autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acordarea de credite tinerilor căsătoriți
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Tinerii căsătoriți care nu depășesc vârsta de 25 de ani, aflați la prima căsătorie, pot beneficia de credite bancare în sumă de până la 100.000 lei de familie, cu termen de rambursare de până la 10 ani și cu dobândă redusă față de dobânda pieței, dacă împrumutul se solicită în termen de 12 luni de la data căsătoriei, iar cel puțin unul dintre soți este angajat cu contract de muncă pe durată nedeterminată ori cel puțin unuia dintre soți i s-a constituit drept de proprietate asupra pământului în baza Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, soții având în acest caz domiciliul stabil în mediul rural.

Art. 2. - Nivelul dobânzii ce se suportă de beneficiarii de credite va reprezenta 50% din dobânda pieței existentă la data încheierii contractului de împrumut.

Diferența dintre dobânda pieței și dobânda redusă plătită de beneficiarii de credite se suportă din bugetul administrației centrale de stat, în limita fondurilor ce se vor aloca în fiecare un cu această destinație Ministerului Tineretului și Sportului.

Pentru unul 1991 diferența dintre dobânda pieței și dobânda redusă se acoperă din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, în limita sumei de 260 milioane lei.

Art. 3. - Creditele se pot acorda de Banca Comercială Română - S.A. și Banca Agricolă - S.A. în vederea procurării de mobilier, covoare, mașini de gătit și încălzit, mașini de spălat rufe, aspiratoare de praf, frigidere, aparate de radio și televizoare, în limita resurselor de creditare constituite în acest scop și în raport cu fondurile alocate anual de la bugetul administrației centrale de stat pentru acoperirea diferenței de dobândă potrivit art. 2.

Art. 4. - Ministerul Economiei și Finanțelor va acoperi trimestrial diferența dintre dobânda pieței și dobânda redusă, aferentă creditelor curente angajate de tinerii căsătoriți, pe baza deconturilor întocmite și prezentate de Banca Comercială Română - S.A. și Banca Agricolă - S.A. la Ministerul Tineretului și Sportului.

Art. 5. - Eventualele diferențe de dobândă neacoperite în cursul anului de la bugetul administrației centrale de stat vor fi suportate în anul următor din fondurile alocate cu această destinație Ministerului Tineretului și Sportului prin bugetul administrației centrale de stat.

Art. 6. - Contravaloarea bunurilor achiziționate de beneficiarii de credite se decontează pe baza dispozițiilor de încasare cu factură emise de societățile comerciale și regiile autonome furnizoare și acceptate la plată de beneficiarii creditului.

Art. 7. - În vederea rambursării creditelor, regiile autonome, societățile comerciale și instituțiile publice vor reține lunar pe statul de plată, de la salariații proprii beneficiari de credite sau garanți, ratele datorate și dobânzile aferente, conform contractului de împrumut, care vor fi virate băncii creditoare.

În cazul persoanelor care nu au calitatea de angajat, ratele de credit și dobânda aferentă se vor depune de acestea direct la casieria băncii creditoare, la termenele stabilite prin contractul de împrumut.

Art. 8. - Condițiile concrete privind garanțiile asiguratorii, modalitățile de acordare, utilizarea și rambursarea creditelor vor fi stabilite de băncile creditoare prin contractele de împrumut încheiate cu beneficiarii.

Dobânda aferentă creditelor nerestituite la scadență se suportă integral de beneficiarii creditelor.