2

Regia autonomă „Carpați proiect”
Regulament de organizare și funcționare
Capitolul I
Prevederi generale

Art. 1. - Denumirea regiei este Regia autonomă „Carpați proiect”, înființată prin Hotărârea Guvernului României nr. 112/1991.

Art. 2. - Regia autonomă este persoană juridică, funcționând pe bază de gestiune economică și autonomie financiară. Ea își desfășoară activitatea pe baza dispozițiilor legale aplicabile în materie, precum și a prezentului regulament.

Art. 3. - Sediul principal al regiei este în București, str. Știrbei Vodă nr. 43, sectorul 1. Regia autonomă poate deschide birouri, reprezentanțe, agenții în România și străinătate.

Capitolul II

Art. 4. - Scopul și obiectul de activitate ale Regiei autonome „Carpați proiect” sunt:

 • creație-proiectare, realizări și execuție în domeniile: sistematizare, arhitectură, construcții, instalații, amenajări și decorațiuni, design;
 • consulting, expertizări, management, informatică în domeniile menționate;
 • prestări servicii specializate.

Art. 5. - Atribuțiile regiei sunt:

a) fundamentează elementele necesare negocierii unor comenzi de stat sau din sectorul particular cu reprezentanții acestora, a volumului de producție posibil de realizat și contractarea acesteia direct pe piața liberă;
b) pregătește elementele necesare negocierii cu reprezentanții statului, a cheltuielilor de producție, a prețurilor și tarifelor;
c) asigură programarea și urmărirea realizării producției;
d) asigură conducerea activității de proiectare în condiții de rentabilitate, cu respectarea normelor de protecție socială a salariaților și utilizarea cu eficiență a capacității tehnice disponibile;
e) studiază piața internă și externă pentru asigurarea cu comenzi de proiectare a regiei;
f) asigură aprovizionarea tehnico-materială, proiectarea investițiilor proprii în vederea modernizării și creșterii gradului de eficiență a activității de proiectare și de execuție;
g) asigură finanțarea lucrărilor de investiții proprii care nu sunt subvenționate de stat;
h) realizează importul de tehnologii și licențe pentru modernizarea activității de proiectare;
i) inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu firme străine;
j) programează și coordonează activitatea organizatorică pentru distribuirea proiectelor, astfel încât să se asigure o acoperire cu lucrări, pe o perioadă de minimum 6 luni, pentru întregul personal angajat;
k) fundamentează politica de credite și a altor surse de finanțare a regiei;
l) realizează programarea și executarea activităților financiare, întocmirea proiectului de buget de venituri și cheltuieli, analiza execuției acestuia, elaborarea propunerilor privind destinația profitului, potrivit legii;
m) efectuează direct operații de comerț exterior.
Capitolul III
Patrimoniul

Art. 6. - La data înființării regiei autonome, valoarea totală a patrimoniului este de 39,8 milioane lei. Aceste date sunt conforme bilanțului contabil la 30.06.1990, valoarea finală a patrimoniului urmând a fi stabilită de comisia de inventariere a Secretariatului general al Guvernului.

Art. 7. - Regia autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, regia posedă, folosește și dispune, în mod automat, de bunurile pe care le are în patrimoniul său, le culege fructele, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

Capitolul IV
Regimul de finanțare

Art. 8. - Regia autonomă își acoperă, cu veniturile provenite din activitatea sa, toate cheltuielile și constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare.

În cazul în care mijloacele regiei nu vor fi suficiente, va putea contracta credite financiare și bancare, precum și subvenții, în condițiile legii.

Capitolul V
Structură organizatorică

Art. 9. - În cadrul regiei se constituie următoarele structuri organizatorice:

 • secții, ateliere, colective (compartimente) de proiectare;
 • compartimente pentru producția auxiliară;
 • direcții și compartimente funcționale și administrative (de comerț exterior, marketing și management, economic și financiar, de ofertă și contractare etc.).

Conducerea acestor compartimente urmează a fi numită de către consiliul de administrație al regiei.

Relațiile funcționale, atribuțiile, competențele și răspunderile acestora vor fi prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare, ce se va aproba ulterior.

Capitolul VI
Organele de conducere ale regiei

Art. 10. - Conducerea Regiei autonome „Carpați proiect” revine consiliului de administrație, alcătuit din 11 membri, numit de Secretariatul general al Guvernului.

Art. 11. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare.

Art. 12. - Activitatea curentă a regiei autonome este condusă de un director, numit de consiliul de administrație dintre membrii acestuia, cu avizul Secretariatului general al Guvernului.

Directorul angajează și concediază personalul regiei.

Art. 13. - Atribuțiile consiliului de administrație vor fi exercitate, în principal, în următoarele direcții:

 • aprobarea structurii organizatorice și funcționale a regiei;
 • elaborarea și realizarea programelor anuale de activitate;
 • organizarea și conducerea proiectării și executării lucrărilor;
 • aprobarea domeniilor orientative ale producției;
 • aprobarea metodologiei de negociere și decontare a producției cu beneficiarii;
 • aprobarea operațiunilor de credite și subvenții;
 • examinarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțului și contului de profit și pierderi;
 • aprobarea utilizării fondului valutar ce revine regiei;
 • asigurarea respectării dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;
 • rezolvarea problemelor de muncă și sociale;
 • stabilirea nivelului și modului de salarizare a personalului regiei, în funcție de studii, munca efectiv prestată, cu respectarea nivelului minim de salarizare prevăzut de lege;
 • aprobarea oricăror alte probleme privind activitatea regiei, cu excepția celor date în competența altor organe, potrivit legii.

Art. 14. - Consiliul de administrație se întrunește în sesiuni ordinare o dată pe lună și la cererea președintelui sau a 1/3 din membri, ori de câte ori este nevoie.

Art. 15. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora este compensată material, conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 16. - Consiliul de administrație, în prima lună a anului, prezintă Secretariatului general al Guvernului un raport asupra activității regiei în anul precedent și asupra programului de activitate pe anul în curs.

Capitolul VII
Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 17. - Regia autonomă întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor, aprobate, anual de Ministerul Finanțelor și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 18. - Regia autonomă constituie fondul de rezervă și de dezvoltare, precum și alte sume necesare desfășurării activității.

Art. 19. - Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale aceluiași an.

Capitolul VIII
Desfășurarea activității

Art. 20. - Relațiile comerciale dintre Regia autonomă „Carpați proiect” și alte societăți comerciale sau regii autonome, precum și cu statul, se vor desfășura pe baze contractuale, guvernate pe principiul libertății contractuale (negocierea dintre părți).

Art. 21. - Regia va practica, în raporturile cu terții, prețuri decurgând din acțiunea conjugată a cererii și ofertei.

Art. 22. - Regia autonomă poate încheia contracte de prestări de servicii cu întreprinzători străini, în condițiile legii.

Art. 23. - Regia autonomă se poate adresa instanțelor judecătorești de drept comun, pentru orice litigii.

Art. 24. - Regia autonomă se poate asocia cu societăți comerciale pentru realizarea în comun de activități productive și de comercializare, precum și cu terțe persoane juridice sau fizice, române sau străine, în scopul creării de noi societăți comerciale.

Art. 25. - Regia autonomă este obligată să-și desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător.

Capitolul IX
Dispoziții finale

Art. 26. - Prezentul regulament se va completa cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și celelalte reglementări în vigoare.

Consiliul de administrație poate adapta regulamentul de organizare și funcționare în funcție de actele normative ce se vor aproba ulterior.

Prezentul regulament a fost aprobat în ședința consiliului de administrație din ziua de 22 ianuarie 1991.