autentificare cu OpenID
Hotărâre privind inițierea de acțiuni în vederea urgentării recuperării creanțelor externe
 • semnat: p. Prim-ministru, Anton Vătășescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză Ministerul Comerțului și Turismului să inițieze negocieri cu autoritățile țărilor debitoare și firme intermediare specializate, pentru stabilirea modalităților concrete de recuperare urgentă a unor creanțe externe, beneficiind în acest scop de sprijinul Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a României sau al băncilor comerciale, după caz.

Ministerul Comerțului și Turismului va iniția aceste negocieri cu acordul prealabil al agenților economici implicați.

Art. 2. - În contul creanțelor se va urmări realizarea de încasări cash sau aducerea în țară de produse prevăzute în balanțele materiale, precum și alte mărfuri pentru piața internă sau pentru valorificarea pe terțe piețe, cu recuperarea, pe cât posibil integrală, a drepturilor în valută ce revin părții române sau cu un discount.

Art. 3. - Pentru creanțele externe ce se vor conveni să fie recuperate prin livrări de mărfuri sau prestări de servicii se va proceda conform mecanismului prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - În situația în care nu se poate obține recuperarea imediată a creanțelor externe, Ministerul Comerțului și Turismului împreună cu Ministerul Finanțelor și Banca Națională a României sunt împuternicite sa negocieze reeșalonarea, la plată, a creanțelor pe termen scurt, mijlociu și lung.

Art. 5. - Prin toate modalitățile de recuperare a creanțelor se va urmări, pe cât posibil, acoperirea integrală a creditelor în lei, bugetare sau bancare, acordate anterior.

Art. 6. - După finalizarea negocierilor pentru fiecare caz în parte se va informa Guvernul, iar în cazul încheierii de acorduri, se va solicita aprobarea Guvernului.


[modificare] Anexă

Mecanismul de valorificare a creanțelor prin import de mărfuri

Ministerul Comerțului și Turismului - Departamentul comerțului exterior, în baza condițiilor create pe plan extern prin protocoale guvernamentale, acorduri comerciale și de plăți, acorduri de reeșalonare și alte înțelegeri / solicitări privind plata datoriilor prin livrări de mărfuri sau prestări de servicii, organizează cadrul intern de recuperare a creanțelor, în care scop:

1. Selectează țările debitoare la care partea română este interesată și există posibilitatea recuperării, parțial sau total, a creanțelor externe prin livrări de mărfuri, turism sau prestări de servicii.

2. Pentru țările selectate, solicită societăților comerciale sau, după caz, regiilor autonome care au în evidență creanțele neîncasate în termen, să prezinte:

 • măsurile luate anterior pentru recuperarea creanțelor externe;
 • acțiunile proprii de recuperare/valorificare a creanțelor externe;
 • confirmarea nivelului creanței neîncasate în termen, posibilă a fi recuperată prin import de mărfuri;
 • acordul pentru recuperarea creanței în condițiile convenite / în curs de negociere pe plan extern (acordare de comision, discount etc.).

3. Organizează concurs pentru selectarea agenților economici interesați în efectuarea importurilor cu plata în contul creanțelor, în care sens:

 • informează public despre data, locul și condițiile de participare la concurs.
  Informarea va cuprinde, în principal:
  • listele de mărfuri convenite cu partenerul extern, în cazul în care acestea există;
  • ordinea de preferință pentru mărfurile importate, în cazul în care acestea nu sunt convenite cu partenerul extern;
  • valoarea importurilor;
  • termenele de livrare;
  • prețuri de referință;
  • data și locul de organizare a concursului;
  • data limită pentru depunerea ofertelor;
  • stimulentele ce se acordă (comision în lei sau în valută etc.);
  • alte detalii tehnico-comerciale;
 • stabilește criteriile de selectare a ofertelor;
 • examinează și selectează ofertele primite cu sprijinul ministerelor responsabile pentru produsele de balanță, pe baze competitive, prin alegerea unui importator din cel puțin 3 importatori aflați în concurență. În situația în care există mai puțin de 3 importatori interesați, comanda se atribuie societății comerciale importatoare solicitante sau, după caz, regiei autonome stabilite de ministerul responsabil de balanță;
 • comunică agenților economici acceptarea ofertelor pentru a trece la îndeplinirea formalităților de licențiere, contractare și deschidere a acreditivelor pentru import.

În cazul în care există condiții create pentru valorificarea superioară a unor creanțe sau documentele convenite cu partenerul extern au caracter confidențial, Ministerul Comerțului și Turismului, cu sprijinul ministerelor responsabile de balanțe, va selecta un număr limitat de agenți economici cărora le va comunica condițiile de realizare a importurilor și le va atribui comenzile.

* * *

În scopul valorificării unor creanțe externe, Ministerul Comerțului și Turismului - Departamentul comerțului exterior, în colaborare cu Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României și, după caz, alte ministere, va recurge și la alte mecanisme uzuale pe piețele externe de încasare a creanțelor (importuri indirecte prin intermediul unor operațiuni de swich, cesionarea sau vânzarea creanțelor, inclusiv prin licitarea acestora etc.).