autentificare cu OpenID
Lege pentru acceptarea de către România a Acordului (Statutului) privind Corporația Financiară Internațională (C.F.I.)
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 30 ianuarie 1991.
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 11 martie 1991.
 • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea pentru acceptarea de către România a Acordului (Statutului) privind Corporația Financiară Internațională (C.F.I.) și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - România acceptă Acordul (Statutul) privind Corporația Financiară Internațională, adoptat la 11 aprilie 1955, așa cum a fost amendat prin rezoluțiile Consiliului guvernatorilor din 21 septembrie 1961 și 1 septembrie 1965 și acceptă Rezoluția Consiliului guvernatorilor Corporației Financiare Internaționale nr. 165 din 4 septembrie 1990, care stabilește condițiile și termenii pentru admiterea României ca membru al Corporației Financiare Internaționale.


[modificare] Acord privind Corporația Financiară Internațională[1]

(Amendat prin rezoluțiile din 21 septembrie 1961 și 1 septembrie 1965)

Guvernele în numele cărora se semnează acest acord convin următoarele:
Articol introductiv

Corporația Financiară Internațională (denumită de acum înainte corporația) este înființată și va funcționa potrivit următoarelor prevederi:

Articolul I
Scopul

Scopul corporației este să promoveze dezvoltarea economică prin încurajarea creșterii întreprinderilor productive private din țările membre, îndeosebi în zonele mai puțin dezvoltate, completând astfel activitățile Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (denumită de-acum înainte banca). Pentru realizarea acestui scop, corporația:

I. va acorda asistență, în asociație cu investitori particulari, pentru finanțarea înființării, îmbunătățirii și dezvoltării întreprinderilor productive particulare care să contribuie la dezvoltarea țărilor membre prin investiții, fără garantarea rambursării de către guvernul respectiv, în cazul în care nu este disponibil suficient capital particular, în condiții rezonabile;

II. va încerca să aducă laolaltă posibilitățile de investiții, capitalul particular și străin și conducerea competentă;

III. va încerca să stimuleze și să ajute la crearea condițiilor care să conducă la fluxul capitalului intern și străin în investiții productive în țările membre.

Corporația se va călăuzi în luarea deciziilor după prevederile acestui articol.

Articolul II
Calitatea de membru și capitalul
Secțiunea 1
Calitatea de membru

a) Membrii fondatori ai corporației vor fi acei membri ai băncii înscriși în lista „A” anexată, care vor accepta calitatea de membru al Corporației la data sau înaintea datei specificate în art. IX, secțiunea 2 (c).

b) Calitatea de membru va fi deschisă și altor membri ai băncii la acele date și în concordanță cu acele condiții pe care le va stabili corporația.

Secțiunea 2
Capitalul de bază

a) Capitalul de bază autorizat al corporației va fi de 100.000.000 dolari S.U.A.[2]

b) Capitalul de bază autorizat va fi divizat în 100.000 acțiuni având o valoare paritară de 1.000 dolari S.U.A. fiecare. Oricare din acțiunile care nu au fost subscrise inițial de membrii fondatori vor fi disponibile subscrierii ulterioare, potrivit secțiunii 3 d) din acest articol.

c) Volumul capitalului de bază autorizat poate fi majorat oricând de către Consiliul guvernatorilor, după cum urmează:

(i) printr-o majoritate de voturi exprimate în cazul în care creșterea este necesară în scopul emiterii de acțiuni la capitalul de bază pentru subscrierea inițială a membrilor, alții decât membrii fondatori, cu condiția ca totalul oricăror creșteri autorizate în conformitate cu acest paragraf să nu depășească 10.000 acțiuni;
(ii) în oricare alt caz, printr-o majoritate de trei pătrimi din totalul puterii de vot.

d) În cazul unei majorări autorizate în conformitate cu paragraful c (ii) de mai sus, fiecare membru va avea ocazia să subscrie, potrivit condițiilor pe care le va decide corporația, într-o proporție din creșterea capitalului de bază echivalentă cu proporția capitalului său subscris față de capitalul total de bază al corporației, dar nici un membru nu va fi obligat să subscrie la o parte din capitalul majorat.

e) Emiterea de acțiuni la capitalul de bază, altele decât cele subscrise fie prin subscrierea inițială, fie conform paragrafului d) de mai sus, va necesita o majoritate de trei pătrimi din totalul puterii de vot.

f) Acțiunile capitalului de bază al corporației vor fi disponibile pentru subscrierea numai de către membri și vor fi emise numai pentru membri.

Secțiunea 3
Subscrieri

a) Fiecare membru fondator va subscrie numărul de acțiuni din capitalul de bază stabilit în dreptul numelui său din lista „A”. Numărul acțiunilor din capitalul de bază ce va fi subscris de alți membri va fi determinat de corporație.

b) Acțiunile din capitalul de bază subscrise inițial de membrii fondatori vor fi emise la paritate.

c) Subscrierea inițială a fiecărui membru fondator va fi plătibilă în întregime în termen de 30 de zile de la ultima dintre: fie data la care corporația își începe operațiunile conform art. IX, secțiunea 3 b), fie data la care respectivul fondator devine membru, sau la o dată ulterioară pe care o va hotărî corporația. Plata se va face în aur sau dolari S.U.A, ca răspuns la o cerere a corporației care va specifica locul sau locurile pentru efectuarea plății.

d) Prețul și alte condiții ale subscrierii de acțiuni la capitalul de bază, altele decât subscrierea inițială de către membrii fondatori, vor fi determinate de corporație.

Secțiunea 4
Limitarea răspunderii

În virtutea calității sale de membru, nici un membru nu este răspunzător pentru obligațiile corporației.

Secțiunea 5
Restricție asupra transferurilor și grevării acțiunilor

Acțiunile din capitalul de bază nu vor fi oferite drept garanții sau grevate, în nici un fel, și vor fi transferabile numai corporației.

Articolul III
Operațiuni
Secțiunea 1
Operațiuni de finanțare

Corporația poate face investiții din fondurile sale în întreprinderi productive particulare de pe teritoriile membrilor săi. Existența unui interes guvernamental sau a altui interes public într-o astfel de întreprindere nu va împiedica corporația de a face o investiție în aceasta.

Secțiunea 2
Forme de finanțare[3]

Corporația poate face investiții din fondurile sale sub forma sau formele pe care le consideră corespunzătoare condițiilor. (Amendat la 21 septembrie 1961).

Secțiunea 3
Principii operaționale

Operațiunile corporației se vor conduce după următoarele principii:

(i) Corporația nu va întreprinde nici o finanțare pentru care, după opinia sa, s-ar putea obține capital particular suficient în condiții rezonabile;

(ii) Corporația nu va finanța o întreprindere de pe teritoriile vreunui membru, dacă membrul are obiecții asupra acestei finanțări;

(iii) Corporația nu va impune condiții ca sumele din finanțare să fie cheltuite pe teritoriile unei anumite țări;

(iv) Corporația nu își va asuma răspunderea pentru conducerea vreunei întreprinderi în care a investit și nu va exercita drepturi de vot în acest scop sau în alt scop care, după opinia sa, este de domeniul controlului conducerii[4]. (Amendat în 21 septembrie 1961);

(v) Corporația va întreprinde operațiunea de finanțare în condițiile pe care le consideră corespunzătoare, ținând seama de cerințele întreprinderii, de riscurile care sunt asumate de corporație și de condițiile obținute în mod normal de investitorii particulari pentru o finanțare similară;

(vi) Corporația va încerca să-și reîntregească fondurile prin vânzarea investițiilor sale către investitori particulari, ori de câte ori poate să facă aceasta în mod corespunzător, în condiții satisfăcătoare;

(vii) Corporația va încerca să mențină o diversificare judicioasă a investițiilor sale.

Secțiunea 4
Protejarea intereselor

În eventualitatea că există sau este posibilă apariția unui caz de culpă cu privire la oricare din investițiile sale, insolvabilitatea efectivă sau anticipată a întreprinderii în care va fi fost făcută această investiție, sau alte situații care, după opinia corporației, amenință să pună în primejdie această investiție, nimic din cadrul acestui acord nu va împiedica corporația de a întreprinde o asemenea acțiune sau de a exercita asemenea drepturi pe care le consideră necesare pentru protejarea intereselor sale.

Secțiunea 5
Aplicabilitatea anumitor restricții valutare

Fondurile primite de/sau plătibile corporației cu privire la investițiile corporației făcute pe teritoriile oricărui membru, în conformitate cu secțiunea 1 din acest articol, nu vor fi eliberate decât pe baza oricărei prevederi din acest articol referitoare la restricțiile valutare, reglementările și controalele general aplicabile în vigoare pe teritoriile acelui membru.

Secțiunea 6
Diverse operațiuni

Pe lângă operațiunile specificate în altă parte în acest acord, corporația va fi împuternicită:

(i) să contracteze împrumuturi și, în această privință, să furnizeze acele garanții colaterale sau altfel de garanții pe care le va considera necesare, cu condiția, totuși, ca înainte de a face o vânzare publică a obligațiunilor sale pe piața unui membru, corporația să fi obținut aprobarea acelui membru, ca și a membrului în a cărui monedă vor fi exprimate obligațiunile; dacă, și atâta vreme cât corporația va fi îndatorată cu împrumuturi de la sau garantate de bancă, suma totală atrasă și nerambursată din împrumuturile contractate sau garanțiile date de corporație nu va fi majorată, dacă la acea dată sau ca rezultat al acestei majorări, suma totală a garanției (inclusiv garantarea oricărei datorii) contractată de corporație din oricare sursă și nerambursată la acel moment va depăși o sumă egală cu de 4 ori capitalul său subscris neafectat și rezervele[5];

(ii) să investească fonduri care nu sunt necesare în operațiunile sale de finanțare în astfel de obligațiuni, după cum poate hotărî și de a investi fonduri deținute pentru pensii sau scopuri similare în titluri ușor comercializabile, fără a se supune restricțiilor impuse de alte secțiuni din acest articol;

(iii) să garanteze titlurile în care a investit pentru a facilita vânzarea lor;

(iv) să cumpere și să vândă titlurile pe care le-a emis sau garantat sau în care a investit;

(v) să exercite alte asemenea atribuții legate de activitatea sa, după cum va fi necesar sau de dorit pentru promovarea scopurilor sale.

Secțiunea 7
Evaluarea monedelor

De câte ori va deveni necesar, potrivit acestui acord, să se estimeze o monedă în funcție de valoarea altei monede, această estimare va fi hotărâtă de corporație în mod rezonabil după consultarea cu Fondul Monetar Internațional.

Secțiunea 8
Avertizare pe titlurile de valoare

Fiecare titlu emis sau garantat de corporație va purta pe fața sa o mențiune clară, în sensul că aceasta nu constituie o obligație a băncii sau, dacă nu este menționat în mod expres pe titlu, a unui guvern.

Secțiunea 9
Activitate politică prohibită

Corporația și funcționarii săi nu se vor amesteca în afacerile politice ale vreunui membru și nu vor fi influențați în deciziile lor de caracterul politic al membrului sau membrilor respectivi. Pentru deciziile lor vor fi relevante doar considerentele economice, iar aceste considerente vor fi evaluate imparțial pentru a realiza scopurile afirmate în acest acord.

Articolul IV
Organizarea și conducerea
Secțiunea 1
Structura corporației

Corporația va avea un Consiliu al guvernatorilor, un Consiliu al directorilor, un președinte al Consiliului directorilor, un președinte, precum și funcționarii și personalul care să îndeplinească sarcinile pe care le poate hotărî corporația.

Secțiunea 2
Consiliul guvernatorilor

a) Toate împuternicirile corporației vor fi învestite în Consiliul guvernatorilor.

b) Fiecare guvernator și guvernator supleant al băncii numit de un membru al băncii, care este și membru al corporației, va fi ex officio guvernator sau guvernator supleant al corporației. Nici un guvernator supleant nu are drept de vot decât în absența principalului guvernator. Consiliul guvernatorilor va alege pe unul dintre guvernatori în funcția de președinte al Consiliului guvernatorilor.

Oricare guvernator sau guvernator supleant va înceta să dețină funcția dacă membrul prin intermediul căruia a fost numit va înceta să mai fie membru al corporației.

c) Consiliul guvernatorilor poate delega Consiliului directorilor mandatul de a exercita oricare din împuternicirile sale, cu excepția împuternicirii de:

(i) a admite noi membri și de a hotărî condițiile admiterii lor;
(ii) a majora sau reduce capitalul de bază;
(iii) a suspenda un membru;
(iv) a decide asupra sesizărilor privind interpretările acestui acord date de Consiliul directorilor;
(v) a face aranjamente de cooperare cu alte organizații internaționale (altele decât aranjamentele neoficiale cu caracter temporar și administrativ);
(vi) a decide suspendarea permanentă a operațiunilor corporației și repartizarea activului său;
(vii) a declara dividende;
(viii) a amenda acest acord.

d) Consiliul guvernatorilor va ține o întâlnire anuală și alte întâlniri care pot fi prevăzute de Consiliul guvernatorilor sau convocate de Consiliul directorilor.

e) Întâlnirea anuală a Consiliului guvernatorilor va fi corelată cu întâlnirea anuală a Consiliului guvernatorilor băncii.

f) Numărul necesar de participanți pentru orice întâlnire a Consiliului guvernatorilor va fi o majoritate a guvernatorilor exercitând nu mai puțin de două treimi din totalul dreptului de vot.

g) Corporația poate stabili, prin regulament, o procedură prin care Consiliul directorilor să poată obține un vot al guvernatorilor, într-o anumită problemă, fără convocarea Consiliului guvernatorilor.

h) Consiliul guvernatorilor și Consiliul directorilor, în măsura în care acesta din urmă este autorizat, pot să adopte acele reguli și reglementări care sunt necesare sau potrivite pentru conducerea corporației.

i) Guvernatorii și guvernatorii supleanți vor funcționa ca atare fără compensație din partea corporației.

Secțiunea 3
Votarea

a) Fiecare membru va avea 250 voturi plus câte un vot suplimentar pentru fiecare acțiune deținută din capital.

b) Cu excepția celor prevăzute altfel în mod expres, toate problemele care stau în fața corporației vor fi hotărâte printr-o majoritate de voturi.

Secțiunea 4
Consiliul directorilor

a) Consiliul directorilor va răspunde de conducerea operațiunilor generale ale corporației și, în acest scop, va exercita întreaga autoritate acordată prin acest acord sau delegată de Consiliul guvernatorilor.

b) Consiliul directorilor corporației va fi compus ex officio din fiecare director executiv al băncii care va fi fost fie (i) numit de un membru al băncii care este și membru al corporației, fie (ii) ales printr-o votare în care voturile a cel puțin unui membru al băncii care este și membru al corporației vor fi în sprijinul alegerii sale. Supleantul fiecărui director executiv al băncii va fi ex officio un director supleant al corporației. Oricare director va înceta să dețină funcția sa, dacă membrul de către care a fost numit sau dacă toți membrii ale căror voturi au fost în favoarea sa vor înceta de a mai fi membri ai corporației.

c) Fiecare director care este director executiv numit al băncii va avea dreptul să-și exercite numărul de voturi pe care membrul prin care a fost astfel numit are dreptul să și le exercite în cadrul corporației. Fiecare director care este director executiv ales al băncii va avea dreptul să exercite voturile pe care membrul sau membrii corporației, ale căror voturi au fost în favoarea lui la bancă, au dreptul de a le exercita în cadrul corporației. Toate voturile la care un director are dreptul vor fi exercitate în mod unitar.

d) Directorul supleant va avea puteri depline de a acționa în absența directorului care l-a numit. Când directorul este prezent, supleantul său poate participa la întruniri, dar nu va vota.

e) Numărul necesar de participanți pentru o întrunire a Consiliului directorilor va fi o majoritate a directorilor care exercită nu mai puțin de o jumătate din dreptul de vot total.

f) Consiliul directorilor se va întruni ori de câte ori afacerile corporației reclamă aceasta.

g) Consiliul guvernatorilor va adopta reglementări potrivit cărora un membru al corporației, care nu are dreptul de a numi un director executiv al băncii, poate trimite un reprezentant pentru a participa la orice întrunire a Consiliului directorilor corporației când se analizează o cerere făcută de acel membru sau o problemă care afectează direct acel membru.

Secțiunea 5
Președintele Consiliului directorilor, președintele corporației și personalul

a) Președintele băncii va fi ex officio președintele Consiliului directorilor corporației, dar nu va avea drept de vot, cu excepția unui vot decisiv în cazul unui balotaj. El poate participa la întrunirile Consiliului guvernatorilor, dar nu va avea drept de vot la aceste întruniri.

b) Președintele corporației va fi numit de Consiliul directorilor la recomandarea președintelui Consiliului directorilor. Președintele va fi șeful personalului funcțional al corporației. Sub îndrumarea Consiliului directorilor și sub supravegherea generală a președintelui acestuia, el va conduce afacerile obișnuite ale corporației și, sub controlul lor general, va răspunde de organizarea, numirea și demiterea funcționarilor și personalului. Președintele corporației poate participa la întâlnirile Consiliului directorilor, dar nu va avea drept de vot la aceste întâlniri. Președintele corporației va înceta să-și mențină funcția prin decizia Consiliului directorilor în care președintele Consiliului directorilor este de acord.

c) Președintele corporației, funcționarii și personalul corporației, în exercitarea funcției, datorează întreaga răspundere corporației și nici unei alte autorități. Fiecare membru al corporației va respecta caracterul internațional al acestei răspunderi și se va abține de la orice încercare de a influența pe oricare din ei în ceea ce privește exercitarea funcțiilor lor.

d) Având în vedere importanța deosebită de a asigura nivelurile cele mai înalte de eficiență și de competență profesională, se va acorda atenția cuvenită importanței recrutării personalului corporației pe o bază geografică cât se poate de largă.

Secțiunea 6
Relația cu banca

a) Corporația va fi o entitate separată și distinctă de cea a băncii, iar fondurile corporației vor fi ținute separat de cela ale băncii [6]. Prevederile acestei secțiuni nu vor împiedica corporația de a face aranjamente cu banca în privința facilităților, personalului și serviciilor și aranjamente pentru rambursarea cheltuielilor administrative plătite în primul moment de una dintre organizații în numele celeilalte.

b) Nimic din cadrul acestui acord nu va face corporația răspunzătoare de acțiunile sau obligațiile băncii, sau banca răspunzătoare de acțiunile sau obligațiile corporației.

Secțiunea 7
Relații cu alte organizații internaționale

Corporația, acționând prin intermediul băncii, va încheia aranjamente oficiale cu Națiunile Unite și poate încheia astfel de aranjamente cu alte organizații internaționale publice care au răspunderi specializate în domenii conexe.

Secțiunea 8
Amplasarea birourilor

Biroul principal al corporației va fi în aceeași localitate cu biroul principal al băncii. Corporația poate stabili înființarea altor birouri pe teritoriile oricărui membru.

Secțiunea 9
Depozitări

Fiecare membru va desemna banca sa centrală ca depozitară la care corporația poate să-și păstreze drepturile în moneda unui astfel de membru sau alte active ale corporației sau, dacă nu are bancă centrală, va desemna în acest scop altă instituție care poate fi acceptabilă corporației.

Secțiunea 10
Canale ale comunicației

Fiecare membru va desemna o autoritate corespunzătoare cu care corporația să poată comunica în legătură cu orice problemă ivită, potrivit acestui acord.

Secțiunea 11
Publicarea rapoartelor și asigurarea informațiilor

a) Corporația va publica un raport anual care să conțină o dare de seamă de bilanț certificată a conturilor sale, care va circula în rândul membrilor, la intervale de timp potrivit, o dare de seamă în rezumat a situației sale financiare și o situație de venituri și cheltuieli care să arate rezultatele operațiunilor sale.

b) Corporația poate publica alte asemenea rapoarte pe care le consideră oportune pentru realizarea scopurilor sale.

c) Copiile tuturor rapoartelor, dărilor de seamă și publicațiilor efectuate potrivit acestei secțiuni vor fi distribuite membrilor.

Secțiunea 12
Dividende

a) Consiliul guvernatorilor poate hotărî periodic ce parte din veniturile și excedentul net al corporației va fi repartizată ca dividende, după ce sunt asigurate rezervele.

b) Dividendele vor fi repartizate pro rata proporțional cu capitalul de bază deținut de membri.

c) Dividendele vor fi plătite în modul și în moneda sau monedele pe care le va decide corporația.

Articolul V
Retragerea; suspendarea calității de membru; suspendarea operațiunilor
Secțiunea 1
Retragerea membrilor

Oricare membru se poate retrage din cadrul corporației oricând prin transmiterea unei înștiințări în scris corporației, la sediul său principal. Retragerea va deveni efectivă la data la care este primită această înștiințare.

Secțiunea 2
Suspendarea calității de membru

a) Dacă un membru nu reușește să-și îndeplinească obligațiile față de corporație, corporația poate suspenda calitatea sa de membru prin decizia majorității guvernatorilor, exercitând o majoritate a puterii de vot totale. Membrul astfel suspendat va înceta în mod automat să fie membru la un an de la data suspendării sale, dacă este luată o decizie de aceeași majoritate pentru repunerea în drepturi a membrului.

b) În perioada suspendării, membrul nu va avea dreptul de a exercita nici un drept potrivit acestui acord, cu excepția dreptului de retragere, dar va fi supus în continuare tuturor obligațiilor.

Secțiunea 3
Suspendarea sau încetarea calității de membru al băncii

Oricare membru căruia i se suspendă calitatea de membru sau încetează de a fi membru al băncii, în mod automat i se va suspenda și calitatea de membru al corporației sau va înceta de a fi membru al corporației, după caz.

Secțiunea 4
Drepturi și obligații ale guvernelor care încetează de a mai fi membre

a) Când un guvern încetează de a mai fi membru, acesta va rămâne răspunzător pentru toate sumele pe care le datorează corporației. Corporația va răscumpăra capitalul acestui guvern ca parte a acordului privind conturile cu acesta, potrivit prevederilor acestei secțiuni, dar guvernul nu va avea alte drepturi potrivit acestui acord, cu excepția celor prevăzute în această secțiune și în art. VIII (c).

b) Corporația și guvernul pot conveni asupra răscumpărării capitalului guvernului în condiții potrivite împrejurărilor, fără referire la prevederile paragrafului c) de mai jos. Acest acord poate avea în vedere, printre altele, o reglementare finală a tuturor obligațiilor guvernului față de corporație.

c) Dacă acest acord nu se va face în curs de 6 luni după ce guvernul încetează de a mai fi membru sau la o dată pe care corporația și guvernul respectiv o pot conveni, prețul de răscumpărare a capitalului de bază al guvernului va fi valoarea arătată de documentele corporației la data când guvernul încetează de a mai fi membru. Răscumpărarea capitalului se va supune următoarelor condiții:

(i) plățile pentru acțiunile din capitalul de bază se pot face periodic la predarea acestora de către guvern, în astfel de rate, la acele date și în acea monedă sau acele monede disponibile pe care le hotărăște în mod rezonabil corporația, ținând seama de poziția financiară a corporației;
(ii) orice sumă datorată guvernului pentru capitalul său de bază va fi reținută atâta vreme cât guvernul respectiv sau oricare din agențiile sale rămân obligate corporației privind plata oricărei sume, iar această sumă poate fi compensată, în funcție de opțiunea corporației, pe măsură ce devine scadentă, cu suma datorată de corporație;
(iii) dacă corporația suferă o pierdere netă din investițiile făcute conform cu art. III, secțiunea 1, și pe care le deține la data când guvernul încetează de a fi membru, iar suma acestei pierderi depășește volumul rezervelor prevăzute la acea dată pentru aceasta, guvernul va rambursa la cerere suma cu care prețul de răscumpărare a acțiunilor din capitalul de bază s-ar fi redus dacă această pierdere s-ar fi luat în considerare când a fost determinat prețul de răscumpărare.

d) În nici un caz, nici o parte a capitalului de bază datorată unui guvern potrivit acestei secțiuni nu va fi plătită înainte de 6 luni de la data la care guvernul încetează de a fi membru. Dacă în timp de 6 luni de la data la care un guvern încetează de a fi membru, corporația suspendă operațiunile potrivit secțiunii a 5-a a acestui articol, toate drepturile acestui guvern vor fi determinate prin prevederile acestei secțiuni 5 și guvernul va fi considerat încă membru al corporației în baza prevederilor acestei secțiuni 5, cu excepția faptului că nu va avea drept de vot.

Secțiunea 5
Suspendarea operațiunilor și reglementarea obligațiilor

a) Corporația poate suspenda permanent operațiunile sale prin votul majorității guvernatorilor care își exercită majoritatea puterii de vot. După o astfel de suspendare a operațiunilor corporația își va înceta toate activitățile, exceptând cele legate de realizarea ordonată, conservarea și păstrarea activelor sale și reglementarea obligațiilor sale. Până la reglementarea acestor obligații și repartizarea activelor, corporația va continua să existe și toate drepturile reciproce și obligațiile corporației și ale membrilor săi, potrivit acestui acord, vor continua neștirbite, dar nici un membru nu va fi suspendat sau retras și nu se va face nici o repartizare membrilor, cu excepția celor prevăzute în această secțiune.

b) Nici o repartizare nu va fi făcută membrilor în contul subscripțiilor lor la capitalul de bază al corporației până când toate obligațiile sale față de creditori nu vor fi achitate sau asigurate și până când Consiliul guvernatorilor, prin votul majoritar al guvernatorilor care-și exercită majoritatea din totalul puterii de vot, nu va decide să facă această repartizare.

c) Conform celor de mai sus, corporația va repartiza activele corporației membrilor pro rata, proporțional cu capitalul de bază deținut de aceștia, cu condiția, în cazul fiecărui membru, a reglementării anterioare a tuturor creanțelor neachitate ale corporației față de acest membru. Repartizarea se va face la acele date, în acele monede și în numerar sau alte active pe care corporația le va considera corecte și echitabile.

Cotele repartizate membrilor nu este neapărat nevoie să fie uniforme cu privire la tipul activelor repartizate sau la valuta în care sunt exprimate.

d) Orice membru care primește active repartizate de corporație, urmare acestei secțiuni, se va bucura de aceleași drepturi cu privire la aceste active ca și corporația înainte de repartizarea lor.

Articolul VI
Statut, imunități și privilegii
Secțiunea 1
Scopul articolelor

Pentru a da posibilitatea corporației de a-și îndeplini funcțiile cu care este împuternicită, statutul, imunitățile și privilegiile stabilite în acest articol vor fi acordate corporației pe teritoriile fiecărui membru.

Secțiunea 2
Statutul corporației

Corporația va avea personalitate juridică deplină și, în special, capacitatea:

(i) de a contracta;
(ii) de a achiziționa și dispune de proprietăți imobiliare și mobiliare;
(iii) de a institui proceduri legale.
Secțiunea 3
Poziția corporației cu privire la procesul judiciar

Acțiunile împotriva corporației pot fi aduse numai în fața unui tribunal cu jurisdicție competentă pe teritoriile unui membru unde corporația are un sediu, are un agent numit în scopul acceptării citației sau înștiințării procesului, sau unde a emis sau garantat titluri. Totuși, nu vor fi admise acțiuni ale membrilor sau persoanelor care acționează în numele sau care capătă drepturi din partea altor membri.

Proprietatea și activele corporației, oriunde ar fi amplasate și indiferent cine le deține, vor fi imune față de toate formele de confiscare, sechestrare sau executare silită înainte de pronunțarea sentinței finale împotriva corporației.

Secțiunea 4
Imunitatea activelor față de confiscare

Proprietatea și activele corporației, oriunde localizate și de oricine deținute, vor fi imune de cercetare, rechiziționare, confiscare, expropriere sau altă formă de urmărire prin acțiune executivă sau legislativă.

Secțiunea 5
Imunitatea arhivelor

Arhivele corporației vor fi inviolabile.

Secțiunea 6
Neimpunerea de restricții activelor corporației

În măsura necesară executării operațiunilor prevăzute în acest acord și în conformitate cu prevederile art. III, secțiunea 5, și a celorlalte prevederi ale acordului, toate proprietățile și activele corporației vor fi libere de restricții, reglementări, controale și moratorii de orice fel.

Secțiunea 7
Privilegiul comunicațiilor

Comunicațiile oficiale ale corporației vor beneficia din partea fiecărui membru de același tratament pe care îl acordă comunicațiilor oficiale cu alți membri.

Secțiunea 8
Imunitățile și privilegiile funcționarilor și lucrătorilor

Toți guvernatorii, directorii, locțiitorii, funcționarii și lucrătorii corporației:

(i) vor fi imuni față de acțiuni judiciare cu privire la activitățile îndeplinite de ei în calitățile lor oficiale;
(ii) dacă nu au naționalitate locală, li se vor acorda aceleași imunități față de restricțiile de imigrare, față de cerințele de înregistrare pentru străini și față de obligațiile naționale de serviciu militar și aceleași facilități în ceea ce privește restricțiile valutare așa cum sunt acordate de țările membre ale corporației reprezentanților, oficialităților și lucrătorilor de același rang cu cei ai celorlalte țări membre;
(iii) li se va acorda același tratament cu privire la facilități de călătorie ca și cel acordat de membrii reprezentanților, oficialităților și lucrătorilor de același rang cu cei ai celorlalte țări membre.
Secțiunea 9
Imunități față de impozitare

a) Corporația, activele sale, proprietatea, venitul și operațiunile sale din tranzacțiile autorizate de acest acord vor fi imune de orice impozitare și orice taxe vamale. Corporația va fi, de asemenea, imună față de obligația de a colecta sau plăti orice impozit sau taxă.

b) Nu se va impune nici un impozit asupra sau cu privire la salarii și stimulente plătite de corporație directorilor, locțiitorilor, oficialităților sau lucrătorilor corporației care nu sunt cetățeni, subiecți locali sau nu au naționalitate locală.

c) Nu se va percepe nici un impozit asupra obligațiunilor sau titlurilor emise de corporație (inclusiv dividende sau dobânzi) de oricine ar fi deținute:

(i) care face discriminări împotriva acestor obligațiuni sau titluri numai pentru că sunt emise de corporație; sau
(ii) dacă singura bază jurisdicțională pentru această impozitare este locul sau moneda în care sunt emise, devenite plătibile sau plătite, sau locul oricărei afaceri sau oricărui sediu menținute de corporație.

d) Nu se percepe nici un fel de impozit asupra oricărei obligațiuni sau titlu garantat de către corporație (inclusiv dividendele sau dobânzile), indiferent de deținătorul acestora:

(i) care face discriminări față de asemenea obligație sau titlu numai pentru că este garantat de corporație; sau
(ii) dacă baza jurisdicțională pentru această impozitare este localizarea sediului sau locul afacerilor corporației.
Secțiunea 10
Aplicarea articolului

Fiecare membru va lua măsurile necesare, în propriul său teritoriu, cu scopul de a pune în aplicare efectiv în legislația proprie principiile stabilite de acest acord și va informa corporația asupra acțiunilor detaliate pe care le-a întreprins.

Secțiunea 11
Renunțare

Corporația poate renunța la privilegiile și imunitățile conferite, potrivit acestui articol, în măsura în care și în condițiile pe care le hotărăște.

Articolul VII
Amendamente

a) Acest acord poate fi amendat prin votul a trei cincimi din guvernatorii care exercită patru cincimi din totalul voturilor.

b) Prin excepție de la paragraful a) de mai sus, votul afirmativ al tuturor guvernatorilor este necesar în cazul unui amendament care modifică:

(i) dreptul de a se retrage din corporație potrivit art. V, secțiunea 1;
(ii) dreptul de preempțiune asigurat prin art. II, secțiunea 2 d);
(iii) limitarea obligației prevăzute în art. II, secțiunea 4.

c) Orice propunere de amendament privind acest acord, fie că emană din partea unui membru, guvernator sau Consiliului directorilor, va fi comunicată președintelui Consiliului guvernatorilor care va supune propunerea Consiliului guvernatorilor. Dacă amendamentul a fost corespunzător adoptat, corporația va certifica aceasta prin comunicare oficială adresată tuturor membrilor. Amendamentele vor intra în vigoare pentru toți membrii la trei luni după data comunicării oficiale, dacă Consiliul guvernatorilor nu va specifica o perioadă mai scurtă.

Articolul VIII
Interpretare și arbitraj

a) Orice problemă de interpretare a prevederilor acestui acord care se ivește între un membru și corporație sau între membrii corporației va fi supusă pentru decizie Consiliului directorilor. Dacă problema influențează în special un membru al corporației care nu are dreptul de a numi un director executiv al băncii, acesta va avea dreptul de reprezentare în concordanță cu art. IV, secțiunea 4 g).

b) În cazul în care Consiliul directorilor a dat o decizie potrivit paragrafului a) de mai sus, orice membru poate cere ca problema să fie prezentată Consiliului guvernatorilor, a cărui decizie va fi finală. Până la obținerea deciziei Consiliului guvernatorilor, corporația poate acționa după cum consideră necesar, pe baza deciziei Consiliului directorilor.

c) De câte ori se ivește un dezacord între corporație și o țară care a încetat de a mai fi membră sau între corporație și un membru pe durata suspendării permanente a corporației, acest dezacord va fi supus arbitrajului unui tribunal format din trei arbitri, unul numit de corporație, altul de țara implicată și unul care, dacă partenerii nu convin altfel, va fi numit de președintele Curții Internaționale de Justiție sau altă asemenea autoritate care poate fi stabilită prin reglementarea adoptată de corporație. Arbitrul va avea putere deplină de a soluționa toate problemele de procedură, în orice situație de dezacord între părți cu privire la acestea.

Articolul IX
Prevederi finale
Secțiunea 1
Intrarea în vigoare

Acest acord va intra în vigoare după ce a fost semnat din partea a nu mai puțin de 30 guverne ale căror subscripții însumează nu mai puțin de 75% din totalul subscripțiilor stabilite în lista „A” și după ce instrumentele arătate în secțiunea 2 a) a acestui articol au fost depuse din partea lor, dar în nici un caz acest acord nu va intra în vigoare înainte de 1 octombrie 1955.

Secțiunea 2
Semnătura

a) Fiecare guvern din partea căruia este semnat acest acord va depune la bancă instrumentele stabilite prin care a acceptat acest acord fără rezerve, potrivit legislației sale și a luat toate măsurile necesare pentru a-i da posibilitatea de a-și îndeplini obligațiile potrivit acordului.

b) Fiecare guvern va deveni membru al corporației de la data depunerii din partea sa a instrumentelor cuprinse în paragraful a) de mai sus, dar nici un guvern nu va deveni membru înainte ca acest statut să intre în vigoare potrivit secțiunii 1 a acestui articol.

c) Acest acord va rămâne deschis semnării până la 31 decembrie 1956, la sediul principal al băncii, din partea guvernelor țărilor care sunt prezentate în lista „A”.

d) După ce acest acord va intra în vigoare, el va fi deschis pentru semnare din partea guvernului oricărei țări a cărei calitate de membru a fost aprobată urmare art. II, secțiunea 1 b).

Secțiunea 3
Inaugurarea corporației

a) Îndată ce acest acord intră în vigoare, potrivit secțiunii 1 a acestui articol, președintele Consiliului directorilor va convoca o ședință a Consiliului directorilor.

b) Corporația va începe operațiunile la data când este ținută această ședință.

c) Până la prima ședință a Consiliului guvernatorilor, Consiliul directorilor poate exercita toate puterile Consiliului guvernatorilor, cu excepția celor rezervate Consiliului guvernatorilor potrivit acestui acord.


Încheiat la Washington, într-un singur exemplar care va rămâne depus în arhivele Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care a indicat prin semnătura sa acordul de a acționa ca depozitar al acestui acord și de a notifica tuturor guvernelor ale căror nume sunt prezentate în lista „A” la data când acest acord va intra în vigoare potrivit art. IX, secțiunea 1 din acesta.


Lista „A”
Subscrieri la capitalul de bază al Corporației Financiare Internaționale (C.F.I.)
Țara Numărul acțiunilor Suma în dolari S.U.A.
Australia 2.215 2.215.000
Austria 554 554.000
Belgia 2.492 2.492.000
Bolivia 78 78.000
Brazilia 1.163 1.163.000
Birmania 166 166.000
Canada 3.600 3.600.000
Ceylon 166 166.000
Chile 388 388.000
China 6.646 6.646.000
Columbia 388 388.000
Costa Rica 22 22.000
Cuba 388 388.000
Danemarca 753 753.000
Republica Dominicană 22 22.000
Ecuador 35 35.000
Egipt 590 590.000
El Salvador 11 11.000
Etiopia 33 33.000
Finlanda 421 421.000
Franța 5.815 5.815.000
R.F.G. 3.655 3.655.000
Grecia 277 277.000
Guatemala 22 22.000
Haiti 22 22.000
Honduras 11 11.000
Islanda 11 11.000
India 4.431 4.431.000
Indonezia 1.218 1.218.000
Iran 372 372.000
Irak 67 67.000
Israel 50 50.000
Italia 1.994 1.994.000
Japonia 2.769 2.769.000
Iordania 33 33.000
Liban 50 50.000
Luxemburg 111 111.000
Mexic 720 720.000
Olanda 3.046 3.046.000
Nicaragua 9 9.000
Norvegia 554 554.000
Pakistan 1.108 1.108.000
Panama 2 2.000
Paraguay 16 16.000
Peru 194 194.000
Filipine 166 166.000
Suedia 1.108 1.108.000
Siria 72 72.000
Thailanda 139 139.000
Turcia 476 476.000.
Uniunea Sud Africană 1.108 1.108.000
Marea Britanie 14.400 14.400.000
S.U.A. 35.168 35.168.000
Uruguay 116 116.000
Venezuela 116 116.000
Iugoslavia 443 443.000
Total: 100.000 100.000.000


Corporația Financiară Internațională
Rezoluția Nr. 165 a Consiliului guvernatorilor (adoptată pe 4 septembrie 1990) privind aderarea României la C.F.I.
Având în vedere că Guvernul României a depus cerere pentru admiterea României ca membră la C.F.I. conform secțiunii 1 (b) din art. II din Statutul C.F.I. și ca urmare a secțiunii 17 a legilor adiționale ale corporației, Consiliul directorilor, după consultarea cu reprezentanții Guvernului României, a făcut recomandări Consiliului guvernatorilor cu privire la cererea României,
prin prezenta, Consiliul guvernatorilor decide că termenii și condițiile în care România va fi admisă ca membră a corporației sunt următoarele:
1. Definițiile

(așa cum sunt utilizate de această rezoluție):

a) corporație înseamnă Corporația Financiară Internațională;

b) articole înseamnă Statutul corporației;

c) dolari sau „$” înseamnă moneda S.U.A.;

d) subscripție înseamnă partea din capitalul corporației subscrisă de către membru;

e) membru înseamnă membru al corporației.

2. Subscripție

Acceptând să devină membră a corporației, România va subscrie 1.504 acțiuni la capitalul corporației la o valoare unitară de 1.000 dolari.

3. Plata subscripției

Înainte de a primi calitatea de membru al corporației, România va plăti integral 1.504.000 dolari corporației drept capital subscris.

4. Informații

Înainte de a primi calitatea de membru al corporației, România va furniza corporației informații pe care le necesită aderarea sa la corporație.

5. Data efectivă la care România devine membră a C.F.I.

România va deveni membră a corporației cu o subscripție așa cum s-a stabilit în paragraful 2 al acestei rezoluții, la data la care va fi îndeplinit următoarele condiții:

a) efectuarea plății așa cum se arată în paragraful 3 al acestei rezoluții;
b) furnizarea informațiilor care ar putea fi cerute de corporație conform prevederilor din paragraful 4 al acestei rezoluții;
c) depunerea la B.I.R.D. a unui instrument care să ateste că a acceptat fără rezerve, conform legilor sale, statutul, precum și toate termenele și condițiile din această rezoluție și că s-au întreprins toți pașii necesari pentru a-i permite să-și îndeplinească toate obligațiile care-i revin conform statutului și acestei rezoluții; și
d) semnarea statutului original deținut de B.I.R.D.
6. Limitarea perioadei de îndeplinire a cerințelor pentru a deveni membru

România va putea îndeplini cerințele pentru a deveni membru al corporației ca urmare a acestei rezoluții până la 28 decembrie 1990 sau până la o dată finală pe care o poate hotărî Consiliul directorilor.

 1. Traducere.
 2. La 3 septembrie 1963 capitalul de bază autorizat a fost majorat la 110.000.000 dolari S.U.A., împărțit în 110.000 acțiuni a câte 1.000 dolari fiecare. La 2 noiembrie 1977, capitalul de bază autorizat a fost majorat la 650.000.000 dolari S.U.A., împărțit în 650.000 acțiuni a câte 1.000 dolari fiecare. La 26 decembrie 1985 capitalul de bază autorizat a fost majorat la 1.300.000.000 dolari S.U.A., împărțit în 1.300.000 acțiuni a câte 1.000 dolari S.U.A. fiecare.
 3. Text original: „a) Finanțarea de către corporație nu va lua forma investițiilor în capitalul de bază. Corporația poate face investiții din fondurile sale sub forma sau formele pe care le consideră corespunzătoare condițiilor incluzând (dar fără a limita) investițiile deținătorului de acțiuni care îi dau dreptul de a participa la câștiguri și dreptul de a subscrie la capital, sau de a transforma investiția în capital.”
  „b) Corporația nu-și va exercita ea însăși vreun drept de a subscrie la capital sau de a transforma investițiile în capital.”
 4. Text original; „(iv) Corporația nu își va asuma răspunderea pentru conducerea unei întreprinderi în care a investit.”
 5. Ultima clauză a fost inclusă prin amendamentul intrat în vigoare la 1 septembrie 1965.
 6. Textul original include următoarele: „Corporația nu va da împrumut sau nu va lua împrumut de la bancă”.