autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome „Institutul de cercetare și dezvoltare pentru valorificarea produselor horticole”
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă „Institutul de cercetare și dezvoltare pentru valorificarea produselor horticole”, cu sediul în București, intr. Binelui nr. 1, sector 4, prin preluarea activului și pasivului de la Institutul de cercetare și dezvoltare pentru valorificarea produselor horticole București, care se desființează.

Regia autonomă „Institutul de cercetare și dezvoltare pentru valorificarea produselor horticole” se înființează ca unitate cu personalitate juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Art. 2. - Patrimoniul regiei este de 168.449 mii lei, stabilit pe bază de bilanț contabil încheiat la 31 decembrie 1990, și va fi reevaluat în condițiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Obiectul de activitate al Regiei autonome „Institutul de cercetare și dezvoltare pentru valorificarea produselor horticole” îl constituie:

1. activitatea de cercetare cu caracter fundamental și aplicativ pentru:

 • crearea de noi soiuri și hibrizi de legume și flori cultivate în sere și sere solar;
 • stabilirea tehnologiilor de obținere de sămânță și material săditor, precum și a celor de modernizare și intensivizare a producției de sere;
 • elaborarea și modernizarea tehnologiilor de condiționare și păstrare în stare proaspătă a produselor horticole, materialului săditor și semințelor, de industrializare sub formă de conserve, sucuri și băuturi răcoritoare a legumelor, fructelor și strugurilor, precum și a celor de transport, mecanizare și automatizare a proceselor de valorificare;
 • stabilirea metodelor de determinare, analiză și control a calității produselor horticole proaspete și prelucrate, precum și a căilor de valorificare a subproduselor;
 • elaborarea studiilor de organizare, eficiență economică și marketing în valorificarea produselor horticole;

2. activitatea de dezvoltare-proiectare pentru retehnologizarea obiectivelor existente sau pentru realizarea pe bază de tehnologii moderne a unor obiective noi de investiții reprezentând depozite frigorifice sau cu ventilație mecanică, secții și fabrici de producere a conservelor și sucurilor, centre de vinificație, ciupercării industriale și stații de producere a miceliului, sere și sere solar etc.;

3. producția experimentală cu scop de pilotare și generalizare a rezultatelor cercetării reprezentând:

 • sămânță hibridă și material săditor, precum și legume și flori cultivate în sere;
 • conserve, concentrate aromate, sucuri și băuturi răcoritoare din sortimente îmbunătățite calitativ sau nou create;
 • enzime, coloranți, arome, condimente și alte materii prime necesare în valorificarea și industrializarea legumelor și fructelor.

Art. 4. - Regia autonomă „Institutul de cercetare și dezvoltare pentru valorificarea produselor horticole” are în structura sa laboratoare, secții și colective de cercetare, dezvoltare-proiectare, secții și ferme de producție experimentală, precum și oficiul de calcul, care contribuie la realizarea obiectului de activitate al regiei.

Art. 5. - Regia autonomă „Institutul de cercetare și dezvoltare pentru valorificarea produselor horticole” poate efectua direct operațiuni de comerț exterior.

Art. 6. - Conducerea Regiei autonome „Institutul de cercetare și dezvoltare pentru valorificarea produselor horticole” este asigurată de consiliul de administrație format din 15 membri, dintre care unul este directorul general al regiei.

Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 7. - Activitatea curentă a Regiei autonome „Institutul de cercetare și dezvoltare pentru valorificarea produselor horticole” este condusă de un director general, numit de consiliul de administrație, cu avizul ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 8. - Structura organizatorică și funcțională a regiei autonome se stabilește de consiliul de administrație.

Art. 9. - Regia autonomă „Institutul de cercetare și dezvoltare pentru valorificarea produselor horticole” își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexă.

Art. 10. - Personalul trecut la regie de la institutul care se desființează se consideră transferat în interesul serviciului. Acest personal, în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și, după caz, la sporul de vechime, timp de 3 luni.

Art. 11. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome „Institutul de cercetare și dezvoltare pentru valorificarea produselor horticole”
Capitolul I

Dispoziții generale

Articolul 1

Regia autonomă „Institutul de cercetare și dezvoltare pentru valorificarea produselor horticole” este persoană juridică, funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și își desfășoară activitatea pe baza prezentului regulament.

Articolul 2

Sediul regiei este în municipiul București, intr. Binelui nr. 1, sector 4.

Capitolul II

Obiectul de activitate și atribuțiile regiei

Articolul 3

Obiectul de activitate al regie îl reprezintă:

1. activitatea de cercetare cu caracter fundamental și aplicativ pentru:

a) crearea de noi soiuri și hibrizi de legume și flori cultivate în sere și sere solar;
b) stabilirea tehnologiilor de obținere de sămânță și material săditor, precum și a celor de modernizare și intensivizare a producției de sere;
c) elaborarea și modernizarea tehnologiilor de condiționare și păstrare în stare proaspătă a produselor horticole, materialului săditor și semințelor, de industrializare sub formă de conserve, sucuri și băuturi răcoritoare a legumelor, fructelor și strugurilor, precum și a celor de transport, mecanizare și automatizare a proceselor de valorificare;
d) stabilirea metodelor de determinare, analiză și control a calității produselor horticole proaspete și prelucrate, precum și a căilor de valorificare a subproduselor;
e) elaborarea studiilor de organizare, eficiență economică și marketing în valorificarea produselor horticole;

2. activitatea de dezvoltare-proiectare pentru retehnologizarea obiectivelor existente sau pentru realizarea pe bază de tehnologii moderne a unor obiective noi de investiții reprezentând depozite frigorifice sau cu ventilație mecanică, secții și fabrici de producere a conservelor și sucurilor, centre de vinificație, ciupercării industriale și stații de producere a miceliului, sere și sere solar etc.;

3. producția experimentală cu scop de pilotare și generalizare a rezultatelor cercetării reprezentând:

 • sămânță hibridă și material săditor, precum și legume și flori cultivate în sere;
 • conserve, concentrate aromate, sucuri și băuturi răcoritoare din sortimente îmbunătățite calitativ sau nou create;
 • enzime, coloranți, arome, condimente și alte materii prime necesare în valorificarea și industrializarea legumelor și fructelor.
Articolul 4

În realizarea obiectului său de activitate, regia exercită următoarele atribuții:

a) organizează activitatea de cercetare, dezvoltare-proiectare și producție experimentală, în profilul regiei;
b) întreține relații cu organisme internaționale specializate și realizează operațiuni de comerț exterior și cooperare economică internațională în domeniile specifice de activitate;
c) desfășoară, pe baze contractuale, relații comerciale cu alte regii autonome, societăți comerciale, cu capital de stat sau privat, precum și cu statul român;
d) organizează activități de perfecționare profesională de specialitate a personalului regiei;
e) aprobă și urmărește realizarea programelor de dotare a subunităților din cadrul regiei, contractând în acest caz credite;
f) organizează comercializarea produselor, cu respectarea prevederilor legale;
g) asigură materialele auxiliare și piesele de schimb din producția internă și din import;
h) stabilește norme de consum unitare pentru subunitățile regiei privind forța de muncă, materii prime și materiale, pe tipuri de produse, utilaje și reparații;
i) elaborează norme de muncă, cataloage de prețuri și tarife pentru categoriile de lucrări și produse din profilul de activitate al regiei;
j) determină, în condițiile legii, prin negociere salariile personalului din cadrul regiei și stabilește sistemul de recompense;
k) asigură facilități de interes social pentru personalul regiei și membrii familiilor lor.
Capitolul III

Patrimoniul

Articolul 5

Regia autonomă „Institutul de cercetare și dezvoltare pentru valorificarea produselor horticole” are un patrimoniu de 168.449 mii lei, potrivit bilanțului contabil întocmit la 31 decembrie 1990, care se va corecta pe baza reevaluării, în condițiile prevăzute de lege.

Articolul 6

Regia este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, ea posedă, folosește și dispune în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu, în vederea realizării obiectului său de activitate.

Înstrăinarea bunurilor imobile aparținând regiei sau încheierea de tranzacții în litigii cu o valoare de peste zece milioane lei se face cu aprobarea ministrului agriculturii și alimentației.

Capitolul IV

Structura regiei

Articolul 7

Regia autonomă „Institutul de cercetare și dezvoltare pentru valorificarea produselor horticole” are în structura sa laboratoare, secții și colective de cercetare, dezvoltare-proiectare, secții și ferme de producție experimentală, precum și un oficiu de calcul, necesare realizării obiectului de activitate al regiei.

Articolul 8

Structura organizatorică și funcțională a regiei se stabilește de consiliul de administrație, care va putea, potrivit legii, să procedeze și la înființarea altor subunități, menite să contribuie la realizarea obiectului de activitate.

Capitolul V

Organele de conducere

Articolul 9

Conducerea Regiei autonome „Institutul de cercetare și dezvoltare pentru valorificarea produselor horticole” se asigură prin:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general al regiei.
Articolul 10

Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației și este compus din 15 membri, dintre care unul este directorul general al regiei.

Din consiliul de administrație fac parte un reprezentant al Ministerului Finanțelor, un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentației, un reprezentant ai Ministerului Resurselor și Industriei și un reprezentant al Ministerului Învățământului și Științei. Ceilalți membri vor fi numiți dintre ingineri, tehnicieni, economiști și juriști specializați în domeniul de activitate al regiei.

Directorul general al regiei este, totodată, președintele consiliului de administrație.

Articolul 11

Consiliul de administrație al regiei își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare și hotărăște în toate problemele ce privesc activitatea regiei cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.

Articolul 12

Consiliul de administrație exercită următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei;
b) hotărăște asupra investițiilor ce urmează a fi realizate potrivit obiectului de activitate al regiei, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget;
c) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, contul de profit și pierderi;
d) aprobă utilizarea fondului valutar;
e) răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;
f) aprobă asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice și juridice din țară și străinătate;
g) asigură și răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător;
h) negociază, în condițiile prevăzute de lege, salariile personalului regiei și stabilește sistemul de recompense;
i) hotărăște asupra constituirii de noi subunități, în condițiile prevăzute de lege;
j) elaborează propriul său regulament de organizare și funcționare;
k) aprobă regulamentele ce privesc activitatea regiei și personalul acesteia;
l) aprobă și urmărește realizarea programelor de dotare a subunităților cu tehnologii și utilaje noi;
m) aprobă programul de pregătire a cadrelor regiei.
Articolul 13

Membrii consiliului de administrație:

a) se numesc pentru o perioadă de 4 ani, iar jumătate din ei pot fi înlocuiți la fiecare 2 ani;
b) nu pot face parte din mai mult de două consilii de administrație sau participa la societăți comerciale cu care regia întreține relații de afaceri sau are interese contrare;
c) își păstrează calitatea de angajați în instituția de la care provin și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate;
d) sunt plătiți cu o indemnizație stabilită de consiliul de administrație pentru activitatea desfășurată în această calitate.
Articolul 14

Consiliul de administrație poate propune ministrului agriculturii și alimentației înlocuirea unui membru necorespunzător.

Articolul 15

În prima lună a fiecărui an, consiliul de administrație prezintă Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de regie în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Articolul 16

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare.

Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înțelegerii dintre părți, pe bază de contract.

Articolul 17

Activitatea curentă a regiei este condusă de un director general, numit de consiliul de administrație, cu avizul ministrului agriculturii și alimentației.

Articolul 18

Directorul general al regiei exercită următoarele atribuții:

a) conduce întreaga activitate a regiei, aplicând legile, regulamentele și instrucțiunile în vigoare;
b) execută toate dispozițiile care emană din hotărârile consiliului de administrație;
c) reprezintă regia în raporturile cu persoanele fizice și juridice, precum și în fața organelor jurisdicționale, în care scop poate da împuternicire de reprezentare și altor persoane din cadrul regiei;
d) urmărește creșterea eficienței economice a activității regiei, îmbunătățirea nivelului tehnic al producției și produselor, folosirea eficientă a capacităților de producție și îmbunătățirea calității produselor rezultate din activitatea regiei;
e) asigură controlul activității economico-financiare și gestionarea de fond a regiei;
f) angajează și concediază personalul regiei și aplică acestuia sancțiunile disciplinare prevăzute de lege;
g) supune anual consiliului de administrație, în termen de 30 de zile de la încheierea anului financiar, raportul cu privire la activitatea regiei, bilanțul, contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al regiei pe anul următor.
Capitolul VI

Bugetul și administrarea acestuia

Articolul 19

Regia autonomă „Institutul de cercetare și dezvoltare pentru valorificarea produselor horticole” întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se aprobă de Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Articolul 20

Regia trebuie să acopere cu veniturile provenite din activitatea sa toate cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor și să obțină profit.

Cheltuielile vor putea depăși veniturile numai pentru motive temeinice - îndeosebi pentru executarea de lucrări și servicii în interes public -, cu aprobarea, pentru fiecare caz în parte, a ministrului de stat pentru orientarea economică, pe baza propunerii Ministerului Agriculturii și Alimentației, avizată de Ministerul Finanțelor. În asemenea cazuri, o dată cu aprobarea, se vor stabili cuantumul și sursele de compensare a pierderilor suferite de regie.

Articolul 21

Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, regia constituie fondul de rezervă, fondul propriu de cercetare, dezvoltare, fondul pentru invenții și inovații și asigură sumele necesare satisfacerii unor necesități social-culturale și sportive ori de perfecționare-recalificare a personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și securitate socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Consiliul de administrație al regiei poate hotărî și crearea altor fonduri în afara celor menționate la alineatul precedent.

Partea din venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților menționate la alin. 1, reprezintă profitul net al regiei. Din acest profit, 5% se utilizează pentru constituirea unui fond de participare a angajaților la profituri, iar restul se varsă în bugetul statului.

Articolul 22

Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situația în care, în cursul unui an, mijloacele regiei nu sunt suficiente, regia poate contracta credite financiare cu Banca Națională a României sau alte bănci, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia poate beneficia de subvenții de la bugetul de stat ori poate contracta credite bancare.

Articolul 23

Regia hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, și care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la bugetul administrației centrale de stat.

Contractarea de credite pentru investiții mai mari de 50 mil. lei se efectuează pe baza aprobării prealabile a ministrului de stat pentru orientarea economică.

Articolul 24

Operațiunile de încasări și plăți ale regiei se efectuează prin conturi deschise la bănci.

În limitele celor stabilite de Banca Națională a României, pentru necesități curente, regia poate efectua operațiuni de încasări și plăți în lei și în valută prin casieria proprie.

Operațiunile de încasări și plăți cu străinătatea se vor efectua prin unitățile Băncii Române de Comerț Exterior sau alte bănci.

Capitolul VII

Relațiile regiei

Articolul 25

Relații1e comerciale ale regiei cu alte regii și societăți comerciale, precum și cu statul, se desfășoară pe bază contractuală.

Articolul 26

În relațiile cu terții, regia practică prețuri libere, negociate cu respectarea prevederilor legii.

Articolul 27

Între subunitățile regiei există relații de colaborare, în vederea realizării obiectului de activitate al acesteia.

Capitolul VIII

Dispoziții finale

Articolul 28

Litigiile de orice fel în care regia este parte sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Articolul 29

Prin regulamente interne, aprobate de consiliul de administrație, se vor reglementa:

a) relațiile de colaborare între subunități și normele tehnologice de realizare a produselor regiei;
b) angajarea, salarizarea, promovarea și stimularea salariaților regiei;
c) atribuțiile compartimentelor funcționale și ale personalului din cadrul regiei;
d) normele de ordine și disciplină;
e) circulația documentelor, datelor și informațiilor;
f) folosirea și întreținerea mijloacelor tehnice din dotare.

Elaborarea regulamentelor interne se va face cu respectarea dispozițiilor legale, pentru fiecare domeniu de activitate supus reglementării.

Articolul 30

Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, precum și cu celelalte acte normative în vigoare.