autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare culturală dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federative a Braziliei
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul privind colaborarea culturală dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federative a Braziliei, semnat la Brasilia la 13 martie 1991, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Acord privind colaborarea culturală între Guvernul României și Guvernul Republicii Federative a Braziliei

Guvernul României și Guvernul Republici Federative a Braziliei, (denumite în continuare părți),
animate de principiile respectului reciproc al suveranității și neamestecului în treburile interne,
hotărâte de a întări relațiile de prietenie între cele două țări,
cu dorința de a dezvolta cunoașterea reciprocă și colaborarea pașnică,
au convenit:
Articolul I

Prezentul acord reglementează activitățile cu caracter cultural, sportiv și educațional desfășurate de instituțiile guvernamentale și neguvernamentale ale unei părți pe teritoriul celeilalte, cu respectarea dispozițiilor lor legale.

Articolul II

Pentru a promova o mai bună cunoaștere și înțelegere a istoriei și culturii lor, părțile vor sprijini și promova, în mod reciproc:

a) schimbul de scriitori, oameni de artă, formații artistice și profesori, precum și de specialiști și personalități care acționează în domeniile prevăzute de prezentul acord;
b) studiul și difuzarea limbilor română și portugheză;
c) traducerea și publicarea de opere ale unor autori de valoare artistică și literară recunoscută;
d) dezvoltarea și aprofundarea relațiilor între academii și instituții din domeniul culturii și artei;
e) organizarea de manifestări culturale și artistice - expoziții de artă, prezentări de filme, programe de radio și televiziune, piese de teatru, festivaluri de dansuri și muzică - de către una dintre părți pe teritoriul celeilalte părți, inclusiv pe baze comerciale;
f) schimbul de publicații artistice, filme, înregistrări muzicale, partituri, discuri și benzi;
g) schimbul de informații, materiale și specialiști în domeniul arhivelor publice;
h) colaborarea între edituri și în ceea ce privește comercializarea cărților.
Articolul III

Părțile vor sprijini colaborarea și schimbul de experiență în domeniul educației, prin intermediul următoarelor măsuri:

a) schimbul de profesori și alți specialiști, prin intermediul vizitelor și stagiilor efectuate, cu scopul de a preda cursuri sau de a realiza cercetări în domeniul lor de specialitate;
b) promovarea colaborării între diferite instituții de învățământ superior;
c) schimbul de materiale documentare privind istoria, geografia, cultura și dezvoltarea economică și socială a fiecărei țări, precum și de cursuri, planuri de învățământ, metode pedagogice și manuale școlare editate de instituțiile de învățământ din cele două țări.
Articolul IV

1. Părțile vor acorda, pe măsura posibilităților lor, locuri la studii universitare, precum și locuri și burse pentru specializare postuniversitară și doctorat, în domenii alese de comun acord.

2. Diplomele și titlurile acordate de către instituțiile de învățământ superior ale unei părți vor avea valabilitate pe teritoriul celeilalte cu condiția să îndeplinească normele de echivalență cerute de legislația în vigoare a fiecărei părți.

3. Părțile vor recunoaște certificatele, diplomele, titlurile și gradele academice acordate ca urmare a pregătirii, perfecționării sau specializării în instituțiile celeilalte părți. În privința recunoașterii reciproce a gradelor academice, vor putea fi încheiate acorduri separate între organele competente ale celor două părți.

Articolul V

Fiecare parte va facilita cetățenilor celeilalte părți accesul la biblioteci, arhive și alte instituții culturale și educaționale.

Articolul VI

Părțile vor sprijini colaborarea între cinemateci și instituții cinematografice ale celor două țări, urmărind cumpărarea și schimbul de filme, prezentarea la festivaluri, schimbul de cărți, afișe de cinema, reviste și publicații de specialitate.

Articolul VII

Părțile vor încuraja schimbul de emisiuni radiofonice și programe TV privind dezvoltarea economică, socială și culturală a fiecărei țări, precum și schimbul de specialiști de radio și televiziune, având ca scop promovarea cunoașterii și difuzării culturilor lor.

Articolul VIII

Părțile vor sprijini dezvoltarea colaborării în domeniul culturii fizice și sportului, pe bază de înțelegeri între organizațiile corespunzătoare.

Articolul IX

Fiecare parte va proteja pe teritoriul său drepturile de proprietate artistică și intelectuală ale celeilalte părți, în conformitate cu convențiile internaționale la care sunt părți.

Articolul X

Părțile vor încuraja colaborarea în cadrul convențiilor internaționale în vigoare pentru cele două țări, precum și în cadrul organizațiilor internaționale ale căror membri sunt, în ceea ce privește domeniile cuprinse în prezentul acord, fără a afecta drepturile și îndatoririle care rezultă pentru ambele părți din alte acorduri internaționale.

Articolul XI

1. Pentru aplicarea prevederilor prezentului acord, părțile vor putea încheia, pe cale diplomatică, programe periodice interguvernamentale de colaborare și schimburi culturale. Aceste programe vor conveni, între altele, formele de cooperare, condițiile financiare și organizatorice legate de realizarea lor.

2. Partea română desemnează Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de coordonator, în aplicarea prevederilor prezentului acord, iar partea braziliană, Ministerul Relațiilor Externe, cu același scop.

3. Toate problemele în legătură cu aplicarea programelor interguvernamentale de colaborare și schimburi aprobate, precum și a altor proiecte în domeniul culturii, învățământului superior, educației, mijloacelor de comunicare în masă, sportului și cooperării între asociațiile de tineret ale celor două părți, vor fi convenite cu organele coordonatoare, prin intermediul misiunilor lor diplomatice.

Articolul XII

Părțile vor încheia, pe cale diplomatică, convenții complementare la prezentul acord, care să urmărească colaborarea în domeniul mijloacelor de comunicare, crearea de programe de lucru între universități și instituții de învățământ superior, între instituții culturale și sportive ale celor două țări care doresc să coopereze în ramurile culturii, educației și sportului, în conformitate cu principiile și dispozițiile acestui acord.

Articolul XIII

1. Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data schimbului instrumentelor de ratificare, în conformitate cu procedurile stabilite de legislația internă a fiecărei părți, fiind valabil pe o perioadă de 5 ani, după care va fi prelungit, în mod automat, prin tacită reconducțiune, pe noi perioade succesive de 5 ani, dacă nici una dintre părți nu îl va denunța pe cale diplomatică. Denunțul, în acest caz, va produce efect după 6 luni de la data respectivei notificări.

2. În cazul expirării sau denunțării prezentului acord, prevederile sale vor reglementa orice obligații neîncheiate, care au fost semnate în timpul valabilității acordului.


Încheiat la Brasilia, la 13 martie 1991, în două exemplare originale, fiecare în limbile română și portugheză, ambele texte având aceeași valoare.

Pentru Guvernul României
Marin Iliescu,
ambasadorul României în Republica Federativă a Braziliei
Pentru Guvernul Republicii Federative a Braziliei
Francisco Rezek,
ministrul relațiilor externe al Republicii Federative a Braziliei