autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia în domeniul turismului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia în domeniul turismului, încheiat la Ankara la 28 martie 1991.


[modificare] Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul turismului[1]

Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia,
ținând cont de legăturile de prietenie existente între țările lor,
apreciind importanța turismului ca factor de dezvoltare economică și mijloc de amplificare a legăturilor dintre popoarele lor,
în scopul determinării semnificației turismului,
ținând cont de recomandările Conferinței O.N.U. asupra turismului și călătoriilor internaționale, ce a avut loc la Roma în 1963, și de Actul final al Conferinței asupra securității și cooperării în Europa, semnat la Helsinki pe data de 1 august 1975,
au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1

În scopul dezvoltării relațiilor lor turistice, încurajării cooperării în domeniul turismului și atragerii turiștilor din terțe țări, părțile vor facilita și încuraja toate activitățile întreprinse de unitățile turistice din sectorul public și privat din țările respective.

Articolul 2

Părțile vor realiza contactele necesare cu instituțiile și organizațiile implicate în turism în scopul realizării de societăți mixte și construcții de infrastructură în domeniul turismului, precum și pentru dezvoltarea activităților și schimburilor în acest sector.

Articolul 3

Părțile vor acorda asistență organismelor și instituțiilor relevante în scopul furnizării și extinderii activităților și schimburilor în domeniile construcțiilor infrastructurale, serviciilor de contractare, investițiilor și inițiativelor mixte, precum și procesului de restructurare a sectorului de turism.

Articolul 4

Părțile vor încuraja schimburile de experți și consilieri în sectorul turistic, de cunoștințe și experiență în toate sectoarele turismului și vor studia toate propunerile referitoare la burse, seminarii, cursuri de pregătire la locul de muncă, pe bază de reciprocitate.

Articolul 5

Părțile vor facilita, pe bază mutuală, distribuirea materialelor tipărite de publicitate. În acest scop, astfel de publicații ce vor fi schimbate sau propuse a fi schimbate între cele două țări vor fi exceptate de la taxele vamale și taxele de intrare, specificându-se că nu vor fi comercializate.

Articolul 6

Părțile vor căuta căi și mijloace de instalare a birourilor de turism în țara parteneră.

Articolul 7

Părțile vor acorda toată atenția simplificării formalităților de frontieră și protecției propriilor turiști.

Articolul 8

Părțile vor încuraja dezvoltarea cooperării turistice pe mare și căi rutiere.

Articolul 9

Părțile:

a) pentru a realiza implementarea prezentului acord,

b) pentru a studia problemele care necesita o rezolvare comună,

c) pentru a studia rezultatele acestei cooperări, au convenit să organizeze întrunirea comisiei mixte constituite din reprezentanții instituțiilor de turism autorizate, desemnate de către guvernele respective.

În mod similar, respectivele guverne își rezervă dreptul să invite reprezentanți și experți din sectorul public și privat pentru a lua parte la întrunirile comisiei mixte pentru turism. Întrunirile comisiei vor avea loc alternativ, o dată pe an, într-una din cele două țări.

Sesiunile comisiei vor fi prezidate de către șeful delegației din țara gazdă.

Articolul 10

Rezoluțiile, propunerile și recomandările adoptate de către comisia mixtă vor fi supuse ambelor guverne spre aprobare, după care acestea vor fi implementate în mod oficial.

Articolul 11

Acordul va intra în vigoare la data când părțile își notifică, reciproc, că formalitățile prevăzute de legislația țării lor au fost îndeplinite. După intrarea în vigoare a acestui acord, Acordul dintre Republica Turcia și Republica Socialistă România privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la Ankara, Turcia, la 29 iulie 1966, își va înceta valabilitatea.

Acest acord este valabil timp de 5 ani de la data intrării în vigoare. Dacă, șase luni anterior expirării perioadei menționate de 5 ani, nici una dintre părți nu-l denunță în scris, acest acord va continua să rămână în vigoare pentru o nouă perioadă de 5 ani.


Acest acord a fost încheiat la Ankara, Turcia, la 28 martie 1991, în două exemplare în limba engleză, având aceeași valabilitate.

Pentru Guvernul României
Excelența Sa
Dl. Petre Baron,
secretar de stat, șeful Departamentului turismului
Pentru Guvernul Republicii Turcia
Excelența Sa
Dl. Ilhan Akuzum,
ministrul turismului
  1. Traducere.