autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de cooperare economico-comercială dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federative a Braziliei
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Protocolul de cooperare economico-comercială dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federative a Braziliei, semnat la Brasilia la 13 martie 1991.


[modificare] Protocol de cooperare economico-comercială între Guvernul României și Guvernul Republicii Federative a Braziliei

Guvernul României și Guvernul Republicii Federative a Braziliei,
dorind să întărească relațiile bilaterale în toate sectoarele de activitate și să dezvolte noi forme de cooperare, pe baza potențialului celor două țări,
considerând interesul reciproc de a dezvolta cooperarea economica bilaterală și
reiterând prevederile Acordului comercial și de plăți din 5 iunie 1975 și Acordului de cooperare științifică și tehnologică din 12 mai 1981,
declară:
Articolul 1

Cele două guverne vor căuta să identifice și să exploreze domenii complementare de cooperare, în lumina stadiului actual de dezvoltare al economiilor celor două țări și a nivelului lor industrial și tehnologic.

Articolul 2

1. Guvernul brazilian indică drept domenii de interes prioritar ale cooperării bilaterale, între altele, informatica, sisteme automate de date în sectoarele bancar și comercial, telecomunicații, construcții civile, bunuri de larg consum și produse agroindustriale.

2. Guvernul brazilian indică, de asemenea, un domeniu al interesului său, continuarea furnizării de minereu de fier destinat consumului uzinelor siderurgice românești.

3. Pentru crearea mijloacelor de plată necesare importurilor de minereu de fier, guvernul român își exprimă interesul de a se concretiza, cât mai curând posibil, operațiunile în curs de negociere între întreprinderile românești și braziliene privind exportul românesc de vagoane de pasageri și marfă, traverse metalice de cale ferată, transformatoare de putere și distribuție, cabluri electrice și alte produse de interes pentru firmele braziliene.

Articolul 3

Guvernul român indică drept domenii de interes prioritar ale cooperării bilaterale, între altele producerea de energie hidro și termoelectrică, industria chimică și petrochimică, industria siderurgică, industria materialelor de construcții, industria constructoare de mașini, transport feroviar, vehicule de teren, tractoare și alte mașini, industria electronică, electrotehnică, automatică, participarea la exploatarea și valorificarea unor zăcăminte de fier, mangan, aur și cărbune.

Articolul 4

1. Ambele guverne și-au exprimat satisfacția în legătură cu inițierea de proiecte de cooperare industrială între întreprinderile din cele două țări și în legătură cu perspectivele pozitive existente în acest sector.

2. Cele două guverne manifestă interes reciproc pentru ca proiectele de cooperare industrială ce vor fi stabilite în una sau cealaltă țară să poată să includă programe de transfer de tehnologie, asistență tehnică și formare de personal specializat.

Articolul 5

Subliniind că realizarea de operațiuni economico-comerciale pe terțe piețe ar putea contribui la dezvoltarea cooperării bilaterale, cele două guverne sunt dispuse să examineze fezabilitatea propunerilor concrete care vor fi prezentate de către întreprinderile din una sau cealaltă țară.

Articolul 6

Ambele guverne manifestă intenția de a începe studierea posibilităților de lărgire a liniilor de credit reciproce pentru finanțarea exporturilor de produse manufacturate și de patente tehnologice dintr-o țară sau alta.

Articolul 7

1. Ambele guverne vor face cunoscut conținutul acestui protocol sectoarelor și întreprinderilor competente din cele două țări.

2. Cele două guverne sunt de acord să realizeze cea de-a XII-a sesiune a comisiei mixte bilaterale la București, în 1991, posibil în al doilea semestru. Au convenit ca data acesteia să fie stabilită pe cale diplomatică.


Încheiat la Brasilia la 13 martie 1991, în două exemplare originale în limbile română și portugheză, ambele texte fiind egal valabile.


Pentru Guvernul României
Mihai Zisu
Pentru Guvernul Republicii Federative a Braziliei
Francisco Rezek