autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru constituirea fondului de stat de cereale, semințe oleaginoase și leguminoase boabe
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Plata lucrărilor agricole, a altor lucrări și prestări de servicii executate de societățile comerciale pentru mecanizarea agriculturii și de alte societăți comerciale din sistemul agriculturii se va deconta în cereale, semințe oleaginoase și leguminoase boabe. Pentru lucrările și prestațiile executate, aferente anului 1991, obligațiile de plată ale viitorilor proprietari de pământ vor fi stabilite de comisiile de lichidare ale fostelor cooperative agricole de producție și vor fi achitate societăților comerciale prin sucursalele „Romcereal” - R.A., înainte de repartizarea producției pe alte destinații.

Societățile comerciale de mecanizare și alte societăți comerciale, care au prestat servicii și au efectuat alte cheltuieli materiale pentru fostele cooperative agricole de producție, vor depune la sucursalele „Romcereal” - R.A. borderourile cu muncile efectuate pentru producția anului 1991, până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu beneficiarii acestora și valoarea lucrărilor în lei.

Comisiile de lichidare vor stabili cantitățile de produse pe total unitate, calculate la prețurile în vigoare, ce trebuie livrate pentru acoperirea în totalitate a contravalorii prestațiilor. La stabilirea volumului de prestări se vor avea în vedere și lucrările de recoltare și eliberare a terenului.

Sucursalele „Romcereal” - R.A. vor achita societăților comerciale contravaloarea lucrărilor efectuate și vor asigura preluarea cantităților de produse agricole de la cei pentru care s-au efectuat lucrările.

Pentru lucrările efectuate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, societățile comerciale de mecanizare și alte societăți comerciale vor depune, decadal, borderourile cu lucrări și beneficiarii acestora la sucursalele „Romcereal” - R.A.

Transportul cantităților de produse agricole ce se cuvin ca plată în natură pentru lucrările prestate de societățile comerciale se va efectua de societățile comerciale de mecanizare a agriculturii, direct din câmp, la sucursalele „Romcereal” - R.A., paralel cu activitatea de recoltare. Orzul pentru furaje se va transporta cu prioritate la fabricile de nutrețuri concentrate sau la bazele de recepție, ținând cont de distanțele cele mai scurte.

Art. 2. - Societățile comerciale constituite prin preluarea patrimoniului fostelor întreprinderi agricole de stat vor încheia contracte de vânzare-cumpărare cu sucursalele județene ale „Romcereal” - R.A., pentru toate cantitățile de produse disponibile, rezultate după reținerea necesarului pentru consumul propriu și de sămânță, stabilit de Ministerul Agriculturii și Alimentației.

Art. 3. - Sucursalele județene ale „Romcereal” - R.A. vor solicita credite bancare, care vor constitui avansuri la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare pentru toate categoriile de producători agricoli, în vederea acoperirii cheltuielilor de producție și de recoltare efectuate de societățile comerciale de mecanizare și alte societăți comerciale. Nivelul creditelor solicitate va fi corelat cu cantitățile contractate, eșalonat pe etapele de realizare a lucrărilor agricole stabilite de producătorii agricoli.

Art. 4. - Prefecturile, primăriile municipale, orășenești și comunale, organele agricole de la toate nivelurile, sunt obligate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei hotărâri.