autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la București la 23 ianuarie 1991.


[modificare] Acord[1] între Guvernul României și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

Considerând că Adunarea generală a Națiunilor Unite a stabilit Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (denumit în continuare P.N.U.D.), în scopul sprijinirii și completării eforturilor pe care țările în curs de dezvoltare le depun pe plan național pentru rezolvarea problemelor cele mai importante ale dezvoltării lor economice, favorizarea progresului social și instaurarea unor condiții de viață mai bune, și
considerând că Guvernul României dorește să facă apel la asistența oferită de către P.N.U.D. în interesul poporului său,
Guvernul României și P.N.U.D. (denumite în continuare părțile) au încheiat prezentul acord într-un spirit de cooperare amicală.
Articolul I
Sfera de cuprindere a acordului

1. Prezentul acord enunță condițiile fundamentale în cadrul cărora P.N.U.D. și agențiile de execuție vor ajuta Guvernul să ducă la bun sfârșit proiectele sale de dezvoltare și în care respectivele proiecte, beneficiind de asistența P.N.U.D., vor fi executate. Acest acord are în vedere ansamblul asistenței pe care P.N.U.D. o va furniza cu acest titlu, ca și documentele referitoare la proiect sau alte texte (denumite în continuare documente referitoare la proiecte) pe care părțile le vor putea pune la punct de comun acord pentru a defini mai precis, în cadrul proiectelor, detaliile acestei asistențe și responsabilitățile care revin părților și agenției de execuție, în termenii prezentului acord.

2. Asistența care face obiectul prezentului acord nu va fi furnizată de către P.N.U.D. decât pe baza cererilor prezentate de către Guvern și aprobate de P.N.U.D. Această asistență va fi furnizată Guvernului sau altei entități pe care Guvernul o va desemna și va fi acordată și primită conform rezoluțiilor și deciziilor pertinente și aplicabile ale organelor competente ale P.N.U.D. și sub rezerva ca P.N.U.D. să dispună de fondurile necesare.

Articolul II
Formele asistenței

1. Asistența pe care P.N.U.D. o va putea pune la dispoziția Guvernului României în virtutea prezentului acord se referă la următoarele:

a) serviciile de experți-consilieri și consultanți, inclusiv cei aparținând cabinetelor sau organismelor de consultanță, selecționați de către P.N.U.D. sau agenția de execuție și răspunzători față de aceștia;

b) serviciile de experți operaționali aleși de către agenția de execuție pentru a exercita funcții executive, de conducere sau administrare, în calitate de funcționari ai Guvernului sau angajați ai entităților pe care Guvernul le va putea desemna conform paragrafului 2 al art. I din acordul de față;

c) serviciile oferite de voluntarii Națiunilor Unite (denumite în continuare voluntarii);

d) materialul și furniturile dificil de procurat în România (denumită în continuare țara);

e) seminarii, programe de formare, proiecte demonstrative, grupe de lucru alcătuite din experți și activități conexe;

f) burse de studii și perfecționare sau aranjamente similare permițând candidaților desemnați de către Guvern și acceptați de către agenția de execuție, pentru a efectua studii sau a beneficia de perfecționare profesională;

g) orice altă formă de asistență asupra căreia Guvernul și P.N.U.D. vor conveni.

2. Guvernul va trebui să prezinte cererile de asistență la P.N.U.D. prin intermediul reprezentantului rezident al P.N.U.D. în țară (menționat la alin. a) al paragrafului 4 din prezentul articol), în forma și conform procedurilor prevăzute de către P.N.U.D. pentru aceste cereri. Guvernul va acorda P.N.U.D. toate facilitățile necesare și toate informațiile pertinente pentru evaluarea cererilor, aducându-i la cunoștință în acest sens intențiile sale în ceea ce privește continuarea proiectelor orientate către investiții.

3. P.N.U.D. va putea ajuta Guvernul, fie direct, asigurându-i asistența externă pe care o va socoti ca fiind cea mai potrivită, fie prin intermediul unei agenții de execuție, care va avea răspunderea principală pentru punerea în aplicare a asistenței P.N.U.D. în cadrul proiectului respectiv și a cărei poziție, în acest scop, va fi cea de antreprenor independent. Când P.N.U.D. va acorda în mod direct asistență Guvernului, orice menționare a unei agenții de execuție în prezentul acord va trebui interpretată ca desemnând P.N.U.D., cu excepția cazului în care, în mod evident, din context reiese contrariul.

4. a) P.N.U.D. va putea avea în țară o misiune permanentă, condusă de către un reprezentant rezident, pentru a-l reprezenta la fața locului și a servi drept principal agent de legătură cu Guvernul pentru toate problemele referitoare la program. În numele directorului P.N.U.D., reprezentantul rezident va avea răspunderea deplină și finală, pentru programul P.N.U.D., sub toate aspectele sale, în țară, și va fi conducătorul echipei de reprezentanți ai altor organisme ale Națiunilor Unite la post în țară, ținând seama de calificările lor profesionale și de relațiile lor cu organele competente ale Guvernului. În numele programului, reprezentantul rezident va asigura legătura cu organele competente ale Guvernului, în speță organismul național însărcinat cu coordonarea asistenței externe, și va informa Guvernul asupra principiilor, criteriilor și procedurilor P.N.U.D. și ale celorlalte programe pertinente ale Națiunilor Unite. Va sprijini Guvernul în elaborarea cererilor privind programul și proiectele țării pe care Guvernul intenționează să le supună P.N.U.D., ca și a propunerilor referitoare la modificarea programului sau proiectelor, va asigura coordonarea corespunzătoare a întregii asistențe pe care P.N.U.D. o va acorda prin intermediul diferitelor agenții de execuție sau prin proprii săi consultanți, va sprijini Guvernul, atunci când va fi cazul, în coordonarea activităților P.N.U.D. cu programele naționale, bilaterale și multilaterale din țară, și va duce la îndeplinire toate celelalte sarcini pe care directorul sau o agenție de execuție ar putea să i le încredințeze.

b) Misiunea P.N.U.D. în țară va fi dotată cu personalul pe care P.N.U.D. îl va considera necesar pentru asigurarea bunului mers al lucrărilor. P.N.U.D. va notifica Guvernului, în timp util, numele membrilor personalului misiunii și al membrilor familiilor lor, precum și orice modificare privind situația acestora.

Articolul III
Executarea proiectelor

1. Guvernul va rămâne răspunzător pentru proiectele sale de dezvoltare care beneficiază de asistența P.N.U.D. și de realizarea obiectivelor lor, așa cum au fost descrise în documentele referitoare la proiecte și va executa elementele acestor proiecte specificate în prezentul acord și documentele respective. P.N.U.D. se angajează să sprijine și să completeze participarea Guvernului la aceste proiecte, asigurându-i o asistență în conformitate cu prezentul acord și cu planurile de lucru conținute în documentele referitoare la proiecte, ajutându-l totodată să-și materializeze intențiile privind continuarea investițiilor. Guvernul va informa P.N.U.D. care este organismul de cooperare al Guvernului direct răspunzător pentru participarea Guvernului la fiecare dintre proiectele beneficiind de asistența P.N.U.D. Fără a afecta răspunderea generală a Guvernului față de proiectele sale, părțile pot conveni ca o agenție de execuție să aibă răspunderea principală pentru execuția unui proiect, cu consultarea și acordul organismului de cooperare, toate înțelegerile în acest sens fiind stipulate în planul de lucru din documentul referitor la proiect, împreună cu aranjamentele prevăzute, după caz, pentru a delega această responsabilitate, pe parcursul execuției proiectului, Guvernului sau unei entități desemnate de către acesta.

2. P.N.U.D. și agenția de execuție își vor îndeplini responsabilitățile ce le incumbă în cadrul unui proiect dat, cu condiția ca Guvernul sa-și fi îndeplinit el însuși toate obligațiile prealabile hotărâte de comun acord ca fiind necesare sau utile pentru asistența P.N.U.D. la proiectul în cauză. Dacă această asistență începe să fie acordată înainte ca Guvernul să-și fi îndeplinit aceste obligații prealabile, ea va putea fi oprită sau suspendată fără preaviz și la discreția P.N.U.D.

3. Orice acord încheiat între Guvern și o agenție de execuție cu privire la execuția unui proiect beneficiind de asistența P.N.U.D., sau între Guvern și un expert operațional va fi subordonat dispozițiilor prezentului acord.

4. Organismul de cooperare va stabili pentru fiecare proiect, după cum va conveni și în consultație cu agenția de execuție, un director care se va achita de sarcinile ce-i vor fi încredințate de către organismul de cooperare. Agenția de execuție va desemna, după caz și în consultare cu Guvernul, un consilier tehnic principal sau coordonator de proiect care va supraveghea la fața locului participarea agenției la proiectul în cauză, fiind răspunzător față de ea. Acesta va supraveghea și coordona activitățile experților și ale celorlalți membri ai personalului agenției de execuție și va fi răspunzător de formarea din mers a personalului național al partenerului. Acesta va răspunde de gestionarea și folosirea eficientă a tuturor elementelor finanțate de către P.N.U.D., inclusiv a materialului furnizat în baza proiectului.

5. În exercițiul funcțiilor lor, experții-consilieri, consultanții și voluntarii vor acționa în strânsă legătură cu Guvernul și cu persoanele sau organismele desemnate de către acesta și se vor conforma directivelor Guvernului, ținând seama de natura funcțiilor lor și de caracterul asistenței de furnizat și asupra cărora P.N.U.D., agenția de execuție și Guvernul vor putea conveni de comun acord. Experții operaționali vor răspunde numai față de Guvern sau de entitatea pe lângă care vor fi detașați și sub conducerea cărora se vor afla, dar nu vor putea fi puși în situația de a exercita funcții incompatibile cu statutul lor internațional sau cu scopurile P.N.U.D. ori ale agenției de execuție. Guvernul se angajează ca prezentarea la post a fiecărui expert operațional să coincidă cu data intrării în vigoare a contractului său cu agenția de execuție.

6. Agenția de execuție va selecționa bursierii. Administrarea burselor se va efectua conform principiilor și practicilor în acest domeniu ale agenției de execuție.

7. P.N.U.D. va rămâne proprietar al echipamentului tehnic sau de altă natură, ca și al materialelor, furniturilor și al altor bunuri finanțate sau furnizate de către el, până în momentul în care acestea vor fi cedate Guvernului sau unei entități desemnate de către acesta, în funcție de modalitățile și condițiile fixate de comun acord între Guvern și P.N.U.D.

8. P.N.U.D. va rămâne proprietar al brevetelor, drepturilor de autor, de reproducere și al altor drepturi de aceeași natură, referitoare la descoperirile sau lucrările rezultând din asistența pe care o va furniza în cadrul prezentului acord. În afara situațiilor în care părțile nu vor decide altfel, Guvernul va putea totuși folosi aceste descoperiri sau lucrări în țară, fără a avea de plătit redevențe sau alte taxe asemănătoare.

Articolul IV
Informații referitoare la proiect

1. Guvernul va furniza P.N.U.D. toate rapoartele, hărțile, situațiile, dosarele, statele, documentele și alte informații pertinente pe care acesta din urmă ar putea să le solicite, referitoare la orice proiect beneficiind de asistența P.N.U.D. sau la execuția sa sau la fezabilitatea sa, sau din care reiese modul în care Guvernul se achită de responsabilitățile ce-i revin în virtutea prezentului acord sau a documentelor referitoare la proiect.

2. P.N.U.D. se angajează să acționeze în așa fel încât Guvernul să fie ținut la curent asupra progreselor activităților sale de asistență, în virtutea prezentului acord. Fiecare dintre părți va avea dreptul în orice moment să constate stadiul operațiunilor întreprinse în cadrul proiectelor beneficiind de asistența P.N.U.D.

3. După încheierea unui proiect beneficiind de asistența P.N.U.D., Guvernul va furniza P.N.U.D., la cererea sa, informații asupra avantajelor ce rezultă din implementarea acestuia și asupra activităților întreprinse pentru realizarea obiectivelor proiectului, inclusiv informațiile necesare sau utile evaluării proiectului sau a asistenței P.N.U.D., și în acest sens se va consulta cu P.N.U.D., care va fi autorizat să constate starea de fapt.

4. Orice informație sau document pe care Guvernul este obligat să-l furnizeze P.N.U.D. în virtutea prezentului articol va fi, de asemenea, comunicat agenției de execuție, dacă aceasta i-o va cere.

5. Părțile se vor consulta asupra publicării, dacă se va dovedi necesar, a informațiilor referitoare la proiectele beneficiind de asistența P.N.U.D. sau la avantajele care rezultă din aceasta. În cazul proiectelor orientate către investiții, P.N.U.D. va putea comunica informații referitoare la acestea eventualilor investitori, afară de cazul când Guvernul îi va cere, în scris, limitarea publicării de informații despre proiect.

Articolul V
Participarea și contribuția Guvernului la executarea proiectelor

1. Pentru a se achita de responsabilitățile sale în ceea ce privește participarea și contribuția sa la executarea de proiecte beneficiind de asistența P.N.U.D., în virtutea prezentului acord, Guvernul va asigura, cu titlu de contribuție în natură și în măsura în care aceasta va fi specificată în detaliu în documentele pertinente referitoare la proiecte, următoarele:

a) serviciile specialiștilor locali și altui personal complementar, inclusiv serviciile omologilor naționali ai experților operaționali;
b) terenurile, clădirile, mijloacele de pregătire și alte instalații și servicii care există sau sunt produse în țară;
c) materialele, echipamentele și furniturile care există sau sunt produse în țară.

2. Ori de câte ori asistența P.N.U.D. prevede furnizarea de materiale și echipamente Guvernului, acesta din urmă va suporta cheltuielile legate de operațiunile vamale, cheltuielile de transport de la portul de intrare până la locul execuției proiectului, cheltuielile neprevăzute de manipulare, depozitare și alte cheltuieli conexe, cât și cheltuielile de asigurare după livrarea la locul de execuție a proiectului și cheltuielile de instalare și întreținere.

3. Guvernul va suporta, de asemenea, remunerarea stagiarilor și bursierilor pe întreaga durată a bursei.

4. Guvernul va vărsa sau va dispune să se verse la P.N.U.D. sau unei alte agenții de execuție, dacă există în acest sens dispoziții în documentul referitor la proiect și în măsura stabilită de bugetul proiectului conținut în acest document, cheltuielile necesare acoperirii costului oricărui bun sau serviciu enumerat la paragraful 1 al prezentului articol; agenția de execuție își va procura, în această situație, bunurile și serviciile necesare și va raporta anual către P.N.U.D. totalitatea cheltuielilor acoperite prin prelevare din sumele vărsate în aplicarea prezentei dispoziții.

5. Sumele plătibile la P.N.U.D. în virtutea paragrafului precedent vor fi depuse într-un cont care va fi desemnat în acest scop de către secretarul general al O.N.U. și gestionat în conformitate cu dispozițiile pertinente din regulamentul financiar al P.N.U.D.

6. Costul bunurilor și serviciilor care constituie contribuția Guvernului la proiecte și orice sumă plătibilă de către acesta în virtutea prezentului articol, așa cum sunt ele indicate în detaliu în bugetele proiectelor, vor fi considerate ca fiind estimări fundamentate pe informațiile cele mai corespunzătoare realității, disponibile în momentul stabilirii bugetelor mai sus amintite. Aceste sume vor face obiectul unor ajustări ori de câte ori aceasta se va dovedi necesar, ținând cont de costul efectiv al bunurilor și serviciilor cumpărate în continuare.

7. Guvernul va plasa, după caz, inscripții corespunzătoare în locurile de execuție a fiecărui proiect, indicând că este vorba de un proiect beneficiind de asistența P.N.U.D. și a agenției de execuție.

Articolul VI
Contribuție statutară la cheltuielile programului și la alte cheltuieli plătibile în monedă locală

1. În afara contribuției prevăzute în art. V de mai sus, Guvernul va sprijini P.N.U.D. în acordarea asistenței, achitându-i sau dispunând să i se achite cheltuielile locale și serviciile de mai jos, până la concurența sumelor indicate în documentul referitor la proiect sau stabilite în alt mod de către P.N.U.D., conform deciziilor pertinente ale organelor sale directoare:

a) cheltuielile locale de subzistență ale experților-consilieri și ale consultanților afectați proiectului în țară;
b) serviciile personalului local administrativ și de birou, inclusiv personalul de secretariat, interpreții-traducători și alt personal auxiliar asemănător, ale căror servicii se vor dovedi necesare;
c) transportul personalului în interiorul țării; și
d) serviciile poștale și de telecomunicații în scopuri oficiale.

2. Guvernul va plăti, de asemenea, direct fiecărui expert operațional salariul, indemnizațiile și alte elemente de remunerare pe care le-ar primi unul dintre cetățenii săi dacă ar fi numit pe același post. Îi va acorda aceleași concedii anuale și concedii de boală cu cele acordate de către agenția de execuție propriilor săi agenți și va lua măsurile necesare pentru ca acesta să poată efectua în țara sa concediul la care are dreptul în virtutea contractului încheiat cu organizația respectivă. Dacă Guvernul preia inițiativa încetării contractului expertului în asemenea circumstanțe încât agenția de execuție va fi nevoită să-i acorde o indemnizație în virtutea contractului pe care l-a încheiat cu acesta, Guvernul va vărsa, cu titlu de contribuție la achitarea acestei indemnizații, o sumă egală cu indemnizația de licențiere pe care ar trebui să o verse unui funcționar al său sau unei alte persoane angajate de către el cu titlu asemănător categoriei cu care este asimilat cel în cauză, dacă contractul cu aceștia ar înceta în circumstanțe similare.

3. Guvernul se angajează să furnizeze, cu titlu de contribuție în natură, următoarele instalații și servicii locale:

a) birourile și localurile necesare;
b) facilități și servicii medicale pentru personalul internațional, asemănătoare celor de care beneficiază funcționarii de stat autohtoni;
c) locuințe simple, dar mobilate adecvat pentru voluntari; și
d) asistență în găsirea de locuințe adecvate personalului internațional și acordarea de locuințe corespunzătoare experților operaționali, în condiții asemănătoare celor de care beneficiază funcționarii de stat naționali cărora le sunt asimilați cei în cauză din punct de vedere al rangului.

4. Guvernul va contribui, de asemenea, la cheltuielile de întreținere a misiunii P.N.U.D. în țară, vărsând P.N.U.D. anual o sumă globală al cărei nivel va fi stabilit prin acordul părților, în scopul acoperirii cheltuielilor pentru:

a) birouri corespunzătoare, inclusiv materiale și mobilier, pentru sediul local al P.N.U.D. în țară;
b) personal local adecvat: secretari, interpreți, traducători și alt personal ajutător;
c) mijloace de transport pentru reprezentantul rezident și colaboratorii săi, în scopul deplasărilor în țară în interes de serviciu;
d) servicii poștale și de telecomunicații necesare în scop oficial; și
e) diurna reprezentantului rezident și colaboratorilor săi, în cazul deplasărilor în țară în interes de serviciu.

5. Guvernul va putea decide asupra furnizării în natură a instalațiilor și serviciilor menționate în paragraful 4 de mai sus, cu excepția celor menționate la alin. b) și e).

6. Sumele plătibile în virtutea prevederilor prezentului articol, cu excepția paragrafului 2, vor fi vărsate de către Guvern și gestionate de către P.N.U.D., conform paragrafului 5 al art. V.

Articolul VII
Relația între asistența P.N.U.D. și asistența provenind din alte surse

În cazul în care una dintre părți ar obține, în scopul execuției proiectului, o asistență din alte surse, părțile se vor consulta și vor consulta agenția de execuție, în scopul asigurării unei coordonări și utilizări eficiente întregii asistențe primite de către Guvern. Aranjamentele care ar putea fi încheiate cu alte entități ce-și oferă sprijinul Guvernului, în scopul execuției unui proiect, nu vor modifica obligațiile ce revin acestui guvern în virtutea prezentului acord.

Articolul VIII
Folosirea asistenței acordate

Guvernul va depune toate eforturile pentru a obține cele mai bune rezultate de pe urma asistenței P.N.U.D., pe care va trebui să o folosească conform destinației prevăzute. Fără a limita conținutul și sfera celor enunțate până aici, Guvernul va lua în acest scop măsurile specificate în documentul de proiect.

Articolul IX
Privilegii și imunități

1. Guvernul va aplica Organizației Națiunilor Unite și organelor sale, inclusiv P.N.U.D. și organelor subsidiare ale O.N.U., în calitatea lor de agenții de execuție a proiectelor P.N.U.D., ca și bunurilor, fondurilor, activelor și acționarilor lor, inclusiv reprezentantului rezident și celorlalți membri ai misiunii P.N.U.D. în țară, prevederile Convenției Națiunilor Unite asupra privilegiilor și imunităților.

2. Guvernul va aplica tuturor instituțiilor specializate, în calitatea lor de agenții de execuție ca și bunurilor, fondurilor și activelor lor și funcționarilor acestora, prevederile Convenției Națiunilor Unite asupra privilegiilor și imunităților instituțiilor specializate, inclusiv cele din anexele la convenție aplicabile instituției specializate în cauză. Dacă Agenția Internațională a Energiei Atomice (A.I.E.A.) apare în calitate de agenție de execuție, Guvernul va aplica fondurilor, bunurilor, activelor, funcționarilor și experților acesteia prevederile acordului referitor la privilegiile și imunitățile A.I.E.A.

3. Membrilor misiunii P.N.U.D. în țară li se vor acorda și alte privilegii și imunități suplimentare care ar putea fi necesare pentru a permite misiunii să-și îndeplinească în mod eficient funcțiile.

4. a) În afara cazului în care părțile nu vor decide altfel, în documentele de proiect referitoare la anumite proiecte, Guvernul va acorda tuturor persoanelor, altele decât cetățenii guvernului angajați pe plan local, care prestează servicii în numele P.N.U.D., A.I.E.A sau al unei instituții specializate și care nu sunt vizate în paragrafele 1 și 2 de mai sus, aceleași privilegii și imunități la care au dreptul funcționarii O.N.U., ai agenției specializate în cauză sau ai A.I.E.A., respectiv în virtutea secțiunii 18 a Convenției Națiunilor Unite, secțiunii 19 a Convenției instituțiilor specializate sau secțiunii 18 a Acordului asupra privilegiilor și imunităților A.I.E.A.

b) În cadrul instrumentelor asupra privilegiilor și imunităților care sunt menționate mai sus în prezentul articol:

1) totalitatea actelor și documentelor referitoare la un proiect care se află în posesia sau sub controlul persoanelor avute în vedere la alin. a) al paragrafului 4 de mai sus vor fi considerate ca proprietate a O.N.U., a instituției specializate interesate sau a A.I.E.A., după caz;
2) echipamentul, materialele și furniturile din import, cumpărate sau închiriate de către aceste persoane în țară pentru execuția proiectului, vor fi considerate ca proprietate a O.N.U. a instituției specializate interesate sau a A.I.E.A., după caz.

5. Expresia persoane care prestează servicii, așa cum este folosită în art. IX, X și XIII ale prezentului acord, are în vedere experții operaționali, voluntarii, consultanții și persoanele juridice și fizice, ca și angajații acestora. Aceasta include organizațiile sau societățile guvernamentale sau neguvernamentale, ca și angajații acestora, pe care P.N.U.D., în calitatea sa de agenție de execuție sau în orice altă calitate, ar putea să-i angajeze pentru a executa un proiect sau pentru a sprijini punerea în aplicare a asistenței P.N.U.D. la un proiect. Nici o prevedere a prezentului acord nu va fi interpretată în sensul restrângerii privilegiilor, imunităților sau facilităților acordate acestor organizații sau societăți sau angajaților lor în virtutea altui instrument.

Articolul X
Facilități acordate în scopul punerii în aplicare a asistenței P.N.U.D.

1. Guvernul va lua toate măsurile care ar putea fi necesare pentru ca P.N.U.D., agențiile de execuție, experții acestora și celelalte persoane care prestează servicii în contul acestora să nu fie supuse unor reglementări sau altor prevederi legale care ar putea afecta executarea operațiilor întreprinse în virtutea prezentului acord și le va acorda toate celelalte facilități necesare implementării rapide și satisfăcătoare a asistenței P.N.U.D. Le va acorda, de asemenea, drepturile și facilitățile de mai jos:

a) acceptarea rapidă a experților și a altor persoane care prestează servicii pentru P.N.U.D., sau a unei agenții de execuție;
b) acordarea promptă și gratuită a vizelor, permiselor și autorizațiilor necesare;
c) acces la locurile de execuție a proiectelor și toate drepturile de trecere necesare;
d) dreptul de a circula liber în interiorul țării, de a intra sau a ieși din țară, în măsura în care se va dovedi necesar implementării satisfăcătoare a asistenței P.N.U.D.;
e) rata cea mai favorabilă de schimb legal;
f) toate autorizațiile necesare importului de echipamente, materiale și furnituri, ca și cele necesare reexportului lor;
g) toate autorizațiile necesare importului de bunuri aparținând funcționarilor P.N.U.D. și agenției de execuție sau altor persoane ce prestează servicii în contul lor și destinate consumului sau folosinței personale a interesaților, cât și toate autorizațiile necesare reexportului ulterior al acestor bunuri; și
h) vămuirea rapidă a bunurilor menționate la alin. f) și g) de mai sus.

2. Asistența furnizată în virtutea prezentului acord trebuind să servească interesele guvernului și poporului României, Guvernul va suporta totalitatea riscurilor în legătură cu operațiile executate conform prezentului acord. Guvernul va răspunde tuturor reclamațiilor pe care unii terți le-ar putea formula împotriva P.N.U.D. sau împotriva unei agenții de execuție sau a personalului acestora, ori împotriva altor persoane ce prestează servicii în numele acestora, și le va scoate din cauză, în caz de reclamație exonerându-i de orice răspundere rezultând din operațiile executate în virtutea prezentului acord. Prevederile de mai sus nu se vor aplica dacă părțile și agenția de execuție ajung la concluzia că reclamația sau responsabilitatea în cauză rezultă dintr-o gravă neglijență sau dintr-un act intenționat al persoanelor sus-menționate.

Articolul XI
Suspendarea sau încetarea asistenței

1. P.N.U.D. va putea pe calea unei notificări scrise adresate Guvernului și agenției de execuție, suspenda asistența sa la un proiect dacă, după părerea P.N.U.D., apar împrejurări care împiedică sau amenință să împiedice buna desfășurare a proiectului sau atingerea scopurilor sale. P.N.U.D. va putea, în cadrul aceleiași notificări scrise sau într-o comunicare ulterioară, să indice condițiile în care va fi dispus să reia asistența în cadrul proiectului. Această suspendare va dura până când Guvernul va accepta aceste condiții și P.N.U.D. va notifica în scris Guvernului și agenției de execuție că este dispus să reia asistența.

2. Dacă o situație de felul celei amintite în paragraful 1 al prezentului articol se va menține timp de 14 zile de la data notificării de către P.N.U.D. a situației propriu-zise și a suspendării asistenței, P.N.U.D. va putea în orice moment, atât timp cât această situație se menține, să-și înceteze asistența la proiectul în cauză pe calea notificării scrise către Guvern și agenția de execuție.

3. Dispozițiile prezentului articol nu prejudiciază celelalte drepturi sau recursuri de care P.N.U.D. s-ar putea prevala în funcție de împrejurări, conform principiilor generale ale dreptului sau altor principii.

Articolul XII
Reglementarea diferendelor

1. Orice diferend între P.N.U.D. și Guvern care s-ar putea naște ca urmare a aplicării prezentului acord și care nu va putea fi reglementat pe calea negocierilor sau printr-un alt mod de reglementare convenit, va fi supus arbitrajului la cererea uneia dintre părți. Fiecare dintre părți va desemna un arbitru, iar cei doi arbitri astfel desemnați vor numi un al treilea, care va prezida. Dacă în cele treizeci de zile ce vor urma cererii de arbitraj una dintre părți nu a desemnat un arbitru sau dacă, în cele cincisprezece zile ce urmează numirii celor doi arbitri, nu a fost numit cel de-al treilea, oricare dintre părți va putea cere președintelui Curții Internaționale de Justiție să desemneze un arbitru. Procedura de arbitraj va fi stabilită de către arbitri, iar cheltuielile de arbitraj vor fi suportate de către părți, în proporția fixată de către arbitri. Sentința arbitrală va fi motivată și acceptată de către părți ca reglementare definitivă a diferendului.

2. Orice diferend între Guvern și un expert operațional născut ca urmare a condițiilor de folosire a expertului de către Guvern sau care ar putea rezulta din aceasta va putea fi supus agenției de execuție în serviciul căreia se află expertul operațional, fie de către Guvern, fie de către expertul operațional, iar organizația respectivă își va oferi bunele sale oficii pentru a ajuta părțile să ajungă la o reglementare. Dacă diferendul nu se poate rezolva conform frazei precedente sau prin alt mijloc de reglementare convenit, acesta va fi supus arbitrajului, la cererea uneia dintre părți, conform dispozițiilor enunțate în paragraful 1 al prezentului articol, cu excepția faptului că arbitrul care nu a fost desemnat de către una dintre părți sau de către arbitrii părților va fi desemnat de către secretarul general al Curții permanente de arbitraj.

Articolul XIII
Dispoziții generale

1. Prezentul acord va intra în vigoare la data semnării sale și va rămâne în vigoare atât timp cât nu va fi denunțat în conformitate cu paragraful 3 de mai jos. La data intrării sale în vigoare, prezentul acord va înlocui acordurile existente în ceea ce privește asistența furnizată Guvernului din resursele P.N.U.D. și ale biroului P.N.U.D. din țară și se va aplica oricărei asistențe furnizate Guvernului și biroului P.N.U.D. stabilit în țară în virtutea prevederilor acordurilor astfel înlocuite.

2. Prezentul acord va putea fi modificat prin înțelegere scrisă între părți. Problemele care nu au fost prevăzute în mod expres în prezentul acord vor fi reglementate de către părți conform rezoluțiilor și deciziilor pertinente ale organelor competente ale Organizației Națiunilor Unite. Fiecare dintre părți va examina cu atenție și într-un spirit favorabil orice propunere în acest sens prezentată de către cealaltă parte în aplicarea prezentului paragraf.

3. Prezentul acord va putea fi denunțat de către oricare dintre părți pe calea notificării scrise adresate celeilalte părți și își va înceta efectele la șaizeci de zile de la primirea acestei notificări.

4. Obligațiile asumate de către părți în virtutea art. IV (Informații referitoare la proiect) și VIII (Folosirea asistenței acordate) vor rămâne în vigoare după expirarea sau denunțarea prezentului acord. Obligațiile asumate de către Guvern în virtutea art. IX (Privilegii și imunități) și XII (Soluționarea diferendelor) din prezentul acord vor rămâne în vigoare după expirarea sau denunțarea acordului în cauză, în măsura necesară pentru a se proceda la repatrierea în ordine a personalului, fondurilor și bunurilor P.N.U.D. și ale oricărei agenții de execuție sau a oricărei persoane care prestează servicii în numele lor în virtutea prezentului acord.


Drept pentru care, subsemnații, reprezentanți autorizați în cuvenită formă ai Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare pe de o parte, și ai Guvernului, pe de altă parte, am semnat, în cunoștință de cauză, în numele părților, prezentul acord în două exemplare redactate în limba engleză, la București, la data de 23 ianuarie 1991.

Pentru P.N.U.D.,
Ottorino Jannone,
reprezentant rezident
Pentru Guvernul României,
Adrian Năstase,
ministrul afacerilor externe
  1. Traducere.