autentificare cu OpenID
Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
  • semnat: p. Președintele Senatului, Vasile Moiș notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 31 iulie 1991.
  • semnat: p. Președintele Adunării Deputaților, Ionel Roman notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 31 iulie 1991.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifică Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 180 milioane dolari S.U.A., încheiat la Washington la data de 3 iulie 1991.


[modificare] Acord de împrumut

(Proiectul privind asistența tehnică și împrumuturi critice)
între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Acord, din data de 3 iulie 1991, între România (Împrumutatul) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca).

Întrucât (A): Împrumutatul fiind satisfăcut de fezabilitatea și prioritatea proiectului, descris în anexa 2 a acordului, a cerut Băncii să-l ajute în finanțarea proiectului;
Întrucât (B): Împrumutatul intenționează să contracteze de la Banca Europeană de Investiții (BEI) un împrumut în sumă echivalentă cu 17,4 milioane dolari pentru a ajuta la finanțarea părții A. 2 a proiectului, în termenii și condițiile descrise într-un acord (Acordul de împrumut al BEI) ce va fi încheiat între Împrumutat și BEI; și
Întrucât (C): Banca a fost de acord, luând în considerare și cele expuse anterior, să extindă împrumutul către Împrumutat în termenii și condițiile descrise în acest acord;
În consecință, părțile de față, în felul acesta, sunt de acord cu cele ce urmează:
Articolul I
Condiții generale. Definiții

Secțiunea 1.01. „Condițiile generale” aplicabile acordurilor de împrumut și garantare ale Băncii din 1.01.1985, cu modificările descrise mai jos (Condiții generale), constituie parte integrantă a acestui acord:

(a) Ultima frază a secțiunii 3.02 se elimină.

(b) În secțiunea 6.02, subparagraful (k) devine subparagraful (l) și un nou subparagraf (k) se adaugă după cum urmează:

„(k) O situație extraordinară va fi apărut, în condițiile căreia orice tragere în continuare în cadrul împrumutului ar fi neconformă cu prevederile art. III, secțiunea 3 din statutul Băncii.”

Secțiunea 1.02. Dacă contextul nu solicită o abordare diferită, termenii definiți în „Condițiile generale” au semnificația respectivă în această privință așa cum au fost descriși, iar următorii termeni suplimentari au următoarele înțelesuri:

(a) „Banca Agricolă” înseamnă Banca Agricolă a Împrumutatului, înființată și funcționând în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 1196/12.11.1990;

(b) „Metroul București” înseamnă sistemul de transport subteran bucureștean al Împrumutatului;

(c) „categorii” înseamnă, grupate, fiecare din categoriile de repere care să fie finanțate din împrumut, așa cum sunt descrise în tabelul 1 al anexei 1 la acord, și termenul „categoria” înseamnă fiecare dintre aceste categorii;

(d) „Banca Comercială” înseamnă Banca Comercială a Împrumutatului (Banca Comercială Română), înființată și funcționând în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 1195/12.11.1990;

(e) „Convex” - S.A. înseamnă compania comercială a Împrumutatului pentru operațiuni de manipulare a mărfurilor în vrac la terminal, înființată și funcționând în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 19/10.01.1991;

(f) „Contransimex” înseamnă firma de comerț exterior a Împrumutatului pentru lucrări publice și consultanță tehnică (engineering), înființată și funcționând în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 93/31.1.1991;

(g) „Banca Cooperatistă” înseamnă Banca Cooperatistă a Împrumutatului (Bank Coop), înființată și funcționând în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 992/3.11.1990;

(h) „Banca de Dezvoltare” înseamnă Banca de Dezvoltare a Împrumutatului (Banca Română de Dezvoltare), înființată și funcționând în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 1178/2.11.1990;

(i) „Anul fiscal” înseamnă perioada de 12 luni corespunzând oricăruia dintre anii fiscali ai Împrumutatului, perioadă care începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie într-un an calendaristic;

(j) „Cursul de piață interbancar” înseamnă cursul de schimb în valută convertibilă al leului (cum acesta este definit mai jos) astfel cum este stabilit periodic în conformitate cu prevederile Legii Împrumutatului nr. 15/1990;

(k) „leu” înseamnă unitatea monetară a Împrumutatului și „lei” semnifică pluralul termenului „leu”;

(l) „MOA” înseamnă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Împrumutatului;

(m) „MEF” înseamnă Ministerul Economiei și Finanțelor al Împrumutatului;

(n) „MOI” înseamnă Ministerul Industriei al Împrumutatului;

(o) „MOLSP” înseamnă Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Împrumutatului;

(p) „NAP” înseamnă Agenția Națională de Privatizare a Împrumutatului, înființată și funcționând pe baza Deciziei Împrumutatului nr. 823/25.07.1990;

(q) „NCS” înseamnă Comisia Națională pentru Statistică a Împrumutatului, înființată și funcționând în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 27/30.12.1990;

(r) „Acorduri de participare” înseamnă, grupat, fiecare dintre acordurile de participare a băncilor, care urmează să fie încheiate între Împrumutat și băncile participante (așa cum acest termen este definit mai jos) conform secțiunii 3.02 (b) și părții B a anexei 7 la acord și termenul „Acord de participare” înseamnă fiecare din acordurile de participare;

(s) „Bănci participante” înseamnă Banca Agricolă și Banca Română de Dezvoltare și termenul „Bancă participantă” înseamnă oricare din băncile participante;

(t) „PETROM” înseamnă Regia autonomă a petrolului a Împrumutatului, înființată și funcționând în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 23/30.01.1991;

(u) „PIU” înseamnă Colectivul de implementare a proiectului, înființat în cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor în conformitate cu Ordinul ministrului nr. 233/15.04.1991;

(v) „RAL” înseamnă Regia autonomă a lignitului a Împrumutatului, înființată și funcționând în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 1211/2.11.1990;

(w) „RENEL” înseamnă Regia autonomă de electricitate a Împrumutatului, înființată și funcționând în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 1199/2.11.1990;

(x) „ROMGAZ” înseamnă Regia autonomă a gazelor naturale a Împrumutatului, înființată și funcționând în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 16/10.01.1990;

(y) „ROMAGRIMEX” înseamnă firma de comerț exterior pentru agricultură a Împrumutatului, înființată și funcționând în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 69/26.01.1990;

(z) „ROM-POST-TELECOM” înseamnă Administrația pentru poștă și telecomunicații a Împrumutatului, înființată și funcționând în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 883/30.07.1990;

(aa) „Banca de Economii” înseamnă Casa de Economii și Consemnațiuni a Împrumutatului, înființată și funcționând în baza Decretului Împrumutatului nr. 371/1958;

(bb) „SOCEP” - S.A. înseamnă firma comercială pentru operațiuni generale de manipulare și containerizare, înființată și funcționând în conformitate cu Decizia Împrumutatului nr. 19/10.01.1990;

(cc) „acord de împrumut subsidiar” înseamnă fiecare dintre acordurile de împrumut subsidiar care urmează să fie încheiate între Împrumutat și agențiile de implementare (așa cum termenul este definit mai jos) în conformitate cu secțiunea 3.02 (a) a părții A a anexei 7 la acord și termenul „acord de împrumut subsidiar” înseamnă fiecare din acordurile de subîmprumut;

(dd) „subîmprumuturi” înseamnă împrumuturile propuse a fi făcute de Împrumutat către agențiile de implementare (așa cum termenul este definit mai jos) pentru realizarea componentei respective a proiectului, în concordanță cu termenii și condițiile Acordului de împrumut subsidiar, corespunzător și termenul „subîmprumut” înseamnă oricare din subîmprumuturi;

(ee) „agenții de implementare” înseamnă agențiile, întreprinderile și alte entități ale Împrumutatului la care se face referire în paragrafele (b), (e), (f), paragrafele de la (o) la (q), paragraful (t), paragrafele de la (v) la (z) și (bb) ale acestei secțiuni și termenul „agenție de implementare” înseamnă oricare din agențiile de implementare;

(ff) „componenta respectivă a proiectului” înseamnă următoarele: METROU - București, partea A (4) (b) a proiectului; CONVEX - S.A., partea A (4) (c) a proiectului; CONTRANSIMEX, partea A (4) (a) a proiectului; MOLSP, partea B (8) a proiectului; NAP, partea B (2) a proiectului; NCS, partea C (2) a proiectului; PETROM, părțile A (1) (a) și B (5) (b) (ii) și (iii) ale proiectului; RAL, părțile A (3) și B (7) ale proiectului; RENEL, partea A (2) a proiectului; ROM-GAZ, partea A (1) (b) a proiectului; ROMAGRIMEX, partea A (7) a proiectului; ROM-POST-TELECOM, partea A (5) a proiectului și SOCEP - S.A., partea A (4) (c) a proiectului; și

(gg) „contul special” înseamnă oricare din conturile la care se face referire în secțiunea 2.02 (b) a acestui acord și termenul „conturi speciale” semnifică toate conturile de mai sus.

Articolul II
Împrumutul

Secțiunea 2.01. Banca este de acord să împrumute pe Împrumutat, în termenii și condițiile expuse sau la care se face referire în acest acord, în valute diferite, care vor avea o valoare totală agreată echivalând cu suma de 180 milioane dolari, aceasta reprezentând totalul tragerilor în cadrul împrumutului, fiecare tragere ca și data efectuării ei fiind stabilite de Bancă.

Secțiunea 2.02. (a) Suma împrumutului poate fi trasă din contul împrumutului în concordanță cu prevederile anexei 1 la acest acord pentru cheltuielile făcute (sau, dacă Banca va fi de acord, pentru cele ce urmează a se face) pe baza costului rezonabil al produselor și serviciilor cerute de proiectul descris în anexa 2 la acest acord și care urmează să fie finanțate prin împrumut.

b) Pentru scopurile proiectului, Împrumutatul va deschide și menține un cont special de depozit în dolari și un cont special de depozit în mărci germane, în bănci agreate de Bancă și în termeni și condiții satisfăcătoare pentru Bancă, incluzând o protecție corespunzătoare în caz de daune pentru confiscare sau sechestrare. Efectuarea de depuneri în/sau plățile din conturile speciale va fi făcută în conformitate cu prevederile anexei 6 la acest acord.

Secțiunea 2.03. Data de închidere va fi 31 decembrie 1994 sau o dată ulterioară pe care Banca o va stabili. Banca va anunța cu promptitudine pe Împrumutat despre această dată ulterioară.

Secțiunea 2.04. Împrumutatul va plăti Băncii o taxă de neutilizare de 0,75% pe an asupra valorii sumei din împrumut netrasă periodic.

Secțiunea 2.05. (a) Împrumutatul va plăti dobânda pentru partea din împrumut trasă și nerambursată periodic, la o rată egală, pentru fiecare perioadă de dobândă, cu costul împrumuturilor calificate, determinat în contul semestrului precedent, plus 0,5%. La fiecare din datele specificate în secțiunea 2.06 a acordului, Împrumutatul va plăti dobânda cumulată pentru capitalul nefolosit în perioada de dobândă precedentă calculată la cota aplicabilă în cursul unei astfel de perioade de dobândă.

(b) Imediat ce va fi posibil, după sfârșitul fiecărui semestru, banca va notifica Împrumutatului costul împrumuturilor calificate, determinat pentru acel semestru.

(c) Pentru scopurile acestei secțiuni:

(i) „perioada dobânzii” semnifică o perioadă de 6 luni care se încheie la data care precede imediat fiecare dată specificată în secțiunea 2.06 a acestui acord, începând cu perioada de dobândă în care acest acord este semnat;

(ii) „costul împrumuturilor calificate” semnifică costul, așa cum este determinat în mod rezonabil de Bancă și exprimat ca un procent anual, al împrumuturilor nelichidate ale Băncii trase după 30.07.1982, excluzând acele împrumuturi sau părți din împrumuturi pe care Banca le-a alocat pentru finanțarea: (A) investițiilor Băncii și (B) împrumuturilor care pot fi făcute de Bancă după 1.07.1989 purtând rate ale dobânzii determinate altfel decât cele prevăzute în paragraful (a) al acestei secțiuni;

(iii) „semestru” înseamnă primele 6 luni sau următoarele 6 luni ale anului calendaristic.

(d) La o dată pe care Banca o va comunica ulterior Împrumutatului, dar în nu mai puțin de 6 luni, paragrafele (a), (b) și (c) (iii) ale acestei secțiuni vor fi modificate după cum urmează:

„(a) Împrumutatul va plăti dobânda pentru partea din împrumut trasă și nerambursată periodic, la o rată pentru fiecare trimestru egală cu costul împrumuturilor calificate, determinat pentru trimestrul precedent, plus 0,50%. La fiecare din datele specificate în secțiunea 2.06 a acestui acord, Împrumutatul va plăti dobânda cumulată pentru partea nerambursată în cursul perioadei precedente a dobânzii, calculată la ratele aplicabile în cursul unei astfel de perioade de dobândă.”

„(b) Imediat ce este posibil după încheierea fiecărui trimestru, Banca va informa Împrumutatul despre costul împrumuturilor calificate, determinat pentru un astfel de trimestru.”

„(c) (iii) „trimestru” semnifică o perioadă de 3 luni începând cu 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie și 1 octombrie ale fiecărui an calendaristic.”

Secțiunea 2.06. Dobânda și alte comisioane vor fi plătite semestrial la 15 martie și 15 septembrie ale fiecărui an.

Secțiunea 2.07. Împrumutatul va rambursa împrumutul în conformitate cu graficul de amortizare prezentat în anexa 3 la acord.

Articolul III
Realizarea proiectului

Secțiunea 3.01. (a) Împrumutatul își declară angajamentul său față de obiectivele proiectului așa cum au fost stipulate în anexa 2 la acord și, în acest scop, va duce la bun sfârșit sau va determina să fie realizat proiectul cu atenția și eficiența cuvenite și în conformitate cu practicile corespunzătoare, tehnice, financiare și administrative și va furniza cu promptitudine fondurile, facilitățile, serviciile și alte resurse necesitate de proiect.

(b) Fără a limita prevederile paragrafului (a) al acestei secțiuni și cu excepția cazurilor când Împrumutatul și Banca vor conveni altfel, Împrumutatul va realiza sau va determina să se realizeze proiectul în conformitate cu Programul de implementare stipulat în anexa 5 la acest acord.

Secțiunea 3.02. (a) Împrumutatul va disponibiliza o parte din fondurile împrumutului către agențiile de implementare pentru realizarea componentelor respective ale proiectului, prin acorduri de împrumut subsidiar, încheiate în termeni și condiții care să satisfacă Banca, incluzând, printre altele, principalii termeni și condiții stipulate în partea A a anexei 7 la acord.

(b) În scopul administrării implementării și supervizării acordurilor de împrumut subsidiar, Împrumutatul va încheia acordurile participative cu băncile participante, în termeni și condiții care să satisfacă Banca, incluzând, printre altele, principalii termeni și condiții stipulate în partea B a anexei 7 la acest acord.

(c) Fără nici un fel de limitare sau restricție asupra prevederilor anexei 7 la acord, Împrumutatul își va exercita drepturile și își va respecta obligațiile decurgând din fiecare dintre acordurile de împrumut subsidiar și acordurile de participare în așa fel încât să-și protejeze propriile interese, cât și cele ale Băncii și să îndeplinească scopurile împrumutului și, cu excepția cazurilor când Banca ar da acordul expres, Împrumutatul nu va conveni, modifica, abroga sau renunța la nici unul dintre acordurile de împrumut subsidiar sau de participare, sau la nici una dintre prevederile acestor acorduri.

Secțiunea 3.03. (a) Împrumutatul va proceda astfel: (i) va înainta Băncii, nu mai târziu de 31 decembrie 1992, pentru analiză și comentariu, un plan de acțiune elaborat pe baza recomandărilor din studiul privind costul și prețurile energiei la care se face referire în partea B (4), (b), (i) a proiectului, cu scopul, între altele, de a reconsidera structura prețurilor sectorului său energetic; și (ii) imediat după aceea va aduce la îndeplinire planul respectiv cu atenția și eficacitatea cuvenite, luând în considerare și comentariile Băncii pe baza acestuia.

(b) Până la 31 ianuarie 1993, Împrumutatul va trimite Băncii pentru analiză și comentariu un plan de acțiune bazat pe termeni de referință care să fie agreați de Bancă pentru - între altele - imediata îmbunătățire a viabilității economice și financiare a RAL (incluzând, însă fără a limita, restructurarea sau închiderea minelor de lignit și aplicarea măsurilor vizând creșterea producției din minele de suprafață generatoare de costuri joase și reducerea producției în cazul minelor subterane neeficiente), ca și pentru asigurarea necesarului de lignit pentru reabilitarea celor două termocentrale ale Împrumutatului situate la Rovinari și Turceni.

(c) Împrumutatul: (i) nu mai târziu de 1 septembrie 1992, pe baza concluziilor și recomandărilor primei faze a studiului sectorului de irigații, menționat în partea B (5) a proiectului, va prezenta Băncii spre analiză și comentariu investițiile prioritare imediate și pe termen scurt propuse de Împrumutat pentru sectorul său de irigații; (ii) nu mai târziu de 1 august 1993, pe baza concluziilor și recomandărilor celei de-a doua și a treia faze a studiului menționat, va prezenta Băncii spre analiză și comentariu programele de investiții pe cinci (5) și zece (10) ani pentru sectorul său de irigații, care vor avea întinderea și detaliile pe care Banca le va cere în mod rezonabil.

Secțiunea 3.04. Împrumutatul, până la îndeplinirea proiectului, va menține sau se va îngriji să mențină PIU într-o formă și cu o astfel de structură și funcții (incluzând, dar fără a se limita la, cele prezentate în paragraful A al anexei 5 la acest acord) din termenii de referință agreați de Bancă în totalitate.

Secțiunea 3.05. Înainte de a iniția achiziționarea oricăror bunuri din cele prevăzute în partea 4 (a) a proiectului, Împrumutatul va stabili un sistem de vânzare prin licitație internă competitivă a bunurilor menționate, conform cerințelor Băncii, sistem care trebuie să asigure, printre altele, că: (i) fiecare din bunurile menționate va fi cumpărat de ofertantul/ofertanții cel mai avantajos, pe baza unui proces de licitare competitiv, anunțat public; (ii) ofertele vor fi prezentate în plicuri sigilate și vor cuprinde prețul și cantitatea oferite; (iii) deschiderea plicurilor (ofertelor) va avea loc în public și în prezența licitatorilor care doresc să participe; (iv) nu se va face adjudecarea decât dacă prețul oferit este cel puțin egal cu echivalentul în lei al costului CIF al mărfurilor, evaluat la cel mai scăzut curs de schimb de pe piața interbancară din ultimele treizeci (30) de zile înaintea anunțării publice.

Secțiunea 3.06. (a) Nu mai târziu de 31 august 1992, Împrumutatul va analiza și va face un schimb de păreri cu Banca în privința următoarelor: (i) portofoliul de proiecte de investiții, inclusiv neterminate, ale Împrumutatului, în scopul determinării, printre altele, a planului viitor de finanțare a proiectelor menționate; (ii) pe baza concluziilor și recomandărilor ce rezultă din analiza de la paragraful (i) de mai sus, programele de investiții propuse și planurile de finanțare la care se face referire pentru investițiile publice ale Împrumutatului ce urmează a fi finanțate de Guvern sau de agențiile semiautonome pe parcursul anului financiar 1993.

(b) Cât mai curând posibil după analiza stipulată în subparagraful (a) (ii) al acestei secțiuni, Împrumutatul va pune în practică programele de investiții menționate, cu atenția și eficiența corespunzătoare, luând în considerare comentariile și părerile Băncii asupra acestora.

Secțiunea 3.07. În afara cazului când Banca va conveni altfel, achiziționarea de bunuri și servicii de consultanță cerute de proiect și care vor fi finanțate din sumele împrumutului va fi supusă prevederilor anexei 4 la acest acord.

Articolul IV
Clauze financiare

Secțiunea 4.01. (a) Împrumutatul va ține sau se va îngriji de ținerea evidenței împrumutului în registre și conturi separate care să reflecte, în concordanță cu practicile contabile consacrate, operațiunile, resursele și cheltuielile privind proiectul agențiilor de implementare și departamentelor, agențiilor și altor entități ale Împrumutatului responsabile de realizarea proiectului sau a oricărei părți din acesta.

(b) Împrumutatul:

(i) va ține evidențele și conturile menționate în paragraful (a) al acestei secțiuni, inclusiv cele pentru conturile speciale pe fiecare an financiar, verificate în conformitate cu principiile expertizei contabile aplicate consecvent de experții contabili independenți agreați de Bancă;

(ii) va pune la dispoziția Băncii, de îndată ce este disponibil, dar în orice caz nu mai târziu de șase (6) luni de la expirarea unui astfel de an, raportul asupra expertizei contabile făcute de experții amintiți asupra sferei de cuprindere și în detaliile cerute de Bancă;

(iii) va pune la dispoziția Băncii orice alte informații privind registrele și conturile menționate, ca și expertiza acestora, după cum Banca va cere, periodic.

(c) Pentru toate cheltuielile pentru care s-au făcut trageri din contul de împrumut, pe bază de documente justificative de cheltuieli, Împrumutatul: (i) va ține, în conformitate cu paragraful (a) al acestei secțiuni, registre și conturi reflectând aceste cheltuieli; (ii) va păstra, cel puțin încă un an după ce Banca a primit raportul expertului contabil pentru anul financiar în care s-a făcut ultima tragere din contul de împrumut sau plata din conturile speciale, toate documentele (contracte, comenzi, facturi, chitanțe și alte documente) care evidențiază cheltuielile respective; (iii) va permite reprezentanților Băncii să examineze aceste documente; (iv) va asigura ca aceste registre și conturi să fie incluse în expertiza anuală menționată în paragraful (b) al acestei secțiuni și ca raportul asupra acestei expertize să conțină un punct de vedere separat al experților menționați, asupra faptului dacă declarațiile de cheltuieli transmise de Împrumutat în cursul anului financiar, ca și procedurile și verificările interne ocazionate de pregătirea lor, pot garanta corectitudinea tragerilor la care se referă.

Articolul V
Penalități ale Băncii

Secțiunea 5.01. În completarea prevederilor din secțiunea 6.02 (i) din „Condițiile generale” se specifică următoarea situație adițională, și anume:

(a) Acordul de împrumut cu BEI să devină efectiv până la 31 decembrie 1991 sau la o dată ulterioară convenită de Bancă; totuși, prevederile acestui paragraf nu se vor aplica dacă Împrumutatul stabilește, conform cerințelor Băncii, că pentru realizarea proiectului există fonduri disponibile din alte surse, în termeni și condiții compatibile cu obligațiile Împrumutatului din acest acord;

(b) (i) Condiționat de prevederile subparagrafului (ii) al acestui paragraf:

(A) dreptul Împrumutatului de a face trageri din împrumutul BEI ar fi suspendat, anulat sau terminat, total sau parțial, în conformitate cu condițiile din Acordul de împrumut cu BEI;

sau

(B) Împrumutul BEI ar deveni plătibil anterior scadenței convenite prin Acordul de împrumut;

(ii) Subparagraful (i) al acestui paragraf (b) nu se va aplica dacă Împrumutatul stabilește, conform cerințelor Băncii, că: (A) această suspendare, anulare, terminare sau încheiere prematură nu este cauzată de incapacitatea Împrumutatului de a executa oricare din obligațiile sale din Acordul de împrumut BEI; (B) fonduri adecvate pentru realizarea proiectului sunt disponibile din alte surse, în termeni și condiții comparabile cu obligațiile Împrumutatului decurgând din acest acord.

Secțiunea 5.02. În conformitate, cu prevederile secțiunii 7.01 (h), din „Condițiile generale”, se precizează următoarea situație adițională, și anume că împrejurarea prevăzută la paragraful (b) (i) (B) al secțiunii 5.01 din acest acord poate surveni, condiționat de prevederea paragrafului (b) (ii) al acestei secțiuni.

Articolul VI
Întrare în vigoare. Încetare

Secțiunea 6.01. Următoarele situații sunt considerate condiții suplimentare pentru intrarea în vigoare a acestui acord, în sensul secțiunii 12.01 (c) din „Condițiile generale”:

(a) ca Împrumutatul să fi încheiat cel puțin două acorduri de împrumut subsidiar, agreate de Bancă, în vederea realizării proiectului sau a oricărei părți din acesta;

(b) ca Împrumutatul să fi încheiat acorduri de participare, agreate de Bancă, cu fiecare din băncile administrative; și

(c) ca Împrumutatul să fi deschis conturile speciale în termeni și condiții agreate de Bancă.

Secțiunea 6.02. Următoarea situație este specificată ca o problemă suplimentară în sensul secțiunii 12.02 (c) din „Condițiile generale”, urmând a fi inclusă în opinia sau opiniile furnizate Băncii de un consiliu agreat de Bancă, și anume ca fiecare din acordurile de împrumut subsidiar și de participare menționate în paragrafele (a) și (b) din secțiunea 6.01 de mai sus să fi fost legalizat sau ratificat conform procedurii, precum și semnat și transmis în numele părților menționate și, de asemenea, ca părțile să fie obligate legal la aceasta în conformitate cu condițiile acordului.

Secțiunea 6.03. Data nouăzeci (90) de zile după data acordului este specificată pentru scopurile secțiunii 12.04 din „Condițiile generale".

Articolul VII
Reprezentantul Împrumutatului. Adrese

Secțiunea 7.01. Ministerul Economiei și Finanțelor al Împrumutatului este numit ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secțiunii 11.03 din „Condițiile generale”.

Secțiunea 7.02. Se specifică următoarele adrese pentru scopurile secțiunii 11.01 din „Condițiile generale”:

Pentru Împrumutat:

Ministerul Economiei și Finanțelor, str. Doamnei nr. 8, București - România
Adresa telegrafică: Telex 11.239 MINFIN

Pentru Bancă:

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare 1818 H Street, N-W. Washington D.C. 20433, U.S.A.
Adresa telegrafică: INTBAFRAD Washington D.C.
Telex: 248423 (RCA), 92937 (FTCC), 64145 (WUI) sau 197688 (TRT)


Pentru certificarea celor de mai sus, părțile prezente, prin reprezentanții autorizați conform procedurii, au convenit ca acest acord să fie semnat, în numele lor, în Districtul Columbia U.S.A., în ziua și anul menționate la începutul acordului.

România, prin reprezentantul autorizat
BIRD, prin vicepreședintele regional pentru Europa Centrală și de Est și pentru Africa de Nord


[modificare] Anexa 1
Tragerile din împrumut

1. Tabelul de mai jos indică categoriile de proiecte finanțate din sumele primite, alocația sumelor din împrumut pe fiecare categorie și procentul cheltuielilor finanțate pentru obiectivele din fiecare categorie:

Categoria Suma alocată(echivalent $) % din cheltuielile ce urmează să fie finanțate
1. Importuri de piese de schimb și echipamente 100% din cheltuielile străine
(a) (i) Partea A (1) (i) a proiectului 26.000.000
(ii) Partea A (1) (ii) a proiectului 9.000.000
(b) Partea A (2) a proiectului 22.800.000
(c) Partea A (3) a proiectului 26.600.000
(d) (i) Partea A (4) a proiectului:
(i) Partea A (4) (i) 26.800.000
(ii) Partea A (4) (ii) 2.600.000
(iii) Partea A (4) (iii) 1.700.000
(iv) Partea A (4) (iv) 3.900.000
(e) Partea A (5) a proiectului 6.800.000
(f) Partea A (6) a proiectului 15.900.000
(g) Partea A (7) a proiectului 7.000.000
2. Servicii de consultanță și instruire 100% din cheltuielile străine
(a) Partea B (1) a proiectului 400.000
(b) Partea B (2) a proiectului 1.000.000
(c) Partea B (3) a proiectului 1.400.000
(d) Partea B (4) a proiectului 2.000.000
(e) Partea B (5) a proiectului 3.800.000
(f) Partea B (6) a proiectului 2.700.000
(g) Partea B (7) a proiectului 900.000
(h) Partea B (8) a proiectului 3.600.000
(i) Partea C (1) a proiectului 2.600.000
(j) Partea C (2) a proiectului 3.000.000
(k) Partea C (3) a proiectului 200.000
3. Suma nealocată 9.300.000
Total: 180.000.000

2. Pentru scopurile acestei anexe, termenul „cheltuieli străine” reprezintă acele cheltuieli făcute în orice monedă, alta decât cea a Împrumutatului, pentru bunurile și serviciile livrate de pe teritoriul oricărei țări, alta decât cea a Împrumutatului.

3. Făcând abstracție de prevederile paragrafului 1 de mai sus: (i) nu se pot face trageri cu privire la plăți făcute înaintea datei acestui acord, cu excepția tragerilor în sumă globală nu mai mare de 18.000.000 $, care pot fi făcute în privința categoriilor 1; 2 (b); 2 (c); 2 (e); 2 (g); 2 (h); 2 (i) și 2 (k) acoperind plăți efectuate pentru diferite cheltuieli realizate înaintea acestei date, dar după 1 mai 1991; (ii) nu se pot face depuneri în conturile speciale, nu se pot efectua trageri și nici nu se pot încheia angajamente pentru plata unor sume pentru sau în numele Împrumutatului pentru cheltuieli din categoria 1, cu excepția categoriei 1 (f), afară de situația în care Împrumutatul: (A) a încheiat un acord de împrumut subsidiar corespunzător cu Agenția de implementare pentru realizarea componentei respective a proiectului în conformitate cu prevederile secțiunii 3.02 și cu partea (A) din anexa 7 la acest acord; (B) a prezentat Băncii dovezi satisfăcătoare pentru Bancă din partea unui organism juridic agreat de Bancă, în sensul că Acordul de împrumut subsidiar a fost legalizat sau ratificat conform procedurii și că a fost încheiat și trimis în numele părților de față, precum și faptul că părțile sunt obligate legal la aceasta în conformitate cu condițiile sale.


[modificare] Anexa 2
Descrierea proiectului

Obiectivele proiectului sunt: (a) susținerea performanțelor producției unor sectoare economice cheie ale Împrumutatului prin finanțarea importurilor de piese de schimb vitale și alte bunuri; (b) furnizarea de asistență tehnică pentru a sprijini pe Împrumutat în realizarea programului de reforme macroeconomice și sectoriale în desfășurare.

Proiectul constă din următoarele părți, fiind supus unor posibile modificări asupra cărora Împrumutatul și Banca pot cădea de acord din timp în timp, pentru îndeplinirea următoarelor obiective:

Partea A: Importuri de bunuri

1. Sectorul de petrol și gaze: Furnizarea de freze de foraj, pompe și alte echipamente, piese de schimb și materiale de reabilitare a aproximativ: (a) una mie două sute (1.200) puțuri petroliere și nouăzeci (90) puțuri gazeifere.

2. Sectorul energetic: Furnizarea de echipamente, piese de schimb și materiale adiacente pentru:

(a) reabilitarea a patru (4) blocuri electrice de 330 MW, două (2) amplasate la Turceni și două (2) la Rovinari;

(b) perfecționarea sistemului de protecție la (3) stații de transformare situate la Țânțăreni, Urechești și Filești;

(c) îmbunătățirea siguranței operaționale a Centrului de distribuire a electricității din București și a tuturor centrelor regionale de distribuire a electricității;

(d) perfecționarea performanțelor precipitatoarelor electrostatice situate la Turceni;

(e) furnizarea de echipamente și materiale adiacente pentru măsurarea nivelului poluării și

(f) furnizarea de calculatoare și materiale adiacente.

3. Sectorul minier al lignitului: Furnizarea de echipamente, piese de schimb și materiale adiacente pentru Regia autonomă a lignitului, care alimentează cu lignit cele două (2) centrale energetice situate la Rovinari și Turceni.

4. Sectorul de transporturi: Furnizarea de: (a) piese de schimb, anvelope și motoare pentru autobuze și camioane; (b) echipamente de siguranță și control pentru METROUL - București și (c) echipamente, piese de schimb și materiale auxiliare pentru portul maritim Constanța, inclusiv stivuitoare, macarale, vrachiere și echipamente pentru containere, camioane cu macara furcă, subansamble pentru macarale și benzi transportoare.

5. Sectorul de telecomunicații: Furnizarea de cabluri de telecomunicații, echipamente de transmitere, piese de schimb, instrumente de măsură și alte articole adiacente.

6. Sectorul de irigații: Furnizarea de pompe pentru irigații, motoare, piese de schimb și echipamente adiacente și materiale pentru îmbunătățirea capacităților de pompare a următoarelor: cincisprezece (15) sisteme de irigații; Boiana - Sticleanu Călărași, SP Vitcovia; SIST. Conești; SIST. Greaca; SIST. Gura Ialomiței; Jegălia (SIST. Gorcea); Dichiseni (T. Călărași); Galați - Călărași; Movila Miresei (T. Brăila); SIST. Galați (SPA Gimia); IMB; Grojori - Chișcani; Borcea de Sus (Călărași); Biliești - Ciorvănești și Galicea (Dolj).

7. Mecanizarea agriculturii: Furnizarea de baterii și curele de transmisie pentru combine-secerătoare.

Partea B: Asistență tehnică

1. Contabilitate și expertiză contabilă: Introducerea, dezvoltarea și întărirea pe plan național a profesiunii de contabil și expert contabil, inclusiv dezvoltarea unui sistem modern de contabilizare și expertiză contabilă.

2. Dezvoltarea, sectorului privat. Privatizarea întreprinderilor:

(a) proiectarea și dezvoltarea unei strategii și a unei legislații corespunzătoare, precum și a reglementărilor, opțiunilor și tehnicilor pentru privatizarea întreprinderilor de stat;

(b) dezvoltarea tehnicilor și metodologiilor pentru privatizarea întreprinderilor de stat de mică dimensiune, stabilirea, pe baza unui proiect-pilot, a unui program de privatizare a unor mici societăți selecționate și,

(c) furnizarea de servicii de consultanță și experți pentru întărirea capacităților Agenției Naționale pentru Privatizare în domeniile furnizării de strategii privind privatizarea întreprinderilor și în modelarea programelor de privatizare, incluzând în acest sens seminarii pentru studii și pregătire în străinătate a personalului selecționat al NAP, precum și furnizarea de computere și materiale adiacente.

3. Restructurarea industrială:

(a) dezvoltarea unei strategii și a unui cadru instituțional, precum și implementarea unui program pentru restructurarea întreprinderilor industriale de stat și pregătirea unor programe-model de restructurare pentru opt (8) întreprinderi industriale de stat, selecționate în concordanță cu sistemele și metodologia Băncii;

(b) furnizarea de servicii de consultanță și experți pentru întărirea capacităților Ministerului Industriei în domeniile politicii energetice și restructurării industriale incluzând seminarii de studii și pregătirea în străinătate pentru personalul selecționat al M.I. precum și furnizarea de computere și materiale adiacente.

4. Restructurarea bancară: Pregătirea de planuri strategice de dezvoltare, planuri de pregătire a personalului și evaluarea necesităților de hardware solicitate pentru Banca Agricolă, Banca Comercială, Banca Cooperatistă, Banca de Dezvoltare și C.E.C.

5. Energie:

(a) dezvoltarea unui sistem pentru determinarea costurilor și a prețurilor energiei și implementarea unui program pentru deplina liberalizare a prețurilor energiei;

(b) elaborarea următoarelor studii bazate pe termeni de referință agreați de Bancă: (i) un studiu asupra costului energiei și a prețurilor; (ii) un studiu de analiză și evaluare a rezervelor de petrol și gaze; (iii) un studiu evaluând potențialul hidrocarburilor al Împrumutatului.

6. Irigații: Elaborarea unui studiu asupra sistemului de irigații, bazat pe condițiile de referință agreate de Bancă, evaluând sistemul de irigații existent în scopul emiterii de recomandări adecvate pentru modernizarea privatizarea lor.

7. Minerit: Furnizarea de servicii de consultanță și experți pentru: (a) acordarea de asistență în organizarea eficientă a costurilor și creșterea productivității unora dintre minele de suprafață care au costuri reduse; (b) formularea de recomandări pentru îmbunătățirea pe termen lung a performanțelor și productivității minelor menționate.

8. Servicii de ocupare a forței de muncă: Asigurarea de asistență pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe linia îmbunătățirii activității în domeniul personalului, computerizarea în domeniul serviciilor de ocupare a forței de muncă, dezvoltării de măsuri active privind analiza pieței forței de muncă, al asigurării de servicii de pregătire și consultanță privind ocuparea forței de muncă, în elaborarea unui sistem informațional privind piața forței de muncă, precum și în realizarea unui sistem de asigurare socială și a unui fond de pensii, inclusiv furnizarea de servicii de experți, pregătire, computere și materiale legate de acestea.

Partea C: Dezvoltarea instituțională

1. Furnizarea de servicii de consultanță și experți în scopul:

(a) întăririi capacității Ministerului Economiei și Finanțelor în domeniile realizării politicii macroeconomice, al analizelor cantitative, de previziune economică, revederii portofoliilor de investiții publice neperformante, dezvoltării unui sistem de analiză a investițiilor publice, inclusiv seminarii de studii și pregătire în străinătate pentru personalul selecționat din Ministerul Economiei și Finanțelor și furnizării de computere și materiale adiacente;

(b) întăririi capacității Consiliului Național pentru Reformă în domeniile reformei macroeconomice și legislative, inclusiv seminarii de studii și pregătire în străinătate pentru personalul selecționat din cadrul consiliului, precum și furnizării de computere și materiale adiacente.

2. Furnizarea unei rețele de computere și materiale pentru analiza de date statistice și prelucrarea acestora de către Comisia Națională pentru Statistică, inclusiv pregătirea personalului respectiv.

3. Furnizarea de servicii de consultanță și experți pentru întărirea capacităților PIU privitor la coordonarea proiectului, supervizare și implementare, inclusiv furnizarea de computere și materiale adiacente.

*

Proiectul se estimează a fi terminat până în luna iunie (30) 1994.


[modificare] Anexa 3
Schema de amortizare
Data plății datorate Plata datoriei principale exprimată în dolari S.U.A.[1]
La fiecare 15 martie și 15 septembrie - începând cu 15 martie 1997 până la 15 martie 2006 9.000.000
La 15 septembrie 2006 9.000.000


Prime pentru plăți cu anticipație

Urmare a prevederilor secțiunii 3.04 din cadrul „Condițiilor generale”, suma ce se va plăti pentru suma principală a oricărei scadențe din cadrul împrumutului, plătită în avans, va fi cea stabilită prin procentul specificat în tabelul de mai jos:

Perioada de plată în avans Prima
Rata dobânzii (exprimată în procente pe an) aplicată la împrumut la data plății în avans înmulțită cu:
Nu mai mult de trei ani înaintea perioadei de scadență 0,18
Mai mult de trei ani, dar nu mai mult de șase ani înaintea perioadei de scadență 0,35
Mai mult de șase ani, dar nu mai mult de unsprezece ani înaintea scadenței 0,65
Mai mult de unsprezece ani, dar nu mai mult de cincisprezece ani înaintea scadenței 0,88
Mai mult de cincisprezece ani înaintea scadenței 1,00


[modificare] Anexa 4
Servicii de procurare și consultanță
Secțiunea I
Procurarea de bunuri
Partea A: Licitația internațională competitivă

1. Exceptând cele prevăzute în partea B a acestui text, bunurile vor fi procurate prin contractele adjudecate în concordanță cu procedurile stabilite în secțiunile I și II din „Ghidul pentru achiziții de bunuri în cazul finanțării prin credite BIRD și AID”, publicat de Bancă în luna mai 1985.

2. Pe măsura posibilităților practice, contractele pentru bunuri vor fi grupate pe pachete de licitații estimate la un cost echivalând cu 300.000 $ sau mai mult, fiecare.

Partea B: Alte proceduri de procurare

1. Contractele pentru bunuri estimate la un cost echivalent cu 300.000 $ sau mai puțin pe contract, până la o sumă globală ce nu va depăși echivalentul de 33.000.000 $, pot fi procurate prin contracte adjudecate pe baza comparării cotațiilor de preț obținute de la cel puțin trei furnizori din cel puțin două țări diferite eligibile, conform ghidului, în concordanță cu procedurile acceptabile pentru Bancă.

2. Contractele pentru baterii și curele de transmisie pentru combine și secerători adjudecate nu mai târziu de 31 iulie 1991 - și aceasta până la nivelul unei sume globale ce nu va depăși echivalentul a 7.500.000 $ - pot fi procurate prin contracte pe baza comparării cotațiilor de preț obținute de la cel puțin trei furnizori din cel puțin două țări eligibile diferite, în concordanță cu ghidul și cu procedurile acceptabile pentru Bancă.

3. Contractele pentru procurarea de piese originale sau articole solicitate pentru standardizare pot fi adjudecate după negocieri cu furnizorii, cu aprobarea prealabilă a Băncii, în conformitate cu procedura uzitată.

Partea C: Analiza de către Bancă a deciziilor de procurare

1. Revederea invitațiilor la licitație și a adjudecărilor propuse, precum și a contractelor finale:

(a) În privința fiecărui contract estimat la 300.000 $ sau mai mult, vor fi aplicate procedurile stabilite în paragrafele 2 și 4 din Apendixul 1 al ghidului. Acolo unde plățile pentru asemenea contracte se vor face din conturile speciale, aceste proceduri vor fi modificate pentru a se asigura că cele două copii ale contractului, solicitate a fi furnizate Băncii în conformitate cu paragraful (d), vor fi trimise Băncii înaintea efectuării primei plăți din conturile speciale în cazul unui astfel de contract.

(b) În privința fiecărui contract care nu este reglementat în alineatul precedent, se vor aplica prevederile stabilite în paragrafele 3 și 4 din Apendixul 1 al ghidului.

Acolo unde plățile pentru asemenea contracte se vor face din conturile speciale, anumite proceduri vor fi modificate pentru a se asigura că cele două copii ale contractului, împreună cu alte informații solicitate a fi furnizate Băncii ca urmare a paragrafului 3, vor fi furnizate Băncii ca parte a evidențelor prezentate în baza paragrafului 4 al anexei 7 la acest acord.

(c) Prevederile paragrafului precedent (b) nu se vor aplica contractelor în contul cărora Banca a autorizat trageri pe bază de declarație de cheltuieli.

Cifra de 15% este aici specificată pentru completarea paragrafului 4 din Apendixul 1 al ghidului.

Secțiunea II
Angajarea consultanților

În sensul sprijinirii Împrumutatului în realizarea proiectului, acesta va angaja sau va determina angajarea numai a acelor consultanți ale căror calificare, experiență, termeni și condiții de angajare vor corespunde cerințelor Băncii.

Acești consultanți vor fi selecționați în concordanță cu principiile și procedurile satisfăcătoare pentru Bancă, pe baza „Ghidului pentru folosirea consultanțelor de către beneficiarii de credite ai Băncii Mondiale”, publicat de Bancă în luna august 1981.


[modificare] Anexa 5
Programul de implementare
A. Coordonarea

Guvernul Împrumutatului, reprezentat de Ministerul Economiei și Finanțelor (M.E.F.), va coordona implementarea globală a proiectului prin Colectivul de implementare a proiectului - Project Implementation Unit (PIU); PIU, între altele:

(1) ține legătura cu agențiile de implementare sau alte entități responsabile pentru realizarea proiectului sau oricărei părți a acestuia;

(2) ține evidențele activităților legate de proiect;

(3) pregătește pentru a fi furnizate Băncii rapoartele semestriale asupra progresului înregistrat în realizarea proiectului; și

(4) se ocupă de realizarea expertizei la care se referă secțiunea 4.01 a acestui acord.

B. Implementarea proiectului

(1) PETROM va fi răspunzător de realizarea părților A (1) (a) și B (5) (b) (ii) și (iii) ale proiectului, iar ROM-GAZ va răspunde de realizarea părții A (1) (b) a proiectului.

În acest scop, PETROM, între altele:

(a) va desemna un colectiv special ce urmează a fi stabilit și dotat cu personal în mod adecvat, în cadrul PETROM, până la 1 septembrie 1991, având ca sarcini achiziționarea de bunuri în cadrul părții A (1) a proiectului și

(b) va realiza studiile la care se face referire în partea B (5) (b) (ii) și (iii) a proiectului, în conformitate cu termenii de referință satisfăcători pentru Bancă și va asigura terminarea respectivelor studii până la 31 iulie 1993, iar ulterior va face un schimb de vederi cu Banca asupra situațiilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din acestea.

(2) RENEL va fi răspunzător de realizarea reabilitării celor două centrale electrice la care se referă partea A (2) a proiectului.

Între altele, RENEL:

(a) va menține cu personal adecvat și cu resurse adecvate existența colectivului de implementare constituit de ea, în vederea realizării respectivei părți A (2) a proiectului;

(b) va pregăti prin intermediul acestui colectiv și va furniza Băncii, trimestrial, rapoarte asupra progresului înregistrat în îndeplinirea respectivei părți A (2);

(3) RAL va răspunde de realizarea părților A (3) și B (7) ale proiectului.

(4) CONTRANSIMEX va fi răspunzător pentru realizarea părții A (4) (a) a proiectului.

(5) METROUL - București va fi răspunzător, pentru realizarea părții A (4) (b) a proiectului.

(6) CONVEX și SOCEP vor fi răspunzătoare de realizarea părții A (4) (c) a proiectului.

(7) ROM-POST-TELECOM va fi răspunzător de realizarea părții A (5) a proiectului,

(8) Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MOA) va fi răspunzător pentru realizarea părților A (6) și B (6) ale proiectului.

MOA, între altele:

(a) va coordona, prin departamentul său pentru irigații, achiziționarea și distribuirea către unitățile de irigații la care se referă partea A (6) a proiectului, a echipamentului ce urmează a fi importat în concordanță cu respectiva parte A (6);

(b) va realiza studiul la care se referă partea B (6) în conformitate cu termenii de referință satisfăcători pentru Bancă și va furniza Băncii, pentru examinare și observații, raportul conținând concluziile și recomandările acestui studiu după finalizarea lui.

(9) ROMAGRIMEX va fi răspunzător pentru realizarea părții A (7) a proiectului.

(10) Ministerul Economiei și Finanțelor va fi răspunzător de realizarea părților B (1), C (1) și C (3) ale proiectului.

(11) Agenția Națională de Privatizare (NAP) va fi răspunzătoare pentru realizarea părții B (2) a proiectului.

(12) Ministerul Industriei (MOI) va fi răspunzător de realizarea părții B (3) și B (5) (a) și B (5) (b) (i) a proiectului. MOI, între altele: (a) va asigura până la 31 decembrie 1992 pregătirea strategiei și politicii de restructurare a întreprinderilor la care face referire respectiva parte B (3).

(13) Fiecare dintre: Banca Agricolă, Banca Comercială, Bank Coop, Banca de Dezvoltare și C.E.C. va fi răspunzătoare pentru realizarea părților lor respective în cadrul părții B (4) a proiectului.

(14) Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MOLSP) va fi răspunzător de realizarea părții B (8) a proiectului.

Printr-un colectiv, ce va fi înființat în cadrul MOLSP până la 1 septembrie 1991, respectivul colectiv va fi răspunzător, între altele, pentru:

(a) pregătirea unui program în conformitate cu termenii de referință satisfăcători pentru Bancă, pentru contractarea de servicii de consultanță, a experților și realizarea instruirii;

(b) pregătirea rapoartelor semestriale asupra progresului înregistrat în realizarea părții B (8) menționate.

(15) Comisia Națională pentru Statistică va fi răspunzătoare de realizarea părții C (2) a proiectului.


[modificare] Anexa 6
Conturile speciale

1. Pentru scopurile acestei anexe:

(a) Termenul „categoria eligibilă" înseamnă categoriile 1 și 2 prezentate în tabelul de la paragraful 1 al anexei 1 la acest acord;

(b) Termenul „cheltuieli eligibile” înseamnă cheltuieli ce acoperă costul rezonabil al bunurilor și serviciilor finanțate prin prezentul proiect și care urmează a fi finanțate din împrumut, alocate din când în când categoriilor eligibile, în conformitate cu prevederile anexei 1 la acest acord;

(c) Termenul „alocare autorizată” înseamnă suma totală echivalentă cu 15 milioane dolari care urmează să fie trasă din contul de împrumut și depozitată în conturile speciale conform paragrafului 3 (a) al acestei anexe.

2. Plățile din conturile speciale vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile în conformitate cu prevederile acestei anexe.

3. După ce Banca a primit dovezi satisfăcătoare pentru ea că, conturile speciale au fost deschise în bună regulă, tragerile alocațiilor autorizate și următoarele trageri pentru a realimenta conturile speciale vor fi făcute astfel:

(a) Pentru trageri de alocații autorizate, Împrumutatul va transmite Băncii o cerere sau cereri pentru un depozit sau depozite care nu depășesc suma totală a alocațiilor autorizate. Pe baza acestor cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul de împrumut și va depozita în conturile speciale acea (acele) sumă (sume) pe care Împrumutatul a cerut-o (le-a cerut);

(b) (i) Pentru realimentarea conturilor speciale, Împrumutatul va transmite Băncii cereri pentru depunerea în conturile speciale, la acele intervale pe care Banca le va specifica;

(ii) Anterior, ori la data fiecărei asemenea cereri, Împrumutatul va trimite Băncii documentele sau alte dovezi cerute, în conformitate cu paragraful 4 al acestei anexe, pentru plata sau plățile în acord cu realimentarea solicitată. Pe baza acestei cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul de împrumut și va depune în conturile speciale acele sume pe care Împrumutatul le-a cerut și care vor fi fost arătate în documentele menționate și altă dovadă că au fost plătite din conturile speciale pentru cheltuieli eligibile.

Toate aceste depozite vor fi trase de Bancă din contul de împrumut în conformitate cu categoriile eligibile respective și în sumele echivalente respective, care au fost justificate de documentele menționate și alte dovezi.

4. Pentru fiecare plată făcută de Împrumutat din conturile speciale, Împrumutatul, atunci când Banca va solicita în mod rezonabil, va transmite Băncii asemenea documente și alte dovezi, arătând că acea plată a fost exclusiv făcută pentru cheltuielile eligibile.

5. Contrar celor prevăzute la paragraful 3 al acestei anexe, Băncii nu i se va cere să facă în continuare depuneri în conturile speciale:

(a) dacă la orice dată Banca va fi hotărât ca toate tragerile să fie făcute de Împrumutat direct din contul de împrumut, în conformitate cu prevederile art. V al „Condițiilor generale” și paragrafului (a) al secțiunii 2.02 ale acestui acord, sau

(b) odată suma totală netrasă din împrumut, alocată categoriilor eligibile, minus valoarea oricărui angajament pentru care Banca a intrat în restanță în conformitate cu secțiunea 5.02 a „Condițiilor generale”, în ceea ce privește proiectul, va egala echivalența a de două ori suma alocației autorizate.

După aceea, tragerea din contul de împrumut a sumei rămase netrase din împrumut, alocată categoriilor eligibile, va urma acele proceduri pe care Banca le va specifica prin notificare Împrumutatului. Aceste trageri în continuare vor fi făcute numai și în măsura în care Banca se va fi convins că toate aceste sume, rămânând depozitate în conturile speciale la data notificării, vor fi utilizate pentru efectuarea de plăți pentru cheltuieli eligibile.

6. (a) Dacă Banca va fi hotărât, la orice dată, că orice plată din conturile speciale: (i) a fost făcută pentru o cheltuială sau o sumă neeligibilă conform paragrafului 2 al acestei anexe, sau (ii) nu a fost justificată printr-o dovadă furnizată Băncii, Împrumutatul, imediat la primirea notei de la Bancă: (A) va asigura acea dovadă suplimentară pe care Banca o poate cere sau (B) va depune în conturile speciale (sau, dacă Banca va solicita astfel, va restitui Băncii) o sumă egală cu suma acelei plăți sau părți din aceea, nejustificată sau neeligibilă.

Numai dacă Banca nu convine altfel, nici un depozit în continuare nu va mai fi făcut de Bancă în conturile speciale până când Împrumutatul nu va furniza dovada sau va face depunerea sau restituirea, după caz.

(b) Dacă Banca va fi decis, oricând, că orice sumă rămasă în conturile speciale nu va fi cerută pentru a acoperi plăți în continuare pentru cheltuieli eligibile, Împrumutatul - imediat la primirea notificării de la Bancă - va restitui Băncii această sumă rămasă.

(c) Împrumutatul, la notificarea Băncii, poate restitui acesteia toate sau orice parte din fondurile depuse în depozit la conturile speciale.

(d) Restituirile la Bancă făcute în conformitate cu paragrafele (6) (a) (b) și (c) ale acestei anexe vor fi creditate în contul de împrumut pentru trageri ulterioare sau pentru anulare în conformitate cu prevederile arătate de prezentul acord, inclusiv în „Condițiile generale”.


[modificare] Anexa 7
Principalii termeni și condiții ale acordurilor de împrumut subsidiar și acordurilor de participare
Partea A: Acordurile de împrumut subsidiar

Împrumutatul va reîmprumuta, prin intermediul M.E.F., fiecărei agenții de implementare, sumele din împrumut cerute pentru realizarea componentei respective din proiect a agenției menționate, în cadrul unui acord de împrumut ce urmează să intervină între Împrumutat și fiecare agenție de implementare, pe baza termenilor și condițiilor cu care Banca este de acord, incluzând următoarele prevederi și condiții:

1. Subîmprumuturile (împrumuturi subsidiare) maxime ce urmează a fi acordate mai departe de Împrumutat fiecărei agenții nu vor depăși valoarea împrumutului alocat componentei respective din proiect a acelei agenții în cadrul categoriei corespunzătoare prezentate în tabelul de la paragraful 1 al anexei 1 la acest acord.

2. Valoarea fiecărui subîmprumut la care se face referire în paragraful 1 de mai sus va fi exprimată în dolari sau mărci germane și va fi restituită în rate (tranșe) semestriale în: (i) dolari sau (ii) mărci germane sau în echivalentul lor în lei.

Acest echivalent va fi determinat pe baza cursului de schimb interbancar de la datele scadențelor sau oricărui alt curs de schimb pe piața liberă, publicat de Banca Națională a României și acceptabil pentru Bancă.

3. Scadența fiecărui subîmprumut nu va depăși zece (10) ani, incluzând o perioadă de grație de trei (3) ani, iar fiecare agenție de implementare va putea să-și ramburseze subîmprumutul respectiv anticipat față de scadența convenită, fără nici o primă pentru plata anticipată.

4. Fiecare agenție de implementare va plăti Împrumutatului o dobândă la suma principală a subîmprumutului respectiv din care face trageri din timp în timp, la o rată anuală egală cu cel puțin: (i) dobânda LIBOR la 6 luni pentru dolar, plus un procent de 1,5% sau (ii) rata de pe piața interbancară din Frankfurt, plus un procent de 1,5%.

5. Fiecare acord de împrumut subsidiar va stipula pentru agențiile de implementare corespondente, între altele, obligația de îndeplinire a componentei respective din proiect, cu atenția și eficiența cuvenite și în conformitate cu termenii și condițiile consecvente cu obligațiile Împrumutatului din acest acord.

6. Fiecare acord de împrumut subsidiar va fi supus aprobării prealabile a Băncii.

Partea B: Acordurile de participare

Pentru a sprijini Împrumutatul în administrarea implementării și supravegherii acordurilor de împrumut subsidiar, Împrumutatul va încheia acorduri de participare cu fiecare bancă participantă, care vor fi aprobate de către Bancă. Acordurile de participare vor implica, printre altele: (i) pentru Împrumutat obligația de a plăti fiecărei bănci participante o taxă de administrare anuală care va fi stabilită ca procent asupra sumelor colectate de respectivele bănci de la agențiile de implementare și (ii) fiecărei bănci participante, obligația de a administra acordurile de împrumut subsidiar în conformitate cu normele financiare, manageriale, administrative și bancare și să mențină evidențe separate pentru fiecare acord, potrivit practicilor contabile.

  1. Cifrele acestei coloane reprezintă echivalentul în dolari S.U.A. determinat la datele respective de tragere. Vezi „Condițiile generale”, secțiunile 3.04 și 4.03.