autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea funcționării în România a Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie” - Filiala Timișoara
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se autoriză funcționarea pe teritoriul României a Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie” - Filiala Timișoara, persoană juridică, cu sediul principal în Germania 6466 Gründau 1 - Lieblös, Rabenaustr. 3, conform actului constitutiv și statutului prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa nr. 1

Act de înființare a fundației[1]

În conformitate cu paragraful 80 al Codului civil și paragraful 3 alin. 1, al Legii cu privire la fundații, din Hessen din 4 aprilie 1966 (Buletin Oficial I, pag. 77) în redactarea din 18.12.1984 (Buletin Oficial I, pag. 344), prin prezenta aprob Fundația „Rudolf Walther - Copii în primejdie” constituită la 17 octombrie 1988, cu sediul în Gründau.

Darmstadt la 2 noiembrie 1988 III 6/11 a - 25 d 04/11 - (5) - 34 - scutit de taxe -

Președintele guvernamental din Darmstadt,
din însărcinarea ss. indescifrabil (Schmidt)

L.S. (Președintele guvernamental din Darmstadt)

România
Notariatul de stat județean Timiș
Timișoara
Biroul de traduceri
Nr. 46613 din 22 noiembrie 1990

Subsemnatul certific exactitatea prezentei traduceri cu textul înscrisului original în limba germană, prezentat la traducere.

Notariatul de stat județean Timiș legalizează semnătura de alături a traducătorului extern autorizat, Grünwald Maximilian.


Taxele de timbru de lei 5 s-au perceput potrivit legii.
Traducător                     Notar de stat


[modificare] Anexa nr. 2

Statutul
Filialei Timișoara a Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie”

Art. 1. - Instituția va purta numele: Fundația „Walther Rudolf - Copii în primejdie" - Filiala Timișoara.

Art. 2. - Filiala Timișoara a Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie” urmărește exclusiv și direct scopuri în interes obștesc, fără scop patrimonial.

Art. 3. - Scopul Filialei Timișoara a Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie” este de a construi, utila și întreține un orfelinat în Timișoara din fondurile fundației și de a asigura găzduirea, îngrijirea, educarea și instruirea copiilor orfani și handicapați.

Art. 4. - Scopul Filialei Timișoara se realizează prin alocarea de ajutoare provenite din donațiile Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie" cât și din donațiile membrilor donatori, pentru alimentație, ocrotire, tratament, cazare, educare, perfecționare a copiilor orfani, sănătoși și handicapați.

Art. 5. - În privința detaliilor organizatorice, cât și a donațiilor primite, decide conducerea Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie” împreună cu consiliul de conducere al Filialei Timișoara a Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie”.

Art. 6. - Filiala Timișoara a Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie” urmărește scopuri ce beneficiază de înlesniri de impozite, acționând dezinteresat, neurmărind scopuri economice proprii, facilitând însă activități cu scop patrimonial.

Art. 7. - Mijloacele disponibile ale Filialei Timișoara a Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie” pot fi folosite numai pentru scopul prevăzut în prezentul statut. Nu se admite favorizarea unei persoane prin cheltuieli străine scopului Filialei Timișoara a Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie” sau avantaje materiale.

Art. 8. - Patrimoniul Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie” și al Filialei Timișoara, precum și garanția acestora sunt asigurate prin averea personală a fondatorului fundației, domnul Walther Rudolf.

Art. 9. - Patrimoniul Filialei Timișoara a Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie” se constituie din donațiile fondatorului sau din donațiile terțelor persoane fizice și juridice ce au dobândit în prealabil calitatea de membru al Filialei Timișoara a fundației, precum și din donațiile altor persoane.

Art. 10. - Activitatea economico-financiară și social-educativă se raportează prin bilanț lunar și anual prezentat în adunarea generală a consiliului de conducere al Filialei Timișoara a fundației.

Art. 11. - Organele de conduce ale Filialei Timișoara a Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie” sunt:

  • consiliul de conducere al filialei;
  • biroul executiv al filialei.

Art. 12. - Organele de conducere ale Filialei Timișoara a Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie” se subordonează consiliului de conducere al Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie” și reprezentanților legali ai acestuia.

Art. 13. - Membrii consiliului de conducere al Filialei Timișoara lucrează în mod onorific, având dreptul la decontarea cheltuielilor făcute în desfășurarea activității lor în interesul fundației.

Art. 14. - Filiala Timișoara a Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie” va fi fondată de dl. Walther Rudolf (fondatorul fundației) sau de un reprezentant permanent și direct al acestuia. Primul consiliu de conducere al Filialei Timișoara a Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie” va fi numit de dl. Walther Rudolf sau de reprezentantul direct și permanent al acestuia. Din cadrul consiliului de conducere al filialei, cu acordul domnului Walther Rudolf sau cu acordul reprezentantului direct și permanent al acestuia, se va numi un birou executiv al filialei, format din 5 persoane. În fiecare an un membru al biroului executiv se va retrage, locul lui fiind luat de un alt membru al consiliului de conducere al Filialei Timișoara. D-lui Walther Rudolf îi este rezervată renumirea persoanei în acest birou.

Art. 15. - Membrii biroului executiv pot fi schimbați ori destituiți de consiliul de conducere al Filialei Timișoara. În cazul unor motive majore, membrii biroului executiv destituiți pot pierde calitatea de membru al Filialei Timișoara a Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie”. La cererea reprezentantului direct și permanent al fondatorului, consiliul de conducere al filialei va lua în dezbatere activitatea unuia sau mai multor membri, în absența lor. Hotărârea în ceea ce îi privește pe aceștia va fi definitivă și executorie numai după ce vor fi ascultați. În cazul în care reprezentantul direct și permanent al fondatorului nu este de acord cu hotărârea consiliului de conducere al Filialei Timișoara, va înștiința consiliul de conducere al Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie" cu sediul în 6466 Gründau - Germania, inițiind o anchetă împreună cu reprezentanții acestuia. Hotărârea acestei comisii poate merge până la eliberarea din funcție a întregului birou executiv sau a întregului consiliu de conducere, după caz, dacă se va face dovada încălcării grave a statutului Filialei Timișoara a fundației sau se vor descoperi favorizări materiale în folosul lor sau în folosul altor persoane. În locul celor destituiți vor fi numiți alți membri, până la epuizarea perioadei de funcționare.

Art. 16. - Președintele biroului executiv sau reprezentantul legal al acestuia (consilier juridic) reprezintă Filiala Timișoara a fundației în fața tuturor instanțelor legale sau a organelor de stat.

Art. 17. - Membrii biroului executiv se aleg pe 5 ani.

Art. 18. - Membrii biroului executiv aleg, prin vot simplu, președintele, vicepreședintele și secretarul acestuia.

Membrii biroului executiv vor putea ocupa o funcție în birou numai 2 (doi) ani.

Art. 19. - Biroul executiv decide și controlează modul de administrare a patrimoniului Filialei Timișoara a fundației și răspunde de îndeplinirea scopului din statutul acesteia.

Art. 20. - Activitatea biroului executiv se desfășoară în ședințe lunare sau ori de câte ori este nevoie. Convocarea membrilor biroului executiv, cât și a reprezentantului direct și permanent al fondatorului, este asigurată de președinte.

Art. 21. - Biroul executiv va prezenta lunar bilanțul economico-financiar și trimestrial raportul cu privire la activitatea social-educativă a consiliului de conducere al Filialei Timișoara a fundației.

Art. 22. - La ședințele biroului executiv și ale consiliului de conducere ale Filialei Timișoara este obligatorie prezența directorului și a contabilului șef al orfelinatului.

Art. 23. - În cazul în care biroul executiv are de luat o hotărâre asupra unei sume ce depășește planul de investiții și bugetul Filialei Timișoara, este obligat să înștiințeze consiliul de conducere al Filialei Timișoara, care va hotărî asupra alocării ei. Dacă suma dereglează total bugetul Filialei Timișoara, atunci reprezentantul direct și permanent al fondatorului are obligația de a înștiința de urgență consiliul de conducere al Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie” sau pe fondatorul ei.

Art. 24. - Biroul executiv va hotărî lunar valoarea de schimb la licitarea donațiilor valutare din contul filialei. Schimbul valutar se va face numai prin bănci românești.

Art. 25. - Ordonator principal de credit este președintele biroului executiv, iar în lipsa lui, vicepreședintele ori directorul orfelinatului. A doua semnătură aparține contabilului șef.

Art. 26. - Biroul executiv al Filialei Timișoara aprobă încadrarea personalului cu funcții de răspundere din cadrul orfelinatului.

Art. 27. - Calitatea de membru al Filialei Timișoara o poate dobândi orice persoană fizică sau juridică, la cerere. Includerea în consiliul de conducere al Filialei Timișoara se face numai pe baza recomandării a doi membri ai consiliului de conducere al Filialei Timișoara, după ce acesta a făcut dovada moralității sale.

Art. 28. - Membrii Filialei Timișoara pot participa la ședința deschisă a consiliului de conducere al Filialei Timișoara, dar nu au drept de vot.

Art. 29. - Calitatea de membru donator se dobândește, la cerere, după dovedirea fiscală a veniturilor.

Art. 30. - Consiliul de conducere al Filialei Timișoara a Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie” are obligația de a supraveghea îndeplinirea scopului filialei rezultat din statut și de a respecta interesele fundației și ale fondatorului.

Art. 31. - Consiliul de conducere al Filialei Timișoara este constituit din 10 persoane, plus reprezentantul direct și permanent al fondatorului.

Art. 32. - Reprezentantul direct și permanent al fondatorului va fi numit de acesta, el reprezentând în Filiala Timișoara interesele Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie". Acesta se poate retrage din calitatea pe care o posedă doar cu aprobarea fondatorului sau a consiliului de conducere al Fundației din 6466 Gründau - Germania. În cazul în care se dovedește imoralitatea acestuia, fondatorul sau consiliul de conducere al Fundației din Gründau - Germania îi poate retrage calitatea de reprezentant direct și permanent al fondatorului.

Art. 33. - Reprezentantul direct și permanent al fondatorului are dreptul de a convoca, ori de câte ori este necesar, atât biroul executiv, cât și consiliul de conducere ale Filialei Timișoara și de a verifica, împreună cu președintele biroului executiv, activitatea directorului și a tuturor salariaților orfelinatului.

Art. 34. - Reprezentantul direct și permanent al fondatorului are drept de veto la deciziile biroului executiv și ale consiliului de conducere ale Filialei Timișoara în cazul în care consideră că s-au depășit atribuțiile statutare ale Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie". Reprezentantul direct și permanent al fondatorului are următoarele obligații:

  • să urmărească îndeplinirea scopului Filialei Timișoara, interesele fundației și dorințele fondatorului;
  • să participe la ședințele lunare ale biroului executiv și la cele trimestriale și anuale ale consiliului de conducere ale Filialei Timișoara;
  • să atragă atenția consiliului de conducere al Filialei Timișoara asupra situațiilor în care, după părerea lui, nu se îndeplinește scopul fundației și să ia parte la toate deciziile consiliului de conducere al Filialei Timișoara a Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie";
  • să numească primul consiliu de conducere al filialei și primul birou executiv împreună cu fondatorul sau cu un membru al consiliului de conducere al Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie” din 6466 Gründau - Germania.

Art. 35. - Orice membru al Filialei Timișoara se poate retrage din filială la cerere. Orice membru al consiliului de conducere al filialei se poate retrage la cerere, cu avizul consiliului de conducere al Filialei Timișoara.

Art. 36. - Hotărârile cu privire la schimbări ale statutului Filialei Timișoara vor fi luate de Fundația „Walther Rudolf - Copii în primejdie” din 6466 Gründau - Germania, după consultarea prealabilă cu consiliul de conducere al Filialei Timișoara.

Art. 37. - Atunci când realizarea scopului Filialei Timișoara a fundației devine irealizabilă datorită schimbărilor esențiale ale condițiilor, biroul executiv împreună cu consiliul de conducere al filialei vor propune conducerii fundației din 6466 Gründau - Germania schimbarea scopului Filialei Timișoara a Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie”, cu acordul organului român ce a aprobat înființarea filialei.

Art. 38. - Filiala Timișoara a fundației se supune strict legislației locale românești.

Art. 39. - În cazul desființării Filialei Timișoara a Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie”, asupra patrimoniului Filialei Timișoara a fundației va hotărî consiliul de conducere al Fundației „Walther Rudolf - Copii în primejdie” din 6466 Gründau - Germania.

Art. 40. - Independent de obligațiile de permisiune rezultând din Legea pentru persoanele juridice, rezoluțiile privind modificarea statutului, unificarea cu altă fundație sau desființarea Filialei Timișoara a fundației se vor comunica în mod obligatoriu și secției financiare. Intrarea în vigoare a schimbării scopului se va face, de asemenea, cu asentimentul acesteia.

  1. Traducere.