autentificare cu OpenID
Hotărâre privind transformarea școlilor militare de ofițeri în institute militare de învățământ
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri școlile militare de ofițeri subordonate Ministerului Apărării Naționale se transformă în institute militare de învățământ. Institutele militare de învățământ sunt instituții de învățământ superior.

Art. 2. - Institutele militare de învățământ asigură formarea de ofițeri pentru toate armele și specialitățile militare necesari armatei României, precum și altor beneficiari interni sau externi.

Art. 3. - Institutele militare de învățământ se subordonează Ministerului Apărării Naționale și funcționează pe facultăți sau secții ce se înființează prin ordin al ministrului apărării naționale. Durata studiilor la cursurile de zi este de 4 ani (5 ani la aviație - piloți).

Structura organizatorică, nomenclatorul armelor și specialităților militare se stabilesc de Ministerul Apărării Naționale.

Art. 4. - Admiterea candidaților în institutele militare de învățământ se face prin concurs, cu respectarea normelor legale referitoare la admiterea în învățământul superior.

Ministerul Apărării Naționale stabilește criteriile de selecționare a candidaților și cifra anuală de școlarizare.

Art. 5. - Planurile de învățământ pe arme și specialități militare se avizează de Ministerul Învățământului și Științei și se aprobă de ministrul apărării naționale.

Profilurile, specializările și direcțiile de aprofundare se stabilesc de către Ministerul Apărării Naționale.

Art. 6. - Numirea, promovarea și eliberarea din funcție a cadrelor didactice se fac de Ministerul Apărării Naționale, cu respectarea condițiilor legale stabilite pentru învățământul superior.

Normele didactice sunt cele stabilite de Ministerul Învățământului și Științei, adaptate la specificul militar, aprobate de ministrul apărării naționale.

Pentru desfășurarea unor activități de învățământ se pot folosi și cadre didactice din instituții civile de învățământ superior și specialiști din domeniul cercetării științifice care îndeplinesc condițiile legale. Plata acestora va fi suportată de Ministerul Apărării Naționale, în condițiile stabilite de lege.

Art. 7. - Absolvenții susțin examen de diplomă, iar celor care promovează acest examen li se eliberează diplomă de absolvire a institutului militar de învățământ și diplomă de licență, respectiv de inginer în raport cu facultatea (secția) absolvită.

Diploma de licență, respectiv de inginer, dă dreptul titularului ca numai în eventualitatea trecerii în rezervă să poată fi încadrat în funcții pentru care normele legale prevăd studii superioare.

Conținutul diplomei se stabilește de Ministerul Apărării Naționale de comun acord cu Ministerul Învățământului și Științei.

Repartizarea absolvenților se va face în funcție de rezultatele obținute la învățătură și în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naționale, ale beneficiarilor interni sau externi.

Art. 8. - Candidații admiși în institutele militare de învățământ sunt considerați încorporați. Studenții vor încheia angajamente scrise prin care se obligă ca, după terminarea cursurilor, să-și îndeplinească serviciul militar activ pe o durată de minimum 10 ani.

În cazul nerespectării angajamentului, precum și în cazul în care este îndepărtat din institut ori trecut în rezervă pentru comiterea unor infracțiuni ori săvârșirea unor abateri disciplinare grave, care îl fac incompatibil cu calitatea de militar, studentul sau absolventul este obligat să restituie cheltuielile de școlarizare și întreținere, ținându-se seama de timpul servit.

Prin cheltuieli de școlarizare și întreținere se înțeleg cheltuielile efectuate cu hrănirea, echiparea, cazarea și alte drepturi primite de studenți.

Art. 9. - Studenții care, din cauză de boală sau pentru alte motive neimputabile, nu mai pot urma cursurile institutului, vor putea continua studiile în alte instituții civile de învățământ superior, în condițiile respectării instrucțiunilor elaborate în comun de Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Învățământului și Științei.

Studenții exmatriculați care sunt apți pentru serviciul militar sunt trimiși la unități militare ale Ministerului Apărării Naționale, pentru continuarea serviciului militar în termen sau sunt trecuți în rezervă, acordându-li-se gradul potrivit reglementărilor legale.

Art. 10. - Elevii din actualele școli militare încheie învățământul conform prevederilor planurilor în baza cărora au început școlarizarea.

Ofițerii în activitate posesori ai diplomei care atestă absolvirea școlilor militare de ofițeri cu durata de 3 sau 4 ani, până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pot fi înmatriculați în institutele militare de învățământ în cel mult anul III de studii, învățământ fără frecvență, în vederea obținerii diplomei de licență pentru intendență și finanțe și în cel mult anul II de studii, învățământ de zi, în vederea obținerii diplomei de inginer, în condițiile ce se stabilesc de Ministerul Apărării Naționale.

Disciplinele ce se echivalează și examenele de diferență pe ani de studii se stabilesc de institutele militare de învățământ și se aprobă de organul central de învățământ din Ministerul Apărării Naționale.

Art. 11. - Între Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și alți beneficiari vor fi încheiate protocoale prin care se reglementează asigurarea pregătirii în cadrul institutelor militare de învățământ superior.

Art. 12. - Statutul studenților și regulamentul de funcționare al institutelor militare de învățământ se elaborează de Ministerul Apărării Naționale pe baza prevederilor prezentei hotărâri și a reglementărilor corespunzătoare pe plan național și se aprobă de ministrul apărării naționale.

Art. 13. - Procesul de învățământ în institutele militare de învățământ, în condițiile prezentei hotărâri, se aplică începând cu anul universitar 1991/1992.

Art. 14. - Pe data aprobării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului României nr. 906/1990 privind reorganizarea școlilor militare de ofițeri din subordinea Ministerului Apărării Naționale, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 15. - Anexele nr. 1 și 1 A fac parte integrantă din hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Institutele militare de învățământ subordonate Ministerului Apărării Naționale
 • Institutul militar de infanterie, grăniceri și chimie „Nicolae Bălcescu”
 • Institutul militar de intendență și finanțe „Gheorghe Lazăr"
 • Institutul militar de tancuri „Mihai Viteazul”
 • Institutul militar de auto „Basarab I”
 • Institutul militar de artilerie și geodezie „Ioan Vodă”
 • Institutul militar de artilerie și rachete antiaeriene „General Bungescu”
 • Institutul militar de radiolocație „Avram Iancu”
 • Institutul militar de aviație „Aurel Vlaicu”
 • Institutul militar de geniu, construcții și căi ferate „Panait Donici”
 • Institutul militar de transmisiuni „Decebal”.


[modificare] Anexa nr. 1 A

Situație cu profilul, specializarea și echivalarea studiilor absolvenților institutelor militare de învățământ
Nr.crt. Denumirea institutului militar de învățământ Arma (specialitatea) Echivalarea studiilor Diploma
Profilul Specializarea
1 2 3 4 5 6
1 Institutul militar de infanterie, grăniceri și chimie „Nicolae Bălcescu” Infanterie Mecanic Autovehicule rutiere Inginer autovehicule rutiere
Grăniceri Științe juridice Drept Licență științe juridice
Chimie Chimie Chimie-fizică Profesor chimie-fizică
2 Institutul militar de intendență și finanțe „Gheorghe Lazăr” Intendență Economic Marketing Licență economist-marketing
Finanțe Economic Contabilitate Licență economist-contabilitate
3 Institutul militar de tancuri „Mihai Viteazul” Tancuri Mecanic Tehnologia construcțiilor de mașini Inginer tehnologia construcțiilor de mașini
4 Institutul militar de auto „Basarab I” Auto Mecanic Autovehicule rutiere Inginer autovehicule rutiere
5 Institutul militar de artilerie și geodezie „Ioan Vodă” Artilerie și rachete Mecanic Tehnologia construcțiilor de mașini Inginer tehnologia construcțiilor de mașini
Topografie Geodezie Geodezie Inginer geodezie
6 Institutul militar de artilerie și rachete antiaeriene „General Bungescu” Rachete și artilerie antiaeriene Electromecanic Electromecanică Inginer electromecanică
7 Institutul militar de radiolocație „Avram Iancu” Radiolocație Electric Electronică industrială Inginer electronică industrială
8 Institutul militar de aviație „Aurel Vlaicu” Naviganți și nenaviganți Aeronave Echipamente și instalații de bord Inginer echipamente și instalații de bord
Meteorologie Geografie Cercetarea mediului înconjurător Inginer cercetarea mediului înconjurător
9 Institutul militar de transmisiuni „Decebal” Transmisiuni Electric Comunicații Inginer comunicații
10 Institutul militar de geniu, construcții și căi ferate „Panait Donici” Geniu Construcții Drumuri și poduri Inginer drumuri și poduri
Construcții Construcții Construcții civile, industriale și agricole Inginer construcții civile, industriale și agricole
Căi ferate Construcții Căi ferate, drumuri și poduri Inginer căi ferate, drumuri și poduri