autentificare cu OpenID
Hotărâre privind strategia dezvoltării comunicațiilor în România în perioada 1991-2005
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă obiectivele generale ale Programului de dezvoltare a comunicațiilor în perioada 1991-2005, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, ca obiective prioritare ale dezvoltării infrastructurii macroeconomice a României.

Art. 2. - Acoperirea financiară a Programului de dezvoltare pe termen lung a comunicațiilor se va asigura din:

a) fondul de dezvoltare, constituit în condițiile legii, la dispoziția regiilor autonome din cadrul Ministerului Comunicațiilor;

b) credite bancare interne pe termen mijlociu și lung;

c) credite externe pe termen lung, garantate de Guvern;

d) resurse publice alocate, în condițiile legii, pe baza programului de restructurare a economiei naționale;

e) capitalul străin antrenat în societăți mixte sau provenit din concesionări temporare.

Art. 3. - Ministerul Comunicațiilor, Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul Industriei vor lua măsurile ce le revin, pentru crearea condițiilor de realizare a obiectivelor Programului de dezvoltare pe termen lung a comunicațiilor.


[modificare] Anexă

Obiectivele generale ale Programului de dezvoltare a comunicațiilor în perioada 1991-2005
a) Pentru serviciile de bază (telefon, telegraf, poștă)

1. Creșterea siguranței și stabilității în funcționare a rețelei telefonice naționale se realizează, în principal, prin refacerea infrastructurii rețelei interurbane și prin înlocuirea echipamentelor ce funcționează sub limita acceptabilă de fiabilitate.

Pentru refacerea infrastructurii vor fi instalate echipamente (echivalente cu circa 100.000 linii telefonice) menite, în principal, să optimizeze și să fiabilizeze scurgerea traficului interurban și internațional. Rețeaua națională va fi zonată și ierarhizată prin instalarea a 8 centre digitale de tranzit, interconectate prin magistrale puternice de transmisiuni (cablu cu fibră optică și radiorelee digitale).

Costul de realizare a acestui obiectiv se estimează la 60 milioane dolari.

Înlocuirea echipamentelor uzate vizează, în linii mari, scoaterea din funcțiune, până în anul 1995, a centralelor telefonice de tip rotativ (având 30-50 ani de serviciu) și a unor mijloace de transmisiuni și instalarea de echipamente digitale de mare capacitate și performanță.

2. Un telefon pentru fiecare familie corespunde unei creșteri a densității telefonice de la 10% în prezent la 25-30% în anul 2005 prin instalarea a aproximativ 7,2 milioane linii (inclusiv cele destinate înlocuirilor) și construirea rețelei aferente.

Prin aceasta se asigură și automatizarea completă a serviciului telefonic.

Costul de realizare a acestui obiectiv, în condițiile procurării din import a echipamentelor și cablurilor necesare, se estimează la 6-7 miliarde dolari (medie anuală: 450 milioane dolari). În acest cost este inclusă și înlocuirea celei mai mari părți din echipamentul uzat menționat la pct. 1.

3. Telefonizarea tuturor localităților țării presupune extinderea rețelei și în cele circa 3.000 de așezări (sate, comune) care în prezent nu dispun de nici un telefon. Eșalonarea până în anul 2005 a realizării acestui obiectiv are în vedere costurile ridicate de conectare la rețea a localităților izolate.

4. Satisfacerea integrală a cererilor de linii telex, prin extensia capacităților aflate în exploatare cu 4.000 linii noi, la un cost de aproximativ 3 milioane dolari.

5. Poșta în maximum 48 de ore, prin crearea unui parc auto propriu și prin asigurarea accesului direct, în fiecare localitate, la serviciile poștale.

b) Pentru serviciile cu pronunțat caracter social-politic (radio și televiziune)

1. Programul II Tv. pe tot teritoriul național, prin completarea rețelei existente cu emițătoare și translatoare. Se estimează un cost total de circa 120 milioane dolari (în care este inclusă și înlocuirea echipamentelor uzate din rețeaua programului I), ceea ce corespunde unei rate medii anuale de 8 milioane dolari.

2. Trei canale naționale radio pe unde ultrascurte se realizează cu un efort de circa 30 milioane dolari, la care se adaugă aproximativ 65 milioane dolari pentru înlocuirea echipamente1or uzate lucrând în gamele de unde lungi, medii și scurte.

c) Pentru servicii deschise concurenței reglementate

1. Rețeaua națională de date cu comutare de pachete vizează oferirea serviciului public de transport de date și ulterior a serviciilor cu valoare adăugată de tip poștă electronică, videotex, bănci de date etc. Construirea rețelei de date impune înființarea unei societăți (mixte) în care să fie atrase resurse tehnologice și de capital din exterior.

2. Serviciul (celular) radiomobil, realizabil, de asemenea, în cooperare cu un partener extern, vizează crearea unei rețele suprapuse de telecomunicații destinate, în principal, utilizatorilor aflați în vehicule și acoperind progresiv teritoriul național, până la integrarea în sistemul radiomobil european.

3. Alte servicii: radiomesagerie (paging), distribuirea prin cablu a mai multor programe de televiziune etc.