autentificare cu OpenID
Hotărâre privind plata experților și a altor specialiști care efectuează expertize judiciare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Experții și alți specialiști care, în condițiile prevăzute de lege, efectuează expertize pentru instanțele judecătorești, organele de urmărire penală sau alte organe cu activitate jurisdicțională primesc, pentru lucrările efectuate, onorarii stabilite de aceste organe, în funcție de complexitatea expertizei, volumul de lucru și gradul lor profesional și științific.

Onorariul se fixează prin încheierea sau ordonanța de numire a expertului.

Art. 2. - Experții și alți specialiști care, pentru efectuarea expertizelor, se deplasează în altă localitate decât cea de domiciliu, au dreptul, pe lângă onorariul prevăzut la art. 1, la cheltuieli de transport, cazare și diurnă, în condițiile stabilite de dispozițiile legale pentru salariații din instituțiile publice.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data adoptării. Pe aceeași dată se abrogă H.C.M. nr. 845/1971 privind stabilirea cuantumului retribuției experților contabili și experților tehnici.