autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea și organizarea Facultății militare de educație fizică
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă înființarea, în cadrul Institutului de educație fizică și sport București, a Facultății militare de educație fizică, subordonată Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Învățământului și Științei.

Art. 2. - Facultatea militară de educație fizică asigură:

a) pregătirea de specialitate, la specificul militar, a studenților pentru armată, precum și pentru alți beneficiari interni și externi;
b) organizează și desfășoară învățământul postuniversitar pentru absolvenții acestei facultăți;
c) organizează și desfășoară cursuri pentru perfecționarea pregătirii cadrelor militare pe linia educației fizice și sportului; durata acestor cursuri se va stabili prin ordin al ministrului apărării naționale.

Art. 3. - Admiterea la Facultatea militară de educație fizică se va face pe bază de concurs, la care se pot prezenta candidați din rândul absolvenților liceelor militare și cadrelor militare care îndeplinesc criteriile prevăzute în Legea învățământului și ordinele ministrului apărării naționale.

Condițiile de înscriere, probele de concurs, organizarea și desfășurarea acestuia sunt cele stabilite prin ordine emise de ministrul învățământului și științei și de ministrul apărării naționale. Locurile scoase la concurs vor fi ocupate, în ordinea descrescândă a mediilor, de candidați selecționați de Ministerul Apărării Naționale, fără a se ține seama de mediile candidaților admiși la celelalte facultăți din cadrul Institutului de educație fizică și sport București și din celelalte instituții de profil din țară.

Art. 4. - Planurile de școlarizare și specializările se stabilesc de Ministerul Apărării Naționale.

Art. 5. - Studenții Facultății militare de educație fizică își vor desfășura activitatea conform normelor stabilite de Ministerul Apărării Naționale pentru învățământul superior militar.

Art. 6. - Candidații admiși la Facultatea militară de educație fizică vor încheia angajamente scrise cu Ministerul Apărării Naționale prin care se obligă ca, după absolvire, să îndeplinească serviciul în armată cel puțin 9 ani.

Candidații admiși la Facultatea militară de educație fizică pentru alți beneficiari vor respecta contractele încheiate cu aceștia.

În cazul nerespectării acestor angajamente și în situațiile în care au fost îndepărtați din serviciu pentru motive ce le sunt imputabile, absolvenții sunt obligați să restituie cheltuielile de întreținere, ținându-se seama de timpul servit. Aceeași obligație de restituire a cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării se menține și în cazul îndepărtării din facultate pentru lipsă de interes la studii sau abateri disciplinare.

Prin cheltuieli de întreținere se înțeleg cheltuielile efectuate cu solda, hrănirea, echiparea, cazarea și transportul pe timpul vacanțelor, permisiilor, precum și alte drepturi primite de studenți.

Art. 7. - Anii de studii din cadrul Facultății militare de educație fizică vor funcționa ca formații de bază pentru activitatea didactică de predare, cu un număr minim de 20-24 studenți.

Art. 8. - Absolvenților Facultății militare de educație fizică li se acordă diplome de către Ministerul Învățământului și Științei în specialitățile urmate.

Absolvenților cursurilor postuniversitare organizate de Facultatea militară de educație fizică li se vor acorda diplome de absolvire în condițiile actelor normative elaborate în acest sens de Ministerul Învățământului și Științei.

Art. 9. - Absolvenții Facultății militare de educație fizică pregătiți pentru Ministerul Apărării Naționale vor fi repartizați în funcții potrivit normelor interne stabilite de acest minister.

Art. 10. - Structura Facultății militare de educație fizică se stabilește de către Ministerul Apărării Naționale. Normele didactice vor fi cele stabilite de Ministerul Învățământului și Științei, adaptate la specificul militar și aprobate de Ministerul Apărării Naționale.

Planurile de învățământ pentru pregătirea ofițerilor licențiați în educație fizică vor fi cele elaborate de Institutul de educație fizică și sport, iar pentru pregătirea la specificul militar, de către Facultatea militară de educație fizică, cu consultarea organelor de specialitate pe linia învățământului militar, cu aprobarea Ministerului Apărării Naționale.

Programele de învățământ se aprobă de șeful Facultății militare de educație fizică, la propunerea consiliului profesoral al acesteia.

Art. 11. - Numirea, promovarea și eliberarea din funcție, precum și desfășurarea activității cadrelor militare de conducere și administrative, se fac pe baza normelor elaborate de Ministerul Apărării Naționale și în concordanță cu prevederile legale pe plan național.

Numirea, promovarea și eliberarea din funcție a personalului didactic militar se fac de Ministerul Apărării Naționale.

Art. 12. - Cadrele didactice civile care predau și la Facultatea militară de educație fizică vor fi selecționate pe baza unei convenții între conducerea Institutului de educație fizică și sport și cea a Facultății militare de educație fizică.

Drepturile materiale și bănești ale personalului militar și civil de la Facultatea militară de educație fizică, precum și cheltuielile de școlarizare a studenților militari, sunt cele reglementate prin actele normative pentru personalul Ministerului Apărării Naționale.

Cheltuielile efectuate potrivit alineatului precedent se suportă din planul de cheltuieli al Ministerului Apărării Naționale.

Cheltuielile de școlarizare și întreținere a studenților aparținând altor beneficiari se suportă din planul de cheltuieli al Ministerului Apărării Naționale, urmând să fie recuperate de la aceștia pe baza deconturilor trimestriale. Cu sumele recuperate, Ministerul Apărării Naționale va reconstitui creditele bugetare din planul său de cheltuieli la articolele de la care s-au efectuat.

Art. 13. - Fondurile necesare pentru dezvoltarea bazei materiale didactice a Facultății militare de educație fizică, precum și cheltuielile privind întreținerea și funcționarea acestei facultăți, se asigură prin planurile Ministerului Apărării Naționale.

Art. 14. - Pe timpul studiilor, studenții Facultății militare de educație fizică beneficiază de toate drepturile prevăzute prin actele normative pentru învățământul militar superior.

Art. 15. - Facultatea militară de educație fizică va funcționa pe baza unui regulament aprobat de Ministerul Apărării Naționale.

Art. 16. - Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri nu se aplică.