autentificare cu OpenID
Hotărâre privind reabilitarea unor subunități economice componente ale regiilor autonome
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Regiile autonome care în procesul de rentabilizare au epuizat toate formele de reabilitare a unor subunități proprii, a căror valoare patrimonială depășește 10 milioane lei, pot să diminueze patrimoniul acestora prin reevaluare, vânzare sau casare, cu aprobarea ministerului de resort.

Art. 2. - Regiile autonome au obligația de a prezenta spre aprobare ministerului de resort propunerea pentru diminuarea patrimoniului unor subunități, pe baza unui studiu de valorificare prin reevaluare, înstrăinare sau casare, întocmit de o instituție specializată independentă.

Art. 3. - Aprobarea diminuării patrimoniului până la nivelul valorii rezultate din proiectul de valorificare va fi acordată pe baza prezentării de către regia autonomă a nereușitei adjudecării unei licitații publice, a vânzării sau asocierii la nivelul patrimoniului înregistrat inițial.

Art. 4. - Patrimoniul unor subunități ale regiilor autonome, diminuat în condițiile prezentei hotărâri, va constitui capitalul social cu care regia autonomă participă la înființarea de noi agenți economici prin asociere cu terți.

Art. 5. - Înstrăinarea sau casarea unor bunuri din patrimoniul respectiv, asocierea cu terți prin participare cu capital în condițiile prezentei hotărâri, se realizează în conformitate cu procedura anexată.


[modificare] Anexă

Procedura pentru reabilitarea economică a subunităților din componența regiilor autonome

1. Regia autonomă proprietară a patrimoniului care încorporează subunitatea nerentabilă va comanda unui institut de specialitate sau unei instituții publice neutre autorizate, un studiu de fezabilitate, prin care să se analizeze procedurile de reabilitare.

2. Regia autonomă, prin consiliul de administrație, în baza studiului de fezabilitate, hotărăște asupra procedurii de reabilitare: reorganizare de flux tehnologic, reutilări, retehnologizări, reprofilări sau concesiune, locație de gestiune, închiriere.

3. În cazul în care nici una din procedurile menționate la pct. 2 nu este eficientă conform studiului de fezabilitate, consiliul de administrație va solicita ministerului de resort aprobarea înstrăinării sau casării parțiale sau totale a bunurilor subunității în cauză, anexând un proiect de valorificare.

4. Ministerul de resort analizează documentele prezentate, aprobă diminuarea patrimoniului în cauză până la nivelul valorii reziduale rezultate în urma proiectului de valorificare și dispune organizarea de către regia autonomă respectivă a unei oferte publice pentru asocierea în vederea înființării unui nou agent economic sub formă de societate comercială.

5. În urma analizării ofertelor eventualilor parteneri, consiliul de administrație al regiei autonome hotărăște nominalizarea partenerului a cărui ofertă este cea mai avantajoasă.

6.Pentru constituirea capitalului social al noului agent economic ca urmare a asocierii cu terți, regia autonomă va contribui cu valoarea reziduală a patrimoniului rezultată din proiectul de valorificare.

7. În cazul în care din procedura menționată la pct. 4 nu rezultă interes din partea unor eventuali parteneri, ministerul va aproba casarea, dezmembrarea și înstrăinarea prin vânzare a bunurilor subunității respective, în condițiile legii.