autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome Studioul cinematografic „Sahia-Film"
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă de interes național Studioul cinematografic „Sahia-Film” prin reorganizarea Studioului cinematografic „Alexandru Sahia”, care se desființează.

Sediul Regiei autonome Studioul cinematografic „Sahia-Film” este în București, b-dul Aviatorilor nr. 106, sector 1, și în str. Jean-Louis Calderon nr. 33, sector 2.

Regia autonomă Studioul cinematografic „Sahia-Film” este persoană juridică, funcționează pe bază de gestiune și autonomie financiară și își desfășoară activitatea potrivit legislației române și regulamentului de organizare și funcționare.

Art. 2. - Regia autonomă Studioul cinematografic „Sahia-Film” are următorul obiect de activitate:

 • realizează pe peliculă și suport magnetic filme documentar-artistice (reportaje, eseuri cinematografice, filme de anchetă socială, de artă și etnografie, științifice, experimentale, de montaj, pentru Departamentul Informațiilor din cadrul Guvernului, Direcția rețele cinematografice și difuzării filmelor și pentru beneficiarii interni și externi etc.);
 • consemnează pe peliculă și suport magnetic evenimentele de orice natură, în vederea conservării, constituirii în timp a patrimoniului național de imagini și a utilizării lor în filme documentare;
 • efectuează prestații cinematografice pe peliculă și suport magnetic;
 • închiriază utilaj cinematografie către terții;
 • promovează imaginea României prin intermediul filmului documentar la manifestări interne și internaționale;
 • promovează talente cu vocație pentru filmul documentar prin acordarea de burse, subvenții etc.;
 • sprijină specializarea celor ce activează în cadrul documentarului românesc la alte școli naționale de film;
 • prelucrează peliculă pentru producția proprie și alți parteneri;
 • efectuează operațiuni de comerț exterior și import-export specifice obiectului său de activitate.

Art. 3. - Studioul cinematografie „Sahia-Film” funcționează ca regie autonomă de interes național, realizând filme documentar-artistice, letopisețul cinematografic și filme documentare finanțate din veniturile provenite de la Direcția rețelei cinematografice și difuzării filmelor pe baze contractuale referitoare la cuantumul anual al acestei finanțări, precum și prestații pentru diverși beneficiari din țară și străinătate, pe bază de contracte.

Departamentul informațiilor din cadrul Guvernului României îndeplinește pentru regia autonomă atribuțiile ministerului de resort.

Art. 4. - Patrimoniul net al Regiei autonome Studioul cinematografic „Sahia-Film” este de 17.632 mii lei, constituit prin preluarea activului și pasivului de la Studioul cinematografic „Alexandru Sahia”.

Patrimoniul Regiei autonome Studioul cinematografic „Sahia-Film” se va modifica în mod corespunzător pe baza reevaluării acestuia, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 5. - Conducerea Regiei autonome Studioul cinematografic „Sahia-Film” este asigurată de consiliul de administrație, constituit conform legii.

Activitatea artistică și de creație este condusă de directorul general și consiliul artistic.

Structura organizatorică a regiei autonome se aprobă de consiliul de administrație.

Art. 6. - Nivelurile de salarizare pentru Regia autonomă Studioul cinematografic „Sahia-Film” se stabilesc conform legii.

Art. 7. - Personalul Studioului cinematografic „Alexandru Sahia" preluat de Regia autonomă Studioul cinematografic „Sahia-Film” se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 8. - Regia autonomă Studioul cinematografic „Sahia-Film” își acoperă toate cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor prin veniturile provenite din activitatea proprie, credite bancare și subvenții de la bugetul administrației centrale de stat acordate potrivit legii.

Art. 9. - Pe data prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.


[modificare] Anexă

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome Studioul cinematografic „Sahia-Film”
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - Studioul cinematografic „Sahia-Film" funcționează ca regie autonomă de interes național, asigurând realizarea de filme documentar-artistice: reportaje, eseuri cinematografice, filme de anchetă socială, de artă și etnografie, științifice, experimentale, de montaj etc.

Realizează letopisețul cinematografic, precum și alte prestații cinematografice.

Pe lângă filmele documentar-artistice ce se realizează în cadrul finanțării de bază de la bugetul statului, studioul realizează filme finanțate din fondurile sistemului național de distribuire a filmelor. Cuantumul acestei finanțări se stabilește anual pe baze contractuale.

Disponibilul capacității de producție a studioului se folosește pentru realizarea de filme pentru diverși beneficiari, în baza contractelor ce se vor perfecta.

Studioul cinematografic „Sahia-Film" este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică.

Activitatea studioului se desfășoară în baza prezentului regulament, precum și a reglementărilor legale în vigoare.

Art. 2. - Sediul Regiei autonome Studioul cinematografic „Sahia-Film” este în municipiul București, b-dul Aviatorilor nr. 106, sector 1, și în str. Jean-Louis Calderon nr. 33, sector 2.

Departamentul informațiilor din cadrul Guvernului României îndeplinește pentru regia autonomă atribuțiile ministerului de resort.

Capitolul II
Obiectul de activitate

Art. 3. - Regia autonomă Studioul cinematografic „Sahia-Film" are următorul obiect de activitate:

 • realizează pe peliculă și suport magnetic filme documentar-artistice (reportaje, eseuri cinematografice, filme de anchetă socială, de artă și etnografie, științifice, experimentale, de montaj, pentru Departamentul Informațiilor din cadrul Guvernului, Direcția rețelei cinematografice și difuzării filmelor și pentru beneficiarii interni și externi etc.);
 • consemnează pe peliculă și suport magnetic evenimente de orice natură, în vederea conservării, constituirii în timp a patrimoniului național de imagini și a utilizării lor în filme documentare;
 • efectuează prestații cinematografice pe peliculă și suport magnetic;
 • închiriază utilaj cinematografic către terți;
 • promovează imaginea României prin intermediul filmului documentar la manifestări interne și internaționale;
 • promovează talentele cu vocație pentru filmul documentar prin acordarea de burse, subvenții etc.;
 • sprijină specializarea celor ce activează în cadrul documentarului românesc la alte școli naționale de film;
 • prelucrează peliculă pentru producția proprie și alți parteneri;
 • efectuează operațiuni de comerț exterior și import-export specifice obiectului său de activitate.
Capitolul III
Patrimoniul

Art. 4. - Regia autonomă Studioul cinematografic „Sahia-Film” are un patrimoniu în valoare de 17.632 mii lei conform datelor de la 13.III.1991, ce se va reevalua în condițiile economice existente, potrivit reglementărilor și normelor legale în vigoare.

Art. 5. - Regia autonomă Studioul cinematografic „Sahia-Film” administrează bunurile din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de administrare se folosește și dispune, în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

Capitolul IV
Structura

Art. 6. - Structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome Studioul cinematografic „Sahia-Film”, precum și numărul de personal se stabilesc de către consiliul de administrație al regiei autonome.

Personalul regiei autonome este angajat de către directorul general al acesteia.

Art. 7. - Salarizarea personalului se stabilește, potrivit legii, de către consiliul de administrație, în conformitate cu nivelurile de salarizare stabilită pentru regiile autonome.

Capitolul V
Organele de conducere

Art. 8. - Conducerea Regiei autonome Studioul cinematografic „Sahia-Film” se asigură de consiliul de administrație, împreună cu consiliul artistic, care are atribuții de conducere pe linie artistică.

Art. 9. - Consiliul de administrație al Regiei autonome Studioul cinematografic „Sahia-Film” se numește prin ordin al secretarului de stat, șeful Departamentului Informațiilor din cadrul Guvernului României, și este compus din 11 persoane, din care una este directorul general al Studioului cinematografic „Sahia-Film".

Din consiliul de administrație fac parte, în mod obligatoriu, reprezentantul Departamentului informațiilor, regizori, operatori, economiști, juriști, specialiști în domeniul de activitate al studioului.

Art. 10. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare și prevederilor Legii nr. 15/1990.

Art. 11. - Consiliul de administrație al Regiei autonome Studioul cinematografic „Sahia-Film” are următoarele atribuții principale:

 • aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei;
 • aprobă programele de producție, de pregătire profesională și recalificare a personalului, precum și activitatea economică și de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung;
 • aprobă indemnizația membrilor consiliului de administrație;
 • numește directorii regiei și asimilații acestora, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
 • aprobă crearea altor fonduri în afara celor menționate de lege;
 • aprobă investițiile ce urmează a fi realizate și sursele de finanțare a acestora;
 • aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;
 • aprobă împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora;
 • răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;
 • aprobă prețurile și tarifele pentru produsele și prestațiile sale, în conformitate cu dispozițiile legii;
 • aprobă utilizarea fondului valutar;
 • aprobă colaborarea și cooperarea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate;
 • asigură și răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecția mediului înconjurător și securitatea muncii;
 • aprobă, împreună cu consiliul artistic, sistemul de stimulare în domeniul creației și producției filmelor documentare;
 • hotărăște în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepția celor date în competența altor organe, potrivit legii;
 • rezolvă problemele personalului de creație (realizatori, regizori, operatori), legate de încadrări în muncă și desfaceri de contracte de muncă, cu avizul consiliului artistic întrunit în plen.

Art. 12. - Consiliul de administrație al Regiei autonome Studioul cinematografic „Sahia-Film" se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună și la cererea președintelui sau a cel puțin 5 membri, ori de câte ori este necesar.

Art. 13. - Activitatea curentă a Regiei autonome Studioul cinematografic „Sahia-Film” este condusă de un director general, numit de consiliul de administrație, cu avizul ministrului de resort.

Art. 14. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 15. - Consiliul de administrație prezintă anual Departamentului informațiilor un raport asupra activității din perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 16. - Directorul general și consiliul artistic garantează calitatea artistică a tematicii și a filmelor documentare. Atribuțiile consiliului artistic se vor stabili prin regulamentul intern de organizare și funcționare a regiei.

Art. 17. - Consiliul artistic și directorul general aprobă propunerile și scenariile și urmăresc realizarea artistică a filmelor și difuzarea lor în scopul promovării filmului de calitate.

Consiliul artistic va fi alcătuit din personalități importante din domeniul filmului documentar-artistic.

Art. 18. - Consiliul artistic și directorul general propun, conform regulamentului, stimularea materială a creatorilor, a echipelor de filmare, în urma unor realizări de prestigiu.

Art. 19. - La propunerea consiliului artistic, consiliul de administrație stabilește în regim propriu, prin regulament, onorariile pentru idee, scenariu, decupaj, comentariu, consultații de specialitate, figurație, actori și alte colaborări specifice artei filmului documentat-artistic.

Capitolul VI
Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 20. - Regia Autonomă Studioul cinematografic „Sahia-Film” întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după modelul stabilit de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se aprobă de Ministerul Economiei și Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 21. - Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă Studioul cinematografic „Sahia-Film" constituie, în condițiile legii, fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, asigură sumele necesare satisfacerii unor necesități culturale și sportive ori de perfecționare-recalificare ale personalului angajat, precum și pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plătește impozitele, taxele, cotele de asigurări și protecție socială și celelalte vărsăminte prevăzute de lege.

Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii și efectuarea plăților menționate la alin. 1 reprezintă profitul net al regiei. Din acest profit, 5% se utilizează pentru constituirea unui fond de participare a angajaților la profituri, iar restul se varsă la bugetul administrației centrale de stat.

Art. 22. - Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situația în care, în cursul unui an, mijloacele regiei autonome nu sunt suficiente, regia poate contracta credite financiare cu Banca Națională a României sau alte bănci, conform reglementărilor în vigoare.

Pentru acoperirea eventualelor deficite, regia autonomă beneficiază de subvenții de la bugetul administrației centrale de stat ori poate contracta credite, în limitele fondurilor prevăzute în bugetul administrației centrale de stat, care pot fi utilizate numai potrivit scopurilor pentru care au fost acordate.

Art. 23. - Regia autonomă Studioul cinematografic „Sahia-Film” hotărăște cu privire la investițiile ce trebuie realizate, potrivit obiectului său de activitate, care se finanțează din: surse proprii, credite bancare, alocații de la bugetul statului.

Art. 24. - Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

Art. 25. - Operațiunile de încasări și plăți ale regiei se efectuează prin conturi deschise la bănci.

Capitolul VII
Relațiile regiei

Art. 26. - Relațiile comerciale cu alte regii autonome sau societăți comerciale se vor desfășura pe baze contractuale.

Art. 27. - Regia va practica în raporturile cu terții prețuri și tarife ce se vor stabili de consiliul de administrație prin contract, pe bază de negociere.

Art. 28. - Relațiile cu bugetul administrației centrale de stat se realizează centralizat, prin aparatul propriu al regiei.

Art. 29. - Regia autonomă Studioul cinematografic „Sahia-Film” poate încheia contracte de vânzare, executare de lucrări sau prestări de servicii cu întreprinzători români sau străini, în condițiile legii.

Art. 30. - Regia autonomă Studioul cinematografic „Sahia-Film” se poate asocia cu societăți comerciale pentru realizarea în comun de activități specifice, precum și cu terțe persoane juridice sau fizice, române sau străine, în vederea creării de noi persoane juridice în același scop.

De asemenea, regia poate concesiona altor unități, pe bază de contracte, dreptul de folosință a filmelor sale.

Art. 31. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, precum și cu celelalte reglementări în vigoare.