autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind desființarea regimului de vize, încheiată la București la data de 11 martie 1991
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind desființarea regimului de vize, încheiată la București la data de 11 martie 1991.


[modificare] Convenție între Guvernul României și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind desființarea regimului de vize

Guvernul României și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, în scopul dezvoltării relațiilor de prietenie dintre cele două state, al facilitării călătoriilor reciproce ale cetățenilor lor, au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1

Cetățenii unei părți contractante, care domiciliază permanent pe teritoriul statului ai cărui cetățeni sunt, pot intra, ieși, tranzita și rămâne pe teritoriul celeilalte părți contractante fără vize, pe baza documentelor de călătorie în vigoare, prevăzute în anexa la prezenta convenție.

Prevederile prezentului articol nu se extind asupra cetățenilor care doresc să călătorească pe teritoriul celeilalte părți contractante în scopul desfășurării unei activități lucrative sau pentru stabilirea domiciliului.

Articolul 2

Cetățenii unei părți contractante sunt obligați să respecte, în timpul șederii lor pe teritoriul celeilalte părți contractante, legile și reglementările în vigoare ale acesteia referitoare la cetățenii străini.

Articolul 3

Cetățenii unei părți contractante care efectuează călătorii în interes personal pot rămâne pe teritoriul celeilalte părți contractante până la 90 de zile din momentul trecerii frontierei de stat. Pentru motive întemeiate, organele competente ale fiecărei părți contractante pot autoriza șederea cetățenilor celeilalte părți contractante peste acest termen.

Articolul 4

Călătoriile cetățenilor celor două părți contractante se fac prin punctele de frontieră deschise pentru traficul internațional de călători.

Articolul 5

Copiii minori pot călători pe baza pașapoartelor naționale personale, precum și a pașapoartelor naționale ale părinților sau ale persoanelor care îi însoțesc, dacă sunt înscriși în aceste documente.

Aplicarea fotografiilor copiilor în pașapoartele naționale ale părinților sau ale persoanelor care îi însoțesc se va face în conformitate cu reglementările interne ale fiecărei părți contractante.

Articolul 6

Cetățenii unei părți contractante, care în timpul șederii pe teritoriul celeilalte părți contractante și-au pierdut pașaportul, vor informa despre aceasta autoritățile competente ale părții contractante pe teritoriul căreia se află.

Organele sus-menționate vor elibera acestor cetățeni o dovadă pe baza căreia reprezentanțele diplomatice sau consulare ale părților contractante vor elibera un nou document de călătorie.

Articolul 7

Fiecare dintre părțile contractante are dreptul să refuze intrarea sau să scurteze termenul de ședere pe teritoriul său cetățenilor celeilalte părți contractante.

În legătură cu cazurile de scurtare de către una dintre părțile contractante a termenului de ședere vor fi informate, în timp util, misiunea diplomatică sau oficiile consulare ale celeilalte părți contractante.

Articolul 8

Fiecare dintre părțile contractante poate suspenda temporar, pentru motive de securitate sau ordine publică, aplicarea în totalitate sau parțială a prezentei convenții.

Suspendarea temporară, precum și încetarea acesteia vor fi notificate pe cale diplomatică, cât mai curând posibil, celeilalte părți contractante, dar nu mai târziu de 24 de ore din momentul luării hotărârii.

Articolul 9

Părțile contractante vor face schimb de informații și se vor consulta, în măsura în care vor considera necesar, în legătură cu aplicarea prezentei convenții.

Articolul 10

Părțile contractante vor face schimb de modele ale documentelor de călătorie în vigoare, prevăzute în anexa la prezenta convenție.

De asemenea, se vor informa reciproc, cu 30 de zile înainte, despre introducerea unor noi documente de călătorie, precum și despre modificarea celor existente.

Articolul 11

La data intrării în vigoare a prezentei convenții își încetează valabilitatea Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind efectuarea călătoriilor reciproce ale cetățenilor și Protocolul adițional la această convenție, semnate la București la 9 septembrie 1983.

Articolul 12

Prezenta convenție va fi supusă aprobării în conformitate cu legislația fiecăreia dintre părțile contractante și va intra în vigoare după 30 de zile de la data schimbului de note prin care se confirmă aprobarea acesteia.

Prezenta convenție se încheie pe termen nelimitat și va rămâne în vigoare până în momentul în care una dintre părțile contractante va comunica, pe cale diplomatică, în scris, dorința sa de a înceta aplicarea convenției. În acest caz, valabilitatea convenției încetează după 90 de zile de la data primirii de către cealaltă parte contractantă a comunicării menționate.


Încheiată la București, la data de 11 martie 1991, în două exemplare, fiecare în limba română și în limba rusă, ambele texte având aceeași valoare.

Pentru Guvernul României
R. Neagu
Pentru Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
I. Kviținski


[modificare] Anexă la Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind desființarea regimului de vize

Documente de călătorie valabile în sensul prezentei convenții sunt:

 1. Pentru cetățenii români:
  • pașaport diplomatic;
  • pașaport oficial (de serviciu);
  • pașaport simplu, individual sau colectiv;
  • titlu de călătorie;
  • pașaport de cetățean român cu domiciliul în străinătate;
  • carnet de marinar;
  • legitimație de serviciu (licență de zbor) a membrilor echipajelor avioanelor din aviația civilă;
  • legitimație pentru membrii de familie ai marinarilor.
 2. Pentru cetățenii Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste:
  • pașaport diplomatic;
  • pașaport de serviciu;
  • pașaport simplu;
  • pașaport (carnet) de marinar;
  • certificat de membru al echipajului de zbor al aeronavei;
  • legitimație de membru al echipajului de zbor al aeronavei;
  • titlu de călătorie pentru reîntoarcere în U.R.S.S.