autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea societății comerciale „Institutul de testare și cercetare-dezvoltare pentru mecanizarea agriculturii - Romatest” - S.A.
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societatea comercială „Institutul de testare și cercetare-dezvoltare pentru mecanizarea agriculturii - Romatest” - S.A. cu sediul în municipiul București, Sectorul agricol Ilfov, comuna Voluntari, șoseaua București-Ștefănești nr. 79, prin preluarea activului și pasivului de la „Centrul național pentru încercarea și atestarea tractoarelor și mașinilor agricole”, care se desființează.

Capitalul social inițial, stabilit pe baza bilanțului la 31 decembrie 1990 este în valoare de 12.780 mii lei și are următoarea structură:

 • mijloace fixe la valoarea rămasă - 5.023 mii lei
 • mijloace circulante și alte active - 7.757 mii lei.

Valoarea capitalului societății va fi definitivată după finalizarea evaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege.

Art. 2. - Societatea comercială „Institutul de testare și cercetare-dezvoltare pentru mecanizarea agriculturii - Romatest” - S.A. se înființează ca societate pe acțiuni, cu personalitate juridică și va avea ca obiect de activitate testarea și cercetarea-dezvoltarea în domeniul mecanizării agriculturii și industriei alimentare, conform prevederilor din statut.

Art. 3. - Societatea comercială „Institutul de testare și cercetare-dezvoltare pentru mecanizarea agriculturii Romatest” - S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul din anexă.

Art. 4. - Personalul care trece la societatea comercială nou înființată se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de 3 luni de diferența până la salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 5. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Statutul Societății comerciale „Institutul de testare și cercetare-dezvoltare pentru mecanizarea agriculturii Romatest” - S.A.
Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății comerciale este „Institutul de testare și cercetare-dezvoltare pentru mecanizarea agriculturii Romatest” - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele „Societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A”, de capitalul social, numărul de înregistrare din registrul comerțului și sediul societății.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială „Institutul de testare și cercetare-dezvoltare pentru mecanizarea agriculturii Romatest” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, municipiul București, Sectorul agricol Ilfov, comuna Voluntari, șoș. București-Ștefănești nr. 79. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate înființa și organiza activitatea unor filiale teritoriale.

Filialele teritoriale organizate la data apariției hotărârii de înființare a societății, sunt:

 1. Brașov - județul Brașov
 2. Castelu - județul Constanța
 3. Călugăreni - județul Giurgiu
 4. Câmpulung - județul Argeș
 5. Cluj - județul Cluj
 6. Craiova - județul Dolj
 7. Focșani - județul Vrancea
 8. Iași - județul Iași
 9. Mânăstirea - județul Călărași
 10. Neamț - județul Neamț
 11. Oradea - județul Bihor
 12. Sânnicolau Mare - județul Timiș
 13. Sighișoara - județul Mureș
 14. Slobozia - județul Ialomița
 15. Topoloveni - județul Argeș
 16. Timișoara - județul Timiș
 17. Valea Călugărească - județul Prahova
 18. Vidra - județul Giurgiu
Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată.

Capitolul II

Obiectul de activitate

Articolul 5

Obiectul de activitate al societății este:

 • .........................................................................................
 • încercarea și atestarea tractoarelor, mijloacelor de transport tehnologic, mașinilor, utilajelor, instalațiilor, aparatelor și uneltelor noi, precum și efectuarea de probe de tip și încercări de fiabilitate la cele din fabricația de serie produse în țară care se folosesc în agricultură și industria alimentară din România;
 • încercarea tractoarelor, mijloacelor de transport tehnologic, mașinilor, utilajelor, instalațiilor, aparatelor și uneltelor produse de firme străine care se folosesc în agricultură și industria alimentară din România sau din alte țări - încercări internaționale;
 • stabilirea de norme de producție și consum de combustibil pentru lucrările efectuate cu tractoarele, mașinile, utilajele și instalațiile agricole; stabilirea limitelor de uzură și duratelor de serviciu optime ale acestora;
 • proiectarea de fluxuri tehnologice și a tehnologiilor pentru repararea tractoarelor, mijloacelor de transport tehnologic, mașinilor, utilajelor și instalațiilor agricole și recondiționarea pieselor; elaborarea normelor de consum de piese și materiale;
 • proiectarea și execuția de utilaje și S.D.V.-uri pentru reparații, fabricații și autoutilare;
 • proiectarea de mașini, utilaje, instalații, aparate și unelte agricole de serie mică și unicat; proiectarea, verificarea și avizarea documentațiilor de execuție pentru recipiente și instalații sub presiune;
 • elaborarea documentațiilor tehnice și efectuarea de lucrări service pentru tractoare, mijloace de transport, mașini, utilaje și instalații folosite în agricultură și industria alimentară; prestări servicii;
 • efectuarea de studii de fundamentare tehnico-economică, cercetări și experimentări în unități de producție agricolă, poligoane proprii de încercări și institute de profil în vederea elaborării și perfecționării sistemei de mașini pe culturi, specii și rase de animale și păsări; elaborarea tehnologiilor de mecanizare a lucrărilor agricole;
 • elaborarea de studii de prognoză și marketing în domeniul producerii de tractoare, mașini, utilaje, instalații, aparate și unelte pentru agricultură și alimentație; efectuarea de consulting precum și efectuarea de instruiri prin cursuri teoretice și practice, în domeniul tehnologiilor agricole și a mecanizării agriculturii și alimentației;
 • verificarea calității și recepția tractoarelor, mașinilor, utilajelor și instalațiilor agricole și a pieselor de schimb la întreprinderile furnizoare;
 • efectuarea de expertize tehnice prin laboratoare pentru determinări fizico-chimice, control nedistructiv, măsurători metrologice etc.;
 • executarea lucrărilor de interes național, care intră în profilul activității institutului, finanțate de la bugetul statului, pe bază de contract.

Activitatea societății „Institutul de testare și cercetare-dezvoltare pentru mecanizarea agriculturii Romatest” - S.A. este activitate în testare și cercetare-dezvoltare.

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 6

Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de 12.780 mii lei și se compune din mijloace fixe în valoare de 5.023 mii lei, mijloace circulante cu valoare de 7.757 mii lei.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Capitalul social este împărțit în acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

Articolul 7

Acțiunile

Acțiunile vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acționarilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 8

Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

Articolul 9

Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație comisiei de cenzori cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Articolul 10

Majorarea sau reducerea capitalului societății, atât timp cât este integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea.

Articolul 11

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată potrivit legii conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de participare la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

Articolul 12

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea acțiunilor se va face potrivit legii.

Cesiunea acțiunii se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Articolul 13

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 14

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi competitive;
f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;
g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație, al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale;
i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, precum și la cesiunea acțiunilor;
j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății;
l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație și asupra salariilor și primelor directorilor;
n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorilor și adjuncților acestora și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa, potrivit legii sau prezentului statut.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. i), j) și k) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Articolul 15

Convocarea adunărilor generale ale acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 14 lit. a)-g) și n), iar adunarea generală extraordinară, atribuțiile prevăzute la lit. h)-o), precum și celelalte atribuții ce le revin, potrivit legii și prezentului statut.

Articolul 16

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor, reprezentând 1/10 din capitalul social sau la cererea comisiei de cenzori.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație răspândite în localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunărilor.

Când, în ordinea de zi, figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Hotărârea adunării se ia prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Articolul 17

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul din administratori, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre acționari, doi secretari care vor verifica prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat.

Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Articolul 18

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 19

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiunile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii, până la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului este constituit din 7 membri numiți, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii și Alimentației, astfel: câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentației, al Ministerului Finanțelor, al Ministerului Resurselor și Industriei, al Comerțului și Turismului și specialiști (ingineri, economiști, juriști, alți specialiști) din domeniul de activitate al societății.

Membrii consiliului împuterniciților statului numiți până la constituirea adunării generale a acționarilor, își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile ce reies din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți, în care sunt numiți ca împuterniciți, intră în relații de afaceri sau au interese contrare.

Din consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Consiliul împuterniciților statului prezintă semestrial Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada viitoare iar, la încheierea activității, prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare, activitatea acestora fiind recompensată material, conform înțelegerii pe bază de contract.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a patru cincimi și votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Membrii consiliului împuterniciților statului beneficiază de o indemnizație, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 20

Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 9 persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrația, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se înscriu într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membrii aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director general, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și ale consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din administratorii desemnați de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Articolul 21

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;
b) angajează și concediază personalul;
c) elaborează și propune modificări la statutul societății;
d) organizează participarea în activitatea comercială și de cooperare tehnico-științifică internă și internațională;
e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;
f) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecția mediului;
g) supune anual adunării generale a acționarilor în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi, pe anul precedent, precum și proiectul de buget al societății, pe anul următor;
h) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Consiliul tehnico-științific

Articolul 22

Coordonarea științifică a activității din Societatea comercială „Institutul de testare și cercetare-dezvoltare, pentru mecanizarea agriculturii Romatest” - S.A. este exercitată de un consiliu științific constituit potrivit legii.

Articolul 23

Funcțiile de conducere ale Societății comerciale „Institutul de testare și cercetare-dezvoltare pentru mecanizarea agriculturii Romatest” - S.A. sunt stabilite și aprobate de adunarea generală a acționarilor în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Capitolul VI
Articolul 24

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleasă în condițiile legii, de adunarea generală a acționarilor, formată din 3 membri care nu pot avea o altă funcție în societate și tot atâția supleanți.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Articolul 25

Pentru a putea exercita dreptul la control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, acte cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Articolul 26

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
 • la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;
 • la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Articolul 27

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor doi ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori se consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Capitolul VII

Activitatea societății

Articolul 28

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 29

Societatea va ține evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Articolul 30

Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata profitului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Articolul 31

Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă, încheiat conform prevederilor legi.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Articolul 32

Consiliul de administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

Articolul 33

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Cât timp societatea va avea capital integral de stat ea va putea fi transformată numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Articolul 34

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • falimentul;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
 • în oricare alte situații pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.
Articolul 35

Lichidarea societății

În caz de dizolvare societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății se va face după procedura prevăzută de lege.

Articolul 36

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul IX

Dispoziții finale

Articolul 37

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.