autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului privind comerțul și plățile și a Acordului privind reglementarea obligațiilor reciproce în relațiile de plăți existente la 31 decembrie 1990, dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Mongole
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Mongole privind comerțul și plățile, semnat la Ulan Bator la 5 aprilie 1991.

Art. 2. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Mongole privind reglementarea obligațiilor reciproce în relațiile de plăți existente la 31 decembrie 1990, semnat la Ulan Bator la 5 aprilie 1991.


[modificare] Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Mongole privind comerțul și plățile

Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Mongole, denumite în continuare părți,
animate de dorința de a dezvolta și întări relațiile comercial-economice dintre cele două țări pe baza egalității în drepturi și avantajului reciproc,
pornind de la importanța deosebită a comerțului exterior și a altor forme de cooperare economică internațională ca factori de dezvoltare economică și socială,
în scopul menținerii unei dezvoltări stabile și a creșterii eficienței relațiilor comercial-economice bilaterale, au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1

În scopul dezvoltării relațiilor comercial-economice, părțile vor sprijini persoanele fizice și juridice (denumite în continuare agenți economici) din cele două țări, autorizate conform legislației lor respective să efectueze activități de comerț exterior, în încheierea de contracte și înțelegeri.

Articolul 2

Părțile își vor acorda reciproc clauza națiunii celei mai favorizate în ceea ce privește aplicarea taxelor vamale și a altor taxe pentru exportul și importul mărfurilor, îndeplinirea formalităților vamale și în transporturi.

Prevederile de mai sus nu se aplică:

  1. avantajelor pe care fiecare dintre cele două părți le-a acordat sau le poate acorda țărilor învecinate, în vederea facilitării traficului de frontieră;
  2. avantajelor care rezultă din participarea oricăreia dintre părți la o organizație economică bi sau multilaterală sau zonă de comerț liber.
Articolul 3

Livrările de mărfuri și servicii se vor efectua în conformitate cu prezentul acord pe bază de contracte, care vor fi încheiate între agenții economici ai părților, conform reglementărilor în vigoare din cele două țări și uzanțelor comerciale internaționale.

Articolul 4

Contractele privind livrările reciproce de mărfuri și prestările de servicii se vor încheia, de la 1 ianuarie 1991, în devize convertibile, pe baza prețurilor de pe piețele mondiale reprezentative pentru mărfurile respective, cu luarea în considerare a calității, parametrilor tehnici ai mărfurilor, precum și a condițiilor de livrare.

Pentru mărfurile care se comercializează la bursele internaționale, prețurile contractuale se vor conveni pe baza prețurilor cotate la aceste burse.

Articolul 5

Decontările plăților reciproce dintre cele două țări se vor efectua, de la 1 ianuarie 1991, în devize convertibile, cu aplicarea condițiilor uzuale în practica internațională, în conformitate cu legislația financiar-valutară în vigoare a părților.

Agenții economici din cele două țări pot conveni și alte forme de decontare, cu respectarea legislației existente în țările părților.

Articolul 6

Părțile vor facilita dezvoltarea schimburilor de mărfuri prin operațiuni de barter, ce vor fi convenite de către agenții economici ai ambelor părți, în conformitate cu legislația în vigoare din aceste țări.

Evidența derulării contractelor de barter va fi ținută în valuta liber convertibilă contractuală de către agenții economici sau de băncile lor împuternicite, fără a se efectua transferuri efective de devize.

Articolul 7

Mărfurile importate de agenții economici ai părților dintr-o țară în alta, potrivit prezentului acord, pot fi reexportate în terțe țări numai cu acordul prealabil al exportatorului.

Articolul 8

Începând cu 1 ianuarie 1991, plățile pentru operațiuni necomerciale se vor efectua în valută liber convertibilă.

Cu toate acestea, părțile nu exclud posibilitatea folosirii decontărilor în valută națională pentru operațiuni necomerciale, pe baza înțelegerii între agenții economici ai părților.

Modalitatea tehnică de realizare a decontărilor pentru cheltuieli din operațiuni necomerciale va fi reglementată printr-un aranjament bancar, care se va încheia în decurs de 45 de zile de la semnarea prezentului acord.

Articolul 9

Părțile vor sprijini schimbul de informații referitoare la problemele comerciale, financiar-valutare, juridice și altele.

Articolul 10

În scopul dezvoltării în continuare a relațiilor comercial-economice între România și Republica Populară Mongolă, părțile vor sprijini organizarea activității reprezentanțelor și birourilor comerciale, centrelor de asistență tehnică și altele, inclusiv participarea agenților economici ai părților la târgurile și expozițiile organizate în ambele țări.

Articolul 11

Reprezentanții Ministerului Comerțului și Turismului din România și reprezentanții Ministerului Comerțului și Industriei din Republica Populară Mongolă se vor întâlni o dată pe an, alternativ la București și Ulan Bator, în scopul verificării stadiului îndeplinirii prevederilor prezentului acord și convenirii de noi măsuri pentru dezvoltarea relațiilor comercial-economice dintre aceste țări.

Articolul 12

Prezentul acord intră în vigoare la data la care părțile contractante își vor notifica aprobarea lui, conform legislației fiecărei țări, și va fi valabil până la data de 31 decembrie 1993.

Prevederile prezentului acord se vor aplica și după expirarea valabilității acestuia tuturor contractelor, ale căror obligații, apărute în perioada valabilității lui, nu au fost îndeplinite până în momentul expirării termenului de valabilitate a acordului.

În cazul în care nici una dintre părți nu va comunica celeilalte părți, în formă scrisă, cu trei luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acordului, intenția sa de a-l modifica sau denunța, valabilitatea prezentului acord se prelungește automat, de fiecare dată, cu un an.

* * *

Prezentul acord a fost încheiat la data de 5 aprilie 1991, la Ulan Bator, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, mongolă și rusă, toate textele având aceeași valabilitate.

În caz de diferențe în interpretarea prezentului acord, părțile se vor conduce după textul în limba rusă.

Din împuternicirea Guvernului României
A. Pascale
Din împuternicirea Guvernului Republicii Populare Mongole
G. Doiod


[modificare] Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Mongole privind reglementarea obligațiilor reciproce în relațiile de plăți existente la 31 decembrie 1990

Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Mongole (denumite în continuare părți),
în legătură cu trecerea, de la 1 ianuarie 1991, la noul mecanism în relațiile comercial-economice dintre cele două țări,
în scopul reglementării decontărilor reciproce în ruble transferabile și a altor obligații de plată,
au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1

Relațiile comercial-economice dintre România și Republica Populară Mongolă se vor desfășura, începând cu 1 ianuarie 1991, în conformitate cu Acordul privind comerțul și plățile, semnat la 5 aprilie 1991.

Articolul 2

Soldul decontărilor curente în ruble transferabile la data de 31 decembrie 1990, înregistrat în conturile curente la Banca Internațională de Colaborare Economică, se vor confirma între Banca Română de Comerț Exterior și Banca de Stat a Republicii Populare Mongole (denumite în continuare bănci) până la 30 aprilie 1991. Soldul conturilor va fi transferat în conturile de lichidare în ruble transferabile, nepurtătoare de dobânzi, deschise la 1 ianuarie 1991 la Banca Română de Comerț Exterior și la Banca de Stat a Republicii Populare Mongole. Conturile de lichidare vor fi libere de speze și comisioane bancare.

Articolul 3

În conturile de lichidare se vor evidenția livrările de mărfuri și serviciile efectuate până la 30 aprilie 1991, rezultate din contractele cu termene de livrare până la 31 decembrie 1990 și neefectuate până la această dată, contravaloarea reclamațiilor acceptate, precum și celelalte obligații de plată ale părților.

Soldurile conturilor pentru plățile necomerciale „06” la 30 aprilie 1991 vor fi recalculate în ruble transferabile și transferate în conturile de lichidare.

La 30 aprilie 1991 băncile vor închide conturile de lichidare, iar până la 31 mai 1991 vor confirma soldul.

Articolul 4

Soldul contului de lichidare în ruble transferabile, ce va fi confirmat de către bănci până la 31 mai 1991, va fi cumulat cu restul datoriei din creditul acordat în cadrul Convenției de credit dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Mongole privind acordarea de asistență tehnică de către România în construirea combinatului de mobilă și mucava în orașul Ulan Bator.

Această sumă totală va fi recalculată până la 31 mai 1991 în dolari S.U.A. pe baza unui coeficient ce va fi convenit de organele competente ale părților și va fi lichidată de către partea debitoare în 1991 și 1992, prin livrări de mărfuri prevăzute în convenția sus-menționată sau prin alte modalități stabilite de comun acord.

Articolul 5

Datoria din creditul acordat în cadrul Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Mongole privind colaborarea în extinderea secției pentru producerea de articole din mase plastice în Republica Populară Mongolă va fi, de asemenea, recalculată din ruble transferabile în dolari S.U.A. de către organele competente ale părților până la 31 mai 1991 și va fi rambursată prin livrări de mărfuri în conformitate cu termenele de plată prevăzute în convenția amintită mai sus sau prin alte modalități stabilite de comun acord.

Articolul 6

Operațiunile privind rambursarea datoriilor din creditele recalculate în dolari S.U.A., inclusiv dobânzile aferente, se vor efectua prin conturi speciale deschise de către bănci.

Articolul 7

În decurs de 45 de zile de la data semnării prezentului acord, băncile vor conveni modalitatea tehnică a decontărilor prevăzută în prezentul acord.

Articolul 8

Prezentul acord intră în vigoare la data confirmării de către părțile contractante a aprobării lui, în conformitate cu legislația fiecărei țări, și va fi valabil până la completa îndeplinire a obligațiilor de către părți.

* * *

Prezentul acord a fost încheiat la data de 5 aprilie 1991, la Ulan Bator, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, mongolă și rusă, toate textele având aceeași valabilitate.

În caz de diferențe în interpretarea prezentului acord, părțile se vor conduce după textul în limba rusă.

Din împuternicirea Guvernului României
A. Pascale
Din împuternicirea Guvernului Republicii Populare Mongole
G. Doiod