autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Acordului comercial dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul comercial dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia, semnat la București la 3 mai 1991.


[modificare] Acord comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia

Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia (denumite mai jos părți contractante),
dorind să dezvolte și să întărească relațiile economice și comerciale dintre cele două țări pe baza egalității și avantajului reciproc,
au convenit cele ce urmează:
Articolul 1

Părțile contractante vor lua măsuri adecvate, conform legilor, reglementărilor și procedurilor în vigoare în țările lor, pentru a facilita, intensifica și diversifica comerțul cu mărfuri și servicii dintre cele două țări.

Articolul 2

Fiecare parte contractantă, ca membră a Acordului general pentru tarife și comerț (G.A.T.T.), va acorda celeilalte părți contractante tratamentul națiunii celei mai favorizate în toate problemele referitoare la:

a) taxe vamale și taxe de orice fel, inclusiv metodele de percepere a acestor taxe, impuse asupra sau în legătură cu importul și exportul, sau impuse asupra transferului de fonduri pentru importuri și exporturi;

b) reguli, formalități și cheltuieli legate de vămuire; și

c) toate taxele interne sau alte cheltuieli interne de orice fel impuse asupra sau în legătură cu produsele importate și exportate.

Articolul 3

Prevederile articolului precedent din prezentul acord nu vor fi aplicate avantajelor, preferințelor sau excepțiilor pe care fiecare parte contractantă le-a acordat sau le poate acorda:

a) țărilor limitrofe cu scopul de a facilita comerțul de frontieră;

b) țărilor care sunt membre ale unei uniuni vamale sau ale unei zone de comerț liber la care oricare parte contractantă a aderat sau poate să adere;

c) ca rezultat al participării la aranjamente comerciale bilaterale, multilaterale, precum și regionale; și

d) mărfurilor importate în virtutea programelor de ajutorare acordate de țări sau organizații și/sau instituții internaționale.

Articolul 4

1. Navele fiecărei țări, precum și încărcătura, pasagerii și echipajele lor se vor bucura de intrarea, plecarea și staționarea în porturile celeilalte părți de avantajele similare acelora acordate de legile, regulile și reglementările lor respective navelor navigând sub pavilioanele terțelor țări.

2. Prevederile paragrafului 1 nu se vor aplica traficului de coastă.

Articolul 5

Livrările de mărfuri și servicii se vor efectua în conformitate cu prezentul acord, pe bază de contracte care vor fi încheiate între persoane fizice, întreprinderi sau organizații din fiecare țară, abilitate să efectueze operațiuni de comerț exterior, în conformitate cu reglementările în vigoare în cele două țări și uzanțele comerciale internaționale.

Părțile contractante vor încuraja și acorda asistența necesară persoanelor fizice, întreprinderilor sau organizațiilor de resort din fiecare țară, în vederea examinării posibilității de încheiere de aranjamente comerciale pe termen scurt sau lung, în conformitate cu legislația în vigoare în țările lor.

Articolul 6

Toate plățile între cele două țări vor fi efectuate în devize convertibile, așa cum sunt ele definite de Fondul Monetar Internațional sau în alt mod convenit între cele două părți.

Articolul 7

Părțile contractante se obligă să acorde, dacă este cazul, licențe de import și export persoanelor fizice, întreprinderilor și organizațiilor din țările lor, în concordanță cu legile și reglementările din fiecare țară.

Articolul 8

Prevederile prezentului acord nu vor limita drepturile fiecărei părți contractante de a adopta și aplica măsuri legate de protecția securității și sănătății publice sau prevenirea bolilor și pestei la animale și plante.

Articolul 9

În scopul promovării comerțului dintre cele două țări, părțile contractante vor încuraja și facilita vizitele oamenilor de afaceri, reprezentanților de firme sau organizații și ale delegațiilor comerciale și participarea la târgurile și expozițiile care vor avea loc în cele două țări.

Articolul 10

Ambele părți se vor consulta, ori de câte ori va fi necesar, în scopul de a recomanda măsuri pentru extinderea comerțului reciproc sau pentru a rezolva probleme care s-ar putea ridica în legătură cu îndeplinirea prezentului acord.

Articolul 11

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări privind îndeplinirea de către ambele părți contractante a cerințelor legislației proprii și va rămâne în vigoare pe o perioadă de 3 ani, cu prelungire automată pe noi perioade de câte 3 ani, dacă nici una dintre părțile contractante nu va comunica în scris, cu 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, intenția sa de a-l anula.

La data intrării în vigoare a prezentului acord, acordul comercial anterior dintre cele două guverne, semnat la 8 martie 1975 la București, își încetează valabilitatea.

Prevederile prezentului acord vor continua să se aplice, și după expirarea lui, tuturor contractelor încheiate în perioada valabilității sale, dar care nu au fost realizate în întregime până la data expirării sale.

Prezentul acord poate fi modificat prin acord reciproc. Orice modificare sau anulare a prezentului acord va fi făcută fără prejudicii asupra drepturilor și obligațiilor care derivă din sau sunt contractate în baza acestui acord, până la data unei astfel de modificări sau anulări.


Drept pentru care subsemnații, autorizați corespunzător de către Guvernul lor, au semnat prezentul acord.

Întocmit la București, România, la 3 mai 1991, în câte trei exemplare originale în limbile română, bahasa indoneziană și engleză, toate textele fiind egal autentice.

În caz de diferențe între oricare din textele prezentului acord, textul în limba engleză va prevala.

Dr. Napoleon Pop,
secretar de stat,
Ministerul Comerțului și Turismului
Dr. Soedradjad Djiwandono,
ministru junior al comerțului,
Ministerul Comerțului