autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Societății comerciale pe acțiuni „Sicomex” - S.A.
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Societatea comercială „Sicomex” - S.A., cu sediul în București, b-dul Republicii nr. 12-14, sector 3, prin preluarea activului și pasivului de la Centrul de calcul al sistemului de comerț exterior care se desființează.

Art. 2. - Capitalul social inițial, în valoare de 54.744 mii lei, stabilit pe baza bilanțului la 31 decembrie 1990, are următoarea structură:

 • mijloace fixe în valoare de 33.516 mii lei;
 • mijloace circulante în valoare de 21.228 mii lei.

Valoarea capitalului social va fi corectată după finalizarea evaluării patrimoniului, potrivit legii.

Capitalul social se constituie prin acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

Art. 3. - Societatea comercială „Sicomex” - S.A. se înființează ca societate pe acțiuni cu personalitate juridică și are obiectul de activitate prevăzut în statut.

Art. 4. - Societatea comerciala „Sicomex” - S.A. își desfășoară activitatea potrivit legislației române și statutului din anexă.

Art. 5. - Personalul trecut la societate de la Centrul de calcul al sistemului de comerț exterior se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul încadrat cu salariu mai mic are dreptul, timp de 3 luni, la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz.

Art. 6. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Pe data prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară se abrogă.


[modificare] Anexă

Statutul Societății comerciale pe acțiuni „Sicomex” - S.A.

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, obiectul de activitate, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială pe acțiuni „Sicomex” - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „Societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului și sediul acesteia.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială „Sicomex” - S.A. este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului statut și cu legile române în vigoare.

Articolul 3

Obiectul de activitate

Societatea comercială „Sicomex” - S.A. are ca obiect de activitate:

a) elaborarea de proiecte informatice pentru Departamentul comerțului exterior, agenții economici care desfășoară activitate de comerț exterior, precum și pentru orice alt beneficiar din țară sau străinătate;

b) prelucrarea de date cu mijloace proprii sau deținute sub altă formă (chirie etc.);

c) asigurarea de asistență de specialitate în domeniul informaticii;

d) organizarea de schimburi de date și informații cu instituții și firme românești sau străine pentru domeniul informaticii și comerțului exterior, inclusiv acorduri inter-societăți și parteneriat;

e) organizarea de acțiuni de formare și specializare a personalului în domeniul informaticii și comerțului exterior;

f) activitate de editură;

g) proiectarea, generarea, integrarea, întreținerea și administrarea rețelelor de date;

h) efectuarea de operațiuni de import-export și comercializare de produse informatice, tehnică de calcul și de telecomunicații.

Articolul 4

Sediul societății

Sediul societății este în România, București, b-dul Republicii nr. 12-14, sector 3. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acesteia. În funcție de necesități și interese, societatea își va putea deschide filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții în alte localități din România sau străinătate, în baza aprobării adunării generale a acționarilor.

Articolul 5

Durata societății

Durata societății este nelimitată.

Capitolul II

Capitalul social, acțiunile

Articolul 6

Capitalul social

Capitalul social inițial al societății este în valoare de 54.744 mii lei și se compune din:

 • fonduri fixe în valoare de 33.516 mii lei;
 • fonduri circulante în valoare de 21.228 mii lei.

Capitalul social inițial în sumă de 54.744 mii lei este împărțit în 10.948 acțiuni nominative, în valoare de 5.000 lei fiecare.

Capitalul social este subscris în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat în întregime la data constituirii.

Articolul 7

Acțiunile

Acțiunile vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acționarilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat, conform legii, care se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 8

Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor prin emiterea de acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură, prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

Articolul 9

Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație comisiei de cenzori, cu cel puțin 30 zile înainte de data adunării generale a acționarilor, care va decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Articolul 10

Majorarea sau reducerea capitalului societății, atât timp cât capitalul este deținut integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea.

Articolul 11

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată, potrivit legii, conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și la alte drepturi prevăzute în statut.

Acționarii și salariații societății se bucură de dreptul de preemțiune.

Deținerea acțiunii implică adeziunea la statut cu toate modificările suferite.

Drepturile și obligațiile legate de acțiune urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții numai asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

Articolul 12

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea acțiunilor se va face potrivit legii.

Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Articolul 13

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă.

După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul III

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 14

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) alege directorul și adjuncții acestuia, le stabilește remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă; directorul și adjuncții acestuia pot fi numiți și dintre membrii consiliului de administrație; directorul este și președintele consiliului de administrație;

d) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație, directorului și ale comisiei de cenzori;

e) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;

f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și de acordare de garanții;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după ascultarea raportului consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă dividendul;

h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de filiale, sucursale și agenții;

i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;

l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;

m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului și adjuncților acestuia și ai cenzorilor pentru pagube pricinuite societății;

n) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. i), j) și k) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Articolul 15

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare. Ele se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de înlocuitorul său, pe baza împuternicirii date de președinte, ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu legea.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la 2 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/10 din capitalul social și la cererea comisiei de cenzori.

Adunarea generală a acționarilor se convoacă, prin scrisori recomandate sau telex, la adresele indicate de acționari prin contractul de societate, sau la acelea notificate în scris societății ulterior, cu cel puțin 20 de zile înainte de data fixată.

Convocarea va indica data, locul și proiectul ordinii de zi a adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă și textul integral al propunerilor.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Pentru adunările generale ordinare, o dată cu convocarea, se trimit acționarilor bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul cenzorilor, raportul cu privire la activitatea societății pentru exercițiul expirat, precum și proiectele programului de activitate și de buget pe anul următor.

Articolul 16

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către înlocuitorul său de drept.

Președintele desemnează, dintre acționari, doi secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor arătând capitalul pe care îl reprezintă fiecare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat și va fi semnat de președinte și de secretarul care l-a întocmit. El va cuprinde mențiuni privind data și locul adunării, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, participă și reprezentanții salariaților.

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin jumătate din capitalul social.

Articolul 17

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală

Adunarea generală a acționarilor, statutar constituită, ia hotărâri cu votul acționarilor reprezentând majoritatea absolută a capitalului social.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, cu excepția cazurilor când legea prevede altfel.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru rezolvarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 18

Consiliul împuterniciților statului

În perioada în care statui este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului împuterniciților statului persoanele care, potrivit legii, au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, abuz în serviciu, trafic de influență, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a 4/5 și votul a 3/4 din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

Capitolul IV

Consiliul de administrație

Articolul 19

Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 3 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală va alege ca nou administrator o persoană indicată de aceiași acționari care au desemnat pe predecesorul său.

Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi, și ia decizii cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor săi.

El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de vicepreședinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi aprobate de consiliu, pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate utiliza experți pentru studierea anumitor probleme.

Președintele îndeplinește și funcția de director, în care calitate asigură conducerea curentă a societății și aduce la îndeplinire deciziile adunării generale și ale consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor, sau în lipsa lui, de către vicepreședinte. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședintele, membrii consiliului de administrație, directorul și adjunctul acestuia sunt, individual sau solidar, după caz, răspunzători față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin decizia adunării generale a acționarilor.

Articolul 20

Atribuții

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul;

b) aprobă schema de personal și nivelurile de salarizare, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare pe economie;

c) elaborează și aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății prin care se stabilesc îndatoririle și responsabilitățile personalului societății;

d) aprobă plăți (care depășesc suma de 1 milion lei);

e) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri (cu excepția mijloacelor fixe) a căror valoare depășește suma de 1 milion lei;

f) aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);

g) stabilește tactica și strategia de marketing;

h) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte a căror valoare depășește suma de 1 milion lei;

i) supune, anual, adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;

j) rezolvă alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul V

Controlul societății

Articolul 21

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a profitului și pierderilor.

Adunarea generală a acționarilor alege o comisie de cenzori compusă din 3 persoane.

Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți, care vor înlocui în caz de nevoie, pe cenzorii titulari.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
 • la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris, prin care propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de profit și pierderi;
 • la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere asupra propunerilor de reducere a capitalului social, sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de trei ani consecutiv (cu excepția primilor doi ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte îndatoriri prevăzute de lege.

Cenzorii sunt responsabili față de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu rea-credință a atribuțiilor ce le revin, conform prezentului statut.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum trei ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor este impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals sau uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, abuz în serviciu, trafic de influență, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitoare la societățile comerciale, precum și cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.

Capitolul VI

Activitatea societății

Articolul 22

Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului an de funcționare, când începe la data înființării societății.

Articolul 23

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cât statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Până la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Articolul 24

Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Articolul 25

Reparații capitale și investiții

Lucrările de reparații capitale și de investiții noi se vor executa pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație în anul în care au fost efectuate, sau eșalonat, pe mai mulți ani.

Articolul 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Articolul 27

Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Beneficiul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate, în condițiile legii, în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Capitolul VII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 28

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin decizia adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a societății va putea avea loc după obținerea aprobărilor legale.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate prevăzute de lege.

Articolul 29

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
 • pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • împrejurări de forță majora și consecințele lor, dacă durează mai mult de 6 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
 • falimentul;
 • în orice alte situații, pe baza deciziei adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea poate fi cerută de oricare dintre acționari.

Articolul 30

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea se va face după procedura prevăzută de lege.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 31

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Articolul 32

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.