autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului comercial și a Acordului de cooperare economică dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Chile
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul comercial dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Chile și Acordul de cooperare economică dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Chile, semnat la Santiago de Chile la 6 martie 1991.


[modificare] Acord comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Chile

Guvernul României și Guvernul Republicii Chile, denumite în continuare părți contractante, animate de dorința comună de a dezvolta și întări relațiile comerciale dintre cele două țări într-un spirit de egalitate și avantaj reciproc, au convenit următoarele:
Articolul I

Prezentul acord are ca obiect crearea condițiilor favorabile pentru extinderea relațiilor comerciale care să stimuleze și să faciliteze schimbul de mărfuri și servicii și să promoveze exporturile tradiționale și netradiționale.

Articolul II

Părțile contractante, în scopul facilitării comerțului dintre cele două țări, fiind ambele membre ale Acordului general pentru tarife vamale și comerț (G.A.T.T.), își vor acorda reciproc tratamentul națiunii celei mai favorizate, fără discriminări, conform regulilor G.A.T.T.

Articolul III

Prevederile art. II nu se vor aplica, totuși:

a) avantajelor și facilităților pe care oricare dintre părțile contractante le-a acordat sau le va acorda în viitor oricăreia dintre țările limitrofe în scopul facilitării traficului și comerțului de frontieră;
b) avantajelor și facilităților pe care oricare dintre părțile contractante le-a acordat sau le va acorda în viitor unei țări sau unui grup de țări ca o consecință a participării sale la uniuni vamale sau zone de comerț liber, ca și la alte acorduri economice internaționale, inclusiv cele regionale, subregionale și interregionale;
c) avantajelor și facilităților pe care oricare dintre părțile contractante le-a acordat sau le va acorda mărfurilor importate, în cadrul programelor de ajutor, furnizate respectivei părți de către terțe țări sau instituții, organisme și oricare alte organizații internaționale;
d) preferințelor care rezultă din participarea oricăreia dintre părțile contractante la înțelegerile multilaterale care au în vedere realizarea unei integrări.
Articolul IV

Tranzacțiile comerciale, în cadrul prezentului acord, vor fi efectuate pe bază de contracte încheiate între persoane fizice și/sau juridice din România și din Republica Chile, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în fiecare țară.

Articolul V

Plățile ce urmează a se realiza între cele două țări se vor efectua în devize liber convertibile sau în alte modalități de plată, convenite direct între persoanele fizice și/sau juridice, și vor fi supuse dispozițiilor legale în vigoare în fiecare țară.

Articolul VI

Partea română își rezervă dreptul de a face asigurarea la societăți românești pentru orice mărfuri care se exportă în Republica Chile, precum și pentru mărfurile importate de România, în cazurile în care riscul transportului va fi în sarcina vânzătorului sau, respectiv, în sarcina cumpărătorului.

Partea chiliană își rezervă dreptul de a face asigurarea la societăți chiliene pentru orice mărfuri care se exportă în România, precum și pentru mărfurile importate de Republica Chile, în cazurile în care riscul transportului va fi în sarcina vânzătorului sau, respectiv, în sarcina cumpărătorului.

Articolul VII

Părțile contractante confirmă principiul libertății de navigație maritimă comercială și declară că se vor abține de a lua măsuri discriminatorii care ar putea prejudicia navigația maritimă a celeilalte părți.

Părțile contractante vor promova participarea navelor României și Republicii Chile în transportul maritim de mărfuri între porturile din ambele țări și nu vor crea dificultăți navelor care operează sub pavilionul celeilalte țări în transportul mărfurilor între porturile din țările lor și porturile din terțe țări.

Părțile contractante recunosc reciproc naționalitatea navelor lor pe baza documentelor care se află la bordul acestora și emise de către autoritatea competentă a acestora, inclusiv a acelora care, neprezentând înregistrarea navei, li s-a recunoscut naționalitatea de nave străine pe baza contractelor de navlosire înregistrate la autoritățile respective.

Articolul VIII

Părțile contractante vor lua măsuri corespunzătoare și în conformitate cu legislația proprie și prevederile acordurilor internaționale la care ele sunt părți, pentru a proteja pe teritoriile lor, de orice formă de concurență neloială în tranzacțiile comerciale, produsele originare din cealaltă țară, împiedicând importul și interzicând fabricarea, circulația sau vânzarea de produse care să poarte mărci, inscripții sau oricare alt semn care să constituie o falsă identificare în ceea ce privește proveniența speciei, natura sau calitatea produsului.

Părțile contractante sunt de acord să protejeze și să aplice, într-un mod corespunzător, patentele, mărcile comerciale, drepturile de autor, secretele comerciale și schemele de montaj pentru circuite integrate, proprietatea partenerilor din cealaltă țară, în conformitate cu legislația specifică în vigoare în fiecare țară și cu respectarea obligațiilor din acordurile internaționale referitoare la proprietatea intelectuală, acceptate de ambele părți contractante.

Articolul IX

Părțile contractante, în scopul stimulării schimburilor comerciale între cele două țări, în conformitate cu dispozițiile lor naționale, își vor acorda reciproc exonerarea de la impozitare și perceperea de taxe vamale și alte impozite și taxe fiscale în cazurile următoare:

a) introducerea în țară de mostre și materiale publicitare referitoare la mărfuri;
b) mărfurile care trebuie să fie trimise de o țară în cealaltă cu scopul de a fi reparate sau înlocuite pentru îndeplinirea garanțiilor de către fabricantul sau comerciantul respectiv, numai dacă sunt originare din țara care le trimite și în conformitate cu legislația în vigoare în cealaltă țară;
c) sculele și echipamentele speciale care sunt utilizate pentru lucrări de montaj și construcții, prestări de servicii, asistență tehnică și alte activități similare, cu condiția ca astfel de echipamente și scule să fie reexportate după terminarea activităților pentru care au fost importate;
d) containerele și ambalajele speciale utilizate în comerțul internațional, care urmează să fie returnate partenerului.

În cazurile în care produsele care beneficiază de facilitățile menționate în prezentul articol vor fi vândute, va trebui să li se aplice taxele vamale și celelalte impozite care se aplică în cazul importurilor.

Articolul X

Părțile contractante, în scopul stimulării dezvoltării comerțului dintre cele două țări, își vor acorda reciproc:

a) facilități necesare pentru organizarea de târguri și expoziții comerciale, în conformitate cu legislațiile lor naționale;
b) facilități pentru instalarea de reprezentanțe și birouri comerciale ale persoanelor fizice și companiilor din această țară, cu aplicarea unui tratament nediscriminatoriu față de terțe țări pentru activitățile acestor reprezentanțe;
c) facilități pentru organizarea pe teritoriul uneia dintre cele două țări sau în terțe țări de societăți mixte comerciale, societăți cu capital propriu, bănci mixte, birouri tehnico-comerciale, ateliere de service și asistență tehnică, depozite de mărfuri și piese de schimb, ateliere de reparații și alte forme de organizare care se vor conveni între persoanele fizice și companiile din ambele țări.

Părțile contractante vor sprijini oamenii de afaceri, tehnicienii, specialiștii și reprezentanții companiilor din ambele țări în tot ceea ce se referă la condițiile necesare pentru îndeplinirea activităților.

Articolul XI

Prevederile prezentului acord nu afectează și nu vor afecta alte acorduri bilaterale convenite sau care urmează a se conveni și nici nu vor afecta drepturile și obligațiile părților contractante rezultate din acordurile internaționale deja convenite.

Articolul XII

Prevederile prezentului acord nu vor împiedica părțile contractante să adopte măsurile necesare pentru a proteja viața sau sănătatea oamenilor, animalelor și plantelor și patrimoniul național cu valoare artistică, istorică sau arheologică.

Articolul XIII

Părțile contractante, în scopul îndeplinirii prezentului acord și promovării dezvoltării relațiilor economice dintre cele două țări, vor sprijini activitățile Comisiei interguvernamentale mixte, care se va reuni, alternativ, la București și Santiago de Chile.

Articolul XIV

Diferendele care ar putea să apară în interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi soluționate, pe cale diplomatică sau altă cale, adoptată de comun acord de către părțile contractante.

Articolul XV

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări la care părțile contractante își comunică reciproc că au fost îndeplinite toate formalitățile interne privind aprobarea tratatelor internaționale.

Acordul va avea o valabilitate nedeterminată, putând fi denunțat de către oricare dintre părțile contractante prin intermediul unei comunicări scrise adresate celeilalte pe cale diplomatică. Denunțarea își va produce efectele sale după 60 de zile de la data notificării sale.

La data intrării sale în vigoare, prezentul acord va înlocui Acordul comercial semnat la Santiago de Chile la 1 octombrie 1968.

Articolul XVI

Toate tranzacțiile, convenite în perioada de valabilitate a prezentului acord și neexecutate integral la data expirării acestuia, vor continua să se supună prevederilor prezentului acord.

Articolul XVII

Prezentul acord se semnează în patru exemplare, două în limba română și două în limba spaniolă, un exemplar în fiecare limbă rămânând în posesia fiecărei părți contractante, toate fiind egal autentice.


Semnat la Santiago de Chile, la data de șase martie, una mie nouă sute nouăzeci și unu.


Pentru Guvernul României
Mihai Zisu,
ministrul resurselor și industriei
Pentru Guvernul Republicii Chile
Enrique Silva Cimma,
ministrul relațiilor externe


[modificare] Acord de cooperare economică între Guvernul României și Guvernul Republicii Chile

Guvernul României și Guvernul Republicii Chile, denumite în continuare părți contractante,
dorind să consolideze și să intensifice cooperarea economică și tehnică între cele două țări pe baza egalității și avantajului reciproc,
ținând seama de posibilitățile oferite de economiile lor și având în vedere interesul comun în promovarea și încurajarea dezvoltării economice și tehnice,
convinse că un acord privind relațiile economice și tehnice creează un cadru favorabil pentru creșterea și extinderea acestor relații între persoanele fizice și companiile din cele două țări,
au convenit următoarele:
Articolul I

Prezentul acord va constitui cadrul pentru programele, planurile, proiectele și activitățile pe care părțile contractante le vor conveni în domeniul cooperării economice și tehnice dintre ambele țări, cu participarea sectoarelor lor de stat și particular.

Articolul II

Fără a limita aplicarea acestui acord la toate sectoarele care se consideră oportune, părțile contractante confirmă interesul lor pentru stimularea relațiilor economice, în special în următoarele domenii:

 • agroindustrial și pescuit;
 • mașini și echipamente;
 • industria lemnului și a construcțiilor;
 • industria chimică și petrochimică;
 • industria siderurgică și metalurgică;
 • industria minieră;
 • transporturi și telecomunicații, electronică și electrotehnică;
 • știință, tehnologie, formarea de personal;
 • financiar, bancar și servicii;
 • mediul înconjurător;
 • energie;
 • bunuri de consum.
Articolul III

Cooperarea economică și tehnică între persoanele fizice și companiile din cele două țări se va materializa în următoarele forme:

a) realizarea de lucrări de prospectare, explorare și exploatare de minerale;
b) elaborarea de programe comune de cercetare de producție și utilizare a resurselor energetice disponibile din cele două țări, destinate în special pentru dezvoltarea de noi surse de energie;
c) realizarea de studii, fabricarea de echipamente și mașini care pot să fie utilizate în domeniile menționate anterior și în altele;
d) constituirea de întreprinderi mixte româno-chiliene de stat și particulare cu infrastructura lor corespunzătoare;
e) cooperarea și prestarea de servicii în domeniile transportului și telecomunicațiilor, inclusiv în ceea ce privește canalul Dunăre - Marea Neagră, a porturilor și zonelor libere din cele două țări și realizarea de acorduri corespunzătoare în acest scop între autoritățile din cele două țări;
f) transferul de tehnologii nepoluante, documentații, publicații, informații și cunoștințe tehnice și științifice, schimbul de experiență, trimiterea reciprocă de specialiști și tehnicieni, pregătirea de personal pentru obiectivele care se vor realiza prin cooperare, precum și pentru alte activități care se vor stabili de comun acord de către cei interesați;
g) concretizarea de inițiative care au în vedere utilizarea rațională a resurselor naturale respective în cadrul protecției mediului înconjurător și conservării ecosistemelor;
h) realizarea de vizite, contacte și activități de promovare a cooperării între delegații și organisme economice, organizarea de târguri și expoziții, simpozioane, seminarii și alte manifestări asemănătoare.

Părțile contractante convin revizuirea periodică a programelor comune destinate stimulării inițiativelor la care se referă cele de mai sus și altele care se consideră a fi în avantajul ambelor țări, precum și a mijloacelor pentru a le îndeplini.

Articolul IV

Părțile contractante se angajează să identifice proiecte de interes comun, care să prezinte niveluri corespunzătoare de rentabilitate și garanții rezonabile de plată a capitalurilor investite. De asemenea, vor fi considerate prioritare proiectele care pot să genereze devize prin intermediul exportului întregii producții sau al unei părți a acesteia.

Articolul V

Părțile contractante convin ca plățile care rezultă din operațiunile prevăzute în prezentul acord să se efectueze în devize liber convertibile sau alte modalități de plată stabilite de comun acord și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în fiecare țară.

Articolul VI

În cadrul respectivelor lor dispoziții legale, părțile contractante vor garanta reciproc un tratament just și egal investițiilor de stat și particulare respective, care nu va fi mai puțin favorabil decât acel tratament rezervat propriilor cetățeni și investitorilor din terțe țări, oricare ar fi tratamentul cel mai favorabil acordat pe bază de acorduri bilaterale.

Acest tratament va include, cu respectarea permanentă a prevederilor legale respective, transferurile de profituri și eventuala lichidare a investițiilor, iar în caz de expropriere se va acorda o justă, imediată și efectivă indemnizație.

Articolul VII

Părțile contractante acordă o importanță fundamentală unei pregătiri adecvate a resurselor umane în cadrul planurilor, programelor, proiectelor și activităților lor de cooperare în scopul dezvoltării, pentru care vor facilita acordarea de permise și autorizații pentru deplasarea și stabilirea de reprezentanțe oficiale, experți, tehnicieni și consultanți, care vor activa pentru îndeplinirea obiectivelor care rezultă din prezentul acord în ceea ce privește cooperarea economică și tehnică.

Condițiile concrete de asistență tehnică se vor stabili, pentru fiecare acțiune și obiectiv de cooperare, prin intermediul contractelor și înțelegerilor care se vor conveni între persoanele fizice și companiile din cele două țări.

Articolul VIII

Fiecare parte contractantă se angajează să acorde personalului tehnic de înaltă calificare și funcționarilor internaționali trimiși de cealaltă parte contractantă, în cadrul proiectelor și activităților rezultate din acest acord, același tratament acordat funcționarilor internaționali ai Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Articolul IX

Documentația tehnică și orice alte informații care se vor schimba între persoanele fizice și companiile din cele două țări în legătură cu activitățile și obiectivele de cooperare convenite, pentru îndeplinirea prezentului acord, vor fi utilizate numai de către partea primitoare și nu vor fi transmise terților decât cu acordul furnizorului.

Articolul X

Fără a limita cele stabilite în paragraful 3 al art. XII, pentru îndeplinirea prevederilor prezentului acord și a altor acorduri economice și tehnice încheiate sau care se vor încheia între cele două țări, părțile contractante convin să mențină Comisia mixtă interguvernamentală creată în baza Acordului cadru de cooperare economică și tehnică, semnat la Santiago de Chile la 1 octombrie 1968.

Comisia mixtă se va reuni de regulă anual, în sesiuni ordinare, alternativ, în orașele București și Santiago de Chile, la date convenite reciproc, precum și la cererea oricăreia dintre părțile contractante.

Articolul XI

Părțile contractante confirmă interesul lor în soluționarea oricărui diferend care ar putea să apară, pe cale diplomatică sau pe altă cale, adoptată de comun acord între părțile contractante.

Articolul XII

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei modificări la care părțile contractante își comunică reciproc că au fost îndeplinite toate formalitățile interne privind aprobarea tratatelor internaționale.

Acordul va avea o valabilitate nedeterminată, putând fi denunțat de către oricare dintre părțile contractante prin intermediul unei comunicări scrise adresate celeilalte pe cale diplomatică. Denunțarea își va produce efectele după 60 de zile de la data notificării sale.

La data intrării în vigoare, prezentul acord va înlocui Acordul cadru de cooperare economică și tehnică, semnat între guvernele celor două țări la Santiago de Chile la 1 octombrie 1968.

Articolul XIII

Toate tranzacțiile convenite în perioada de valabilitate a prezentului acord și neexecutate integral la data expirării acestuia vor continua să se supună prevederilor prezentului acord.

Articolul XIV

Prezentul acord se semnează în patru exemplare, două în limba română și două în limba spaniolă, un exemplar în fiecare limbă rămânând în posesia fiecărei părți contractante, toate fiind egal autentice.


Semnat la Santiago de Chile, la data de șase martie, una mie nouă sute nouăzeci și unu.

Pentru Guvernul României
Mihai Zisu,
ministrul resurselor și industriei
Pentru Guvernul Republicii Chile
Enrique Silva Cimma,
ministrul relațiilor externe