autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea unor societăți comerciale pe acțiuni în domeniul proiectării și execuției metroului
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se organizează și funcționează conform statutelor prevăzute în anexele nr. 2.1[1]-2.5[1].

Art. 3. - Societățile comerciale nou înființate își definitivează capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, Întreprinderea „Metroul” București se desființează, activul și pasivul acesteia fiind preluate de către societățile comerciale nou înființate potrivit prezentei hotărâri.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de diferența până la salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate vor executa, în principal, toate lucrările necesare realizării rețelei de metrou. În acest sens, societatea comercială „Metroul” - S.A. va contracta, în baza documentațiilor tehnico-economice aprobate, atât cu titularul de investiție, cât și cu celelalte societăți comerciale și alți parteneri, execuția investiției, eșalonând-o conform fondurilor alocate.

Art. 6. - Anexele nr. 1 și nr. 2.1-2.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale pe acțiuni care se înființează în domeniul proiectării și execuției metroului
Nr. crt. Denumirea societății comerciale pe acțiuni Obiectul de activitate al societății comerciale Sediul principal al societății
Valoarea capitalului social
-mil. lei-
—————
din care:
a. Mijloace fixe
mil. lei
b. Mijloace circulante
mil. lei
Unitatea economică de stat care se desființează
1. „Metroul” - S.A. Execută, pe bază de contracte încheiate cu titularul de investiție, proiectarea, cercetarea, coordonarea lucrărilor și punerea în funcțiune a investițiilor privind realizarea rețelei de metrou, precum și alte lucrări similare în țară și străinătate;
 • efectuează studii pentru dezvoltarea rețelei de metrou, asigură elaborarea documentațiilor de fundamentare și obținerea aprobărilor noilor investiții, proiectarea magistralelor de metrou și a utilajelor specifice, studii și proiecte de modernizare a rețelei existente, activitatea de consulting pentru lucrări de specialitate și management;
 • elaborează programul de desfășurare a lucrărilor de metrou aprobate, angajarea acestora în calitate de contractant general cu agenți economici de specialitate, inclusiv prin organizarea de licitații;
 • asigură documentația necesară eliberării amplasamentelor (demolări, devieri de rețele edilitare etc.);
 • asigură contractarea, procurarea și montarea utilajelor și echipamentelor tehnologice și a dotărilor necesare pentru funcționarea rețelelor de metrou;
 • asigură asistența tehnică, efectuează supravegherea și dirigenția lucrărilor de construcții-montaj, recepția și probele tehnologice pentru predarea obiectivului unității de exploatare;
 • efectuează studii ale pieței interne și externe pentru participarea la licitații, pe plan intern și internațional, în vederea execuției de lucrări din domeniul său de activitate.
municipiul București, str. Gutenberg nr. 3 bis, sector 5 43,6[2]
————
a. 41,2[2]
b. 2,4
Întreprinderea "Metroul" București
2. „Tungal-metroul" - S.A. Execută lucrări de construcții de tuneluri și galerii de metrou, alte lucrări similare și prestează servicii cu utilaje și mijloace de transport pentru celelalte societăți comerciale care concură la construcția metroului, în țară și în străinătate. municipiul București, b-dul Mihail Kogălniceanu nr. 42, sector 5 278,7
————
a. 195,1
b. 83,6
Întreprinderea "Metroul" București, Antrepriza exploatare pentru lucrări de construcții subterane
3. „Comet” - S.A. Execută lucrări de construcții stații, depouri, galerii și alte lucrări pentru metrou și prestează servicii de specialitate în țară și străinătate. municipiul București, b-dul Mihail Kogălniceanu nr. 42, sector 5 29,0
————
a. 12,3
b. 16,7
Întreprinderea "Metroul" București, Antrepriza de construcții subterane
4. „Foretis” - S.A. Execută lucrări de foraje de depresionarea pânzei freatice, injecții de etanșare tuneluri, galerii și stații, ancoraje, piloți forați, pereți mulați, fundații de mare și mică adâncime, montaje de utilaje, echipamente și instalații specifice la lucrări de metrou, în țară și străinătate. municipiul București, b-dul Mihail Kogălniceanu nr. 42, sector 5 23,9
————
a. 20,1
b. 3,8
Întreprinderea "Metroul" București, Antrepriza exploatare pentru lucrări de construcții subterane
5. „Sopmet” - S.A. Execută prestări de servicii privind întreținerea și reparația utilajelor de construcții subterane, confecții metalice, reparații utilaje de mică mecanizare, specifice lucrărilor de construcții, în țară și străinătate. municipiul București, b-dul Preciziei nr. 36, sector 6 29,0
————
a. 26,7
b. 2,3
Întreprinderea "Metroul" București, Antrepriza exploatare pentru lucrări de construcții subterane


[modificare] Anexa Nr. 2

Statutul[3] Societății comerciale „..................” - S.A.
Capitolul I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Articolul 1
Denumirea societății

Denumirea societății este: Societatea comercială „..................." - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înregistrare în registrul comerțului.

Articolul 2
Forma juridică a societății

Societatea comercială „..................” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3
Sediul societății

Sediul societății este în România, municipiul București, str ................. nr. ....., sector .... Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități în țară și în străinătate.

Articolul 4
Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în registrul comerțului.

Capitolul II
Scopul și obiectul de activitate al societății
Articolul 5

Scopul societății este construcția de tuneluri și galerii de metrou.

Articolul 6
Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății este: ......................................................................................... ......................................................................................... .........................................................................................

Capitolul III
Capitalul social, acțiunile
Articolul 7

Capitalul social inițial este fixat la suma de ............. mil. lei împărțit în ........... acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționari, din care ........... acțiuni în valoare de ........ mii lei prin participația Societății comerciale „Metroul” - S.A.

Capitalul social inițial este în întregime subscris și vărsat la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 8
Acțiunile

Societatea va emite și înmâna acționarilor titlurile (acțiunile) cuprinzând:

 • denumirea și durata societății;
 • data constituirii societății, numărul de înregistrare la Camera de comerț și industrie și numărul Monitorului Oficial în care s-a făcut publicarea;
 • capitalul social, numărul acțiunilor și numărul de ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintele efectuate;
 • avantajele acordate fondatorilor;
 • denumirea (numele și prenumele), sediul (domiciliul), acționarului.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat, de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Articolul 9
Majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură, sau din beneficiile cuvenite acționarilor.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

Articolul 10
Reducerea capitalului social

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație, comisiei de cenzori cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Articolul 11
Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și la alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea la statut cu toate modificările suferite.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni, urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

Articolul 12
Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor se face după procedura prevăzută de lege.

Cesiunea se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Articolul 13
Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unei acțiuni, proprietarul va trebui sa anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă în cel puțin două ziare de largă circulație în localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV
Adunarea generală a acționarilor
Articolul 14
Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv supleanții, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) numește directorul și adjuncții acestuia, le stabilește salarizarea, îi descarcă de activitate și îi revocă. Directorul este și președintele consiliului de administrație. Directorii executivi nu vor putea fi membri ai consiliului de administrație al societății;

d) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație și comisiilor de cenzori;

e) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli al societății;

f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;

h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;

i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea, precum și lichidarea societății;

l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;

m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorilor și adjuncților acestora și ai cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;

n) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu privire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

o) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Articolul 15
Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare.

Ele se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă, la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Adunarea generală extraordinară va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut.

Termenul de întrunire nu poate fi în nici un caz mai mic de 15 zile de la publicarea convocării.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când, în ordinea de zi, figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc, din aceeași localitate.

Articolul 16
Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație iar, în lipsa acestuia, de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre acționari, doi secretari, care să facă prezența acționarilor la ședință și să întocmească procesul-verbal al adunării generale.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului.

Articolul 17
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi, a celor prezenți sau reprezentați.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicare de mâini. La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor, pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 18

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa, de drept, la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului are următoarea componență:

 • reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • ingineri, tehnicieni, economiști și juriști, specialiști în domeniul de activitate al societății.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor, și în prezența a 4/5 și votul a 3/4 din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Membrii consiliului împuterniciților statului își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile care derivă din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii, sau să participe la societăți comerciale cu care respectivele societăți întrețin relații de afaceri sau au interese contrare.

De asemenea, nu pot face parte din consiliul împuterniciților statului, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni pedepsite potrivit Legii nr. 31/1990.

Periodic, consiliul împuterniciților statului prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada următoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză, consilieri și consultanți din diferite sectoare.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului își încetează activitatea la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor, în cazul în care societatea nu mai are capital integral de stat. Interesele statului în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de ministerul de resort.

Capitolul V
Consiliul de administrație
Articolul 19
Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 11 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi numiți pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari în aceeași proporție cu cota lor de participare la capital.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său.

Durata pe care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte care este directorul societății comerciale, în care calitate conduce și comitetul de direcție. În lipsa președintelui, consiliul este condus de unul din vicepreședinți, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

La prima ședință, consiliul de administrație va alege, dintre membrii săi, 3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună, și ori de câte ori este necesar, iar comitetul de direcție cel puțin o dată pe săptămână.

Convocările pentru întrunirile consiliului de administrație vor fi făcute în timp util și vor cuprinde ordinea de zi, neputându-se lua nici o decizie în afara ei, decât în caz de urgentă și cu condiția ratificării ei în ședința următoare și de către membrii absenți.

La ședințele consiliului de administrație vor fi convocați și cenzorii.

Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administrație, este necesară prezența personală a cel puțin jumătate plus 1 din membri, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

La fiecare ședință, se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

Procesul-verbal se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul și adjuncții acestuia sunt, individual sau solidar, după caz, răspunzători față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin decizia adunării generale a acționarilor, iar în perioada cât statul este acționar unic, prin hotărârea consiliului împuterniciților statului.

Articolul 20
Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul cu funcții de conducere;

b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile societății pe compartimente;

c) aprobă operațiunile de încasări și plăți care depășesc suma de 5.000 mii lei;

d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri (cu excepția mijloacelor fixe) a căror valoare depășește suma de 10.000 mii lei;

e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);

f) stabilește tactica și strategia de marketing;

g) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte a căror valoare depășește suma de 10.000 mii lei;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 45 zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privite la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;

i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI
Articolul 21
Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membrii aleși din consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile, potrivit legii.

Președintele societății îndeplinește și funcția de director general, calitate în care conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății și aducând la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte la fiecare ședință a consiliului de administrație registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII
Gestiunea societății
Articolul 22
Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleși de adunarea generală a acționarilor, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociați cu excepția cenzorilor contabili.

Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

Adunarea generală poate numi de asemenea, cenzori supleanți care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari care vor acționa conform legii.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii se stabilesc de Ministerul Finanțelor.

Pentru a putea exercita dreptul la control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris, prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;

c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori poate cere convocarea adunării generale a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult decât 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează și cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani, putând fi realeși, iar prima comisie este compusă din 3 membri.

Capitolul VIII
Activitatea societății
Articolul 23
Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 24
Personalul societății

Membrii consiliului de administrație al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau directorul general al societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație sau de directorul societății comerciale.

În perioada cât statul este acționar unic, nivelul salariilor se stabilește și poate fi modificat de către consiliul împuterniciților statului, în condițiile prevăzute de lege.

Articolul 25
Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

La amortizarea fondurilor fixe se vor putea avea în vedere următoarele:

 • amortizarea se stabilește prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor fixe, se include în prețul de cost al producției și al prestărilor de servicii și se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe și alte nevoi ale societății;
 • prin valoarea de achiziție a fondurilor fixe se înțelege suma cheltuielilor de cumpărare și a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcțiune a fiecărui fond fix;
 • amortizarea se calculează de la data punerii în funcțiune a fondurilor fixe.
Articolul 26
Reparații capitale și investiții noi

Lucrările de reparații capitale și de investiții noi se vor executa pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii, în anul în care au fost executate sau, eșalonat, pe mai mulți ani.

Articolul 27
Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea comercială va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Articolul 28
Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul de rezervă care va fi de 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge 20% din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării investițiilor proprii, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din beneficiul prevăzut în bilanț, se scad impozitul legal, precum și sumele pentru alte nevoi ale societății, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționar se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Capitolul IX
Modificarea formei juridice. Dizolvarea, lichidarea cheltuielilor de constituire, litigii
Articolul 29
Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor și după obținerea aprobărilor legale.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 30
Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • hotărârea adunării generale a acționarilor;
 • falimentul;
 • pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5 pe o perioadă de timp mai lungă de 6 luni;
 • la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
 • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 31
Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății comerciale și repartizarea patrimoniului se va face după procedura prevăzută de lege.

Articolul 32
Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Litigiile personalului român angajat de societate, ivite în raporturile cu aceasta, se rezolvă în conformitate cu legislația română.

Capitolul X
Dispoziții finale
Articolul 33

Prevederile prezentului statut se completează sau se modifică cu dispozițiile legale, referitoare la societățile comerciale.

Articolul 34

Societatea comercială, prin acțiunile întreprinse, va acționa să evite la ajungerea în stare de faliment, prin măsuri concrete de prevenire.

 1. 1,0 1,1 Anexele nr. 2.1-2.5 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
 2. 2,0 2,1 Nu cuprinde investițiile în curs de realizare, neterminate și nepuse în funcțiune în valoare de 1.863,4 mil. lei.
 3. Denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.