autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea și organizarea Regiei autonome „Monitorul Oficial”
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează, sub autoritatea Adunării Deputaților, Regia autonomă „Monitorul Oficial”, cu sediul în municipiul București, str. 13 Septembrie - Casa Republicii.

Regia autonomă „Monitorul Oficial” se constituie prin reorganizarea Atelierului tipografic „Monitorul Oficial” din str. Jiului nr. 163, sectorul 1, a Biroului de publicitate și difuzare pentru „Monitorul Oficial” din str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, ambele din cadrul Regiei autonome a imprimeriilor - Imprimeria „Coresi" București și a compartimentului „Monitorul Oficial” din Direcția serviciilor legislative din aparatul Adunării Deputaților, str. 13 Septembrie - Casa Republicii, care se desființează.

Regia este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Art. 2. - Obiectul de activitate al Regiei autonome „Monitorul Oficial” îl constituie:

a) editarea publicației „Monitorul Oficial” al României;
b) editarea publicații „Parlamentul”, organ de presă al Adunării Deputaților și Senatului;
c) tipărirea legislației României, în care se reproduc toate actele normative de interes general;
d) indexarea, sistematizarea și stocarea informației legislative a țării;
e) editarea de culegeri de acte normative, precum și de alte publicații legislative grupate pe domenii de activitate;
f) imprimarea materialelor destinate activității parlamentare;
g) publicarea de acte normative și alte documente legislative în limbi străine;
h) executarea altor lucrări poligrafice, în limita spațiului disponibil;
i) difuzarea publicațiilor editate.

Art. 3. - Monitorul Oficial al României este publicația oficială a statului român și va cuprinde:

a) Partea I - partea oficială -, în care se publică legile și alte acte adoptate de Parlament, decretele, hotărârile Guvernului, precum și alte acte normative;
b) Partea a II-a - Dezbateri parlamentare -, în care se publică stenogramele ședințelor Adunării Deputaților, Senatului și Adunării Constituante;
c) Partea a III-a - Publicații și anunțuri -, în care se publică citații, comunicări de acte procedurale, pierderi de acte, concursuri, precum și alte acte pentru care legea prevede obligația publicării;
d) Partea a IV-a - Publicații ale agenților economici -, în care se publică acte de constituire, statute, contracte de asociere, bilanțuri contabile ale agenților economici și alte acte prevăzute de lege.

Până la realizarea unei rețele proprii, difuzarea Monitorului Oficial se va asigura de către organele de difuzare ale Ministerului Comunicațiilor.

Regia autonomă „Monitorul Oficial” își rezervă dreptul la prima publicare a tuturor actelor normative.

Reproducerea legilor și a celorlalte acte normative în alte publicații se poate face numai după texte publicate în Monitorul Oficial. Publicarea textelor legislative în colecții sau broșuri, altele decât cele de uz intern, se poate face numai cu avizul tehnic privind exactitatea reproducerii al Regiei autonome „Monitorul Oficial”, în calitate de editor specializat.

Art. 4. - Patrimoniul Regiei autonome „Monitorul Oficial” se constituie prin preluarea activului și pasivului unităților prevăzute la art. 1 alin. 2, conform bilanțului întocmit la 31 martie 1991. Valoarea acestui patrimoniu înscris în bilanț este de 13.383 mii lei.

În protocolul de preluare se va înscrie situația economică și financiară existentă la data efectivă a preluării. O dată cu activul și pasivul unităților prevăzute la art. 1 alin. 2 vor fi preluate și cotele de materii prime și materiale aferente procesului tehnologic.

Art. 5. - Personalul trecut la regia autonomă se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 6. - Activitatea Regiei autonome „Monitorul Oficial” urmează să se desfășoare în sediul menționat la art. 1 alin. 1 până la finalizarea investiției pentru un nou sediu situat în municipiul București, în zona 13 Septembrie - Casa Republicii, pe un amplasament ce se va stabili împreună cu Primăria Capitalei.

Art. 7. - Regia autonomă „Monitorul Oficial” funcționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu regulamentul de organizare și funcționare din anexă.

Art. 8. - Conducerea Regiei autonome „Monitorul Oficial” se asigură de către consiliul de administrație.

Președintele consiliului de administrație este directorul general al regiei, numit de acesta cu avizul secretarului general al Adunării Deputaților.

Art. 9. - Atribuțiile prevăzute de Legea nr. 15/1990 pentru ministerul de resort se exercită de către Secretariatul general al Adunării Deputaților.

Art. 10. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Pe data prezentei, Hotărârea Guvernului nr. 770/1991 privind înființarea Regiei autonome a imprimeriilor se modifică corespunzător.


[modificare] Anexă

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome „Monitorul Oficial”
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - Denumirea regiei este Regia autonomă „Monitorul Oficial”.

Regia autonomă „Monitorul Oficial” este persoană juridică, funcționează pe bază de gestiune economică, are autonomie financiară și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare și pe baza prezentului regulament.

Art. 2. - Sediul regiei este în municipiul București, str. 13 Septembrie - Casa Republicii.

Capitolul II
Obiectul de activitate

Art. 3. - Obiectul de activitate al regiei îl constituie:

a) editarea publicației „Monitorul Oficial” al României;
b) editarea publicației „Parlamentul”, organ de presă al Adunării Deputaților și Senatului;
c) tipărirea legislației României, în care se reproduc toate actele normative de interes general;
d) indexarea, sistematizarea și stocarea informației legislative a țării;
e) editarea de culegeri de acte normative și alte publicații legislative grupate pe domenii de activitate;
f) imprimarea materialelor destinate activității parlamentare;
g) publicarea de acte normative și alte documente legislative în limbi străine;
h) executarea altor lucrări poligrafice, în limita spațiului disponibil;
i) difuzarea publicațiilor editate.
Capitolul III
Patrimoniul

Art. 4. - Regia autonomă „Monitorul Oficial” are un patrimoniu de 13.383 mii lei, conform bilanțului întocmit la data de 31 martie 1991.

Art. 5. - Regia autonomă „Monitorul Oficial” este proprietara bunurilor din patrimoniul său.

În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă dispune, posedă și folosește în mod autonom bunurile pe care le are în patrimoniu sau le culege fructele, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

Capitolul IV
Structura regiei autonome

Art. 6. - Structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome „Monitorul Oficial”, precum și numărul de personal, se stabilesc de către consiliul de administrație al regiei autonome.

Personalul regiei autonome este angajat de către directorul general al acesteia.

Art. 7. - Salarizarea personalului din cadrul regiei autonome se stabilește, potrivit legii, de către consiliul de administrație.

Capitolul V
Organele de conducere

Art. 8. - Conducerea Regiei autonome „Monitorul Oficial” se asigură de consiliul de administrație.

Art. 9. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al secretarului general al aparatului Adunării Deputaților și este compus din 9 persoane, din care una este directorul general al regiei.

Din consiliul de administrație al Regiei autonome „Monitorul Oficial” face parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Secretariatului general al Adunării Deputaților.

Ceilalți membri vor fi numiți dintre juriști, filologi, economiști și alți specialiști din domeniul de activitate al regiei autonome.

Art. 10. - Consiliul de administrație al Regiei autonome „Monitorul Oficial” își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul său de organizare și funcționare și cu prevederile Legii nr. 15/1990.

Art. 11. - Consiliul de administrație al Regiei autonome „Monitorul Oficial” are următoarele atribuții principale:

  • aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei;
  • aprobă indemnizația membrilor consiliului de administrație;
  • numește directorii regiei, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
  • aprobă programele de activitate și politica de dezvoltare și de introducere de noi tehnologii;
  • aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;
  • aprobă utilizarea fondului valutar;
  • aprobă tarife și taxe pentru publicațiile regiei autonome;
  • hotărăște în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepția celor date în competența altor organe, potrivit legii.

Art. 12. - Activitatea curentă a Regiei autonome „Monitoru1 Oficial” este condusă de un director general, care este și președintele consiliului de administrație.

Art. 13. - Consiliul de administrație al Regiei autonome „Monitorul Oficial” se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună și, la cererea președintelui sau a cel puțin 3 membri, ori de câte ori este necesar.

Art. 14. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare; activitatea acestora va fi compensată material, conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 15. - Consiliul de administrație, în prima lună a fiecărui an, prezintă Secretariatului general al Adunării Deputaților un raport asupra activității regiei în anul precedent și asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Capitolul VI
Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 16. - Regia autonomă „Monitorul Oficial” întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se aprobă de Ministerul Economiei și Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 17. - Regia autonomă „Monitorul Oficial” își acoperă cheltuielile din venituri proprii, iar profitul net rămas după constituirea fondurilor prevăzute de lege se varsă la bugetul Adunării Deputaților.

Art. 18. - Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

Capitolul VII
Relațiile regiei

Art. 19. - Relațiile comerciale cu alte regii autonome sau societăți comerciale se vor desfășura pe baze contractuale.

Art. 20. - Regia va practica în raporturile cu terții prețuri și tarife ce se vor stabili de consiliul de administrație prin contract, pe bază de negociere.

Art. 21. - Regia autonomă „Monitorul Oficial” poate încheia contacte de vânzare, executare de lucrări sau prestări de servicii cu întreprinzători români sau străini, în condițiile legii.

Art. 22. - Regia autonomă „Monitorul Oficial" se poate asocia cu societăți comerciale pentru realizarea în comun de activități specifice, precum și cu terțe persoane juridice sau fizice, române sau străine, în vederea creării de noi persoane juridice în același scop.

De asemenea, regia poate concesiona altor unități, pe bază de contracte, drepturi de vânzare a publicațiilor sale.

Art. 23. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, precum și cu celelalte reglementări în vigoare.